Top

Cumulul pensiei de invaliditate de gr. II cu indemnizaţia obţinută pe durata îndeplinirii funcţiei de consilier local.

Domeniu asociat – litigiu asigurari sociale – Cumulul pensiei de invaliditate de gr. II cu indemnizatia obtinuta pe durata îndeplinirii functiei de consilier local.

Potrivit dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificata si completata, drepturile banesti cuvenite alesilor locali pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în conditiile legii.

În consecinta, nu este justificata excluderea de la beneficiul cumulului pensiei de invaliditate gr. II cu indemnizatia de sedinta pentru alesii locali, întrucât natura juridica a acestei indemnizatii nu justifica încadrarea ei într-o remuneratie sau alt venit cu caracter permanent, susceptibil a se constitui în cumul împreuna cu acest drept de asigurari sociale. În acest sens s-a pronuntat si ÎCCJ în solutionarea recursului în interesul legii, prin decizia nr. 16/18.02.2008, în dosarul nr. 72/2007.

Sectia civila. SENTINTA CIVILA NR. 545/19.09.2008 (dosar nr. 2408/103/2008)

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2408/103/2008 din 23.07.2008, contestatorul P.G. domiciliat în comuna Brusturi-Draganesti, sat Grosi, judetul Neamt a formulat contestatie împotriva deciziilor de încetare a platii pensiei si recuperarea platii pensiei, emise sub acelasi numar, respectiv nr.203736/07 din 20.06.2008, de intimata CASA JUDETEANA de PENSII Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, str. Calistrat Hogas nr.24, solicitând, în contradictoriu cu aceasta, anularea deciziilor contestate, reluarea în plata a drepturilor sale de pensie si plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii, contestatorul a aratat ca, prin actele decizionale contestate, intimata a dispus încetarea platii pensiei de asigurari sociale cuvenite, începând cu data de 01.07.2008, în temeiul dispozitiilor art.91 alin.1 lit.b din Legea nr.19/2000 si pct.32 din Ordinul nr.340/2001 al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, precum si recuperarea debitului în suma de 3638 lei, stabilit în sarcina sa în temeiul art.189 din Legea nr.19/2000, cu titlu de drepturi de pensie încasate nelegal în perioada 01.10.2007 – 01.05.2008, pentru motivul ca începând cu data de 01.10.2007 a cumulat calitatea de salariat cu cea de beneficiar al pensiei de invaliditate stabilita prin decizia nr.203736 din 05.07.2004; ca, în perioada mentionata nu a fost încadrat în munca, având doar calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Brusturi, judetul Neamt, în conformitate cu dispozitiile art.36 din Legea nr.393/2004, modificata si completata si ale art.94 alin.1 din Legea nr.19/2000, drepturile banesti cuvenite în aceasta functie putând fi cumulate cu pensia de invaliditate gradul II sau cu alte venituri ; ca, plata pensiei i-a fost în mod nelegal suspendata întrucât nu se încadreaza în situatiile imperativ prevazute în acest sens de dispozitiile Legii nr.19/2000 si ca, consilierilor locali nu le sunt aplicabile dispozitiile art.94 alin.1 lit.d din Legea nr.19/2000, în acest sens pronuntându-se si Înalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr.16 din 18 februarie 2008.

În dovedirea sustinerilor, contestatorul a depus la dosarul cauzei copii de pe deciziile de pensionare contestate.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei, ca nefondata, aratând ca petentul, fiind încadrata în gradul II de invaliditate, beneficiaza de pensie de invaliditate în baza deciziei nr.203736 din 05.07.2004, începând cu data de 20.05.2004 si ca, Legea nr.19/2000 nu a prevazut posibilitatea unei persoane încadrate în acest grad de invaliditate de a cumula pensia, care reprezinta un venit de înlocuire pentru pierderea veniturilor profesionale, cu venituri realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de cuantumul acestor venituri sau de modalitatea în care sunt obtinute; ca, deciziile contestate au fost emise în urma controlului efectuat de C.N.P.A.S si ca Decizia nr.16/2008 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie nu poate fi avuta în vedere de instanta întrucât nu a fost publicata în Monitorul Oficial si în consecinta nu poate produce efecte juridice.

În aparare, intimata a depus la dosar actele decizionale contestate si documentatia care a stat la baza emiterii acestora .

Procedura de citare a partilor procesuale a fost legal îndeplinita.

Analizând probatoriul administrat, instanta a retinut urmatoarele:

Începând cu data de 20.05.2004, petentul beneficiaza de pensie de invaliditate, stabilita prin decizia nr.203736 din 05.07.2004 emisa de intimata .

Prin decizia de încetare a platii pensiei nr.203736/ 07 din 20.06.2008, intimata a dispus sistarea platii pensiei acordate contestatorului începând cu data de 01.07.2008, în conformitate cu dispozitiile art.91 alin.1 lit.b din Legea nr.19/2000 si ale pct.32 din Ordinul nr.340/2001 a Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale, motivat de faptul ca acesta a fost încadrat în munca la data de 01.10.2007.

Pentru aceleasi considerente de fapt, intimata a emis si cea de a doua decizie înregistrata sub nr.203736/ 07 din 20.06.2008 prin care, în temeiul prevederilor art.187 din Legea nr.19/2000, a dispus recuperarea debitului în suma de 3.638 lei, reprezentând pensie încasata ilegal în perioada 01.10.2007 -01.05.2008 ( f.7).

Examinând contestatia, raportat la dispozitiile legale în materie, instanta constata ca aceasta este întemeiata, motivat de urmatoarele considerente :

Contestatorul, beneficiar al pensiei de invaliditate gradul II, începând cu data de 20.05.2004, în perioada 01.10 2007 – 01.05. 2008 a avut calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Brusturi, judetul Neamt.

Potrivit dispozitiilor art. 94 alin.1 din Legea nr.19/2000, pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective doar pensionarii pentru limita de vârsta si pensionarii de invaliditate de gradul III.

Însa, instanta apreciaza ca, dispozitiile art.94 din Legea nr.19/2000, modificata si completata, nu sunt incidente în cauza, întrucât activitatea de consilier local nu este o activitate profesionala în sensul prevederilor acestui text de lege, care sa presupuna prestarea unei munci cu regim continuu si care sa se desfasoare în baza unui contract de munca sau civil, ci o calitate dobândita prin alegeri libere, având la baza exercitarea unui mandat în interes public, nu personal, nefiind salarizata, ci indemnizata, drepturile banesti obtinute cu titlu de indemnizatie neavând un caracter regulat si permanent, ca în cazul salariului, fiind stabilita în functie de numarul de sedinte de consiliu la care participa, astfel încât consilierii locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizatia de sedinta .

Ca este asa, reiese si din dispozitiile art.36 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificata si completata, potrivit carora „Drepturile banesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în conditiile legii.”

De asemenea, se retine ca, în conformitate cu dispozitiile art,5 alin.1 pct.II din Legea nr.19/2000, printre persoanele care au calitatea de asigurat, în mod obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul public de pensii, se numara si persoanele care îsi desfasoara activitatea în functii elective, pe durata mandatului.

Coroborarea dispozitiilor legale invocate nu poate justifica excluderea de la beneficiul cumulului pensiei de invaliditate gradul II cu indemnizatia de sedinta pentru alesii locali, reglementata prin art.34 din Legea nr.393/2004, întrucât natura juridica a acestei indemnizatii nu justifica încadrarea ei într-o remuneratie sau alt venit cu caracter permanent, susceptibil a se constitui în cumul împreuna cu acest drept de asigurari sociale .

Se mai retine ca, cauzele de încetare si suspendare a platii pensiei de invaliditate sunt expres si limitativ prevazute de legea asigurarilor sociale de stat, printre acestea neregasindu-se si cazul pensionarilor de invaliditate gradul II care se afla în situatia prevazuta de art.5 alin.1 pct.II din lege. În acest context, se retine ca, în situatia reglementata prin art.91 alin.1 lit.b, plata pensiei înceteaza începând cu luna urmatoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile în temeiul carora i-a fost stabilit dreptul la pensie, aceasta echivalând, în speta, cu redobândirea capacitatii de munca stabilita de medicul expert ( art.62 alin.2 lit.c din lege ) . De asemenea, potrivit, dispozitiilor art.92 alin.1 lit.c, plata pensiei de invaliditate se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care beneficiarul nu se prezinta, din motive imputabile, la revizuirea medicala periodica.

Drept urmare, se apreciaza ca, consilierii locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II, cu indemnizatia obtinuta pe durata îndeplinirii acestei functii elective .

Mai mult decât atât, posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizatia de sedinta corespunzatoare acestei functii elective a fost rezolvata de Înalta Curte de Casatie si Justitie, în solutionarea recursului în interesul legii , prin decizia sa nr. 16 din 18.02.2008 pronuntata în dosar nr.72/2007 .

Admitând recursul în interesul legii, promovat de Procurorul General al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, în problema aplicarii dispozitiilor art.5 alin.1 pct.II si ale art.94 alin.1 lit.d din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata, raportate la dispozitiile art.36 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, modificata si completata, instanta suprema statueaza ca „ Persoanele alese în functii de consilieri locali pot cumula pensia de invaliditate gradul II cu indemnizatia corespunzatoare functiei elective”.

Cum în temeiul art. 329 alin 3 Cod de procedura civila dezlegarea data problemei de drept ce formeaza obiectul acestei judecati este obligatorie pentru instante, solutia în cauza va fi conforma deciziei nr. 16 din 18.02.2008 a instantei supreme .

Fata de considerentele ce preced, în temeiul textelor de lege invocate, instanta urmeaza sa admita contestatia formulata, sens în care va anula deciziile contestate privind încetarea platii pensiei petentului si recuperarea debitului în suma de 3.638 lei si va dispune reluarea în plata a drepturilor de pensie cuvenite acestuia.

În temeiul art.274/CPC, intimata a fost obligata, ca parte cazuta în pretentii, la plata cheltuielilor de judecata în suma de 300 lei reprezentând onorariu de avocat, conform chitantei depusa la dosar.

Etichete: