Top

Contestatie la executare.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CONTESTATIE LA EXECUTARE.

Dosar nr. 7463/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 10446/29.10.2009

TITLU: Contestatie la executare.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 03.04.2009
contestatoarea U.M.F. a formulat in contradictoriu cu intimata S.C. C. F. M. S.A.,
contestatie împotriva executarii silite pornite la cererea intimate in baza titlului
executoriu reprezentant de sentinta comerciala nr. 170/com/23.01.2009 a
Tribunalului Iasi solicitând anularea formelor de executare din dosarul nr.
256/2009 al BEJ Bîrca Gabriel si suspendarea executarii silite pana la solutionarea
contestatiei la executare, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea contestatiei contestatoarea a aratat ca partile s-au judecat in
cadrul dosarului nr. 13938/99/2006, intimata solicitând in acel dosar obligarea
contestatoarei la plata sumei de 225.987,41 lei cu titlu de diferenta pret neachitat
si 21.382,6 lei penalitati de întârziere. Prin sentinta nr. 170/com/23.01.2009 a fost
admisa in parte actiunea, fiind obligata contestatoarea la plata sumei de 225.978
lei cu titlu de diferenta pret neachitat, fiind respins capatul de cerere referitor la
plata penalitatilor de întârziere. Contestatoarea a mai fost obligata si la plata
cheltuielilor de judecata de 6.761 lei. Sustine contestatoarea ca a formulat apel
împotriva sentintei mentionate.
La data de 30.03.2009 contestatoarea a primit prin serviciul registratura
înstiintarile de înfiintare a popririi pe conturile deschise la toate unitatile
bancare, inclusiv Trezoreria Iasi. Conform dispozitiilor art. 720 ind. 8 Cod
procedura civila, hotarârile pronuntate in materie comerciala sunt executorii din
prima instanta. Titlul executoriu transmis de biroul executorului judecatoresc,
respectiv sentinta comerciala nr. 170/com/2009 nu poarta formula de investire cu
titlu executoriu, fiind astfel încalcate dispozitiile art. 720 ind. 9 Cod procedura
civila, care prevad ca pentru hotarârea judecatoreasca data in materie comerciala
care se aduce la îndeplinire prin executare silita hotarârea purtând mentiunea ca
este irevocabila, constituie titlu executoriu, fara efectuarea altor formalitati. Per a
contrario, pentru hotarârea care nu este irevocabila trebuie parcurse formalitatile
de investire. La data de 01.04.2009 BCR a dat curs adresei de înfiintare a popririi
a blocat suma individualizata din contul in valuta al contestatoarei , a facut
schimbul valutar din dolari in lei, a imputat universitatii comisioane de schimb si
a creat un nou cont, in lei, începând cu data de 02.04.2009 in care a fost poprita
întreaga suma solicitata. Contul in care s-au efectuat aceste operatiuni este contul
colector de taxe de studii in valuta. Sustine contestatoarea ca in cadrul
termenului legal de contestare executorul judecatoresc si tertii popriti nu au
caderea de a efectua manopere executorii.
In continuare contestatoarea a aratat ca organul de executare trebuia sa
îndeplineasca o procedura premergatoare obligatorie, sub sanctiunea nulitatii
procedurii, in sensul ca trebuie sa formuleze si sa înainteze debitorului o
înstiintare de plata, o adresa de înaintare in sensul Codului de procedura fiscala,
care este un act de procedura facut de organul de executare prin care debitorul
este somat sa plateasca creditorului suma stabilita prin titlul executoriu. Adresa
de înstiintare nu constituie titlu executoriu si nu se poate substitui acestuia in
întelesul legii fiscale, ambele fiind acte premergatoare executarii silite si
obligatorii pentru initierea procedurii de executare silita. În cazul nerespectarii
acestei proceduri debitorul poate obtine, pe calea contestatiei la executare,
anularea actelor emise fara respectarea prevederilor legale. Întrucât au fost
încalcate dispozitiile art. 454 si urmatoarele Cod procedura civila, a solicitat
contestatoarea anularea actelor de executare si suspendarea executarii silite pana
la solutionarea contestatiei la executare.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 399-402, 403 si 404 alin. 1 Cod
procedura civila.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru de 204 lei si timbru judiciar
de 0,6 lei.
Legal citata intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat
respingerea contestatiei ca neîntemeiata. In motivare intimata a aratat ca potrivit
art. 720 ind. 8 Cod procedura civila hotarârile date in prima instanta privind
procesele si cererile in materie comerciala sunt executorii. Exercitarea apelului nu
suspenda executarea. Formalitatile de investire cu formula executorie nu mai
sunt necesare pentru sentintele judecatoresti executorii, urmare a modificarii
Codului de procedura civila prin Legea nr. 459/2006. Potrivit art. 374 alin. 1 Cod
procedura civila, hotarârea judecatoreasca sau alt titlu se executa numai daca
este investit cu formula executorie, afara de încheierile executorii, de hotarârile
executorii provizoriu si de alte hotarâri sau înscrisuri prevazute de lege, care se
executa fara formula executorie. Prin prevederile art. 374 ind. 1 legiuitorul a
înteles sa reglementeze anumite exceptii de la regula investirii cu formula
executorie, exceptii ce sunt incidente in cauza. Art. 278 Cod procedura civila
enumera intre hotarârile executorii de drept la pct. 8 pe cele in cazul carora legea
prevede expres ca hotarârea este executorie. Cum art. 720 ind. 8 Cod proc.civ.
prevede expres caracterul executoriu al sentintei comerciale, sentinta 170/2009 se
bucura de caracter executoriu vremelnic si poate fi pusa in executare fara
investire cu formula executorie. Prevederile art. 720 ind. 9 Cod proc.civ. nu pot
duce la concluzia necesitatii investirii cu formula executorie a unei sentinte
comerciale pentru a putea fi pusa in executare.
In continuare intimata a aratat ca in mod legal BCR a dat curs adresei de
înfiintare a popririi din data de 01.04.2009. Astfel, conform prevederilor art. 457
alin. 2 Cod procedura civila, in cazul tertilor popriti unitati bancare,
indisponibilizarea sumelor existente in conturile bancare ale debitorului
opereaza de la data sesizarii bancii, prin adresa de înfiintare a popririi.
Indisponibilizarea opereaza de îndata si nu in termenul de 15 zile reglementat de
prevederile art. 456 alin. 1 lit. a Cod procedura civila. Mai sustine intimata ca
executorul judecatoresc nu avea obligatia emiterii înstiintarii de plata
reglementata de prevederile Codului de procedura fiscala, prevederile acestui act
normativ nefiind aplicabile in cauza, întrucât creanta ce a fost pusa in executare
este una comerciala. In plus institutia juridica a înstiintarii de plata nu mai este
reglementata in Codul de procedura fiscala, ca urmare a modificarilor intervenite
prin O.G. 35/26.07.2006.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 115, art. 399, art. 374 ind. 1, art.
278, art. 720 ind. 8, art. 720 ind. 9 Cod procedura civila, Codul de procedura
fiscala, O.G. 35/2006.
La termenul din data de 29.04.2009 a fost pusa in discutie cererea de
suspendare a executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare,
cererea fiind respinsa pentru considerentele mentionate in încheierea de la acel
termen de judecata. La acelasi termen a fost încuviintata pentru parti proba cu
înscrisuri.
Prin precizarile depuse la dosar la termenul din data de 13.05.2009
contestatoarea a aratat ca potrivit Deciziei nr. 458/31.03.2009 a Curtii
Constitutionale a fost declarat neconstitutional art. 373 ind. 1 cod procedura
civila, astfel ca procedura de executare silita initiata de intimata este lovita de
nulitate absoluta. A mai sustinut contestatoarea ca procedura executarii silite este
nelegala fata de dispozitiile O.G. 22/2002. Astfel, creantele stabilite prin titluri
executorii in sarcina institutiilor publice se achita din sumele aprobate prin
bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadreaza obligatia de
plata respectiva. Arata contestatoarea ca intima a declansat procedura executarii
silite prin poprire si a blocat suma datorata intr-un cont la BCR. Aceasta banca
comerciala a preluat suma din contul in dolari al universitatii a convertit-o in lei
si a consemnat-o la dispozitia creditoarei intr-un cont special creat pe care a
mentinut-o chiar si pe durata suspendarii provizorii a executarii silite. Mai arata
contestatoarea ca demararea executarii silite potrivit Codului de procedura civila
trebuia initiata potrivit art. 3 din O.G. 22/2002 doar in cazul in care universitatea
nu îsi îndeplinea obligatia de plata in termenul de 6 luni.
In plus la data de 08.04.2009 instanta a dispus suspendarea provizorie a
executarii silite conform art. 403 alin. 4 cod procedura civila, pana la solutionarea
cererii de suspendare a executarii silite formulate in cadrul contestatiei la
executare. In acest interval, pana la data de 29.04.2009, data respingerii cererii de
suspendare a executarii silite, BEJ nu a dispus BCR eliberarea sumei blocate in
contul pus la dispozitia creditoarei ci suma a fost mentinuta blocata, desi
încheierea de suspendare a fost comunicata si executorului judecatoresc si bancii.
Mentinerea blocata a acestei sume dintr-un cont de venituri proprii, deci nu din
capitolul bugetar aferent investitiilor s-a efectuat cu încalcarea O.G. 22/2002, a
Legii nr. 500/2002 si O.U.G. 17/2004, creând astfel un grav prejudiciu
Universitatii.
La solicitarea instantei au fost înaintate la dosar copii de pe actele de
executare din dosarul nr. 256/2009 al Biroului Executorului Judecatoresc Bîrca
Gabriel (filele 15-108 dosar).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Prin sentinta comerciala nr. 170/com./23.01.2009 a Tribunalului Iasi (filele
18-19 dosar) data in dosarul nr. 13938/99/2006 contestatoarea U.M.F. a fost
obligata la plata catre intimata S.C. CFM S.A. a sumei de 225.987 lei si la plata
cheltuielilor de judecata in cuantum de 6.761 lei.
In baza acestei hotarâri intimata s-a adresat BEJ Bîrca Gabriel cu o cerere
de executare silita, la data de 25.03.2009 fiind format astfel dosarul de executare
nr. 256/2009. Împotriva executarii silite astfel declansate a formulat contestatie la
executare contestatoarea Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa,
invocând mai multe motive de nelegalitate a executarii silite.
Astfel, contestatoarea a aratat ca executarea silita este lovita de nulitate
întrucât sentinta nr. 170/com./2009 a Tribunalului Iasi nu a fost investita cu
formula executorie.
Instanta retine ca potrivit art. 374 alin. 1 din Codul de procedura civila,
„hotarârea judecatoreasca sau alt titlu se executa numai daca este învestit cu
formula executorie prevazuta de art. 269 alin. 1, afara de încheierile executorii, de
hotarârile executorii provizoriu si de alte hotarâri sau înscrisuri prevazute de
lege, care se executa fara formula executorie”. De asemenea art. 376 alin. 1 din
acelasi cod prevede ca „se învestesc cu formula executorie prevazuta de art. 269
alin. 1 hotarârile care au ramas definitive ori au devenit irevocabile, precum si
orice alte hotarâri sau înscrisuri, pentru ca acestea sa devina executorii, în
cazurile anume prevazute de lege”.
Din coroborarea acestor dispozitii legale rezulta ca o hotarâre
judecatoreasca poate fi pusa în executare, de regula, numai daca a ramas
definitiva ori a devenit irevocabila si a fost respectata procedura învestirii cu
formula executorie.
Asa cum s-a prevazut prin însesi dispozitiile art. 374 alin. 1 din Codul de
procedura civila, au fost stabilite anumite exceptii de la aceasta regula, care se
refera la încheierile executorii, hotarârile executorii provizoriu, precum si la alte
hotarâri sau titluri determinate de lege. Ca urmare a caracterului lor executoriu
stabilit de lege, încheierile si hotarârile respective se pun în executare fara a fi
definitive sau irevocabile si fara învestirea lor cu formula executorie.
În acest sens este de observat ca, în cadrul reglementarii privind executia
vremelnica, prin art. 278 din Codul de procedura civila se precizeaza ca
hotarârile primei instante sunt executorii de drept când au ca obiect vreuna
dintre situatiile mentionate la pct. 1-6 din cuprinsul acelui articol, în cazul
hotarârilor partiale reglementare de art. 270 (pct. 7), precum si „în orice alte
cazuri în care legea prevede ca hotarârea este executorie” (pct. 8). Or, un astfel de
caz este si cel stabilit prin art. 7208, potrivit caruia „hotarârile date în prima
instanta privind procesele si cererile în materie comerciala sunt executorii”, iar
„exercitarea apelului nu suspenda de drept executarea”.
Din aceste dispozitii legale rezulta ca hotarârile date în prima instanta în
procesele si cererile în materie comerciala, fiind executorii, fac parte din categoria
celor executorii provizoriu, exceptate prin art. 374 alin. 1 din Codul de procedura
civila de la obligativitatea de a fi învestite cu formula executorie. De altfel, în
acelasi sens s-a prevazut, prin art. 7209 din Codul de procedura civila, ca si în
cazul hotarârii judecatoresti date în materie comerciala, daca este dusa la
îndeplinire prin executare silita „hotarârea, purtând mentiunea ca este
irevocabila, constituie titlu executoriu, fara efectuarea altor formalitati”.
Toate aceste aspecte au fost avute in vedere si de Înalta Curte de Casatie si
Justitie care prin decizia nr. XXXVIII din 7 mai 2007 a stabilit ca dispozitiile art.
7208 din Codul de procedura civila se interpreteaza în sensul ca hotarârile date
în prima instanta privind procesele si cererile în materie comerciala, fiind
executorii de drept, nu trebuie învestite cu formula executorie pentru a fi puse în
executare.
Or, conform art.329 al.3 C.pr.civ. „Dezlegarea data problemelor de drept
judecate este obligatorie pentru instante”.
In consecinta instanta apreciaza ca nu era necesara investirea cu formula
executorie a sentintei nr. 170/com./23.01.2009 a Tribunalului Iasi pentru a putea fi
pusa in executare.
Contestatoarea a mai sustinut ca executorul judecatoresc era obligat sa
îndeplineasca o procedura prealabila obligatorie, respectiv sa emita o înstiintare
de plata conform prevederilor Codului de procedura fiscala.
Instanta retine insa ca domeniul de aplicare a dispozitiilor Codului de
procedura fiscale este stabilit prin art. 2 alin. 1 si 2 din acest act normativ astfel:
Prezentul cod reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice
fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor
locale, prevazute de Codul fiscal. (2) Prezentul cod se aplica si pentru administrarea
drepturilor vamale, precum si pentru administrarea creantelor provenind din contributii,
amenzi si alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit legii,
în masura în care prin lege nu se prevede altfel.
Or in prezenta cauza executarea silita a fost declasata in baza sentintei
comerciale nr. 170/com./23.01.2009 a Tribunalului Iasi, sentinta prin care
contestatoarea a fost obligata la plata unei sume de bani catre intimata in ca
urmare a neexecutarii unor obligatii derivând dintr-un contract de executie
încheiat intre parti. In consecinta instanta apreciaza ca executarea silita nu este
supusa dispozitiilor Codului de procedura fiscala ci dispozitiilor Codului de
procedura civila.
Sub acest aspect instanta constata ca executarea silita declansata in dosarul
de executare nr. 256/2009 al BEJ Birca Gabriel s-a facut prin poprire, astfel ca, fata
de dispozitiile art. 454 alin. 1 Cod procedura civila (care prevad ca poprirea se
înfiinteaza fara somatie prin adresa însotita de copie certificata de pe titlu executoriu,
comunicata celei de-a treia persoane aratate la art. 452, înstiintându-se totodata si
debitorul despre masura luata), nici emiterea somatiei prevazute de art. 387 alin. 1
Cod procedura civila nu era obligatorie. In consecinta instanta apreciaza ca si
acest motiv de contestatie este neîntemeiat.
In ce priveste sustinerea contestatoarei in sensul ca in termenul pentru
formularea contestatiei la executare executorul judecatoresc si tertul poprit nu ar
fi fost îndreptatiti sa efectueze acte de executare silita, instanta constata ca nu
exista nicio dispozitie legal care sa contina o asemenea prevedere. Dimpotriva,
dispozitiile art. 456 Cod procedura civila prevad expres care sunt obligatiile
tertului poprit din momentul primirii adresei de înfiintare a popririi, iar art. 457
alin. 2 Cod procedura civila prevede: la data sesizarii bancii, sumele existente precum
si cele provenite din încasarile viitoare sunt indisponibilizate in masura realizarii
creantei. Din momentul indisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor
prevazute in titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendarii executarii silite prin
poprire, tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua
suma indisponibilizata, daca legea nu prevede altfel.
Mai retine instanta ca in mod legal a procedat tertul poprit la convertirea
sumei de bani din contul contestatoarei din valuta in lei, indisponibilizând apoi
aceasta suma, in conditiile in care art. 457 alin. 4 Cod procedura civila prevede in
mod expres ca: In cazul sumelor urmaribile reprezentând venituri si disponibilitati in
valuta, bancile sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sumelor in valuta, fara
consimtamântul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a
României pentru ziua respectiva, in vederea consemnarii acestora potrivit dispozitiilor
art. 456.
Sunt neîntemeiate si sustinerile potrivit carora, ca urmare a încheierii din
data de 08.04.2009 a Judecatoriei Iasi (dosarul nr. 7464/245/2009- filea 108 dosar)
prin care s-a dispus suspendarea provizorie a executarii silite pana la
solutionarea cererii de suspendare a executarii silite formulate in cadrul
contestatiei la executare, tertul poprit ar fi trebuit sa procedeze la eliberarea
sumei de a fost poprita. Astfel, consecinta suspendarii executarii silite este aceea
ca executorul judecatoresc nu poate face noi acte de executare silite, insa cele care
au fost deja efectuate pana la data la care s-a dispus suspendarea executarii silite
nu sunt desfiintate, o astfel de finalitate putând fi realizata numai prin admiterea
contestatiei la executare si anularea actelor de executare silita. Or la data la care
s-a dispus suspendarea provizorie a executarii silite, poprirea era deja înfiintata,
contestatoarea însasi aratând in cuprinsul cererii de chemare in judecata ca
poprirea a fost înfiintata la data de 01.04.2009 (acest aspect rezultând si din
înscrisurile depuse de contestatoare la filele 7-9 din dosar). Pe de alta parte
dispozitiile art. 457 alin. 2 Cod procedura civila stipuleaza in mod expres ca din
momentul indisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in
titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendarii executarii silite prin poprire, tertul
poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua suma
indisponibilizata, daca legea nu prevede altfel.
A mai sustinut contestatoarea ca executarea silita este lovita de nulitate si
ca urmare a Deciziei nr. 458/31.03.2009 a Curtii Constitutionale prin care au fost
declarate neconstitutionale dispozitiile art. 373 ind. 1 Cod procedura civila,
apreciind in consecinta ca era obligatorie încuviintarea executarii silite.
Instanta constata insa ca cererea pentru declansarea procedurii de
executare silita a fost formulata de catre intimata la data de 25.03.2009 (conform
înscrisului de la fila 16 dosar), înainte de pronuntarea si publicarea in Monitorul
Oficial a deciziei Curtii Constitutionale, astfel ca încuviintarea prealabila a
executarii silite nu era obligatorie.
Fata de toate aceste considerente instanta apreciaza ca neîntemeiata
contestatia formulata de catre contestatoare, motiv pentru care o va respinge,
urmând ca in temeiul art. 274 Cod procedura civila sa respinga si cererea acesteia
de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
In ce priveste cererea formulata de catre intimata de obligare a
contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata, instanta o va respinge întrucât
intimata nu a facut dovada acestor cheltuieli.

Etichete: