Top

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Tip: Sentinţă civilă

Nr./Dată: 955 (26.09.2012)

Autor: GRAURE MADALINA PETROSINA

Domenii asociate:

Carte Funciară

 Judecătoria Sinaia

Judecător PETROSINA-MĂDĂLINA GRAURE

 

DREPT CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 955 din data de 26 septembrie 2012

Dosar nr. 1085/310/2010

Domeniu asociat: Carte funciară.

Titlul: Plângere împotriva încheierii de carte funciară.

Soluţie de respingere.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr. 1085/310/2012 petenta SC O. B. SRL prin administrator I. O. a formulat plângere împotriva încheierii nr…./25.04.2012 emisă de O.C.P.I. P – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ploieşti prin care a fost respinsă cererea de reexaminare a încheierii nr /14.02.2012.

S-a solicitat admiterea plângerii, anularea încheierii de respingere nr. …J25.04.2012 şi să se reînscrie toate sarcinile care au fost înscrise prin încheierea OCPI Prahova nr /2011 ca fiind înscrise in mod temeinic şi legal.

In motivarea plângerii, petenta a arătat că proprietarul imobilului este O. B, iar cererea privind radierea sarcinilor a fost făcută de către P. B. Din experienţa petentului cu OCPI Prahova privind înscrierea sarcinilor care grevează imobilele din V. C, Tarlaua… parcele , sarcini care au fost înscrise de Biroul de carte funciara în anul 2003 şi anul 2005 şi din practica acestui Oficiu de Cadastru, sarcinile solicitate a fi înscrise, de către petent au fost respinse pe motiv că proprietarul nu este C. L. B.f cel cu care petenta a încheiat contractul. Prin analogie cu practica oficiului nu ar fi trebuit să se dispună radierea acestor sarcini motivat de faptul ca această cerere de radiere nu a fost făcută de proprietarul imobilului, adică O, B. 2. Motivul pentru care nu se pot radia sarcinile este faptul ca decizia civila nr. …J2005 data de Curtea de Apel Ploieşti a fost data in favoarea societăţii O.B. SRL, adică a respins apelul formulat de C. L. B. Din motivarea hotărârii judecătoreşti …J2005 pronunţată în dosarul nr. …/2005 se va observa, ca reclamanta este C. L. B. si a solicitat instanţei rezilierea contractelor care au fost încheiate cu SC O. B. SRL şi în baza cărora s-au înscris atât sarcinile privind notarea litigiilor ce se aflau la acea dată pe rolul instanţelor judecătoreşti respectiv dosarul …/2005 şi dosarul…/20045 unde s-a pronunţat decizia civilă nr. …/09.09.2005.

Decizia nr. …/2005 a fost atacată mai departe cu recurs la ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE SIJUSTIŢIE, unde s-apronunţata decizia nr. …/05.05.2006 şi care încă o dată a RESPINS RECURSUL formulat de CE B., deci hotărârea INC A O DATA PRONUNŢATA in FAVOAREA societăţii O. B. SRL, iar instanţa supremă a constatat contractele încheiate cu C. L. B. perfect valabile şi nu au fost reziliate.

În condiţiile în care aceste hotărâri judecătoreşti au fost date în favoarea societăţii O. B., sarcinile care au fost înscrise în Registrul de Transcriptiuni si Inscripţii!ni in anul 2005 in baza certificatelor de grefa, sarcini care sunt interdicţie la înstrăinarea terenurilor, interdicţie la dezmembrare si opoziţie al înstrăinare si opoziţie la dezmembrare vor rămâne valabil înscrise în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cadastral…. (provenit din nr. cadastral de pe hârtie …) aşa cum au fost înscrise şi în Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni şi aşa cum au fost înscrise şi prin încheierea nr. …/12.05.2011.

Plângerea nu a fost întemeiată în drept.

În dovedirea plângerii s-au depus înscrisuri .

Intimatul O. B., legal citat, a fost reprezentat în instanţă, dar nu a formulat nici un fel de cereri în apărare.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele: Asupra imobilului teren situat în Buşteni, strada f.n., Tarlaua .., Parcela … cu nr. cadastral înscris în cartea funciară nr. … având ca proprietar O.B. au fost înscrise dreptul de administrare al petentei dobândit în baza contractului de asociere în participaţiune nr…./2000 încheiat între SC O. B. SRL şi C. L.B, precum şi sarcini decurgând din notarea litigiilor obiect al dosarelor …/2005 şi …/2005 ale Curţii de Apel Ploieşti.

Sarcinile rezultând din notarea litigiilor mai sus menţionate au fost înscrise în cartea funciară prin încheierea nr… ./12.05.2011 emisă de OCPI.

Ulterior, ca urmare a cererii formulată de proprietarul terenului, respectiv de către P. oraşului B, şi ca o consecinţă a soluţionării irevocabile a litigiilor obiect ale dosarelor …/2005 şi …/2005 ale Curţii de Apel Ploieşti, OCPI a emis încheierea nr.. 714.02.2012 , prin care a admis cererea şi a dispus radierea sarcinilor care grevau  imobilul şi au fost înscrise la poziţiile 2,3,4,5,6, din partea C precum şi a sarcinilor care au fost reînscrise sub nr /2011.

Împotriva acestei încheieri a formulat plângere petenta SC O. B. SRL prin administrator I. O., plângerea fiind respinsă prin încheierea de reexaminare nr.. ../25.04.2012 a OCPI Prahova (f.7). În cuprinsul acestei încheieri s-a reţinut că prin încheierea …/2012 nu se contestă valabilitatea contractelor de asociere în participaţiune nr. ../2000 şi .. ./2000 încheiate între SC O. B. SRL respectiv SC T. 2000 SRL pe de o parte şi C. L. B. în baza cărora a fost înscris dreptul de folosinţă.

S-a mai reţinut în motivarea încheierii că s-a admis cererea de radiere a litigiului întemeiat pe dispoziţiile legale în vigoare la data pronunţării încheierii nr. ..72012, respectiv art.48 din Legea 7/1996, şi de art. 763 alin.l din Ordinul 633/2006 al Directorului General al ANCPI.

S-a mai arătat că radierea notării existenţei unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii în cartea funciară se poate efectua în baza dovezii stingerii irevocabile a litigiului, ori prin decizia nr…./l6.05.2005 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, hotărârile nr…72.03.2005 şi ..72.02.2005 ale Tribunalului Prahova depuse la dosar s-a făcut dovada acestui fapt, neavând relevanţă soluţia dată de instanţă.

Împotriva acestei încheieri a făcut plângere la judecătorie, petenta.

Se constată că toate notările de sarcini radiate prin încheierea contestată de către petenta au legătură cu litigiile obiect al dosarelor nr. ..72005 şi ..72005 ale Curţii de Apel Ploieşti.

Ori prin decizia nr. ..716 mai 2005 a Curţii de Apel Ploieşti pronunţată în dosarul nr. ..72005 s-a respins ca nefondat apelul pronunţat de C. L. B. împotriva sentinţei nr…./2 februarie 2005 pronunţată de Tribunalul Prahova , prin care s-a respins cererea formulată de reclamantul C. L. B. împotriva pârâtei SC O. B. SRL privind rezoluţiunea contractului de asociere în participaţiune nr. ..715.02. 2000 încheiat între părţi.

Soluţia mai sus menţionată a rămas irevocabilă prin respingerea recursului de către înalta Curte de Casaţie şi Justiţie potrivit deciziei nr.. .75.05.2006.

Se reţine de asemenea că şi litigiul obiect al dosarul nr…./2005 al Curţii de Apel Ploieşti, în legătură cu care au fost de asemenea efectuate notări în cartea funciară, deşi a privit alte părţi respectiv pe reclamantul C. L. P. şi pârâta SC T.2… SRL a fost soluţionat definitiv şi irevocabil în sensul respingerii cererii de reziliere a contractului de asociere în participaţiune nr. ..715.03.2000 prin sentinţa nr. ..72.03.2005 a Tribunalului Prahova , decizia nr. ..79 septembrie 2005 a Curţii de Apel Ploieşti şi decizia nr./17.05.2006 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie .

Înscrierile mai sus menţionate fac part din cele prev de art. 19 alin.l C Partea a IlI-a din Legea 7/1996 referitoare la sarcini, lit.a) privind dreptul de folosinţă şi lit.b) alte raporturi juridice sau acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte, precum şi orice modificări, îndreptări sau însemnări care s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte (lit.d).

Ori înscrierile în cartea funciară radiate prin încheierile contestate fac parte dintre cele denumite de art. 20 alin.l din Legea 7/1996 şi art. 881 din noul Cod civil, ca notări, respectiv cele menţionate de art. 902 alin2 pct.19 din noul Cod civil.

În baza hotărârilor menţionate s-a confirmat cu efect de autoritate de lucru judecat dreptul de folosinţă al petentei asupra terenului înscris în cartea funciară mai sus menţionată, dar înscrierea privind existenţa acestui drept de folosinţă nu a fost radiată, astfel cum se arată în mod expres şi în încheierea de reexaminare nr.. .725.04.2012 a OCPI Prahova , în referirile la încheierea de radiere nr. ..72012. Astfel s-a reţinut că prin încheierea nr…./2012 nu se contestă valabilitatea contractelor de asociere în participaţiune nr. …/2000 şi 1630/2000 încheiate între SC O. B. SRL respectiv SC T. 2…SRL pe de o parte şi C.L. B. în baza cărora a fost înscris dreptul de folosinţă.

Înlăturarea celorlalte notări rezultând din litigii nu se încadrează în noţiunea de radiere a înscrierilor inexacte efectuate în cartea funciară reglementate de art.907 alin.2 din noul Cod civil, şi pentru care art. 908 şi urm impun exercitarea unei acţiuni în rectificare, deoarece la data efectuării lor aceste menţiuni erau exacte conform certificatelor de grefa emise în litigiile respective.

Astfel de înscrieri se referă numai la perioada existenţei litigiilor respective, şi nu mai pot produce efecte după soluţionarea litigiilor, în mod irevocabil, indiferent de modul soluţionării lor, cazul fiind similar celui privind nejustifîcarea unei înscrieri provizorii ( art. 899 alin.4 teza a Il-a din noul Cod civil).

Faţă de menţinerea înregistrării privind dreptul de folosinţă al petentei se constată că aceasta nu a fost prejudiciată prin radierea celorlalte notări.

Se reţine de asemenea că potrivit art. 76 alin.l din Ordinul nr. 633/2006 al MAI -Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobilirară pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, ” Radierea notărilor care şi-au pierdut efectul se va hotărî de către registratorul de carte funciară, la cerere sau din oficiu, în funcţie de datele înscrise în cartea funciară, prin încheiere motivată, care se va comunica părţilor”.

Constatând că radierea notărilor privind existenţa acţiunilor civile referitoare la dreptul de folosinţă al petentei s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 76 alin. 1 din Ordinul 633/2006, în temeiul art. 50 din Lega 7/1996 instanţa va respinge plângerea petentei împotriva încheierii nr….725.04.2012 emisă de OCPI Prahova prin care a fost respinsă cererea de reexaminare a încheierii nr. 714.02.2012 a OCPI Prahova, ca neîntemeiată.

Tags: ,