Top

Procura de obtinere a unei vize de tranzit

PROCURA

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetatean ……………………………….., nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………. eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………… cetatean …………………….., nascut la data de ……………………………., in localitatea …………………………………., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………. la data de ………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………………, delegat al S.C. ……………………………..sa ma reprezinte, cu depline puteri, la organele competente, in vederea intocmirii tuturor formalitatilor necesare pentru obtinerea vizei de tranzit si destinatie in ………………………………………………………………………………………………………………………..

In acest scop, mandatarul meu va indeplini toate formalitatile necesare obtinerii vizei, va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

Prezenta procura este valabila timp de ……………… de la data autentificarii, mandantul avand puterea sa o revoce oricand si sa notifice mandatarului acest act prin executorul judecatoresc competent.

Redactata si editata/dactilografiata in ………….. exemplare, la …………., astazi, data autentificarii.

S-au eliberat partilor ……………. exemplare.

MANDANT