Top

Contestaţie la executare

Prin sentinţa civilă nr. 2421/27.11.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-a respins contestatia la executare formulată de contestatoarea SC BR SRL în contradictoriu cu intimatul FM şi s-a obligat contestatoarea la plata către intimat a sumei de 60 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin cererea adresată acestei instante si înregistrată sub nr.2422/227/2009, contestatoarea SC BM SRL a chemat în judecată pe intimatul FM si BEJ DA, formulând contestatie la executare si suspendarea executării silite împotriva tuturor formelor de executare întocmite de BEJ DA.

În fapt contestatoarea arată că, intimatul a formulat cerere pentru încuviintarea executării silite a sentintei civile nr. 379/2009, iar BEJ DA a deschis dosarul executional nr. 104/2009. În acest dosar a fost întocmit procesul verbal din data de 11.08.2009 emitându-se somatia cu nr. 104/2009 pentru suma de 5.835,15 lei.

Consideră că titlul executoriu, sentinta civilă nr. 379/2009 a Tribunalului Suceava nu are inserat în dispozitiv sau în considerente suma pe care executorul a mentionat-o în somatie si în procesul verbal motiv pentru care consideră că încheierea prin care s-a încuviintat executarea silită este nulă.

Instanţa a reţinut că în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate ale titlului executoriu reprezentat de sentinţa nr. 379/24.02.2009 a Tribunalului Suceava prin care contestatoarea a fost obligată la plata către intimat a unei despăgubiri egale cu salariul de bază pentru perioada 05.05.2008 – 17.10.2008, instanţa apreciază că aceasta conţine elemente suficiente în baza cărora executorul judecătoresc să poată proceda la calcularea şi stabilirea efectivă a cuantumului sumelor datorate în conformitate cu prevederile art. 379 alin.3 Cod procedură civilă.

Astfel, deşi din însuşi cuprinsul dispozitivului sentinţei nr. 379/24.02.2009 a Tribunalului Suceava nu rezultă suma datorată de către debitoarea contestatoare către creditorul intimat, totuşi sunt îndeplinite condiţiile privind existenţa unei a creanţe certe lichide şi exigibile, după cum urmează : creanţa este certă, fiind stabilită prin intermediul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, este lichidă deoarece cuantumul sumei este stabilit „în baza altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul art. 379 alin.3 Cod procedură civilă”, respectiv prin adresele de la filele 9 şi 31 dosar prin care debitoarea contestatoare recunoaşte expres suma datorată, şi este exigibilă deoarece executarea dispoziţiilor hotărârii judecătoreşti menţionate nu este supusă unui termen sau condiţii suspensive.

De vreme ce însăşi debitoarea contestatoare recunoaşte prin intermediul adreselor menţionate faptul că datorează creditorului intimat suma de 5285 lei în baza dispozitivului sentinţei 379/24.02.2009 a Tribunalului Suceava, excepţia nulităţii procesului verbal titlu executoriu este nefondată şi urmează a fi respinsă. În cauza de faţă nu îşi găseşte aplicabilitate art. 371 indice 2 punctul 3 Cod procedură civilă cu privire la actualizarea valorii obligaţiei principale deoarece executorul judecătoresc nu a procedat la actualizarea valorii obligaţiei principale stabilite în bani, ci la stabilirea directă a acesteia în baza relaţiilor comunicate de către angajator.

Etichete: