Top

Anularea încheierii de carte funciara – notarea promisiunii de vânzare – cumpărare în cartea funciara

Faţă de plângerea petentei SC S M formulata împotriva încheierii de carte funciara 20043/2009 emisa de OCPI IASI solicitând în contradictor cu parata SC M I SRL
– anularea încheierii de carte funciara
– notarea promisiunii de vânzare – cumpărare în cartea funciara
In motivarea plângerii petenta arata ca potrivit încheierii de Respingere Nr. YYY, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi respinge cererea de notare a promisiunii de vânzare – cumpărare în Cartea Funciară nr. YYY a Municipiului Iaşi, cerere formulată de S.C. SM S.R.L. şi motivează printr-o încheiere potrivit ART. 49 din acelaşi act normativ că cererea de înscriere privind notarea în Cartea Funciară nu întruneşte condiţiile legale astfel cum acestea sunt prevăzute în ART. 48 alin 1. litera a.) şi care are următorul conţinut:
„În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii: a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege”
Potrivit Art. 42 din Ordinul nr. YYY privind Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară
„notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul.
În această categorie pot fi enumerate:
– promisiunea stabilită prin convenţie de a încheia un contract de înstrăinare cu privire la bunul imobil;
– intenţia de înstrăinare sau ipotecare a bunului imobil;
Potrivit aceluiaşi act normativ, în Art 59 se prevede că, după înregistrarea cererilor şi atestările asistentului-registrator privind inexistenţa sau existenţa unei piedici pentru efectuarea înscrierilor solicitate, precum şi a înscrisului în temeiul căruia se cere înscrierea, registratorul dispune prin rezoluţie întocmirea încheierii de carte funciară, făcând menţiune în acest sens pe înscrisul original sau în copie legalizată, în condiţiile legii. In caz de admitere, se procedează la intabularea, înscrierea provizorie sau notarea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice.
Având în vedere faptul că, motivarea în drept a respingerii notării nu priveşte această modalitate a înscrierii în Cartea Funciară, petenta nu înţelege motivul real al respingerii .
Plângerea a fost legal timbrata
Pârâta legal citată nu depune întimpinare .
Instnata deliberând asupra plângerii petentei reţine ca aceasta a solicitat înscrierea in cartea funciar a promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare nr YYY încheiata de parţi .
Cererea petentei a fost respinsă de către OCPI IASI cu motivarea ca actul încheiat de parţi nu respecta cerinţa legală a formei autentice
Instanţa verificând contractul de promisiune bilaterala de vânzare-cumpărare încheiat ca act sub semnătură privata reţine ca părţile îşi promit reciproc vânzarea respectiv cumpărarea a mai multor clădiri si a unei suprafete de teren teren.
In dispoziţiile legale , legiuitorul a reglementat acest raport juridic al promisiunii vinzarii unui teren arătând ca acest act va avea forma impusă de lege pentru valabilitatea contratului prin care se transmite dreptul de proprietate adica forma autentica.
In aceste condiţii retine ca plângerea petentei este întemeiata doar in parte si numai in ce priveşte înscrierea promisiunii cu privire la clădiri
In ce priveşte terenurile legislaţia română impune ca si condiţii de valabilitate a actului încheierea lui in forma autentica fapt pe care părţile promitente nu l-au respectat
Astfel având în vedere ca pârâta a îndeplinit doar în parte dispoziţiile legale cu privire la condiţiile de valabilitate a contractului de promisiune bilaterala de vânzare – cumpărare făcând aplicarea dispoziţiilor art. 48 din Legea 48 /1996 va admite în parte plângerea si va dispune anularea in parte a încheierii de carte funciara 20043/2009 a OCPI IAIS si notarea în cartea funciara a contractului 57 /2008 încheiat de părţi numai cu privire la promisiunea de vânzare respectiv cumpărare a imobilelor clădiri.

Etichete: