Top

Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului ca efect al uzucapiunii în lumina dispoziţiilor Legii nr.18/1991 – fond funciar.

Prin sentinţa civilă nr.13585/2008 instanţa a respins acţiunea
privind constatarea dreptului reclamanţilor asupra suprafeţei de 1295 mp ca
efect al uzucapiunii teren ce fusese atribuit unei terţe persoane prin titlul de
proprietate emis în condiţiile Legii nr. 18/1991 de către Comisia Judeţeană
Iaşi de Fond Funciar.
În fapt, s-a motivat de reclamanţi, că au cumpărat în anul 1987
prin contract de vânzare -cumpărare nr.10106/1987 de la autorul pârâtului
M.L. o locuinţă situată pe suprafaţa totală de 3805 m.p.
Conform dispoziţiilor legale incidente la acel moment terenul în
condiţiile art.3o din Legea nr.58/1974 a trecut în proprietatea statului iar
cumpărătorilor fiindu-le atribuit în folosinţă numai suprafaţa de 100 m.p., şi
că sunt îndreptăţiţi a li se reconstitui dreptul de proprietate asupra întregii
suprafeţe de teren aferentă casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, asupra
cărora au devenit proprietari în baza contractului de vânzare-cumpărare
încheiat cu pârâtul.
În momentul perfectării contractului , aşa cum s-a menţionat
mai sus , erau aplicabile dispoziţiile Legii nr. 58/1974, potrivit cărora
terenurile erau scoase din circuitul civil şi ca urmare, suprafaţa de 3805 mp,
aferentă gospodăriei a trecut în proprietatea statului, atribuindu-li-se în
folosinţă pe durata existenţei construcţiei, 100 mp teren.
S-a mai expus de reclamanţi în motivarea acţiunii că de la data
încheierii contractului şi până în prezent, au folosit efectiv terenul.
În raport cu situaţia de fapt consideră reclamanţi că sunt
îndreptăţiţi la atribuirea în proprietate a terenului în suprafaţă de 3805 mp.
În considerarea acestor motive, cum de la data vânzării respectiv
cumpărării a fost vizat şi acest teren cuprins în preţul tranzacţiei şi totodată
exercită o posesie neîntreruptă şi sub nume de proprietar s-a formulat prezenta
acţiune, privind constatarea dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii.
În drept, acţiunea s-a motivat pe dispoziţiile art. 111 Cod
procedură civilă şi Legea nr. 18/1991 şi dispoziţiile art. 1858 şi 1895 şi
următoarele Cod civil.

În capătul de cerere privind constatarea dreptului de proprietate
ca efect al uzucapiunii s-a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii,
motivat de dispoziţiile art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 R., procedură de
care , reclamanţii au şi uzitat, în emiterea titlului de proprietate pentru o
parte din teren situat la aceeaşi adresă şi în acest considerent , ar fi
îndreptăţiţi şi la suprafaţa de 1292 mp.
De altfel, prin precizări depuse la dosar, reclamanţii au arătat
că există formulată cerere înregistrată, prin care susţin că au solicitat
suprafaţa de 5458 mp, iar aceasta a fost înaintată cu documentaţia aferentă
Comisiei Judeţene Iaşi de Fond Funciar (Instituţiei Prefectului Iaşi), în
vederea emiterii actului administrativ corespunzător în condiţiile art. 27 H.G.
nr. 850/2005.
În condiţiile în care nu a fost epuizată procedura specială
conform situaţiei sus expusă, excepţia inadmisibilităţii a fost constatată ca
fiind întemeiată fiind lipsă dovada soluţionării cererii înregistrată , în
procedura specială prevăzută de dispoziţiile art. 27 şi 36 alin. 1 din H.G. nr.
890/2005.
Constatarea dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii a fost respins
de instanţă motivat şi de faptul ,că din coroborarea tuturor textelor cuprinse
în Cap. IV intitulat „Dispoziţii procedurale” din Legea nr. 18/1991 R., rezultă
că această procedură nu este facultativă ci obligatorie.
Ulterior, în raport cu soluţia adoptată în procedura specială
reclamanţii urmează să dea curs sau nu dispoziţiilor art. 51-57 din Legea nr.
18/1991 R., or a dispoziţiilor art. 480 Cod civil şi art. III alin. 1 lit. a din
Legea nr. 169/1997 pentru compararea titlurilor de proprietate ale părţilor şi
stabilirea eficienţe lor juridice.
Prin urmare constatarea dreptului de proprietate asupra acestei
categorii de terenuri prin uzucapiune nu este admisibil.

Etichete: