Top

Art.108 alin.1 lit. „a” din Legea nr.46/2008

SENTINŢA PENALĂ Nr. 659 din 10 Decembrie 2010 – art.108 alin.1 lit. „a” din Legea nr.46/2008

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ nr.xx, înregistrat la această instanţă sub nr.xx, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi au fost trimişi în judecată inculpaţii xx pentru săvârşirea, de fiecare din ei, a infracţiunilor prev. de art.108 alin.1 lit. „a” din Legea nr.46/2008 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi de art.110 alin.1 lit. a din legea nr.46/2008 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal.

Prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut, în fapt, că inculpaţii xx, la 21 ianuarie 2010 şi la 26 ianuarie 2010, pe timp de zi, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, s-au deplasat în pădurea aflată în proprietatea lui xx, situată în extravilan sat Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, punct „Gropi”, aflată în circumscripţia teritorială a Ocolului Silvic Vaduri, şi, acţionând separat, au tăiat de pe picior în total 6 arbori de esenţă stejar, având o valoare totală de 652,91 lei, ce nu fuseseră marcaţi în vederea tăierii de către organele silvice, materialul lemnos rezultat în urma tăierii arborilor menţionaţi fiind transportat apoi de către inculpaţi la domiciliile lor pentru a fi folosit la încălzirea locuinţei.

La reţinerea situaţiei de fapt expuse au fost avute in vedere probele administrate in cursul urmăririi penale, respectiv :

– declaraţiile inculpaţilor xx, ce au recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor prin actul de sesizare al instanţei (filele 11 – 16 dosar urmărire penală);

– plângerea şi declaraţiile părţii vătămate xx (filele 10 şi 17 – 18 dosar urmărire penală);

– declaraţiile martorilor xx (filele 19 – 22 dosar urmărire penală);

– „proces verbal de conducere la cioate” întocmite de poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Alexandru cel Bun – I.P.J. Neamţ la 29 ianuarie 2010 (fila 11 dosar urmărire penală);

– „fişă de calcul a valorii pagubelor produse prin infracţiuni silvice” nr.1 din 02 februarie 2010 întocmită de către Direcţia Silvică Piatra Neamţ – Ocolul Silvic Vaduri (fila 23 dosar urmărire penală);

– adresa nr.446/08 februarie 2010 a Direcţiei Silvice Piatra Neamţ – Ocolul Silvic Vaduri privind cuantumul valoric al prejudiciului cauzat prin infracţiunile săvârşite de către inculpaţii xx în ianuarie 2010 (exprimat în raport de preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior);

– adeverinţa nr.982/05 februarie 2010 emisă de Primăria comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, privind suprafeţele de teren cu care figurează înscris xx în Registrul Agricol al comunei (fila 25 dosar urmărire penală);

Au fost citaţi la judecarea cauzei partea vătămată xx şi inculpaţii xx.

În şedinţa publică din 26 noiembrie 2010 partea vătămată xx a precizat că inculpaţii xx i-au achitat în cursul urmăririi penale contravaloarea arborilor sustraşi de pe terenul său în ianuarie 2010 şi că nu mai are pretenţii de natură civilă de la aceştia.

În şedinţa publică din 26 noiembrie 2010, după ce li s-au adus la cunoştinţă faptele pentru care s-a dispus trimiterea lor în judecată, încadrarea juridică dată acestor fapte prin actul de sesizare al instanţei şi limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile prev. de art.108 alin.1 lit. „a” din Legea nr.46/2008 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi de art.110 alin.1 lit. „a” din legea nr.46/2008 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, inculpaţii xx au declarat că recunosc integral şi necondiţionat săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor prin actul de sesizare a instanţei şi că doresc ca judecata prezentei cauze penale să aibă loc în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, probe pe care le cunosc şi le însuşesc.

Instanţa, în aceeaşi şedinţă publică, în considerarea cererii formulată de inculpaţii xx, a procedat la audierea acestora (filele 20 – 21 dosar fond) şi a acordat apoi cuvântul, pe fondul cauzei, reprezentantului Ministerului Public, părţii vătămate xx şi inculpaţilor.

Instanţa, analizând cererile formulate de către inculpaţii xx în şedinţa publică de la 10 decembrie 2010 reţine că probele administrate în cursul urmăririi penale permit stabilirea cu exactitate a faptelor comise de către inculpatul menţionat în data de 21 ianuarie 2010, respectiv în data de 26 ianuarie 2010 şi că sunt suficiente date cu privire la persoana acestora pentru a permite stabilirea unor pedepse.

Astfel:

– declaraţiile martorilor xx (persoane ce au asistat la conducerea inculpaţilor la cioate în data de 29 ianuarie 2010) şi „procesul verbal de conducere la cioate” întocmite de poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Alexandru cel Bun – I.P.J. Neamţ la 29 ianuarie 2010 – demonstrează că inculpaţii xx, la 21 ianuarie 2010 şi la 26 ianuarie 2010, pe timp de zi, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, s-au deplasat în pădurea aflată în proprietatea lui xx, situată în extravilan sat Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, punct „Gropi”, şi, acţionând separat, au tăiat de pe picior 6 arbori de esenţă stejar ce nu fuseseră marcaţi în vederea tăierii de către organele silvice, transportând apoi aceşti arbori la locuinţele lor pentru a-i folosi la încălzire;

– „fişa de calcul a valorii pagubelor produse prin infracţiuni silvice” nr.1 din 02 februarie 2010 întocmită de către Direcţia Silvică Piatra Neamţ – Ocolul Silvic Vaduri şi adresa nr.446/08 februarie 2010 a Direcţiei Silvice Piatra Neamţ – Ocolul Silvic Vaduri – demonstrează că arborii tăiaţi de către inculpaţii xx în ianuarie 2010 din pădurea aflată în proprietatea lui xx, situată în extravilan sat Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, punct „Gropi”, aveau o valoare depăşind de peste 7,5 ori preţul medic al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

– se află depuse la dosarul cauzei fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor xx (filele 13 – 14 dosar fond);

Având în vedere cele expuse cum şi faptul că partea vătămată xxa declarat că nu mai are pretenţii de natură civilă de la inculpaţii xx în legătură cu faptele comise de aceştia în ianuarie 2010, în baza art.3201 alin.4 Cod procedură penală, instanţa urmează a admite cererile inculpaţilor menţionaţi de a se proceda la judecarea prezentei cauze penale doar în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

În drept:

– faptele inculpaţilor xx de a fi tăiat la 21 ianuarie 2010 şi la 26 ianuarie 2010, pe timp de zi, acţionând separat însă fiecare cu o unică rezoluţie infracţională, de pe un teren împădurit situat în extravilan sat Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, punct „Gropi” aparţinând părţii vătămate xx, un număr de 6 arbori de esenţă stejar nemarcaţi în vederea tăierii, cu o valoare a masei lemnoase de 652,91 (depăşind deci de peste 7,5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior) – întruneşte, în cazul fiecăruia din inculpaţii menţionaţi, elementele constitutive ale infracţiunii de „tăiere fără drept de arbori”, prev. de art.108 alin.1 lit. „a” din Legea nr.46/2008 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, infracţiune pedepsită de lege cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.

– faptele inculpaţilor xx de a fi luat în scopul însuşirii pe nedrept la 21 ianuarie 2010 şi la 26 ianuarie 2010, pe timp de zi, acţionând separat însă fiecare cu o unică rezoluţie infracţională, din pădurea aflată în proprietatea lui xx, situată în extravilan sat Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, punct „Gropi”, 6 arbori de esenţă stejar, cu o valoare a masei lemnoase de 652,91 (depăşind deci de peste 7,5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior) – întruneşte, în cazul fiecăruia din inculpaţii menţionaţi, elementele constitutive ale infracţiunii de „furt de arbori”, prev. de art.110 alin.1 lit. „a” din Legea nr.46/2008 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, infracţiune pedepsită de lege cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce vor fi aplicate inculpaţilor xx pentru infracţiunile săvârşite în ianuarie 2010 instanţa va avea în vedere prev. art.3201 alin.7 Cod procedură penală şi ale art.72 Cod penal cum şi datele ce ţin de persoana inculpaţilor menţionaţi.

Reţinând, pe de o parte, că infracţiunile săvârşite de inculpaţii xx în ianuarie 2010 prezintă un grad relativ ridicat de pericol social, având în vedere urmările produse prin aceste infracţiuni (au fost tăiaţi de către inculpaţi un număr de 6 arbori de esenţă stejar ce nu fuseseră în prealabil marcaţi în vederea tăierii de către organele silvice; părţii vătămate xx i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 776,96 lei), iar, pe de altă parte, că inculpaţii, anterior săvârşirii faptelor ce fac obiectul prezentei cauze penale, nu au mai fost condamnaţi pentru săvârşirea vreunei infracţiuni (astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar ale acestora aflate la fila 13 – 14 dosar urmărire penală) şi că aceştia au achitat în cursul urmăririi penale prejudiciul cauzat părţii vătămate xx prin infracţiunile săvârşite de ei în ianuarie 2010, instanţa apreciază că aplicarea unor pedepse ale amenzii penale, având cuantumuri moderate, între limitele prevăzut de art.63 Cod penal, va conduce la realizarea scopului preventiv şi sancţionator al pedepsei.

În baza art.33 lit. a – art.34 alin.1 lit. c Cod penal – instanţa urmează a contopi pedepsele aplicate inculpaţilor xx prin prezenta sentinţă penală, aceştia urmând a executa pedeapsa mai grea, respectiv amenda penală având cuantumul mai ridicat, ca pedeapsă rezultantă.

Reţinând că inculpaţii xx nu au mai fost condamnaţi pentru săvârşirea vreunei infracţiuni, că aceştia au achitat prejudiciul cauzat părţii vătămate xx prin infracţiunile săvârşite de ei, şi, audiaţi fiind în cursul urmăririi penale şi în cursul judecării cauzei, au avut o atitudine procesuală sinceră, conştientizând deci gravitatea faptelor comise în ianuarie 2010, instanţa apreciază că scopul educativ al pedepselor rezultante aplicate inculpaţilor menţionaţi prin prezenta sentinţă penală poate fi realizat şi fără executarea lor efectivă.

În consecinţă, în baza art.81 Cod penal, instanţa urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate inculpaţilor xx prin prezenta sentinţă penală pe durata unui termen de încercare determinat conform dispoziţiilor art.82 alin.2 Cod penal.

Având în vedere declaraţiile făcute de partea vătămată xx în cursul urmăririi penale şi în cursul judecării cauzei, instanţa urmează a constata acoperit prin plată prejudiciul cauzat acestuia prin infracţiunile săvârşite de către inculpaţii xx.

În baza art.191 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, având în vedere soluţia adoptată în latura penală a cauzei, instanţa urmează a obliga inculpaţii xx la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in prezentul proces penal (cheltuieli pentru efectuarea actelor de procedură şi pentru administrarea de probe).

Etichete: