Top

Constatare nulitate act – incidenţa abrogării Legii nr. 58/1974

Constatare nulitate act – incidenţa abrogării Legii nr. 58/1974 – sentinţa civilă nr. 965/01.07.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin cererea adresată acestei instanţe reclamanţii SV şi SM au solicitat în contradictoriu cu pârâta Comuna Moldoviţa prin Primar, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a Deciziilor nr. 28/15.09.1977 şi nr. 29/15.09.1977 ale fostului Consiliu Popular al comunei Moldoviţa prin care s-a dispus trecerea în proprietatea statului a suprafeţei de teren de 440 mp identic cu parcela 114 din CF nr. 277 a com cad. Argel ca efect al aplicării dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974. De asemenea, reclamanţii au mai solicitat să se dispună radierea înscrierilor privitoare la dreptul de proprietate al Statului asupra parcelei în discuţie şi înscrierea lor cu dreptul de proprietate asupra aceleiaşi parcele, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1054/343 din 11.10.1977 autentificat la Notariatul de stat local Câmpulung Moldovenesc.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că terenul în litigiu se află situat în intravilanul localităţii Moldoviţa, sat Argel, identic fiind cu parcela 114 din CF nr. 277 a com. cad. Argel şi a fost dobândit de către ei prin cumpărare de la ŞE, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1054/343 din 11.10.1977 autentificat la Notariatul de stat local Câmpulung Moldovenesc. Terenul a trecut în proprietatea Statului în baza dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974, prin Deciziile nr. 28/15.09.1977 şi nr. 29/15.09.1977 ale fostului Consiliu Popular al comunei Moldoviţa. Prin Ordinul Prefectului Suceava nr. 191/03.07.2008, li s-a constituit reclamanţilor dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 250 mp, aferentă locuinţei, situată în Moldoviţa, sat Argel. Reclamanţii mai arată faptul că au deţinut întreaga suprafaţă de teren, ca adevăraţi proprietari şi netulburaţi de nimeni, plătind anual impozitul şi exercitând toate atributele dreptului de proprietate. Au arătat că este dată nulitatea absolută a Deciziilor nr. 28/15.09.1977 şi nr. 29/15.09.1977 ale fostului Consiliu Popular al comunei Moldoviţa, dată fiind existenţa Decretului lege nr. 1/26.12.1989 care a abrogat în totalitate dispoziţiile Legii nr. 58/1974.

Prin sentinţa civilă nr. 965/01.07.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, s-a respins acţiunea ca nefondată reţinându-se că prin contractul de vânzare cumpărare din 11.10.1977 autentificat la Notariatul de stat local Câmpulung Moldovenesc reclamanţii au cumpărat de la ŞE imobilul proprietatea acesteia compus din clădire de locuit şi anexe, identic cu parcela 114 din CF nr. 277 a com. cad. Argel. În cadrul aceluiaşi contract s-a prevăzut că suprafaţa de teren aferentă parcelei trece în proprietatea Statului în baza dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974. Drept urmare a fost emisă Decizia nr. 28/15.09.1977 a fostului Consiliu Popular al comunei Moldoviţa act în baza căruia s-a înscris titlul de proprietate al Statului Român pentru parcela 114 teren, din CF 277 a com cad Argel. Prin Decizia nr. 29/15.09.1977 a fostului Consiliu Popular al comunei Moldoviţa s-a atribuit în folosinţa reclamanţilor pe durata existenţei construcţiilor, suprafaţa de 250 mp identic cu parcela 114/1 înscrisă în CF 277 a com cad Argel. Reclamanţii au arătat, fără a depune la dosarul instanţei acest înscris, că prin Ordinul Prefectului Suceava nr. 191/03.07.2008, li s-a constituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 250 mp, aferentă locuinţei, parte din parcela iniţială 114 din CF 277 a com. cad. Argel, conform planului de situaţie şi planului de încadrare în zonă Terenul din fosta parcelă 114 din CF 277 a com. cad. Argel care face obiectul prezentei cauze, este în suprafaţă de 190 mp şi este identic cu parcela virană 114/2 din CF nr. 534 a com. cad. Argel, al cărei proprietar tabular este în prezent Statul Român (

Din declaraţiile martorilor BC şi UG cu privire la construcţii, se confirmă faptul că reclamanţii le-au dobândit în anul 1977 de la ŞE, iar cu privire la teren, au arătat că reclamanţii deţin suprafaţa de 650 mp, respectiv suprafaţa de 4,5 ari, suprafaţă pe care au folosit-o în permanenţă, ca adevăraţi proprietari, nefiind tulburaţi de nimeni în posesie.

Dincolo de inadvertenţele din cele două declaraţii de martori, cu privire la suprafaţa exactă a parcelei deţinute de reclamanţi, fără relevanţă în această privinţă întrucât suprafaţa rezultă din înscrisurile depuse la dosar, faţă de temeiul de drept invocat de către reclamanţi, acţiunea apare ca nefondată pentru următoarele motive:

Din interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 modificată şi completată rezultă faptul că un titlu al Statului emis anterior anului 1989 este nul în cazul în care, la momentul la care a fost emis nu respecta Constituţia, tratatele internaţionale la care România era parte şi legile în vigoare la data preluării lor de către stat.

Ori, reclamanţii nu au invocat nici un caz de nulitate din cele exemplificate în dispoziţiile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 amintite mai sus. Faptul că dispoziţiile Legii nr. 58/1974 au fost abrogate prin Decretul lege nr. 1/26.12.1989, nu înseamnă că acest act normativ este lovit implicit de nulitate. Abrogarea şi nulitatea sunt două instituţii diferite ce nu se pot confunda, având efecte diferite – în speţa dedusă judecăţii, important fiind faptul că abrogarea are efecte doar pentru viitor.

De altfel, anularea Deciziilor nr. 28/15.09.1977 şi nr. 29/15.09.1977 ale fostului Consiliu Popular al comunei Moldoviţa date în baza unui act normativ valabil la momentul emiterii lor, chiar dacă s-ar fi dovedit existenţa vreunui caz de nulitate a acestor acte, apare ca fiind lipsită de interes.

Astfel, terenul aferent construcţiei, în suprafaţă de 440 mp, a urmat regimul art.30 din Legea nr.58/1974 şi, aşa cum este consemnat în contractul de vânzare-cumpărare, prin care reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate numai asupra construcţiei, iar terenul nu le-a aparţinut niciodată, fiind preluat de stat din patrimoniul fostei proprietare, vânzătoarea ŞE.

De aceea, în ipoteza anulării actului de preluare, Deciziile nr. 28/15.09.1977 şi nr. 29/15.09.1977 ale fostului Consiliu Popular al comunei Moldoviţa nr. 28/15.09.1977, dreptul de proprietate asupra terenului ar fi fost redobândit de către vânzătoare, din patrimoniul căreia a fost preluat bunul de către Stat şi nu de către reclamanţi, cărora prin contractul de vânzare-cumpărare nu li s-a transmis dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei.

În situaţia dată, aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 prin emiterea Ordinului Prefectului Suceava nr. 191/03.07.2008, prin care li s-a constituit reclamanţilor dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 250 mp, atribuită în folosinţă prin Decizia nr. 29/15.09.1977 a fostului Consiliu Popular al comunei Moldoviţa, nu a făcut altceva decât sa înlăture situaţia nefireasca ca proprietarul locuinţei, care de cele mai multe ori o achiziţiona si in vederea terenului, plătind in cazul vânzării-cumpărării si un preţ ce reflecta, de regula, existenta acestuia.

Pe de altă parte, trebuie avute în vedere si dispoziţiile art. 57 din Constituţie, potrivit cărora cetăţenii trebuie sa-si exercite drepturile si libertăţile constituţionale cu bună-credinţa. Repunerea in discuţie a unor drepturi subiective care s-au constituit legal la un moment dat nu poate duce decât la destabilizarea raporturilor juridice.

Etichete: