Top

Calitatea procesuală pasivă a societăţii debitoare în cererea de deschidere e procedurii insolvenţei.

Calitatea procesuala pasiva a societatii debitoare în cererea de deschidere e procedurii insolventei.

In temeiul Legii nr. 314/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, radierea este nula de drept în toate cazurile privitoare la societatile comerciale cu datorii fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, la datoria publica interna, precum si fata de alti creditori cu care au litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti.

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal. Sentinta comerciala nr.386/F din 18.06.2008.

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Neamt sub nr. 180/103/2008 creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Neamt a solicitat deschiderea procedurii insolventei împotriva debitoarei S.C. G S.R.L.

În motivare a aratat ca are fata de aceasta o creanta certa, lichida si exigibila în suma de 10.803 lei, reprezentând impozite si taxe.

În dovedire a anexat copii dupa înscrisuri.

Debitoarea a formulat contestatie la cererea de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului formulata de creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Neamt si a solicitat respingerea cererii de deschidere a procedurii insolventei.

Pe cale de exceptie, a invocat lipsa capacitatii procesuale pasive a SC

G SRL motivat de faptul ca aceasta societate a fost dizolvata de

drept prin încheierea nr. 393/3.10.2001 a Judecatorului delegat a ORC,

ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 211/14.12.2001 având în vedere

dispozitiile Legii 314/2001. Ulterior aceasta societate a fost radiata prin

încheierea nr. 321/28.06.2002. A depus în dovedire decizia civila

nr. 211/2001 si certificatul eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

A aratat ca nu pot fi invocate dispozitiile Legii nr. 428/27.06.2002 publicata în M.O nr. 497/10.07.2002 motivat de faptul ca radierea societatii G SRL a intervenit la data de 28.06.2002, deci anterior publicarii legii în Monitorul Oficial, ori se stie ca legea civila nu retroactiveaza potrivit dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Constitutie care prevede ca : ” Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”

Debitoarea a invocat si exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita.

În motivarea acestei exceptii a aratat ca societatea nu mai desfasoara activitate din anul 1997 si ca, potrivit dispozitiilor art. 128 C.pr. fiscala, dreptul de a solicita executarea silita a creantelor fiscale se prescrie în termenul de 5 ani care se calculeaza de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care a luat nastere acest drept. Ori din anul 1998 si pâna în prezent s-a depasit termenul prevazut de codul de procedura fiscala de 5 ani. Toate somatiile din anul 2001, 2002 pretinse a fi comunicate de catre creditoare au fost returnate, fara a exista dovada ca societatea a primit aceste acte administrative fiscale.

Potrivit dispozitiilor art. 44 din C. pr. fiscala actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia îi este destinat. Comunicarea se face prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

În ceea ce priveste cuantumul creantei debitoarea a precizat ca îl contesta.

A mai mentionat ca SC G SRL n-a mai desfasurat vreo activitate din anul 1997 . Aceasta inactivitate s-a datorat faptului ca societatea a intrat în imposibilitate de plata ca urmare a contractului de credit nr. 573/19.07.1995 încheiat cu BRD – Sucursala Piatra Neamt. Pentru a se putea dezvolta societatea a apelat la un credit bancar în valoare de 40.000.000 lei vechi cu o dobânda de 53% pe an. Ulterior, ca urmare a inflatiei galopante din acea perioada, dobânda s-a majorat, dublându-se; în aceste conditii veniturile realizate de societate nu puteau acoperi ratele si dobânzile lunare. Practic dupa ce s-a terminat de rambursat creditul, societatea si-a încetat activitatea, nemai obtinând venituri.

În anul 1997 societatea datora bugetului de stat doar urmatoarele sume: suma de 507 Ron cu titlu de TVA si suma de 502 RON cu titlu de impozit pe salarii pentru care s-a emis titlul executoriu 74380/23.10.2001. Daca la aceste sume se adauga dobânzi si penalitati, suma totala se ridica la valoarea de 5791 RON si nu 10.803 Ron, asa cum din eroare s-a calculat.

A aratat ca nu datoreaza la bugetul de stat: CAS angajator, contributii pentru pensia suplimentara, somaj angajator, suma la care s-au adaugat dobânzi si penalitati, motivat de faptul ca din anul 2001 societatea noastra a fost radiata, încetând a mai exista, deci nu se mai putem vorbi de angajator si angajati.

În aceste conditii cererea introdusa de creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice este inadmisibila având în vedere valoarea prag prevazuta de art. 3 pct.12 din Legea nr. 85/2006 care prevede cuantumul minim al creantei.

Directia Generala a Finantelor Publice Neamt, cu sediul in Piatra Neamt, B-dul Traian, nr.19 bis, a formulat întâmpinare împotriva contestatiei formulata de debitoarea SC G SRL Piatra Neamt la cererea de deschidere a procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2006 prin care a solicitat respingerea exceptiilor si constatarea de catre instanta a starii de insolventa a debitoarei.

Cu referire la primul punct din contestatie a solicitat respingerea exceptiei lipsei capacitatii procesuale pasive a SC G SRL invocata de aceasta, deoarece prin încheierea nr. 664/19.11.2002 pronuntata de Judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Neamt s-a dispus radierea încheierii nr. 321/28.06.2002. Astfel, dupa pronuntarea încheierii nr. 321/28.06.2002, de catre Judecatorul delegat, în temeiul Legii nr. 314/2001, prin Legea nr. 428/27.06.2002 prin care s-a aprobat OUG nr. 181/20.12.2001 privind modificarea si completarea Legii 314/2001, s-a adus o modificare importanta: prin articol unic pct.2, la art.5 alin. 3, s-a introdus alin. 4 prin care s-a stabilit ca radierea este nula de drept în toate cazurile privitoare la societatile comerciale cu datorii fata de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, la datoria publica interna, precum si fata de alti creditori cu care au litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti. A anexat în acest sens încheierea nr.664/19.11.2002 pronuntata de Judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Neamt si lista anexa cu cele 288 de societati aflate în aceeasi situatie – SC G SRL Piatra Neamt se afla la pozitia 55 din lista.

Referitor la exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita creditoarea a solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiata deoarece termenul de prescriptie a fost întrerupt prin somatia de plata nr. 27800/06.02.2002 pentru suma de 41.946.790 ROL care are confirmare de primire dupa cum rezulta si din nota de prezentare nr. 19450/25.01.2008 a Administratiei Finantelor Publice Piatra Neamt, anexata la cererea de deschidere a procedurii insolventei. Sediul societatii debitoare este acelasi cu domiciliul unuia dintre administratorii societatii si anume B .M. De aici rezulta refuzul debitoarei de a primi corespondenta si faptul ca aceasta se sustrage de la plata datoriilor.

În legatura cu punctul 3 din contestatia debitoarei, a mentionat ca dobânzile si penalitatile societatii sunt în cuantum de 9080 RON, dupa cum rezulta din nota de prezentare nr. 19450/25.01.2008 a Administratiei Finantelor Publice Piatra Neamt si nu 5791 RON dupa cum declara debitoarea. Creanta totala este de 10.803 RON dupa cum reiese din nota de prezentare sus mentionata si din documentatia anexa la cererea de deschidere a procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2006.

Directia Generala a Finantelor Publice Neamt a formulat si precizari la întâmpinare prin care a aratat ca, din analiza dosarului fiscal, rezulta ca în anul 1997 au fost depuse deconturi TVA pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai si iunie si nu cum se specifica în contestatie debitoarea ca ar fi luat nastere creanta în perioada iulie-septembrie 2006 (termenul de prescriptie era de 5 ani de la nasterea creantei). La data de 18.01.2001, a fost generata somatia si titlurile executorii nr. 4060/l8.01.2001 pentru suma de 10.087.000 ROL, precum si procesul verbal privind comunicarea somatiei din 15.10.2001. Dupa data de 18.01.2001, au mai fost generate somatii si titluri executorii, mentionate si anexate la nota de prezentare pentru începerea procedurii falimentului prevazuta de Legea nr.85/2006, nr.19450/25.01.2008. Ultimul bilant depus de societate este la 31.12.1997, iar la data de 18.12.2001 a fost încheiata o nota de constatare cu nr. 95959/20.12.2001, prin care se mentioneaza lipsa de colaborare din partea societatii, aceasta nepunând la dispozitia organului fiscal documentele solicitate. De asemenea, din evidentele transmise de Camera de Comert si Industrie Neamt, societatea se afla în stare de dizolvare de drept pentru nemajorare de capital conform Legii nr. 314/2001.

Analizând actele dosarului instanta a constatat urmatoarele:

1. Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a debitoarei instanta retine ca încheierea nr. 321/28.06.2002 pronuntata de Judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Neamt (prin care s-a dispus radierea debitoarei din registrul comertului) a fost de fapt anulata prin încheierea nr. 664/19.11.2002 pronuntata de Judecatorul delegat, în temeiul Legii nr. 314/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit acestor dispozitii legale, radierea este nula de drept în toate cazurile privitoare la societatile comerciale cu datorii fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, la datoria publica interna, precum si fata de alti creditori cu care au litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti. Debitoarea figurând cu datorii la bugetul statului s-a constatat nula de drept radierea dispusa prin încheierea nr. 321/28.06.2002 si s-a dispus „radierea radierii” la un numar de 288 de societati cu raspundere limitata, enumerate în anexa încheierii nr. 664/2002 (ce face parte integranta din încheierea respectiva), lista anexa în care SC G SRL Piatra Neamt figureaza la pozitia 55.

Nu se poate pune problema neretroactivitatii legii civile deoarece dispozitiile L. nr. 314/2001 se refera la nulitatea absoluta, iar efectele acestui tip de nulitate retroactiveaza.

Fiind numai dizolvata, nu si radiata, debitoarea îsi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pâna la terminarea acesteia, în temeiul art. 233 alin. 4 din L. nr. 31/1990.

Prin urmare, instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a debitoarei, ca nefondata.

2. În legatura cu prescriptia dreptului creditoarei de a solicita executarea silita instanta a constatat ca si aceasta exceptie este nefondata pentru urmatoarele argumente:

În primul rând, din procesul verbal de control încheiat la data de 23.11.1998 (filele 84 si 85), bilantul încheiat la data de 31.12.2007 (filele 148-164), dar si din deconturile de TVA depuse la organele fiscale de catre debitoare (filele 138-143) rezulta ca debitoarea a desfasurat activitate si în anul 1997, inclusiv luna iulie. Prin procesul verbal de control amintit, semnat fara obiectiuni de catre administratorii debitoarei, B.M. si A.I, s-a stabilit în sarcina debitoarei, obligatii de plata catre organele fiscale dupa cum urmeaza: 12.681.894 Rol C.A.S.; 1.683.074 ROL pensie suplimentara; 764.642 ROL fond agricultori; 2. 770.988 ROL fond somaj 5%; si 511.227 ROL fond somaj 1%.

Creditoarea a emis titlul executoriu nr. 4060/18.01.2001 si somatia cu acelasi numar, somatie ce a fost afisata la sediul debitoarei, conform procesului verbal încheiat la data de 15.10.2001 (fila 146), ca urmare a lipsei de colaborare a administratorilor debitoarei cu reprezentantii organelor fiscale rezultata din Nota de constatare întocmita la data de 18.12.2001.

Asadar, debitoarea nu poate invoca faptul ca nu a avut cunostinta de debit, semnând procesul verbal de control, si nici ca debitul este prescris deoarece somatia si titlul executoriu emise si comunicate debitoarei conform legislatiei fiscale, sunt acte întrerupatoare ale cursului prescriptiei.

În al doilea rând, dupa emiterea si comunicarea actelor de executare mentionate mai sus, creditoarea a comunicat debitoarei mai multe somatii si titluri executorii care au întrerupt prescriptia dreptului de a solicita executarea silita (de exemplu, somatia nr. 27800/06.03.2002 a carei confirmare de primire se afla la dosar la fila 55).

3. Pe fondul cauzei instanta a constatat ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 33 alin. 6, teza a II a, din L. nr. 85/2006, creanta fiind certa, lichida si exigibila, cuantumul acesteia este superior valorii prag stabilita de lege, iar debitoarea este în insolventa, încetând platile fata de creditoare o perioada mai mare de 30 de zile. Titlurile executorii nu au fost contestate pe calea dreptului comun, desi debitoarea avea cunostinta de faptul ca are de achitat datoria fiscala constatata prin procesul verbal de control la care s-au calculat accesorii conform legii.

Mai mult debitoarea este dizolvata, astfel ca nu se mai pune problema reorganizarii, ci intrarea direct în insolventa, în procedura simplificata.

În consecinta, instanta a respins contestatia debitoarei, ca nefondata, si a admis cererea creditoarei în temeiul art. 33 alin. 6, teza a II a, din L. nr. 85/2006.

Etichete: