Top

SCHIMBAREA ÎNCADRĂRII JURIDICE A FAPTEI ÎNAINTE DE DEZBATERI. CONSECINŢE

Termenul de revizuire întemeiată pe hotărâri potrivnice date de instanţe de recurs după evocarea fondului, este de o lună de la pronunţare, fără a prezenta importanţă data la care revizuentul a luat cunoştinţă în hotărârea dată în recurs.

Prin decizia nr. 600 A din 3 iulie 2003, Tribunalul Botoşani a admis apelurile reclamantului G. F. şi intimatei Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mihai Eminescu, a schimbat în parte sentinţa civilă nr. 810/2003 a Judecătoriei Botoşani în sensul că modifică în parte titlul de proprietate nr. 89671/2001 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Botoşani pe numele pârâtului G. F. în sensul înscrierii suprafeţei totale de 0,38 ha teren cu amplasamentul identificat potrivit schiţei anexe.

Prin decizia civilă nr. 128 R din 16 martie 2006, pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. 684/C/2006 a fost admis recursul reclamanţilor C. G. şi C. M. împotriva sentinţei civile nr. 4416 din 15 septembrie 2005 a Judecătoriei Botoşani, a modificat în tot sentinţa recurată, în sensul admiterii acţiunii şi a constatării nulităţii absolute a titlului de proprietate nr. 89671/2001 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Botoşani pe numele pârâtului G. F., în ceea ce priveşte suprafaţa de 2717 mp amplasată în p.c. 11 d intravilanul comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani.

Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire, întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă, revizuientul G. F., solicitând anularea celei din urmă decizii şi suspendarea executării acesteia până la soluţionarea cererii de revizuire.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a constat cererea ca fiind tardiv formulată iar cererea de suspendare a executării silite a deciziei ca fiind lipsită de interes.

Conform dispoziţiilor art. 324 al. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă „Termenul de revizuire este de o lună şi se va socoti, în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 1, 2 şi 7 alin. 1, de la comunicarea hotărârilor definitive, iar când hotărârile au fost date de instanţe de recurs după evocarea fondului, de la pronunţare; pentru hotărârile prevăzute la punctul 7 alin. 2 de la pronunţarea ultimei hotărâri”.

În prezenta cauză, revizuentul a invocat că a luat cunoştinţă de decizia nr. 128 R din 16 martie 2006 a Tribunalului Botoşani la data de 24 mai 2006, aspect care însă nu prezintă relevanţă, textul normativ dispunând în mod expres că termenul începe să curgă de la data pronunţării deciziei.

Constatând că cererea de revizuire a fost formulată de revizuent cu depăşirea termenului legal, în baza art. 324 al. 1 pct. 1 raportat la art. 103 din Codul de procedură civilă, instanţa a respins ca tardiv formulată cererea de revizuire.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite a deciziei nr. 128 R din 16 martie 2006, pronunţată de Tribunalul Botoşani, întrucât instanţa a reţinut în cauză excepţia tardivităţii formulării cererii de revizuire, în baza art. 325 din Codul de procedură civilă, aceasta a fost respinsă ca lipsită de interes.

( C.A. Suceava,decizia civilă nr. 1572/14.07.2006)

Etichete: