Top

Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. şi art.86 ind. 4 C.p.).- sustragerea cu rea- credinţă de la supraveghere – criterii de apreciere.

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 25444/245/2009, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi a solicitat Judecătoriei Iaşi revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată condamnatului A.B. prin sentinţa penală nr.3372/05 Noiembrie 2008 a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de „furt calificat”, prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplic. art. 99 alin. 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 Cod penal., deoarece acesta nu s-a conformat prevederilor art.110 1 alin. 1 Cod penal cu referire la art.103 alin.3 Cod penal, în sensul că nu a respectat masurile de supraveghere stabilite prin hotărârea judecătorească, nu s-a prezentat la datele fixate la organul de supraveghere, nu a fost găsit la domiciliu.
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi a arătat că, prin sentinţa penală menţionată s-a dispus condamnarea A.B. la o pedeapsă rezultantă 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare.
În baza art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni calculat conform art. 110 Cod penal, în baza art. 1101 alin. 1 Cod penal inculpatul fiind obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi, organ desemnat cu supravegherea, la datele fixate de acesta;
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea;
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.
S-a atras atenţia inculpatului asupra disp. art. 1101 alin. 3 Cod penal, privitor la revocarea suspendării condiţionate în cazul nerespectării obligaţiilor impuse de către instanţă ori a comiterii unei noi fapte prevăzute de legea penală.
Din analiza încheierii de şedinţă din data de 22.10.2008, dată în dosarul penal nr. 1048/245/2008 rezultă că inculpatul A.B., a fost prezent personal la termenul de judecată la care au avut loc dezbaterile asupra fondului cauzei şi a avut cunoştinţă de dispoziţiile sentinţei penale de condamnare.
S-a întocmit dosarul de supraveghere nr. 39/31.03.2009 al Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi. Mai multe înştiinţări au fost comunicate petentului condamnat la datele de 03.04.2009, 13.04.2009, 05.05.2009, 29.05.2009, 08.07.2009, concomitent cu deplasări personale ale consilierilor de probaţiune la domiciliul condamnatului pentru convocare directă. De fiecare dată rudele condamnatului, mătuşa M şi unchiul N, aflate la domiciliului condamnatului au declarat că persoana condamnată A.B., a plecat în străinătate, în Anglia sau în Italia, că păstrează cu acesta legătura telefonic şi că îl vor înştiinţa despre obligativitatea contactării urgente a Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi şi despre consecinţele neprezentării la organul de supraveghere.
În susţinerea cererii formulate, organul de supraveghere a ataşat documentele care atestă faptul că petentul condamnat A.B., a avut cunoştinţă de obligaţiile care-i revin, dar a refuzat să se întoarcă din străinătate pentru a şi le îndeplini.
În faţa instanţei de judecată petentul A.B., nu s-a prezentat, deşi a fost citat cu mandat de aducere, conform dispoziţiilor art. 183 Cod procedură penală. Din procesul – verbal de îndeplinire a mandatului de aducere a rezultata că A.B. se află în străinătate, în Italia, din luna septembrie, aspect confirmat de mătuşa sa M.
Din dovezile de comunicare a sentinţei nr.3372/05 Noiembrie 2008 a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin neapelare (dosar nr.1048/245/2008 al Judecătoriei Iaşi), către condamnat si din înscrisurile emise de organul de supraveghere, respectiv Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi (adresele nr.1964/29.05.2009 şi nr.1170/03.04.2009), precum şi din declaraţiile mătuşii condamnatului A.B., – M care locuieşte la aceeaşi adresă cu acesta, rezulta cu certitudine ca petentul A.B., a luat cunoştinţa de conţinutul sentinţei penale pronunţate împotriva sa si cunoaşte consecinţele legale ale sustragerii de al îndeplinirea obligaţiilor si masurilor de supraveghere ce i-au fost impuse in mod definitiv prin hotărârea judecătoreasca, astfel că se poate cpncluziona sustragerea condamnatului de la respectarea masurilor de supraveghere si de la îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin, refuzând, cu intenţie, cu rea-credinţa, supravegherea ce trebuie exercitata asupra sa.
Potrivit dispoziţiilor art. 864 Cod penal ” Dacã cel condamnat nu îndeplineste, cu rea-credintã, mãsurile de supraveghere prevãzute de lege ori obligatiile stabilite de instantã, aceasta revocã suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei.”, potrivit dispozitiilor art. 447 Cod procedura penala „(1) Asupra revocarii sau anularii suspendarii conditionate a executarii pedepsei prevazute in art. 83 ori in art. 85 din Codul penal sau a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere prevazuta in art. 86 indice 4 ori in art. 86 indice 5 din Codul penal se pronunta, din oficiu sau la sesizarea procurorului, instanta care judeca ori a judecat in prima instanta infractiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.
(2) Daca pana la expirarea termenului de incercare nu au fost respectate obligatiile civile prevazute in art. 84 sau cele prevazute in art. 86 indice 4 alin. 1 din Codul penal, partea interesata sau procurorul sesizeaza instanta care a pronuntat in prima instanta suspendarea, in vederea revocarii suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere”.
Din probatoriul administrat in cauza rezulta ca petentul condamnat A.B., nu a îndeplinit cu rea-credinţa masurile de supraveghere si a nesocotit obligaţiile impuse prin hotărârea de condamnare, fiind îndeplinite condiţiile legale prevăzute de textul citat .
Fata de aceste considerente, instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 447 Cod procedură penală, raportate la dispoziţiile art. 86 indice 4 Cod penal a revocat suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare aplicate condamnatului A.B., prin sentinţa penală nr.anterior menţionată şi a dispus executarea în întregime a pedepsei.
De asemenea, s-a dispus şi revocarea suspendării executării pedepsei accesorii prev. art. 71 aliniatul 2 Cod penal privind interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal.

Etichete: