Top

Contravenţii. Lipsa oricărei dovezi în contra situaţiei de fapt reţinute în procesul verbal de contravenţie.

Prin cerere petentul PCI a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al mun. Paşcani-Serviciul Politiei Comunitare, anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei cele reţinute in procesul verbal nefiind reale; astfel, el este posesorul unei garsoniere situate în mun. Paşcani, str. Veronica Micle, dar în momentul în care a ajuns acolo nu curgea apă şi nu erau sparte ferestrele, cum s-a consemnat în procesul-verbal.

Intimatul, legal citat, nu a depus întâmpinare. Cu adresa nr. 238/2008 a înaintat instanţei următoarele înscrisuri, reprezentând documentaţia ce a stat la baza întocmirii procesului-verbal: sesizarea locatarilor din str. V. Micle, declaraţiile numiţilor MM, CE, JA, planşe foto, dovada aplicării unei sancţiuni cu avertisment petentului, adresa nr. 797825/2008 a Poliţiei mun. Paşcani.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei încheiat de intimatul Consiliul Local al mun. Paşcani-Serviciul Politiei Comunitare petentul a fost sancţionat contravenţional cu o amendă în cuantum de 1250 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de cap. I, pct. 1 din HCL Paşcani nr. 30/2002, constând în aceea că, petentul fiind deţinătorul imobilului situat în mun. Paşcani, str. Veronica Micle, cumpărat la data de 06.07.1994, nu a efectuat nicio lucrare de întreţinere a instalaţiilor comune, lăsând apartamentul respectiv abandonat, acesta fiind într-o stare avansată de degradare şi creând disconfort celorlalţi locatari.

Instanţa, analizând procesul-verbal de contravenţie atacat, constată că, din punct de vedere al formei, acesta întruneşte cerinţele legale, neexistând nici unul dintre cazurile prevăzute de art. 17 din OG nr. 2/2001, care ar atrage anularea procesului-verbal şi care pot fi invocate din oficiu de către instanţă.

Totodată petentul nu a făcut dovada faptului că nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei respective, neînţelegând să-şi formuleze probe în cauză, nu a reuşit să răstoarne prezumţia de legalitate şi temeinicie de care se bucură procesul-verbal de contravenţie în condiţiile în care acesta a fost întocmit pe baza constatărilor personale ale agentului constatator. Mai mult din documentaţia depusă de intimat la dosar rezultă într-adevăr că apartamentul proprietatea petentului se află într-o stare avansată de degradare.

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, potrivit cărora sancţiunea se aplica în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie sa fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Raportat la aceste repere, instanţa apreciază că fapta săvârşită prezintă un grad de pericol social concret mai redus, având în vedere şi împrejurarea că s-a aplicat maximul amenzii prevăzute de actul normativ sancţionator.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa urmează a reduce cuantumul amenzii aplicate la minimul prevăzut, sancţiune ce apare mai proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.

Etichete: