Top

Nulitate titlu de proprietate- motive prevazute expres de art. III din Legea nr. 169/1997

Nulitate titlu de proprietate- motive prevazute expres de art. III din Legea nr. 169/1997 (Decizia civila nr. 1249/27.05.2009 pronuntata de Tribunalul Iasi)

Prin sentinţa civilă nr. 11368/17.10.2008 Judecătoria Iaşi a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta S.C. A. B. S.A., în contradictoriu cu pârâţii Comisia Judeţeană Iaşi de Fond Funciar, Comisia Locală Bîrnova de Fond Funciar, S.S.R.V. şi S.M.C. şi S.G.M., a constatat nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 15678/ 2004 emis pe numele S.G.A. (decedată) pentru suprafaţa de 0,7 ha situată în incinta fermei „Doi Peri” amplasat în T 7, parcela 582/1/1 (0,65 ha) şi în T 8, parcela 598/2/1 (0,05 ha) şi a obligat pârâţii să plătească reclamantei suma de 2.000 RON cheltuieli de judecată.
Prima instanta a retinut ca reclamanta deţine certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren de 199.295,36 mp, titlu asupra căruia la cererea pârâţilor s-a exercitat controlul judiciar în mod irevocabil, inclusiv a actelor care au precedat eliberarea lui prin decizia civilă nr.151/A/17 10.2005 a Curţii de Apel Iaşi şi decizia civilă nr.2839/13.09.2006 a Î.C.C.J. Bucureşti, decizii care consacră prin ele însele dreptul de proprietate a reclamantei asupra acestui teren.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, recurentul S.G.M., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Se arată faptul că în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. III Lg.169/1997 deoarece autoarea recurentului era persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, reconstituire ce s-a făcut chiar pe vechiul amplasament al proprietăţii preluate abuziv. Mai mult, chiar în considerentele sentinţei se reţine faptul că nu este contestat dreptul de proprietate al autoarei (există astfel contradicţie între această situaţie reţinută şi concluzia nulităţii titlului).
Tribunalul Iasi a admis recursul si a modificat sentinta, in sensul respingerii actiunii, retinand ca pentru a opera nulitatea absolută a titlului trebuie reţinută aplicabilitatea unui motiv de nulitate absolută prevăzut expres de legiuitor în cadrul art. III din Lg. 169/1997 (în recurs intimata a arătat că este vorba de art. III al.1 lit. a Lg. 169/1997); astfel nu se poate admite această acţiune doar pe baza deciziei 2839/13.09.2006 pronunţată de Î.C.C.J prin care se reţine legalitatea certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis intimatei. Faptul că acest act este valabil nu duce la concluzia că recurenţii nu sunt persoane neîndreptăţite la reconstituire (reclamanta-intimată nu a arătat, în mod expres, motivul de nulitate absolută – lit. a prevede mai multe situaţii).
Reclamanta-intimată nu a contestat dreptul recurenţilor-pârâţi de persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate, aceasta a arătat doar faptul că retrocedarea nu poate fi făcută pe vechiul amplasament întrucât acesta este ocupat de construcţii. În mod corect se arată în recursul promovat de către S. G. M. faptul că intimata-reclamantă nu este prejudiciată prin emiterea titlului întrucât construcţiile nu se află pe terenul din titlu.
Faptul că nu s-a găsit documentaţia ce a stat la baza emiterii ordinului 66 nu denotă decât culpa instituţiei respective, în nici un caz a recurenţilor.
Celelalte aspecte invocate nu constituie motive de nulitate absolută a titlului de proprietate.
Atât timp cât actele primare nu au fost contestate sau asupra valabilităţii acestora instanţele de judecată s-au pronunţat irevocabil, nu pot fi reţinute motivele cuprinse în hotărârea atacată, respectiv în cuprinsul apărării intimatei.
De asemenea faptul că terenul respectiv nu este inclus în protocolul de predare-primire încheiat cu comisia locală nu constituie motiv de nulitate absolută.

Etichete: