Top

Contestaţie la executare

Judecătoria Fălticeni, prin sentinţa civilă nr.2259/13.11.2009 a respins excepţia perimării de drept a executării silite înfăptuită în dosarul execuţional nr. 136/2008 al Biroului Executorului Judecătoresc DA – Fălticeni, a respins cererea de suspendare a executării silite înfăptuită în acelaşi dosar şi a respins ca nefondată contestatia la executare formulată de contestatoarea ML în contradictoriu cu intimaţii SG si SS.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut în ce priveşte excepţia că periodic, respectiv la 25.04.2007, 07.10.2007,28.02.2008 şi 06.06.2008, creditorii au promovat cereri de continuare a executării, fiind înregistrate în dosarul execuţional nr.85/2002.

Pe fondul contestaţiei instanţa a reţinut că actele de executare criticate de contestatoare-executarea obligaţiei solidare, modalitatea de evaluare a imobilului-au fost efectuate cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale.

Referitor la cererea de suspendare a executării silite, instanţa a avut în vedere că în cauză nu a fost depusă cauţiunea stabilită, nefiind astfel îndeplinite condiţiile prev.de art.403 al.1 Cod procedură civilă.

Prin cererea adresată Judecătoriei Fălticeni la data de 30.07.2009 contestatoarea ML a solicitat în contradictoriu cu intimaţii SG şi SS, ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea publicaţiei de vânzare nr. 136/2008 din 16.07. 2007 întocmită de Biroul Executorului Judecătoresc DA, suspendarea executării silite până la solutionarea definitivă si irevocabilă a prezentei contestaţii, cu cheltuieli de judecată.

In fapt arată că intimaţii, în calitate de creditori au solicitat executarea silită a sentintei civile nr. 1225 din 27 mai 1999 pronunţată de Judecătoria Fălticeni,prin care contestatoarea a fost obligată să achite acestora suma totală de 12.141.012 lei ROL cu titlu de daune si cheltuieli de judecată.

Executarea silită constituie obiectul dosarului nr. 136/2008 al BEJ DA, iar prin publicaţia de vânzare-cumpărare comunicată acesteia la data de 27 iulie 2009 s-a stabilit vânzarea la licitaţie a suprafeţei de 2.046 mp. teren proprietatea creditoarei.

Contestatoarea înţelege să invoce nelegalitatea publicaţiei prin care se pretinde că ea ar datora suma de 5.820,02 lei în temeiul titlului executoriu sus-arătat respectiv sentinţa civilă nr. 1225/27.05.1999 a Judecătoriei Fălticeni prin care ea a fost obligată împreună cu BD la plata sumei totale de 12.141.012 lei ROL.

Obligaţia nu a fost solidară, astfel încât este ilegală vinderea la licitaţie a terenului proprietatea contestatoarei exclusiv pentru un debit care nu-i aparţine în totalitate.

Arată de asemenea contestatoarea, că terenul ce constituie obiectul executării, a fost evaluat fără ca ea, în calitate de proprietară si debitoare, să participe la această evaluare si fără să-mi fi fost adus la cunoştinţă acest aspect.

Terenul în discuţie se află în intravilanul comunei Forăşti si are o valoare mult superioară celei pretinse în raportul de evaluare menţionat in publicaţia de vânzare.

Învederează de asemenea instanţei, că pentru plata debitului cuprins in titlul executoriu, s-a început executarea silită prin poprire, în sensul că s-a înfiinţat poprirea pe posesia sa, reţinându-i-se lunar câte 260 lei.

Tags: