Top

Acte îndeplinite de organul de conducere al unei persoane juridice a cărui numire era contestabilă.

Prin sentinţa civilă nr. 246/E din 4 mai 2005, Tribunalul Iaşi, admiţând excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului O.A., a respins acţiunea formulată de acesta în contradictoriu cu pârâţii: Consiliul Local Iaşi şi C.R.G. Iaşi.

Prin aceeaşi hotărâre, a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta A.J.P. Iaşi în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local Iaşi şi C.R.J. Iaşi, dispunându-se anularea H.C.L. Iaşi nr. 188 din 31 martie 2003.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, la data de 22.09.1999, prin sentinţa civilă nr. 75 s-a acordat personalitatea juridică A.J.P. Iaşi, reprezentată de O.A., persoană cu care Consiliul Local Iaşi a încheiat contractul nr. 21, având ca obiect închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str. Ştefan cel Mare nr.4, subsol, unde funcţionează şi Clubul presei şi că ea a continuat să ocupe acest spaţiu în baza contractelor de închiriere nr. 761/23.11.2001 şi 334/4.06.2006, termenul locaţiunii, convenit prin acest din urmă contract, fiind data de 31 decembrie 2002.

S-a mai reţinut că, la data de 16 noiembrie 2002, preşedinte al A.J.P. Iaşi a fost ales S.S., dar că, prin sentinţa civilă nr. 36 din 4.04.2003, pronunţată în dosarul nr. 315/PJ/2002, Judecătoria Iaşi a dispus anularea procesului verbal încheiat la acea dată şi radierea menţiunilor făcute în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Judecătoria Iaşi, hotărâre ce a fost menţinută prin decizia nr. 1288 din 3.10.2003 pronunţată de Tribunalul Iaşi.

Prima instanţă a mai reţinut că, la data de 27.03.2003, noua conducere a A.J.P. Iaşi, contestată în condiţiile mai sus evocate, a formulat o cerere către Primarul Municipiului Iaşi, prin care se arată că S.S. şi G.D. au fost mandataţi de Consiliul Director să predea spaţiul C.R.J. Iaşi, solicitare făcută în numele A.J.P. Iaşi, în condiţiile în care C.R.J. Iaşi dobândise personalitate juridică doar cu o lună în urmă, respectiv la 17.03.2003, prin încheierea pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 58/PJ/2003 şi că, imediat primirii acestei cereri, Consiliul Local Iaşi a adoptat hotărârea nr. 188 din 31.03.2003, prin care spaţiul din str. Ştefan cel Mare a fost transferat C.R.J. Iaşi.

În considerarea acestei situaţii de fapt, prima instanţă a apreciat că decizia A.J.P. Iaşi din 27.03.2003, prin care S.S., în calitate de preşedinte al asociaţiei, a fost mandatat să predea spaţiul C.R.J. Iaşi, trebuie considerată a fi nulă, întrucât ea a fost desfiinţată prin sentinţa civilă nr. 36 din 4.04.2003 a Judecătoriei Iaşi, reţinându-se că adunarea generală a fost nestatutară, iar preşedintele a fost ales nelegal, neavând abilitarea de a hotărî asupra predării spaţiului, precum şi faptul că în lipsa unei solicitări din partea C.R.J. Iaşi nu se putea efectua „transferul” către această persoană juridică, neexistând nici un înscris care să consemneze o înţelegere a celor două asociaţii cu privire la predarea spaţiului respectiv.

Instanţa de fond a considerat de asemenea că noţiunea de „transfer”, folosită în conţinutul H.C.L. nr. 188/2003, contravine dispoziţiilor legale, întrucât normativele în vigoare nu prevăd o asemenea modalitatea de naştere a unor drepturi şi obligaţii şi că rezilierea contractului, conform pactului comisoriu, este urmarea neîndeplinirii de către conducere a A.J.P. Iaşi, avându-l ca preşedinte pe S.S., a obligaţiei de plată a chiriei, în pofida somaţiilor ce au fost trimise, primind susţinerea reclamantului O.A. despre intenţia evidentă a C.R.J. Iaşi de a beneficia de spaţiul în care funcţiona Clubul presei.

Reţinând pasivitatea noului preşedinte al A.J.P. Iaşi (S.S.) în îndeplinirea obligaţiei de plată a chiriei coroborată cu solicitarea de predare a spaţiului şi cu recunoaşterea de către C.R.J. Iaşi a faptului că avea cunoştinţă că beneficiarul iniţial al spaţiului nu achitase chiria o îndelungată perioadă de timp, prima instanţă a concluzionat că fiind dovedită intenţia de fraudare a legii, aspect întărit de faptul că aceeaşi persoană a semnat şi contractul încheiat de C.R.J. Iaşi cu Consiliul Local Iaşi la data de 11.04.2003, preluând opinia exprimată în presa locală că „S. a predat, S. a preluat”, în condiţiile în care alegerea acestuia în calitatea de preşedinte al A.J.P. Iaşi fusese anulată cu puţin timp înainte de data semnării contractului de închiriere.

Prima instanţă a reţinut totodată ca fiind discutabilă calificarea ca urgentă a problemei atribuirii spaţiului din str. Ştefan cel Mare nr. 4, apreciind că au fost încălcate dispoziţiile art. 44 din Legea nr. 215/2001 în partea referitoare la modificarea ordinei de zi şi a dispoziţiilor art. 45 din acelaşi act normativ, care impuneau existenţa raportului compartimentului de resort şi a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local.

Recursul pârâtului Consiliul Local al Municipiului Iaşi, la care a aderat C.R.J. Iaşi a fost admisă de Curtea de Apel Iaşi, modificându-se în parte sentinţa civilă nr. 246/E/2005 a Tribunalului Iaşi, respingându-se acţiunea reclamantei D.S.P. Iaşi reprezentată prin A.O. în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local Iaşi şi C.R.J. Iaşi, menţinând restul dispoziţiilor sentinţei.

Este necontestat că, între data de 16 noiembrie 2002 şi data rămânerii definitive şi irevocabile a sentinţei civile nr. 36 din 4 aprilie 2003, pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 315/PJ/2003, S.S. a avut, în raporturile cu terţii, calitatea de reprezentant legal al A.J.P. din Iaşi.

Ca atare, cererea adresată de acesta Primarului Municipiului Iaşi, la data de 27 martie 2003, în numele A.J.P. Iaşi trebuie considerată, potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954, ca fiind actul persoanei juridice însăşi, independent de faptul că actul de numire în funcţia de preşedinte a fost contestat şi ulterior anulat, terţilor, inclusiv Consiliului Local Iaşi, neputându-le fi opuse neînţelegerile intervenite între membrii – persoane fizice – constituiţi într-o asociaţie.

Proprietarului imobilului nu-i era permis să cerceteze motivele şi condiţiile pentru care s-a făcut solicitarea de transfer a beneficiului asupra spaţiului şi nici care erau raporturile sau înţelegerile dintre cele două asociaţii profesionale.

Raportul născut dintr-un contract de locaţiune fiind unul civil, nimic nu împiedica pe locator să dea curs cererii fostului chiriaş de a se substitui, prin efectul unui nou angajament/contract, un nou creditor – beneficiar – celui vechi, raportat la dispoziţiile art. 1128 Cod civil, cu atât mai mult cu cât în spaţiul respectiv era amenajat Clubul presei şi cele două asociaţii A.J.P. Iaşi şi C.R.J. Iaşi – reuneau profesionişti din mass-media locală.

Era dreptul suveran al organului administraţiei publice locale de a-şi fixa sau modifica ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local şi a decide asupra problemelor reţinute spre dezbatere, lipsa avizului comisiei de specialitate ori a raportului compartimentului de resort, cerute de art. 45 din Legea nr. 215/2001, putând fi depăşită prin votul majorităţii consilierilor, singurii care au drept de decizie în această materie, aprecierile şi concluzia ca fiind „discutabilă calificarea ca urgentă a problemei atribuirii spaţiului” apărând ca o încălcare a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 215/2001.

(Decizia nr. 51/C.A./6.03.2006)

Etichete: