Top

Contestatie la executare rămasă fără obiect. Bunul supus executării înstrăinat.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Paşcani contestatoarea SC A SA Paşcani a formulat în contradictoriu cu intimatul AC contestaţie împotriva executării silite (…).

În motivarea acesteia contestatoarea arată că la data de 13.05.2008 i-a fost comunicată somaţia împreună cu titlul executor prin care i s-a pus în vedere să se conformeze dispozitivului sentinţei civile nr. 1730/2002, respectiv să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie spaţiul comercial din str. Ceferiştilor, dar că titlul executoriu nu prevede nici un element de identificare, individualizare a pretinsului spaţiu şi că ea deţine, în calitate de proprietar doar o porţiune dintr-un spaţiu comercial şi a efectuat o serie de lucrări pe teren concesionat de la Primăria mun. Paşcani, construcţii ce sunt încorporate în spaţiul în cauză.

Mai precizează contestatoarea că în momentul de faţă spaţiul în litigiu nu mai este proprietatea sa ci l-a înstrăinat prin vânzare către un terţ.

Intimatul AC a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare promovata de contestatoare arătând că potrivit disp. art. 399, al. ultim nu se pot face apărări de fond în cadrul contestaţiei la executare în cazul în care titlul executoriu constă într-o hotărâre judecătorească, că nu se face nici o dovadă în sensul că spaţiul în litigiu ar fi fost vândut unui terţ şi nu îl mai deţine şi chiar în această împrejurare nu ar exista impedimente la executare atâta timp cât cumpărătorul este un succesor în drepturi al contestatoarei şi suportă efectele hotărârii ce a fost pronunţată în contra acesteia, mai mult aceasta constituie o apărare de fond ce pune în discuţie autoritatea de lucru judecat a hotărârii ce se execută, fiind inadmisibil să se cerceteze în cadrul contestaţiei valabilitatea şi legalitatea titlului executoriu – hotărâre judecătorească. Cu privire la apărarea contestatorului în sensul că spaţiul ce trebuie predat nu poate fi identificat intimatul susţine că aceasta nu constituie un impediment la executare, în orice dosar de executare imobiliară punându-se problema unei identificări faptice în teren a imobilului, chestiune ce se rezolvă de organul de executare la fata locului.

Mai precizează intimatul în privinţa cauzei având obiect nulitatea contractului de ipotecă, că aceasta nu are nici o înrâurire asupra executării hotărârii irevocabile pronunţate în acţiunea în revendicare, prin decizia civilă nr. 903/11.04.2001 dată de Tribunalul Iaşi fiind respins recursul declarat de SC T SCS împotriva ordonanţei de adjudecare nr. 1584/31.03.1998 dată de Judecătoria Paşcani ce constituie actul de proprietate în baza căruia a fost admisă acţiunea în revendicare precum şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de SC A SA. Adăugirile aduse spaţiului comercial de asemenea nu constituie un impediment în calea executării silite ci potrivit art. 492 c. civ. profită proprietarului în temeiul dreptului de accesiune imobiliară artificială, altfel s-ar ajunge din nou să se încalce autoritatea de lucru judecat a hotărârii ce se execută şi problema unor eventuale despăgubiri trebuia pusă în discuţie pe calea unei cereri reconvenţionale formulată în cadrul acţiunii în revendicare, drepturile sale putând fi valorificate doar împotriva persoanei căreia i-a înstrăinat spaţiul, respectiv SC T SCS, iar dreptul de concesiune asupra terenului pe care a fost extinsă faţada spaţiului va profita adevăratului proprietar, respectiv intimatului-creditor. Critica contestatoarei privind identificarea spaţiului ar putea fi rezolvată prin lămurirea titlului ce se execută.

SC P SRL Iaşi a formulat în cauză cerere de intervenţie accesorie în interesul contestatoarei SC A SA, solicitând admiterea contestaţiei la executare formulată de aceasta, arătând că ea are calitatea de proprietar al spaţiului comercial din str. Ceferiştilor, pe care l-a dobândit prin act de vânzare-cumpărare de la contestatoare şi în momentul începerii executării silite era dobânditoare de bună credinţă, că dreptul de proprietate al contestatoare asupra spaţiului a fost intabulat de către Biroul de Carte Funciara Paşcani, că pentru terenul din fata spaţiului deţine concesiune şi a făcut investiţii importante şi că hotărârea judecătorească în baza căreia se face executarea nu îi este opozabilă.

Instanţa constată că titlul executoriu în baza căruia s-a pornit urmărirea silită îl constituie sentinţa civilă nr. 1730/30.04.2002 dată Judecătoria Paşcani, definitivă şi irevocabilă prin care SC A SA, UD şi UV au fost obligaţi să lase intimatului AC în deplină proprietate şi liniştită posesie spaţiul comercial situat în Paşcani, str. Ceferiştilor.

La data de 08 mai 2008 intimatul AC a procedat la executarea silită a acestui titlu executoriu, adresându-se cu cerere în acest sens Biroului Executorului Judecătoresc CV. Executorul judecătoresc a emis la data de 08 mai 2008, somaţia nr. 102/2008, comunicată contestatoarei la data de 13 mai 2008 prin care îi punea în vedere acesteia ca în termen de o zi să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie spaţiul comercial situat în Paşcani, str. Ceferiştilor, şi să evacueze spaţiul respectiv.

Prin contractul de vânzare-cumpărare de active nr. 21/02.02.2004 contestatoarea SC A SA, în calitate de vânzătoare a transmis către intervenienta SC P SRL Iaşi în calitate de cumpărătoare dreptul de proprietate asupra imobilului spaţiu comercial situat în Paşcani, str. Ceferiştilor, cumpărătorul intrând de la data semnării contractului, în stăpânirea de fapt a bunului respectiv, după cum s-a prevăzut în contract. Din aceasta prevedere a contractului, coroborată cu faptul că ulterior contractul de concesiune pentru terenul situat în faţa spaţiului, cu nr. 4610/2004, a fost modificat prin actul adiţional nr. 2349/2006, în sensul că s-a transmis concesiunea către SC P SRL Iaşi ca proprietar al spaţiului, duce la concluzia, pe baza unei prezumţii simple, că spaţiul în litigiu a fost predat de către contestatoare către cumpărătoarea SC P SRL Iaşi.

În aceste condiţii instanţa constată că SC A SA nu mai are calitatea de proprietar al spaţiului şi nici de deţinător al acestuia, condiţii în care executarea silită pornită împotriva sa în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. 1730/30.04.2002 dată Judecătoria Paşcani a rămas fără obiect. Aceasta nu impietează cu nimic asupra valabilităţii titlului executoriu şi nu aduce atingere autorităţii de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti, ci, chiar aşa cum susţine intimatul, efectele acesteia se răsfrâng asupra intervenientei subdobânditoare a spaţiului comercial, doar că executarea silită trebuie îndreptată împotriva acesteia şi nu asupra contestatoarei ce nu poate implicit să elibereze/evacueze un spaţiu pe care nu îl mai stăpâneşte şi în care nu se află.

În raport de cele expuse instanţa, constatând întemeiată contestaţia promovată de contestatoarea SC A SA, urmează a o admite şi a constata că executarea silită începută în dosarul de executare nr. 102/2008 al Biroului Executorului judecătoresc CV la cererea creditorului AC a rămas fără obiect.

Pe cale de consecinţă şi în raport de disp. art. 55 c. pr. civ., instanţa va admite şi cererea de intervenţie promovată în interesul contestatoarei de intervenienta SC P SRL Iaşi.

Etichete: