Top

Fond funciar –plângere la Legea 247/2005

fond funciar –plângere la Legea 247/2005

Sentinţa civilă nr. 1806 /10.07.2009

Constată că, prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1476/321/2008 petenta Z.M. a solicitat , în contradictoriu cu Comisia Orăşenească X. de aplicare a legilor fondului funciar şi Comisia Judeţeana pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa totală de 1,7370 ha. teren grădină situat pe raza oraşului X., pe vechiul amplasament şi anularea Hotărârii nr.XXXX/XX.03.200X a Comisiei Judeţene.

În motivarea cererii sale , petenta arată că este moştenitoarea defuncţilor săi părinţi – H. G. şi H. V. , că în această calitate a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în baza Legii nr. 247/2005 pentru două parcele de teren , una în suprafata de 5.370 m.p. loc de grădină şi de casă , cu megieşiile ; D. Calapod , Gârla Morilor ,şi drumul Blebea şi alta de 1,20 ha. , loc de grădină , că ambele trupuri de teren au fost cumpărate de părinţii săi în anii 1935 şi 1941 , că deşi aceste terenuri există şi în prezent , fiind liber de construcţii , Comisia Locală a refuzat să-i reconstituie dreptul de proprietate , motiv pentru care a fost nevoit să formuleze prezenta plângere .

În dovedirea plângerii , petenta a depus în copie ; acte de stare civilă , Hotărârea nr. XXXX/XX.03.200X a Comisiei Judeţene , contractele de vânzare-cumpărare nr. XXXX/25.sept.1935 şi nr. XXX/31.martie.1941 şi un număr de 5 contracte de închiriere (filele 5-15) .

Cererea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar, conform art. 42 din L.1/2000 .

Constată că, prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. XXXX/321/200X , petentul H. C. G. a solicitat , în contradictoriu cu Comisia Judeţeana pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia Locală X. de aplicare a legilor fondului funciar , anularea Hotărârii nr. XXXX/XX.03.200X a Comisiei Judetene , prin care s-a propus acordarea de despăgubiri pentru suprafaţa de 0,9433 ha. teren.

În motivarea plângerii , petentul arată că prin adeverinţa de proprietate nr.1620/1991 , i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata totală de 4,74 ha. teren , că suprafata de 3,7967 ha. i-a fost atribuită pe vechiul amplasament , iar pentru diferenţa de 0,9433 ha. s-a propus acordarea de despăgubiri , că întrucât , nu este mulţumit de soluţia propusă de Comisia Judeteană , prin hotărârea nr. XXXX/21.03.2008 a fost nevoit să formuleze prezenta plângere , mai ales că , terenul pe care-l solicită , este liber şi poate fi atribuit în natură.

În dovedirea plângerii , petentul a depus în copie ; Hotărârea nr. XXXX/XX.03.200X , Adeverinţa de proprietate nr. XXXX/15.08.1991 şi tabelul nominal cu chiaburii ,patronii şi comercianţii existenţi în oraşul X. , tabel în care def. H. G. , figurează cu suprafata totală de 16,14 ha teren (filele 3-5).

La termenul din data de 3.oct.2008 , cauza a fost conexată la dosarul civil nr. XXXX/321/200X , între cele două cauze existând o strânsă legătură, au acelaşi obiect (litigiu funciar) iar părţile sunt moştenitorii aceloraşi autori .

În urma conexării s-a dispus introducerea în cauză a tuturor moştenitorilor defuncţilor H. G. şi H. V. , respectiv ; Z.M., H. C. G. , H. N.S. , H. Gh.V. şi A.M.

Comisia Locală X. a depus întâmpinare şi a solicitat respingerea plângerii formulată de H. C. G. , prin care a solicitat atribuirea suprafeţei de 9.433 m.p. pe vechiul amplasament , precum şi a plângerii petentei M.Z. ,prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea sa, pentru suprafata de 17.370 (1,7370 ha) teren arătând că;

prin adeverinţa provizorie de proprietate nr.XXXX/XX.XX.1991 , celor 5 moştenitori ai def. H. G., li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata totală de 16,14 ha. teren;

moştenitorii au fost puşi în posesie cu suprafata de 12,70 ha teren , pe vechiul amplasament şi s-a propus acordarea de despăgubiri pentru suprafata de 3,44 ha ;

după adoptarea Legii nr. 247/2005 , moşt.def. H. G. au formulat , separat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru aceleaşi terenuri care au aparţinut autorului lor , dosarele lor fiind conexate la nivelul Comisiei Locale ;

în urma reverificării terenurilor deţinute de moşt. def. H. G., s-a constatat că, aceştia deţineau , împreună suprafata totală de 13,0967 ha , iar pentru suprafata de 2,10 ha s-a emis titlul de proprietate nr. 3/1409/13.09.1995 , în favoarea lui H. C. G. , după defunctii H. Gh. C. şi H. M. , deci , moştenitorii def. H. G. deţin suprafata totală de 15,1967 ha teren ;

suprafata de 9.433 m.p. teren pe care o solicită petenţii , nu este liberă şi nu poate fi restituită acestora , deoarece terenul se află în fostele incinte ale SC”L.”S.A. şi SC” X.A” S.A. societăţi în favoarea cărora au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate în baza H.G.nr.831/1994, MO7 – XXXX/11.10.1995 şi MO7-XXXX/11.10.2004.

Mai arată Comisia Locală X. , că moşt. def. H. G. li s-a transmis oferta pentru atribuirea diferenţei de 9.433 m.p. teren pe un alt amplasament , aflat în administrarea I.A.S., însă această ofertă a fost respinsă şi în aceste condiţii s-a propus acordarea de despăgubiri .

La întâmpinare a ataşat în copie ; titlul de proprietate nr. 13/1409 din 13.09.1995 emis pe numele lui H. C. G. , ca moştenitor al defuncţilor săi părinţi –H. Gh.C. şi H. M. , Hotărârea nr. 1858/5.02.2002 a Comisiei Judeţene , Hotărârile nr. 8 şi 9 din 7.11.2001 ale Comisiei Locale X. şi Tabelul nominal cuprinzând persoanele fizice care au solicitat prin cerere, reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenţa dintre suprafaţa preluată de C.A.P. şi suprafata reconstituită de până la 10 ha., conform art.3 din L.1/2000 şi tabelul nominal cuprinzând persoanele pentru care nu există suprafete de teren pentru restituirea integrală a proprietăţii şi cărora li se vor acorda despăgubiri (filele 12 -21 dosar nr. 1558/321/2008).

Şi Comisia Judeteană a depus întâmpinare (filele 22-23) , prin care arată că nu se opune admiterii cererii aşa cum a fost formulată, dacă din probatoriul administrat rezultă că, suprafata de 9.433 m.p. este liberă de investiţii , iar prin restituirea ei în natură , nu se aduce atingere dreptului de proprietate al altor persoane fizice sau juridice .

La întâmpinare a ataşat în copie ; Hotărârea nr. XXXX/XX.03.200X , Hotărârea nr. 191/2.08.2007 a Comisiei Locale X. , actele de veşnică vânzare nr. 1514/25.sept.1935 şi 311/31.martie.1941 , plângerea adresată de H. S. , Preşedintelui Comisiei Orăşeneşti de aplicare a legilor fondului funciar la data de 17.august.2007 , procesul verbal de punere în posesie a moştenitorilor def. H. G. , cu suprafata totală de 13,0967 ha. teren ,actul de partaj voluntar din 11.02.1956 , titlul de proprietate nr.3/1409 din 13.09.1995 emis pe numele lui H. C. G. , Hotărârea nr. 1898/5.02.2002 , Certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO7 nr.XXXX/11.10.2004 emis de Ministerul Agriculturii pe numele SC”x”S.A R, şi MO7 nr. XXXX/11.10.1995, emis S.C.”L”S.A. X. , extras din H.G. nr. 890/04.08.2005 Hotărârea nr.41/27.07.2006 a Comisiei Locale X. , un număr de 4 cereri ale petentului H. S. , adresate Primarului X. , 3 contracte de închiriere teren , acte de stare civilă şi cererea petentului H. C. G. prin care solicită retrocedarea suprafetei de 4,50 ha. teren moştenire de la H. G. (filele 24-98, dosar nr. 1558/321/2008).

La cererea instanţei, Comisia Locală a comunicat procesul verbal de punere în posesie a moştenitorilor def. H. G. , respectiv ; Z.M. , H. Gh. V. , H. N. S. , A. C.M. şi H. C. G., la care au fost anexate şi schiţele terenurilor atribuite petenţilor (filele 121-139).

În cauza a fost efectuată şi o expertiză tehnică , raportul de expertiză , aflându-se la filele 168-171 şi 191-195 . Obiectivele expertizei s-au referit la identificarea celor două suprafeţe de teren de 5.370 m.p. şi 1,20 ha teren cumpărate în anii 1935 şi 1941 de către def. H. G. şi precizarea dacă pe aceste terenuri se află construcţii sau sunt libere.

Din probatoriul administrat în cauză , respectiv înscrisurile depuse de către părţi şi raportul de expertiză, instanţa reţine următoarele ;

Petenţii M.Z. , H. C. G. , H. N. S. ,A. C. M. şi H. Gh.V. , sunt moştenitorii defuncţilor H. G. şi V. , în calitate de fii, fiice şi nepot de fiu decedat al defuncţilor.

În această calitate , petenţii au fost îndreptăţiţi să li se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata totală de 16,14 ha teren.

Petenţilor le-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata totală de 16,14 ha , primind în natură suprafata totală de 15,1967 ha teren, din care , pentru 2,10 ha. s-a eliberat titlul de proprietate ,separat , petentului H. C. G. , ca moştenitor al părinţilor săi- H. Gh. D. şi H. M. (fila 133), iar pentru diferenţa de 13,0967 ha s-a întocmit procesul verbal de punere în posesie nr.3/1620 din 02.08.2007 (fila 139), care după semnarea lui de către petenţi urmează să fie înaintat Comisiei Judetene pentru validare şi emiterea titlului de proprietate.

Pentru suprafata de 9.433 m.p. Comisia Judeteana ,prin Hotărârea nr. XXXX/XX.03.200X a propus acordarea de despăgubiri (pct.1 1 fraza finală).

Petenta M.Z. a solicitat ca suprafeţele de 5.370 m.p. şi 1,20 ha. situate în intravilanul oraşului X. , pentru care dreptul de proprietate a fost reconstituit în favoarea tuturor moştenitorilor defunctului H. G. , să-i fie atribuite pe vechiul amplasament , conform contractelor de vânzare-cumpărare nr.1514/25.09.1935 şi 311/31.03.1941 (filele 8 şi 9 ).

Cererea petentei nu paote fi satisfăcută, deoarece aceste suprafete de teren sunt proprietatea a doi agenţi economici , SC”X.” S.A. R. şi SC” L.” S.A. X. în baza Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor SERIA MO7 nr. XXXX/11.10.2004 şi MO7 nr. XXXX/11.10.1995 (filele 59 şi 60) , iar aceste certificate de proprietate nu au fost anulate sau modificate , ele continuând să producă efecte juridice .

Ambele societăţi comerciale se află în procedură de lichidare judiciară , iar construcţiile şi terenurile au fost vândute , la licitatie altor persoane juridice ( a se vedea planurile de situaţie întocmite de expertul judiciar – filele 194 şi 195). Chiar dacă mai există unele suprafete de teren , libere de construcţii , acestea sunt proprietatea unor agenţi economici , care le-au cumpărat prin lichidatorii judiciari de la cele două societăţi comerciale falimentate (SC”X.”SA şi SC”L.”SA ).

Aşa stând lucrurile , instanţa urmează să respingă acest capăt de cerere formulat de M.Z..

Cu privire la cererea moştenitorilor def. H. G. , ca suprafata de 9.433 m.p. să le fie atribuită în natură, nu să primească despăgubiri , instanţa o găseşte întemeiată şi o va admite , modificând corespunzător Hotărârea nr. XXXX/XX.03.200X a Comisiei Judetene şi va o9bliga Comisia Locală X. să le atribuie petenţilor , în natură , suprafata de 9.433 m.p. teren , pe raza X.

Etichete: