Top

Plângere la Legea nr. 18/1991. Casare cu trimitere spre rejudecare la prima instanta pentru necercetarea fondului, în considerarea prevederilor art. 305 C. pr. civ. ce interzice administrarea în recurs a altor probe decât înscrisurile.

Sectia civila. Sentinta civila 3/RC din 12.01.2009

Prin sentinta civila nr. 190 din 23.01.2008 Judecatoria Roman a respins plângerea formulata de petentul SV în contradictoriu cu intimatele Comisia judeteana Neamt si Comisia comunala Secuieni pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor împotriva Hotarârii nr. 5812/30.03.2007, emisa de prima intimata, prin care i s-a respins cererea de restituire a suprafetei totale de 1,39 ha teren agricol.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca petentul, în calitatea lui de mostenitor al tatalui sau SI, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata totala de 1,39 ha teren situat pe raza comunei Secuieni – ce excede suprafetei de 3,96 ha restituite anterior – alcatuita din 4 parcele de 0,25 ha imas, 0,14 ha intravilan Secuienii Noi, 0,50 ha extravilan Visin si 0,40 ha Secuieni, din care jumatate în intravilan si jumatate în extravilan.

A mai retinut ca petentul a sustinut ca stapâneste în fapt aceste suprafete ce nu apar în rolul agricol al autorului sau si ca prin hotarârea contestata cererea acestuia a fost respinsa deoarece nu a facut dovada proprietatii, testamentul din anul 1955 anexat la cerere nefiind considerat concludent deoarece suprafetele solicitate figureaza înscrise în rolul agricol al tatalui sau.

Au mai fost avute în vedere si cererile de înscriere în CAP si de reconstituire formulate de acest autor, din care rezulta suprafetele de teren pe care le-a detinut înainte de cooperativizare si care corespund cu cele din rolul agricol, precum si concluziile raportului de expertiza topografica efectuat în cauza din care reiese ca unele din suprafetele solicitate sunt stapânite de petent iar altele de terte persoane, care detin titluri de proprietate. Prima instanta a considerat însa ca atât timp cât petentul nu a facut dovada dreptului de proprietate pentru suprafetele solicitate conform art. 6 alin. 2 si 3 din Legea nr. 1/2000, plângerea acestuia nu este admisibila.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs petentul, care a invocat faptul ca din probele administrate – înscrisuri, martori, expertiza tehnica – reiese în mod neechivoc faptul ca autorul sau a detinut suprafetele de teren solicitate.

La cerere a atasat înscrisuri.

În drept a invocat prevederile art. 299 si urm. C. pr. civ, cererea de recurs fiind scutita de plata taxei de timbru potrivit art. I pct. 43 din Titlul VI al Legii nr. 247/2005.

Prin Adresa nr. 2375 din 21.04.2008 (f. 20) intimata Comisia judeteana Neamt a învederat ca îsi mentine punctul de vedere exprimat la instanta de fond în sensul ca plângerea petentului este nefondata.

Dezbaterile în sedinta publica au avut loc la termenul din data de 02.06.2008 când pronuntarea a fost amânata pentru 06.02.2008, iar la acest termen cauza a fost repusa pe rol pentru continuarea probatoriului, scop în care petentului i s-a pus în vedere sa precizeze exact care sunt parcelele pentru care solicita reconstituirea dreptului de proprietate.

Prin adresa de la fila 50 a dosarului petentul a indicat ca solicita restituirea urmatoarelor suprafete de teren: 0,14 ha intravilan Secuienii Noi, 0,25 ha imas în intravilanul satului Basta, 800 mp în intravilanul satului Basta, 1969 mp teren în pct. „Perdea”, 1969 mp teren în pct. „Visin” si 0,25 ha imas în pct. „Zavoi”.

Fata de aceasta precizare intimata Comisia comunala Secuieni a depus întâmpinare (f. 56 – 61) în care a reiterat sustinerea ca petentul nu a facut dovada dreptului de proprietate asupra parcelelor solicitate.

Analizând motivele invocate tribunalul apreciaza ca recursul este întemeiat pentru urmatoarele considerente:

Din raportul de expertiza depus la instanta de fond (f. 55 – 57) reiese ca suprafata totala de teren cu care autorul petentului a figurat înscris în registrul agricol este de 4,36 ha si nu de 3,96 ha, precum si faptul ca petentul stapâneste în fapt parcelele solicitate, mai putin suprafata de 800 mp din intravilanul satului Basta, care este detinuta de sora acestuia, numita SM.

Mai reiese din expertiza ca suprafata de 0,14 ha intravilan Secuienii Noi face corp comun cu suprafata de 0,36 ha din acelasi punct, detinuta de petent, ca suprafata de 1969 mp teren din pct. „Perdea” face corp comun cu suprafetele de 0,50 ha si 0,60 teren înscrise în rolul agricol în pct. „Biserica” si respectiv „Perdea Biserica”, în timp ce suprafata de 1969 mp teren din pct. „Visin” facea corp comun cu suprafata de 0,30 ha din acest punct.

În aceasta situatie prima instanta era datoare sa manifeste rol activ si sa clarifice cu comisia locala situatia de fapt a parcelelor si sa verifice totodata daca acestea nu sunt de fapt portiuni ale unor terenuri înscrise în rolul agricol sau terenuri ce figureaza înscrise în alte acte de proprietate.

De asemenea, prima instanta trebuia sa clarifice în ce temei stapâneste numita SM suprafata de 800 mp din intravilanul satului Basta si cum este posibil ca petentul sa detina în fapt, de atât de mult timp, marea majoritate a parcelelor solicitate, fara a fi revendicate de altcineva.

Cum în raport art. 305 C. pr. civ. în recurs nu este admisibila decât proba cu înscrisuri, reiese ca atunci când probele deja administrate nu sunt suficiente pentru solutionarea cauzei se considera ca fondul cauzei nu a fost cercetat. Într-o astfel de situatie se impune casarea sentintei recurate si trimiterea cauzei la instanta care a pronuntat-o în vederea rejudecarii fondului pentru a nu lipsi partile de o cale de atac împotriva hotarârii irevocabile pronuntate în baza unor probe noi, administrate direct în recurs.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 312 alin. 1 si 5 Cod procedura civila tribunalul a admis recursul intimatei Comisia judeteana Neamt, va casa în totalitate sentinta recurata si a trimis cauza spre rejudecare la prima instanta, pentru clarificarea situatiei de fapt a parcelelor solicitate în sensul celor aratate mai sus.

Etichete: