Top

Art. III din Legea 169/1997; interes legitim pentru acţiunea în constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate eliberat terţilor pentru teren ce a aparţinut autorilor reclamanţilor, solicitat de către aceştia; – nulitatea absolută

Prin sentinţa civilă nr. 14533/02.12.2008 a Judecătoriei Iaşi s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active şi a interesului legitim.
S-a respins acţiunea formulată de reclamanţii F. G., F. C., F. E. în contradictor cu pârâţii I. C., D. A., S. M., P. E., P. C., M. V., H. A., Comisia Judeţeană Iaşi de fond funciar şi Comisia Locală Tomeşti de fond funciar.
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că reclamanţii au solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr.150555 din 10.12.1993 pentru terenul în suprafaţă de 5059 mp în tarlaua 21 Rapaport, parcela 1078 şi 1078/1 şi constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr.151145/1994 pentru terenul în suprafaţă de 249 mp în tarlaua 21 Rapaport, parcela 1079/1, prevalându-se de faptul că terenurile au fost reconstituite pârâţilor pe vechiul amplasament ce aparţine autorilor reclamanţilor.
Din examinarea documentaţiei anexate rezultă că autorul reclamanţilor figura înscris în registrul agricol cu 2,84 ha pe raza comunei Tomeşti, din care le-a fost validat reclamanţilor prin hotărârea Comisiei judeţene 20 din 09.08.1991, dreptul de proprietate pentru 2,13 ha eliberându-se adeverinţa 232/1991.
Mai mult, chiar prin hotărârea Comisiei judeţene 4293/2008 a fost validată întreaga suprafaţă de teren la care sunt îndreptăţiţi reclamanţii.
Se reţine că titlul de proprietate 150555/1993 a fost emis pe numele pârâţilor I. C., D. A., S. M. şi P. E. în calitate de succesori ai defuncţilor I. V. şi E., fiind teren extravilan fiind atribuit pe un alt amplasament, întrucât parte din teren a fost preluat de Direcţia Silvică Iaşi şi parte de S.C.Cip Tomeşti, pârâţii fiind îndreptăţiţi la reconstituire.
În ce priveşte titlul de proprietate nr.151145/1994 emis pe numele pârâţilor P. C., M. V., H. A. în calitate de moştenitori ai defuncţilor P. M. şi E., pârâţilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 1 ha şi 4500 mp cu cât figurau în rolul agricol autorii acestora.
Potrivit Legii nr.18/1991 dreptul la acţiune privind constatarea nulităţii titlului de proprietate aparţine tuturor persoanelor care justifică un interes legitim şi cărora le-a fost încălcat dreptul de proprietate recunoscut de lege.
Amplasamentul terenului poate constitui motiv de nulitate absolută, atunci când terenul înscris în titlul de proprietate, emis în beneficiul pârâţilor, a aparţinut anterior cooperativizării autorilor reclamanţilor.
De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. II din Legea nr.169/1997 titlurile de proprietate rămân valabile dacă au fost emise cu respectarea Legii nr.18/1991 iar respectarea vechiului amplasament pentru terenurile extravilane se face dacă acesta este liber.
Ori, în considerarea tuturor aspectelor invocate nu rezultă că faţă de reclamanţi s-a procedat la punerea în posesie, situaţie care ar permite invocarea nulităţii titlurilor pentru ocuparea vechiul amplasament. Chiar depoziţiile martorilor sunt contradictorii, imprecise, iar răspunsurile la interogator nu converg către o încălcare a drepturilor reclamanţilor privind amplasamentul.
Prin consecinţă, instanţa constată că acţiunea reclamanţilor este neîntemeiată şi se va respinge.
Examinând excepţia lipsei calităţii procesuale active şi a interesului legitim, instanţa constată neincidenţa excepţiilor invocate şi le va respinge, reclamanţii având calitate procesuală şi interes legitim.
Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs reclamanţii F. G., F. C. şi F. E. susţinând că lor li s-a validat dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de 2,13 ha teren.
Se arată că în mod greşit s-a reţinut că atâta timp cât nu au fost puşi în posesie, apelanţii nu pot invoca nulitatea titlurilor de proprietate ale pârâţilor. Punerea în posesie a fost împiedicată tocmai de faptul că pe vechiul amplasament s-au eliberat titluri de proprietate altor persoane.
Din acest motiv Comisia Locală Tomeşti de fond funciar a propus şi Comisia Judeţeană a validat acordarea de despăgubiri.
Împotriva acestei hotărâri recurenţii au formulat plângerea ce face obiectul dosarului nr. 11039/2005 al Judecătoriei Iaşi,în prezent suspendat până la soluţionarea acţiunilor în anularea titlurilor de proprietate.
Mai arată recurenţii că potrivit expertizei topometrice efectuate de expert S., terenurile din titlurile emise în favoarea pârâţilor se suprapun peste vechiul amplasament al proprietăţii F..
Menţionează că recurenţilor li s-a anulat titlul emis în favoarea lor pentru că se încălca amplasamentul cuvenit altor persoane, dar lor li s-a refuzat reconstituirea în natură deoarece pe vechiul amplasament s-au emis titluri altor persoane.
Prin întâmpinare, intimata Comisia Locală Tomeşti de fond funciar a solicitat respingerea recursului motivat de faptul că titlurile deja emise sunt legale, recurenţii predând extravilan la momentul intrării în CAP, iar acum pretind teren intravilan.
Intimaţii I. C., D. A., S. M., P. E. au arătat că au fost puşi în posesie înaintea recurenţilor şi că recurenţii sunt îndreptăţiţi la un teren aflat în extravilan şi nu la unul intravilan, chiar dacă trecerea s-a făcut ca urmare a întocmirii Planului urbanistic General al comunei.
Recursul este întemeiat pentru considerentele ce urmează a fi expuse:
Analizând motivele de recurs raportat la probatoriile administrate în cauză, tribunalul constată că recurenţii sunt moştenitorii defunctului F. I., decedat la data de 04.09.1972 şi în această calitate li s-a validat dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de 2,13 ha situată pe raza com. Tomeşti eliberându-se hotărârea nr. 20/09.08.1991 a Comisiei Judeţene Iaşi de Fond Funciar, pe baza adeverinţei nr. 232/25.08.1991.
Autorul recurenţilor figurează în Registrul agricol Tomeşti cu o suprafaţă de 2,84 ha, potrivit adeverinţei nr. 2169/29.09.1993 (fila 169).
Din întreaga suprafaţă, recurenţii deţin titlu de proprietate doar pentru 7075 mp întrucât prin decizia civilă nr. 735/21.05.2004 a tribunalului Iaşi s-a dispus anularea parţială a titlului cu nr. 151722/22.05.1996 pentru suprafaţa de 0,8050 ha întrucât au fost puşi în posesie pe un teren pentru care erau îndreptăţite alte persoane.
Suprafeţele din tarlalele Melpciu şi Rapaport nu au făcut obiectul reconstituirii deoarece pe vechiul amplasament s-au emis titluri de proprietate pârâţilor intimaţi.
Neputându-se dispune reconstituirea în natură, Comisia Locală de fond funciar Tomeşti a propus acordarea de despăgubiri pentru diferenţa neacordată. Împotriva hotărârii prin care recurenţii au fost validaţi pe anexa de despăgubiri, aceştia au formulat plângerea ce face obiectul dosarului nr. 11039/2006 al Judecătoriei Iaşi (fila 162 dosar fond).
În prezent acest dosar este suspendat în temeiul art. 244 pct. 1 Cod procedură civilă până la soluţionarea cauzei de faţă.
De cealaltă parte, intimaţii au avut teren în parcela Dealu Doamnei conform înscrierilor în Registrul Agricol şi declaraţiilor martorilor şi nu în tarlaua Rapaport, dându-li-se acest teren întrucât amplasamentul lor se afla la acel moment în administrarea Ocolului Silvic. Prin cererile din 04.03.1999 şi 15.03.1991, intimaţii au solicitat reconstituirea terenurilor de la ocolul Silvic Tomeşti. Intimaţii recunosc prin întâmpinarea de la fond că li s-a reconstituit dreptul de proprietate pe un alt amplasament decât cel cu care figurau în Registrul Agricol însă acest lucru s-a datorat faptului că o parte din teren a fost preluat de către Direcţia Silvică Iaşi – Ocolul Silvic Ciurea, fiind plantată pădure, iar o altă parte din terenul arabil a fost preluat de S.C. Cip Tomeşti Iaşi.
Din această perspectivă, interesează dacă în anul 1991, când recurenţii au formulat cerere de reconstituire, acest amplasament era liber sau fusese deja reconstituit intimaţilor.
Potrivit cererii formulate de recurentul F. G. înregistrată sub nr. 2137/20.03.1991 acesta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa totală de 2,84 ha pe care a avut-o în proprietate autorul său F. I..
Ca atare, cererile părţilor sunt la câteva zile diferenţă, aspect ce conduce la concluzia că la momentul formulării cererii de către recurenţi, amplasamentul era liber, nefiind atribuit altor persoane, întrucât se aflau în plină desfăşurare a prevederii Legii 18/1991.
Motivul pentru care Comisia Locală de Fond Funciar a propus recurenţilor un alt amplasament decât cel deţinut de autorul lor se susţine că a fost faptul că deja reconstituise intimaţilor pe acest teren dreptul de proprietate, întrucât fiind o suprafaţă în extravilan, nu era obligatorie respectarea vechiului amplasament.
Referitor la amplasamentul suprafeţelor atribuite comisiilor constituite conform art. 12 din legea 18/1991 trebuie să se respecte dispoziţiile înscrise în art. 14 alin. 2 care prevăd că atribuirea efectivă a terenurilor se face în zona coliniară, de regulă, pe vechile amplasamente.
Potrivit textului, pentru zonele colinare, dacă atribuirea terenului pe vechile amplasamente este posibilă, comisia are obligaţia să procedeze la atribuirea efectivă pe aceste amplasamente şi să înscrie în titlul de proprietate amplasamentul pentru fiecare suprafaţă de teren atribuitor.
Dar chiar dacă soluţionarea cererii intimaţilor a fost mai rapidă şi s-a procedat la punerea în posesie a acestora pe amplasamentul recurenţilor, de esenţa Legii 18/1991 a fost reconstituirea pe cât posibil pe vechile amplasamente, acestea reprezentând o regulă şi nu o excepţie.
Neprocedând în acest fel, Comisia Locală de Fond Funciar i-a pus în posesie pe recurenţi pe terenul altor persoane, care în mod justificat au atacat titlul de proprietate al acestora şi au obţinut anularea parţială pentru suprafaţa de 8050 mp.
Urmare a anulării parţiale a titlului recurenţilor aceştia mai au de primit din totalul de 2,84 ha, 2,1125 ha, împrejurare recunoscută de pârâta Comisia Locală Tomeşti, însă pentru aceasta înţelege să-i treacă pe anexa 39 la despăgubiri.
Cu această situaţie recurenţii nu au fost de acord şi au formulat plângere împotriva hotărârii Comisiei Judeţene de fond funciar ce face obiectul dosarului nr. 11039/2005 al Judecătoriei Iaşi, dosar suspendat până la soluţionarea acţiunilor în anularea titlurilor de proprietate.
Concluzionând, tribunalul constată că în temeiul art. III din Legea 169/1997, recurenţii îşi justifică pe deplin calitatea de persoane interesate care pot cere nulitatea absolută a titlurilor intimaţilor motivat de împrejurarea că terenul inclus în aceste titluri a aparţinut autorului lor F. I., aspect recunoscut şi de către Comisia Locală de fond funciar Tomeşti prin răspunsul la interogator, dar şi de către ceilalţi intimaţi care au recunoscut că au teren în altă parte.
Interesul lor legitim este dat şi de faptul că au formulat cerere de reconstituire în termen legal, aproape în acelaşi timp cu intimaţii şi acestora din urmă li s-a eliberat titlu de proprietate pe terenul rămas de la autorul recurenţilor, deşi aceştia nu au avut niciodată teren pe acest amplasament. În aceste condiţii se văd puşi în situaţia de a primi despăgubiri în locul restituirii în natură a terenului, ceea ce încalcă principiile reconstituirii dreptului de proprietate în mod efectiv.
Punerea în posesie a recurenţilor a fost împiedicată tocmai de faptul că pe vechiul amplasament s-au eliberat titluri de proprietate altor persoane, iar această împrejurare nu le include în categoria persoanelor neîndreptăţite.
Expertiza extrajudiciară efectuată a stabilit raportat la înscrisurile recurenţilor, respectiv planurile parcelare cu terenurile atribuite proprietarilor în tarlaua 21 denumită ” Rapaport (Puţul Sec)” şi în tarlaua 40 denumită „Melepciu” şi registrul agricol vol. II Tomeşti că intimaţilor li s-a admis titluri de proprietate pe vechiul amplasament al autorului recurenţilor.
In consecinţă tribunalul a admis recursul şi în baza art. 312 Cod procedură civilă a modificat în parte sentinţa primei instanţe în sensul că a admis acţiunea reclamanţilor, a constatat nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 150555/10.12.1993 pentru suprafaţa de 5059 mp identificaţi în parcela VN 1078/1, delimitată de punctele 4, 5, 6, 7, 13, 14, 4 în Anexa 1 la expertiza extrajudiciară – supliment – întocmită de expert S. C., expertiză ce face parte integrată din prezenta hotărâre.
A constatat nulitatea absolută a titlului de proprietate cu nr. 151145/28.11.1994 pentru suprafaţa de 249 mp teren identificaţi în parcela VN 1079/1 delimitată de punctele 7,8,12, 13 în Anexa 1 la suplimentul de expertiză extrajudiciară întocmit de expert S. C.

Etichete: