Top

Anulare licitatie publica Nesemnarea procesului verbal de toti membrii comisiei de licitatie nu confirma lipsurile constatate de comisie în ce priveste îndeplinirea de catre participanti a conditiilor de participare la licitatie.

Sentinta civila nr.260/CA din 4.12.2008 a Tribunalului Neamt – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal

Se examineaza actiunea formulata de reclamanta SC M.SRL cu sediul în Piatra Neamt, str.Petru Rares nr.20, judetul Neamt, în contradictoriu cu pârâtul SJU N, cu sediul în PN, j N, pentru anulare licitatie, suspendare punere în executare proces verbal de adjudecare.

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din 20.11.2008 când s-a amânat pronuntarea cauzei pentru data de 27.11.2008 si ulterior pentru data de astazi si au fost consemnate în Încheierea de sedinta din 20.11.2008 ce face parte integranta alaturi de Încheierea din 27.11.2008 din prezenta hotarâre.

T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante, reclamanta SC MSRL în contradictoriu cu pârâtul SU PN a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea licitatiei publice cu strigare desfasurata la 09.07.2008, având ca obiect închirierea unui spatiu cu suprafata de 50,30 m.p., situat în incinta Ambulatoriului de Specialitate al SJU N în vederea amplasarii unui Centru de Imagistica Medicala prin Rezonanta Magnetica R.M.N. si suspendarea punerii în executare a procesului – verbal de adjudecare în favoarea SC CDP SRL pâna la solutionarea irevocabila a prezentei actiuni.

În motivarea actiunii reclamanta arata ca la 09.07.2008, ora 12.00, la sediul SJU a fost organizata o licitatie publica cu strigare, având ca obiect închirierea unui spatiu în suprafata de 50,30 m.p., situat în incinta Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului. Spatiul oferit spre închiriere era destinat amplasarii unui Centru de Imagistica Medicala prin Rezonanta Magnetica – R.M.N. Reclamanta a participat la aceasta licitatie dupa achizitionarea caietului de sarcini si a depus dosarul cu toate documentele specificate în acest caiet. La licitatie au participat înca doua firme, între acestea figurând si SC „CDP” SRL, admisa, desi nu avea certificat ISO, conditie obligatorie de calificare conform pct. E din caietul de sarcini. Lipsa certificatului de acreditare ISO trebuia sa atraga descalificarea acestei societati. În lipsa certificatului de acreditare, nici o societate sau institutie medicala nu poate folosi în activitatea curenta aparate R.M.N. La preselectie, reclamanta a fost descalificata pe motive absolut nereale, desi îndeplinea toate conditiile specificate în caietul de sarcini, iar la dosarul ofertei erau anexate toate documentele care atestau aceasta situatie. Atitudinea unui membru al comisiei de licitatie a fost partinitoare, manifestându-si fara rezerve intentia de a favoriza SC „CDP” SRL. Participarea SC M SRL la licitatie a fost respinsa pentru motive nereale, inventate, respectiv lipsa autorizatiei de competenta investigare R.M.N., inexistenta dovezilor privind desfasurarea activitatilor R.M.N. si lipsa personalului medical sanitar si tehnic operational în domeniul R.M.N. Astfel, reclamanta are acreditare ISO pentru operare cu aparate R.M.N., având în dotare un aparat R.M.N. cu sistem de operare Syngo Numaris cu CT Siemens, similar cu cel propus pentru utilarea spatiului oferit spre închiriere (RMN Siemens Magneton Symphony de 1,5 Tesla).

De asemenea, reclamanta apreciaza ca îndeplineste si conditia ceruta de pct. 4 (4) din caietul de sarcini, deoarece reclamanta a depus fisa de informatii generale despre personalul medical si tehnic operational din cadrul RMI, precizând modalitatea de ocupare a posturilor si modul de pregatire profesionala a operatorilor aparatului R.M.N., în intervalul de un an, în care Consiliul Judetean Neamt a decis, prin hotarâre, utilarea spatiului si începerea activitatii. Comisia de licitatie a admis contractele de colaborare încheiate cu medici specializati din Bucuresti, depuse de SC „CDP” SRL, desi acesti medici nu vor putea veni la Piatra Neamt pentru a asigura continuitatea de investigare cu R.M.N. Procesul verbal de adjudecare în care sa fi fost prezentate motivele descalificarii nu a fost comunicat reclamantei. Contestatia adresata conducerii Spitalului a fost respinsa cu argumente lipsite de consistenta, recunoscându-se ca doi membri ai Comisiei de licitatie se aflau în concediu de odihna în momentul întocmirii acestui document, nu l-au semnat, nu au luat cunostinta de continutul lui si nu se poate cunoaste daca au fost de acord cu clauzele înscrise.

În apararile formulate, pârâtul Spitalul Judetean de Urgenta a depus întâmpinare, solicitând respingerea ca neîntemeiata a actiunii. În motivare, se arata ca la 09.07.2008, la sediul pârâtului s-a desfasurat licitatia publica cu strigare pentru închirierea spatiului. S-au înscris si au depus oferte trei operatori economici. SC M SRL PN, SC M C SRL B si SC „CDP” SRL. În urma verificarii actelor depuse de operatorii economici, membrii comisiei au constatat ca reclamanta nu a prezentat toate documentele enumerate la lit. E, punctele 1 – 4 din caietul de sarcini. Lipsa documentelor care sa ateste experienta în domeniul investigarii R.M.N. si a competentei de investigatie R.M.N. Din actele depuse pentru licitatie rezulta ca societatea nu numai ca nu are locatii deschise în care se presteaza activitate de investigare R.M.N., dar nici nu are angajat personal de specialitate medico – sanitar cu competenta RMN. Pârâtul sustine ca reclamanta, la momentul organizarii licitatiei, nu a putut face dovada ca desfasoara activitate în domeniul de investigare RMN si ca detine personal calificat care sa sustina activitatea mentionata.

Conform pârâtului, în sarcina locatarului rezida si obligatia de a instala si exploata în incinta bunului imobil scos la licitatie un aparat de investigatie R.M.N. Spatiul a fost propus spre închiriere în vederea amplasarii unui aparat de investigare R.M.N. si nu pentru înfiintarea unui cabinet care sa aiba ca obiect de activitate investigare R.M.N. În conditiile nedepunerii tuturor actelor solicitate prin caietul de sarcini si a caror prezentare era obligatorie, membrii comisiei au decis descalificarea reclamantei. Reclamantei i-a fost comunicat faptul ca nu a fost calificata pentru a participa la licitatie.

În dovedire au fost depuse înscrisuri: contestatia reclamantei împotriva licitatiei, adresa nr. 13138 din 16.07.2008 emisa de pârât catre reclamanta, Caietul de sarcini privind închiriere spatiu cu suprafata de 50,30 m.p. în vederea amplasarii unui Centru de Imagistica Medicala prin Rezonanta Magnetica, Proces – verbal cu nr. 16402/09.07.2008 întocmit de Comisia de licitatie numita prin dispozitia nr. 394 din 19.06.2008, cerere de înscriere la procedura de licitatie publica cu strigare formulata de reclamanta, certificat de atestare fiscala, certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a reclamantei, bilant contabil al reclamantei, Certificat ISO al reclamantei, înscris privind pregatirea personalului de specialitate al reclamantei, autorizatie sanitara de functionare.

Examinând materialul probator, actele si sustinerile partilor, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Pârâtul a organizat licitatia publica cu strigare din 09.07.2008, ora 12.00, în vederea închirierii unui spatiu în suprafata de 50,30 m.p. pentru amplasarea unui aparat de investigare R.M.N. În vederea participarii la licitatie au depus cereri de înscriere trei societati: Centru Medical Micromedica SRL – reclamanta din cauza, precum si SC CDP SRL B si SC M C SRL B. Oferta reclamantei a fost respinsa, procedura licitatiei desfasurându-se numai cu SC „CDP” SRL si SC M C SRL B. Adjudecatar al licitatiei a fost declarat SC „CDP” SRL. Potrivit celor consemnate în procesul – verbal întocmit de comisia de licitatie si comunicate reclamantei prin adresa cu nr. 23138 din 16.07.2008, oferta reclamantei a fost respinsa, motivat de faptul ca reclamanta nu a prezentat autorizatie de competenta investigatie R.M.N. – conditie obligatorie de calificare a ofertantului potrivit lit. E, pct. 4 subpct. 2 din caietul de sarcini, reclamanta nu a facut dovada experientei privind desfasurarea activitatii de R.M.N. – conditie obligatorie de calificare a ofertantului, lit. E, pct. 4, subpct. 1 din caietul de sarcini, iar din fisa de informatii generale prezentata nu rezulta specializarea personalului medical sanitar si tehnic operational în domeniul Rezonantei Magnetice Nucleare – conditie obligatorie de calificare a ofertantului lit. E, pct. 4, subpct. 4 din caietul de sarcini.

Examinând înscrisurile probatorii, instanta constata ca actiunea reclamantei este întemeiata, urmând a dispune admiterea acesteia pentru considerentele care urmeaza:

În procesul – verbal încheiat de comisia de licitatie sunt mentionate documentele de calificare prezentate de ofertanti. În cuprinsul procesului verbal, la rubrica documentelor referitoare la „experienta sanitara”, la pozitia reclamantei, este trecuta mentiunea „NU”. La rubrica „certificate ISO sau echivalente – copie”, la pozitia reclamantei, nu este facuta nici o mentiune. La rubrica „Autorizatie de competenta investigatie RMI – copie”, pentru reclamanta este trecuta mentiunea „NU”. La rubrica „fisa de informatii generale privind personalul medical” pentru reclamanta este trecuta mentiunea „NU” (filele 37 si 38). Reclamanta neaga constatarile facute în acest sens de comisia de licitatie si sustine ca face dovada ca are si experienta similara si standarde de asigurare a calitatii, depunând înscrisuri pe care la considera relevante si de natura sa infirme constatarile retinute de comisie.

Ceea ce este relevant pentru solutionarea cauzei este faptul ca din cei cinci membri ai comisiei de licitatie numai doi au semnat procesul – verbal întocmit. Procesul – verbal nu este semnat de Dr. Nanu Constantin – director medical, Ing. Neacsu Constantin si nici de Economist Oana Murariu – sef birou achizitii, ci numai de fizician Burghelea Zizi si consilier juridic Livia Coman. În conditiile în care trei din cei cinci membri ai comisiei de licitatie nu semneaza procesul – verbal, reiese ca acesti trei membri nu îsi asuma raspunderea pentru constatarile facute în cuprinsul procesului – verbal, iar procesul – verbal astfel întocmit nu constituie o proba concludenta pentru confirmarea lipsurilor constatate de comisie în ce priveste îndeplinirea de catre reclamanta a conditiilor de participare la licitatie.

Totodata, instanta retine si urmatorul aspect deloc neglijabil:

În caietul de sarcini, la lit. E pct. 1, reprezentând „Conditii obligatorii de calificare a participantilor” se impun conditii: certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat – formulare tip eliberate de …. Directia Generala a Finantelor Publice si Directia de Impozite si Taxe Locale”. În cuprinsul procesului – verbal întocmit de comisia de licitatie la rubrica „certificat de plata a taxelor si impozitelor locale” în dreptul reclamantei apare mentiunea „DA”, iar în dreptul celorlalte ofertante nu apare nici o mentiune (fila 37). Reiese ca reclamanta a prezentat dovada platii taxelor si impozitelor locale, iar celelalte doua ofertante nu au prezentat dovezi în acest sens. Desi, potrivit caietului de sarcini, aceasta conditie a dovezii îndeplinirii obligatiilor de plata catre stat era obligatorie si reclamanta a fost singura care a prezentat aceste dovezi, în mod inexplicabil reclamanta a fost descalificata, iar pârâtele au fost admise sa participe la licitatie.

Pentru motivele de mai sus, instanta va dispune a admis actiunea asa cum a fost formulata.

Etichete: