Top

Litigiu muncă. Conforma alin. 2 al art. 17 din OUG nr. 115/2007 modificată şi completată prin O.G. nr. 17/2008 prevede că : „ pentru personalul încadrat şi care începând cu data de 01.04.2008 urmează să beneficieze de salarizarea prevăzută în anexa nr. I, salariile de bază individuale se stabilesc pe funcţia, gradul sau treapta profesională avută după cum urmează: a) la limita minimă, dacă salariul de bază individual se situează sub salariul de bază minim; b) se menţine salariul de bază individual, dacă acesta se situează între salariul de bază minim şi maxim; c) conform evaluării performanţelor individuale, cu respectarea prevederilor alin. 1”.

Secţia civilă. Decizia civilă nr. 800/C din 06.08.2010

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 4029/103/2009 reclamanta Cojiţă Mariana în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, judeţul Neamţ, a solicitat obligarea unităţii sanitare pârâte la plata diferenţelor salariale, reprezentând creşterea salariului de bază, în funcţie de noua grilă de salarizare, stabilită prin Legea nr. 115/2004 modificată prin O.G. nr. 17/2008 pentru spitalele de urgenţă şi a punctajului realizat în urma evaluărilor anuale a performanţelor profesionale conform art. 12 din H.G. nr. 150/1999 modificat prin H.G. nr.414/2000, începând cu data de 01.04.2008, actualizate cu indicele de inflaţie, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii a arătat că este angajată a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman şi în această calitate consideră că este îndreptăţită să beneficieze de salariile de bază prevăzute în grila de salarizare din anexa nr. 1 din Legea nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractant din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar astfel cum a fost modificată începând cu 1.04.2008 de O.G. nr. 17/2008.

Deşi a adus în discuţia conducerii noile modificări legislative care ar fi impus, începând cu 1.04.2008 (data intrării în vigoare a O.G. nr. 17/2008) majorarea salariilor de bază în limitele prevăzute de noua grilă de salarizare, nu a reuşit să se facă ascultată.

Unul din motivele care au stat la baza refuzului angajatorului de a acorda majorările solicitate a fost acela că unitatea sanitară nu se încadrează în niciuna din categoriile enumerate în anexa 1 a Legii nr. 115/2004.

Anexa 1 a Legii nr. 115/2004, astfel cum a fost modificată de O.G. nr. 17/2008 prevede categoriile de unităţi sanitare cărora le este aplicabilă noua grilă de salarizare. Printre acestea se numără şi spitalele de urgenţă.

Ori, Spitalul Municipal Roman a devenit spital de urgenţă încă din anul 2006, în baza Ordinului MSP nr. 1242/12.10.2006 iar din 10.04.2008 prin Ordinul nr. 738 al MSP a fost aprobată structura organizatorică a acestuia.

În aceste condiţii, în mod evident, îi sunt aplicabile dispoziţiile legale invocate, iar personalul sanitar angajat ar fi trebuit să aibă în raport de funcţia ocupată (medic primar, medic specialist etc.) şi de punctajul obţinut în urma verificărilor anuale (art. 12 din H.G. nr. 150/1999 modificată de H.G. nr. 414/2000) un salariu de bază cuprins în limitele minime şi maxime prevăzute de grila din anexa 1 a Legii nr. 115/2004 astfel cum a fost modificată de O.G. nr. 17/2008.

Diferenţierea între limita minimă şi maximă a salariului de bază prevăzută în textul de lege invocat, pe două perioade (1.04.2008 – 30.09.2008 şi după 1.10.2008), se va face în funcţie de punctajul realizat corespunzător valorii ponderate totale a criteriilor de evaluare, calculate potrivit fişei de apreciere pe anul 2007 pentru 2008. Acest criteriu a fost impus tot de legiuitor încă din 1999 prin art. 12 din H.G. nr. 150/1999. Textul de lege prevede o creştere procentuală a salariului de bază în funcţie de punctajul obţinut la evaluări.

În dovedire, a depus în copie: carnetul de muncă şi ca practică judiciară sentinţa civilă nr. 763/C/9.10.2009 pronunţată de Tribunalul Neamţ-Secţia Civilă în dosarul nr. 4206/103/2008.

La data de 04.12.2009 a formulat cerere de intervenţie în interes propriu Pâslaru-Bontaş Vasile şi la data de 20.01.2010, intervenienta Blanaru Carmen Nicoleta, cu aceleaşi pretenţii ca ale reclamantei, solicitate în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Municipal de Urgenţă Roman.

Prin întâmpinarea formulată pârâtul a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată arătând că unitatea are aprobată denumirea de Spital Municipal de Urgenţe, dar valoarea tarifului pe caz ponderat nu este la nivelul unui spital de urgenţe, fiind cea mai mică din judeţ (de ex. Spitalul Judeţean de Urgenţe Piatra Neamţ are o valoare tarif pe caz ponderat 1380, faţă de unitatea pârâtă cu un tarif pe caz ponderat de 1224) majorarea salariilor la nivelul anexei I ar depăşi cheltuielile cu salariile din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Neamţ.

Mai precizează pârâtul că orice creştere salarială se face cu condiţia încadrării în nivelul alocaţiilor pentru cheltuielile cu salariile în bugetul de venituri şi cheltuieli conform indicatorilor de management, valoarea asumată nu trebuie să depăşească 76%, invocând în acest sens dispoziţiile art. 34 din O.G. nr. 115/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru soluţionarea cauzei s-a dispus la cererea reclamantei şi intervenienţilor proba cu expertiză contabilă, depunându-se raportul de expertiză efectuat potrivit obiectivelor stabilite, raport completat pentru termenul din data de 28.05.2010 (filele 61 – 65).

Analizând actele şi lucrările dosarului faţă de motivele invocate, Tribunalul a constat cererea întemeiată pentru următoarele considerente:

Reclamanta şi Intervenienţii sunt angajaţi ai Spitalului Municipal de Urgenţă Roman şi în această calitate sunt îndreptăţiţi să beneficieze de salariile de bază prevăzute în grila de salarizare din anexa nr. 1 din O.U.G.nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractant din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, modificată prin O.G. NR. 17/2008.

Prin Ordinul M.S.P. nr. 1242/12.10.2006, Spitalul Municipal Roman a devenit Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, iar structura organizatorică a spitalului este aprobată prin Ordinul MSP nr. 738/10.04.2008.

Prin urmare, începând cu data de 01.04.2008 trebuie aplicată Ordonanţa nr. 17/2008 care modifică şi completează OUG nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, fapt confirmat şi de Autoritatea de Sănătate Publică Neamţ, prin adresa nr. 13453 din 10 mai 2008.

Conform art. 17 alin. 1 din OUG nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, modificată şi completată prin O.G. nr. 17/2008, „Personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia anual, în perioada mai – septembrie, de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiţia încadrării în nivelul alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile în bugetul de venituri şi cheltuieli.

Alin. 2 al art. 17 din OUG nr. 115/2007 modificată şi completată prin O.G. nr. 17/2008 prevede că : „ pentru personalul încadrat şi care începând cu data de 01.04.2008 urmează să beneficieze de salarizarea prevăzută în anexa nr. I, salariile de bază individuale se stabilesc pe funcţia, gradul sau treapta profesională avută după cum urmează: a) la limita minimă, dacă salariul de bază individual se situează sub salariul de bază minim; b) se menţine salariul de bază individual, dacă acesta se situează între salariul de bază minim şi maxim; c) conform evaluării performanţelor individuale, cu respectarea prevederilor alin. 1”.

Din probele administrate în cauză reiese că reclamanta şi intervenienţii, au la ultima evaluare nota maximă (nota 5) ceea ce face ca salariul de bază calculat în funcţie de evaluări să fie valoarea maximă din grila prevăzută în Ordonanţa nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

Susţinerile pârâtului că „majorarea salariilor la nivelul anexei I ar depăşi cheltuielile cu salariile din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Neamţ şi faptul că unitatea are aprobată denumirea de Spital Municipal de Urgenţe, dar valoarea tarifului pe caz ponderat nu este la nivelul unui spital de urgenţe, fiind cea mai mică din judeţ nu pot fi reţinute ca motive obiective pentru refuzul dreptului reclamantei şi al intervenienţilor de a beneficia de creşterile salariale pe care le pot obţine doar prin evaluarea performanţelor profesionale individuale în lipsa dispoziţiilor legale prevăzute în acest sens.

Interpretarea pârâtului dată textului de lege incident, în cauză, este atipică atâta timp cât acesta apreciază că legiuitorul a lăsat la buna discreţie a angajatorului drepturile salariale ale angajaţilor, putând să le acorde doar dacă doreşte. O astfel de concluzie nu poate fi admisă nici în urma unei interpretări sistematice a textului citat.

Absenţa fondurilor (invocată de asemenea de pârât) pentru plata salariului în funcţie de noua grilă de salarizare, stabilită de OUG nr. 115/2004 modificată prin O.G. nr. 17/2008 pentru spitalele de urgenţă, nu este imputabilă angajatului, neputând constitui motiv de neplată a drepturilor salariale.

Faţă de toate aceste reţineri, Tribunalul va admite cererea şi va obliga pârâtul la plata drepturilor salariale cuvenite şi neachitate pentru perioada 01.04.2008 – 30.06.2009 potrivit raportului de expertiză, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie până la data plăţii efective, în conformitate cu dispoziţiile art. 1084 Cod civil.

La termenul de judecată din data de 19.02.2010 intervenientul Pâslaru-Bontaş Vasile a formulat cerere de renunţare la judecată.

Tribunalul va lua act de cererea de renunţare la judecată a intervenientului Pâslaru-Bontaş Vasile.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, pârâtul va fi obligat să plătească reclamantei şi intervenientei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert şi onorariu avocat.

Tags: