Top

Sentinta penala

D. Penal 353/239/20106 OUG 195/2002

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

SENTINŢA PENALĂ 133

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 23.06.2010

INSTANŢA COMPUSĂ DIN

PREŞEDINTE – T. A. M.

GREFIER – C L

Ministerul Public a fost reprezentat prin A. M. I.

Pe rol soluţionarea cauzei penale de faţă privind pe inculpatul S. G. trimis in judecata pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de OUG 195/2002 .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsa parţi

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în: procedura completă cu părţile , fara citare.

Dezbaterile la fond au avut loc în şedinţa publică din data de 16.06.2010 susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată când din lipsă de timp pentru deliberare pronunţarea s-a amânat pentru astăzi când

.

INSTANŢA

Prin Rechizitoriul nr.1468/P/23.02.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlau a fost trimis în judecată învinuitul S. G., fiul lui N. şi A., născut la data de ……, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 85 alin 2 şi 86 alin 3 din OUG 195/2002 cu aplicarea art 33 lit a cod penal.

In actul de sesizare s-a retinut in esentă că invinuitul S. G. , a aplicat autoturismului proprietate placuţele cu număr de înmatriculare …… ce au fost atribuite altui mijloc de transport şi a încredintat spre a conduce autoturismul numitului H. M., cunoscând că nu posedă permis de conducere

Situaţia de fapt se probează cu următoarele mijloace de probă:

procesul verbal de constatare, verificare plăcuţe la SPCRPCIV, adresă de la SPCRPCIV cu privire la numitul H. M., declaratii martori, proces verbal ridicare plăcute de inmatriculare, declartii invinuit

In conformitate cu dispozitiile art 171 Cod procedura penala i s-a pus in vedere ca are dreptul la un aparator ales care sa il asiste pe tot parcursul procesului penal, si i-a fost desemnat unul din oficiu.

Instanta din oficiu, a solicitat serviciului de evidenta informatizata a persoanei fisa de antecedente penale a inculpatului din care rezulta ca acesta nu figureaza inscris in cazierului judiciar sau alte evidente.

Inculpatul a fost cercetat în stare de arest în altă cauză

In faza de cercetare judecătorească după citirea actului de sesizare s- a incercat audierea inculpatul, conf.art.323 C.p.p insă acesta nu a dorit să dea declaraţie.

In faza cercetării judecătoreşti au fost audiat, sub prestare de jurământ, martorii C. D., G. M., M. A.M., G. C., M. C. şi P. N. D. în temeiul disp . art. 78-86 şi 327 raportat la art. 323 Cod procedură penală, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Inculaptul nu şi-a formulat alte probe decât cele de la urmărire penala.

Instanţa, din oficiu, a solicitat fişa de cazier judiciar a inculpatului din care rezultă faptul nu că figurează inscris.

Fiind declarata terminată cercetarea judecatorească, conform art.339 alin. 2 Cod procedura penala, analizand actele şi lucrarile dosarului ,instanta deliberand asupra ansamblului material probator administrat in cauza retine următoarea situatie de fapt şi de drept:

In fapt, inculpatul S. G. a achizitionat de la martorul>>>>> un autoturism Dacia 1310 cu număr de inmatriculare …….. In cursul anului 2009 au gost ridicate plăcuţele de inmatriculare şi certificatul de inmatriculare de către organele de poliţie.

In data de 03.10.2009 inculpatul s-a intâlnit cu H. M. şi s-au hotărât să meargă la discotecă, inculpatul solicitându-i acestuia din urmă sa conducă autoturismul, deşi cunostea că nu detine permis de conducere.

Aceştia au plecat pe strada Dealul Viilor de unde le-a luat şi pe martorii M. A. M. şi G. C. care voiau să meargă şi ei la discotecă. Ajunşi pe raza comunei Deleni au fost somaţi de către organele de poliţie să oprească insă nu au dat curs solicitărilor, iar organele de poliţie au plecat in urmărire, reusind să îi oprească. După identificare şî verificări s-a constat că plăcutele de inmatriculare cu insemnele ……… au fost atribuite altui mijloc de transport, marca Opel Astra asa cum rezultă din adresa Serviciului public comunitar Regim Permise de conducere si inmatriculare a autovehiculeleor şi nici numitul H.M. nu detine permis de conducere.

Fata de numitul H. M. prin rechizitoriul 1468/P/2009 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter adminsitrativ, pentru săvârşirea faptei prevazuta de art 86 alin 1 din OUG 195/2002.

Analizând mijloacele de probă administrate în cele două faze procesuale, instanţa reţine că în fapt că în data de 03.10.2009 inculpatul S. G. , a aplicat autoturismului proprietate placuţele cu număr de înmatriculare …… ce au fost atribuite altui mijloc de transport şi a încredintat spre a conduce autoturismul numitului H. M., cunoscând că nu posedă permis de conducere. Instanţa reţine această situaţie de fapt în baza materialului probator administrat în cursul celor două faze procesuale, respectiv menţiunile procesul verbal de constatare, verificare plăcuţe la SPCRPCIV, adresă de la SPCRPCIV cu privire la numitul H. M., declaraţiile martorilor G. M., M. C., M. A. M., G. C., C. D. şi P.N.D., proces verbal ridicare plăcute de inmatriculare, probe ce se coroborează sub toate aspectele şi cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului din faza de urmărire penală şi declaratia data cu ocazia acordării ultimului cuvânt, ce a menţionat că a incredintat maşina şi a aplicat plăcute ce nu ii apartineau autoturismului.

Instanţa reţine că verificările efectuate de organele de poliţie au stabilit că inculpatul nu deţine numere de inmatriculare pentru autoturismul pe care il detine acesta fiind radiat si avea cunostintă la momentul incredintării maşininii că numitul H.M. nu detine permis de conduceree.

Faptele inculpatului intrunesc in drept elementele constitutive prevăzute in lege specială respectiv OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice art 85 alin 2 şi 86 alin 3 din OUG 195/2002 cu retinerea stării de concurs real infractiuni prevăzută de art 33 lit a cod penal.

Elementul material al infracţiunilor constă în aplicarea plăcutelor ce nu apartin autotursmului respectiv incredintarea spre a conduce pe drum public a unui autoturism fapt probat de declaraţiile inculpatului din faza de urmărire penală si in fata instantei care se coroborează cu procesul verbal de constatare a infracţiunii şi adrese ale serviciului public comunitar Regim Permise de conducere si inmatriculare a autovehiculeleor.

Urmarea imediată constă în starea de pericol rezultată din nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la înmatricularea autoturismelor, precum şi din punerea în circulaţie pe drumurile publice a unui asemenea autorurism, si cea de a incredinta spre a conduce un autoturism pe drumurile publice unei persoane fara a avea permis de conducere, iar legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

In ce priveşte latura subiectivă a acelorlasi infracţiuni, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit fapta cu vinovăţia cerută de lege şi anume cu intenţie directă, prevăzând rezultatului faptei sale şi urmarindu-l.

La stabilirea pedepselor pentru faptele reţinute în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.72 C.p.p. şi anume: dispoziţiile părţii generale a Codului penal, limitele pedepsei prevazute de legea speciala.

Tinând cont de atitudinea sinceră a inculpatului , de comiterea a doua infracţiuni în concurs real, dar şi de gradul de pericol social al faptelor, fiind infractiuni de pericol, de faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penele insă este arestat intr-o altă cauză pentru săvârşirea infractiunii de furt de linii telefonice, instanţa va aplica cate o pedeapasa pentru fiecare infractiune cu închisoarea orientată spre minimul special.

In ceea ce priveste modalitataea de execuatre a pedepsei, având in vedere că inculpatul in prezent este arestat in altă cauză , faptul ca infractiunile rutiere, sunt infractiuni de pericol , comportamentul inculpatului denotă lipsa de responsabilitate fată de obligativitatea respectării legislaţiei drept pentru care a aplica pedeapasa in regim de detenţie.

Având în vedere cele de mai sus, instanţa va condamna inculpatul la doua pedeapse de un an respectiv 6 luni închisoare .

În baza art..33 lit. a, 34 lit.b Cp. va contopi pedepsele stabilite prin prezenta, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 1 an inchisoare.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că această condamnare atrage existenţa unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prev.de art.64 lit.a teza a II-a, b C.p., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe perioada executării pedepsei.

Nu va interzice inculpatului dreptul de a alege ci doar pe cel de a fi ales, având în vedere exigenţele CEDO, reflectate în Hotărârea din 06 octombrie 2005, în cauza Hirst împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în care Curtea a apreciat, păstrând linia stabilită prin decizia S. şi Pîrcălab împotriva Româniiei, că nu se impune interzicerea ope legis a drepturilor electorale, acestea trebuind să fie dispusă în funcţie de natura faptei sau de gravitatea deosebită a acesteia.

Or, fapta care a făcut obiectul prezentei cauze nu are conotaţie electorală sau vreo gravitate specială, astfel că instanţa apreciază că nu se impune interzicerea dreptului de a alege.

Dreptul de a fi ales se impune însă a fi interzis deoarece din penitenciar condamnatul nu şi-ar putea îndeplini funcţiile elective şi nici nu ar putea reprezenta un model de conduită pentru cetăţeni.

Având în vedere cele expuse mai sus în baza dispoziţiilor art 71 cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art 64 lit a teza a IIa, b , cod penal.

Fata de aspectul ca numere de înmatriculare folosite au ajutat la săvârşirea infracţiunii in temeiul art 118 lit b cod penal va dispune confiscarea plăcutelor de înmatriculare cu numerele ……….

In baza art.191 alin C.p.p. va obliga pe inculpat la plata, cheltulieli judiciare avansate de stat.

In temeiul art 189 cod procedura penala va dispune in consecinţa.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul S. G. fiul lui N. şi A. născut la data de …….., cetatean roman, nescolarizat, casatorit, fata antecedente penale, 2 copii, domiciliat in H. strada Dealul Viilor nr. 1B judet Iasi la :

1 (un ) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de punere in circulatia a unui autoturism cu mumere de inmatriculare false prevazuta si pedepsita de art 85 alin 2 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu aplicarea prevederilor 33 lit a cod penal,

6(sase) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de încredinţarea a autoturismului spre conducere unei persoane fără permis de conducere cu mumere de inmatriculare false prevazuta si pedepsita de art 86 alin 3 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu aplicarea prevederilor 33 lit a cod penal,

In baza dispozitiilor art 34 alin 1 lit b se va executa pedeapsa cea mai grea de 1(un) an inchisoare.

In baza dispoziţiilpr art 71 cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute la art 64 lit a teza a IIa, b , cod penal.

Ia act că inculpatul este arestat in altă cauză

In temeiul dispozitiilor art 118 lit b cod penal dispune confiscarea placutei de inmatriculare …………

In baza disp art. 191 alin 1 Cod procedura penala obliga pe inculpatul la plata sumei de 500 lei catre stat cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de acesta, din care 50 lei din faza de urmarire penala şi 450 lei din faza de cercetre judecătorească din care 200 lei delegatia 69/09.04.2010 av. B.Baroul Iasi /Birou Hârlau.

In temeiul dispoziţiilor art 189 onorariul avocat oficiu va fi suportat iniţial din fondurile speciale ale M. de J..

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la pronunţare pentru reprezentantul P. si de la comunicare pentru inculpat.

Pronuntata in sedinţa publica astazi 23.06.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

T. A. M. C. L.

Red/tehnored TAM

23.06.2010

3 ex.

1/6

dosar 353/239/2010

Tags: