Top

Acţiunea în rectificarea cărţii funciare

Acţiunea în rectificarea cărţii funciare presupune o procedură contencioasă, în considerarea faptului că operaţiunile din cartea funciară sunt făcute în scopul opozabilităţii drepturilor reale imobiliare, a celorlalte acte şi fapte juridice ce fac obiectul înscrierii.

În acest sens, astfel de acţiuni se poartă în contradictoriu cu titularul dreptului contestat.

Prin cererea adresată Judecătoriei Suceava la data de 9 ianuarie 2007, reclamanţii P. D. şi P. I. au solicitat ca, în contradictoriu cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava, să se dispună modificarea înscrierii din C.F. nr. 9235 a comunei cadastrale Suceava cu privire la parcela funciară nr. 4574 proprietatea lor, care are suprafaţa reală de 260 m.p., în loc de 414 m.p., teren aferent casei de locuit din municipiul Suceava, str. Narciselor nr. 32 (fostă Dimitrie Cantemir f.n.), învecinată cu p.f. nr. 1190/6625, V.M. şi drum exploatare, amplasamentul real fiind greşit menţionat în planul digital din baza de date a pârâtei.

Şi-au motivat cererea arătând că pentru suprafaţa de 260 m.p. teren în discuţie s-a reconstituit dreptul de proprietate pe numele lui P.A, care în anul 1995 l-a înstrăinat în formă autentică soţilor Ş. S. şi O. – V. La rândul lor, aceştia l-au înstrăinat în anul 1999 lui T. M. – M., care a început edificarea unei case de locuit. Prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 1931 din 29 mai 2000 ei au cumpărat terenul şi construcţia, împrejurare în care au fost întocmite planul de situaţie, planul de încadrare în zonă şi fişa bunului imobil ce au stat la baza înscrierii în C.F. nr. 9235 Suceava. Ulterior, în cadrul unei expertize topo cadastrale efectuată într-un proces purtat în contradictoriu cu Şcoala Creştină „Filadelfia” s-a constatat că în baza de date a pârâtei s-a consemnat greşit că parcela nr. 4574 din C.F. 9235 ar avea suprafaţa de 414 m.p., iar amplasamentul este translatat, fiind diferit de cel real.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 7/1996.

Prin întâmpinare, pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale, arătând că o astfel de acţiune se impune a fi soluţionată în contradictoriu cu titularul dreptului contestat.

Prin sentinţa civilă nr. 1088 din 20 martie 2007, judecătoria a admis excepţia invocată de pârâtă, respingând acţiunea.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că înscrierea în documentele O.C.P.I. a unei suprafeţe de teren mai mari decât cea reală şi a unui amplasament greşit presupune o afectare a proprietăţilor învecinate, astfel că un atare proces trebuie să se desfăşoare în contradictoriu cu proprietarii acestora.

Sentinţa a fost criticată în apel de reclamanţi pentru nelegalitate. Au arătat că au promovat acţiunea în contradictoriu cu pârâta, întrucât neconcordanţele dintre actele lor de proprietate şi înscrierile din C.F. se datorează neatenţiei salariatului pârâtei însărcinat să efectueze astfel de operaţiuni.

Prin decizia civilă nr. 403 din 9 octombrie 2007, Tribunalul Suceava a respins apelul ca nefondat, reţinând că dispoziţiile Decretului – Lege nr. 115/1938 şi ale Legii nr. 7/1996, ce reglementează acţiunea în rectificare de carte funciară, prevăd că aceasta poate fi îndreptată împotriva titularului dreptului contestat, sens în care s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs în termen legal reclamanţii, criticând-o pentru nelegalitate.

În dezvoltarea motivelor au reiterat susţinerile din apel arătând că nu contestă dreptul altor persoane, ci doresc să se efectueze rectificările ce se impun în baza de date a pârâtei cu privire la propria înscriere, determinarea configuraţiei şi mărimii parcelei de teren constituind funcţii tehnice ale cadastrului general.

Critica poate fi încadrată în motivul de recurs prevăzut de dispoziţiile art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă şi este neîntemeiată.

Astfel, potrivit art. 19 din Legea nr. 115/1938, nici o rectificare a situaţiei de carte funciară nu este posibil a fi dispusă decât în contradictoriu cu titularul dreptului contestat.

De asemenea, dispoziţiile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, fie că se referă la radierea, fie la rectificarea cuprinsului cărţii funciare, permit efectuarea acestor operaţiuni doar în contradictoriu cu titularul dreptului contestat sau afectat.

Cum corect a sesizat instanţa de apel, în acelaşi sens s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia civilă nr. 5728 din 29 iunie 2005.

Acţiunea în rectificare tabulară presupune o procedură contencioasă, în considerarea faptului că operaţiunile din cartea funciară sunt făcute în scopul opozabilităţii drepturilor reale imobiliare, a celorlalte acte şi fapte juridice ce fac obiectul înscrierii.

De altfel, înşişi reclamanţii şi-au întemeiat cererea pe constatările expertizei de specialitate dispusă în cadrul unui dosar având ca obiect o cerere de grăniţuire, promovată de ei împotriva proprietarei parcelei de teren învecinată, Asociaţia „Şcoala Creştină Filadelfia” Suceava ( filele 17 – 23 dosar fond ).

Constatând că nu este dat în cauză motivul de nelegalitate invocat de reclamanţi şi nici motiv de casare de ordine publică,

Văzând şi dispoziţiile art. 312 alin. 1 Cod proc. civilă, Curtea, a respins recursul ca nefondat.

Etichete: