Top

Plângere Legea nr.18/1991

Tip: Decizie
Nr./Dată: 1258 (29.05.2008)
Autor: Tribunalul Suceava – secţia civilă
Domenii asociate: fondul funciar

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Radauti sub nr…./285/2007 din data de 22.10.2007 petentul D.D.G. a contestat hotarârea nr.3139/20.10.2006 emisa de Comisia judeteana S. în contradictoriu cu acesta si intimatele Comisia Comunala U. si Directia Silvica S., prin reprezentantii sai legali.

În motivarea plângerii petentul arata ca în mod gresit prin sus-mentionata hotarâre i s-a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 5 ha teren cu vegetatie forestiera, situat pe raza comunei Ulma desi a facut dovada îndeplinirii conditiilor legale pentru a beneficia de reconstituire.

În cauza a intervenit, în interesul intimatelor Fundatia „ F.B.O.R. al B.”.

Rejudecând cauza, dupa casare, judecatoria, a admis plângerea cu motivarea ca reclamantul a facut dovada ca autorul sau, T.P., a fost proprietarul unei suprafete de 5 ha padure, a identificat amplasamentul terenului solicitat, a facut dovada vocatiei succesorale dupa autorul deposedat.

Împotriva hotarârii primei instante au declarat recurs intimatele si intervenienta, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Recurenta F.B.O.R. al B. invoca faptul ca prima instanta a respins cererea de interventie fara nici o motivare de fapt si de drept.

Ca, în cauza nu s-a tinut seama de faptul ca terenul pentru care reclamantul a cerut reconstituirea este proprietatea F.B.O.R. al B. si formeaza atât obiectul actiunii în revendicare exercitata fata de Statul Român si Directia Silvica S. cât si al cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulata în temeiul Legii 247/2005.

Amplasamentul solicitat de petent, din punct de vedere al amenajamentului silvic face parte din Ocolul Silvic F. U.P.IV, u.a, 79A,D.

Ca, expertul a identificat terenul pretins de reclamant fara sa se precizeze cine a fost proprietarul deposedat în raport de planurile de amenajament silvic si de planurile cadastrale, pe de alta parte, expertul nu are calitatea de expert judiciar nefiind înscris în lista expertilor tribunalului.

În drept au fost invocate dispozitiile art.304 pct.9 Cod Procedura Civila .

Comisia locala de fond funciar U., în recursul formulat, invoca faptul ca nu poate proceda la punerea în posesie a reclamantului, întrucât terenul este în litigiu ca urmare a cererii de retrocedare formulata de F.B.O.R. al B.

Comisia judeteana S. arata ca reclamantul nu a facut dovada, conform art.1169 din Codul Civil precum si cele ale fondului funciar, a structurii de proprietate existenta la momentul deposedarii abuzive de catre regimul comunist, calitatea de persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5 ha teren forestier.

În drept, motivele invocate de cele doua recurente pot fi încadrate în prevederile art.304 pct.9 Cod Procedura Civila.

Examinând sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs invocate, tribunalul a retinut urmatoarele:

Extrasul din Tabloul proprietarilor de padure particulara din localitatile apartinând fostului judet Radauti, depus de reclamant în dovedirea pretentiilor sale are valoare declarativa cu privire la proprietate, conform art.6 alin.12 din Legea 1/2000.

Desi recurentele Comisia judeteana S., Comisia comunala U. si Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – prin Directia Silvica S. contesta dreptul de proprietate al petentului, nu s-au conformat dispozitiilor art.6 al.14 din Legea 1/200,0 în sensul ca nu au produs probe de aceeasi forta ca si petentul.

Este real ca, potrivit art.2 al.1 din Legea 1/2000 se instituie principiul restituirii în natura a dreptului de proprietate pe fostele amplasamente si ca acest principiu trebuie respectat în toate cazurile de reconstituire a dreptului de proprietate.

În acest sens, art.39 alin.2 din Regulament prevede ca pentru a vedea daca este posibila reconstituirea dreptului de proprietate pe fostele amplasamente, persoanele care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate trebuiau sa prezinte schita amplasamentului cu terenul detinut sau orice alta informatie din care sa rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.

Or, în speta, petentul a depus si planul de amplasament si expertiza extrajudiciara care are aceeasi valoare probanta ca si expertizele ordonate de catre instanta de judecata conform art.5 Titlu XIII din Legea nr.247/2005.

Cât priveste existenta unei cereri de reconstituire în favoarea intervenientului F. B. O. R. al B. si al unei actiuni în revendicare pe rol, acestea nu sunt de natura sa împiedice reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea petentei cu privire la amplasamentul solicitat si identificat conform art.39 al.2 din H.G. 890/2005, atât timp cât Comisia locala U. nu a facut dovada conform art.39 al.3 si 4 din H.G. 890/2005 ca amplasamentul solicitat a fost atribuit legal altor persoane, în speta, intervenientului.

Fata de aceste considerente, tribunalul, în temeiul dispozitiilor art.312 Cod Procedura Civila a respins recursul ca nefondat.

Tags: , , ,