Top

Procura de reconstituire a dreptului de proprietate

PROCURA

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetatean ……………………………….., nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………………….., de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al …………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., imputernicesc prin prezenta pe …………………………………………………………. cetatean ……………………., nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………, de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………… eliberat de …………………………. la data de …………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………………, sa ma reprezinte, cu depline puteri, si sa-mi sustina interesele in fata autoritatilor administratiei publice sau instantelor judecatoresti, in fata comisiilor locale, in vederea reconstituirii dreptului meu de proprietate asupra terenului situat in ……………………………., in baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata si modificata.

Mentionez ca acest teren a apartinut lui ………………………………………………………………………….. .

In acest scop, mandatarul meu va depune toate actele necesare, prevazute de lege, in vederea dovedirii drepturilor mele funciare, va indeplini toate formalitatile necesare pentru punerea in posesie, va semna de primirea titlului de proprietate, va plati toate taxele legale, putand face orice declaratii si formula cereri si primi orice fel de inscrisuri, in limita prezentului mandat.

Mandatarul meu este imputernicit, de asemenea, sa solicite inscrierea dreptului de proprietate in Cartea funciara consimtind la intabulare si va indeplini toate formalitatile necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a titlului de proprietate asupra acestui teren.

Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la revocarea sa expresa si, in baza lui, mandatarul meu va semna, in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.

Redactata si editata/dactilografiata in …………. exemplare, la …………., astazi, data autentificarii.

S-au eliberat partilor ………….. exemplare.

MANDANT