Top

Legea nr. 10/2001. Restituire în natură imobil

Decizia civilă nr. 160/22.11.2006

În cazul în care construcţiile expropiate au fost integral demolate şi lucrările pentru care s-a dispus expropierea ocupă terenul parţial, persoana îndreptăţită poate obţine restituirea în natură a părţii de teren rămasă liberă, pentru cea ocupată de construcţii noi, autorizate, cea afectată servituţilor legale şi altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. Dispoziţiile art. 10 alin. 3, 4, 5 şi 6 se vor aplica în mod corespunzător (art. 11 alin. 3 din Legea nr. 10/2001). Prin sentinţa civilă nr.937/12.01.2004 a Tribunalului Iaşi s-a respins acţiunea promovată de reclamanţii C.C. şi C.M., domiciliaţi în Iaşi, str. Gălăţii nr.2, bl. C 16, et.2, ap.10 în contradictoriu cu Primarul municipiului Iaşi, ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, prin notificarea înregistrată sub nr.97/2001, reclamanţii au solicitat Primarului municipiului Iaşi restituirea imobilului teren situat în Iaşi, str. Banu nr.2.

Reclamanţii au făcut dovada că au calitatea de moştenitori testamentari ai defunctului, decedat la 27.06.1980, însă nu au probat faptul că acesta a avut în patrimoniu la data decesului imobilul situat în str. Banu nr.2.

Prin decizia civilă nr.351/8 iunie 2005 Curtea de Apel Iaşi admite apelul formulat de reclamanţii C.C. şi C.M. împotriva sentinţei civile nr. 937 din 12.01.2004 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care o schimbă în tot, în sensul că:

Admite acţiunea formulată de reclamanţii C.C. şi C.M. în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului Iaşi.

Dispune anularea dispoziţiei nr.6835 din 08.06.2004 emisă de Primarul municipiului Iaşi.

Obligă intimata să restituie reclamanţilor în natură imobilul teren în suprafaţă de 1.225 m2 situat în Iaşi, str. Banu nr.2.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de apel a reţinut că reclamanţii-apelanţi au făcut dovada faptului că autorul lor A.I. era titularul unui drept de proprietate, având ca obiect o suprafaţă de 1.225 m2 teren situat în Iaşi, str. Banu nr.2 şi a calităţii lor de moştenitori ai defunctului.

Împotriva deciziei civile nr.351/8.06.2005 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi a declarat recurs Primarul municipiului Iaşi.

Prin decizia nr.727/23 ianuarie 2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia civilă şi de proprietate intelectuală – a admis recursul declarat de pârâtul Primarul municipiului Iaşi împotriva deciziei civile nr.351/8 iunie 2005 a Curţii de Apel Iaşi, pe care a casat-o şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe pentru rejudecarea apelului.

Pentru a se pronunţa astfel, s-a reţinut că instanţa era obligată în exercitarea rolului activ să pună în discuţia părţilor necesitatea unei expertize tehnice care să identifice terenul, să se stabilească dacă terenul este liber ori este afectat de detalii de sistematizare. Numai după completarea probelor cu acte şi cu expertiză tehnică, instanţa era în măsură să decidă, în cunoştinţă de cauză, cu privire la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001.

Cauza a fost reînregistrată la Curtea de Apel Iaşi sub nr.1803/2006.

În completarea probatoriului administrat în cauză, s-a dispus şi efectuarea unei expertize tehnice de expert tehnic A.C.

Din probatoriul administrat în cauză rezultă că reclamanţii au calitatea de moştenitori testamentari ai defunctului A.I., decedat la 27.06.1980, în baza testamentului autentificat sub nr.2293/21.05.1976.

Este adevărat că în testament figurează alături de reclamanţi şi soţii J. V. şi J.A., ce au vocaţie la măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr.10/2001 dar în cauză nu s-a făcut dovada că soţii J. V. şi J.A. au depus cerere conform art.3 şi 4 din Legea nr. 10/2001 pentru a beneficia de măsurile reparatorii prevăzute de legea specială.

Ca atare, singurele persoane îndreptăţite conform Legii 10/2001 sunt reclamanţii C.C. şi C.M..

Din înscrisurile depuse la dosar, sentinţa nr.526/25.08.1959 a Tribunalului Militar Iaşi şi procesul-verbal de confiscare a imobilului nr.1635/1959 încheiat de executorul judecătoresc de pe lângă Tribunalul Popular al oraşului Iaşi, rezultă existenţa şi întinderea dreptului de proprietate a defunctului A.I. asupra imobilului situat în Iaşi, strada Banu nr.2. Astfel, potrivit art.221(2) din Legea 247/2005 în absenţa unor probe contrare, dreptul de proprietate se prezumă a fi recunoscut de autoritate prin actul de preluare abuziv, atât în ce priveşte existenţa cât şi întinderea dreptului de proprietate.

Din expertiza tehnică efectuată în cauză şi necontestată de niciuna din părţi rezultă că în prezent, din suprafaţa de 1225 m2 situată în Iaşi, strada Banu nr.2 este liberă de construcţii şi poate fi restituită suprafaţa de 276,9142 m2 cu vecinătăţile inserate în raportul de expertiză.

În raport de toate aceste considerente şi de dispoziţiile art.296 Cod procedură civilă se va admite apelul formulat în sensul dispozitivului mai jos-enunţat.

Văzând şi dispoziţiile art.274 Cod procedură civilă, urmează ca intimatul Primarul municipiului Iaşi să fie obligat la plata onorariului de expert în apel.

Curtea a admis apelul formulat de reclamanţii C.C. şi C.M. împotriva sentinţei civile nr. 937/12.12.2004 a Tribunalului Iaşi, sentinţă care a fost schimbată în tot în sensul că a fost admisă acţiunea formulată de reclamanţii C.C. şi C.M. în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Iaşi şi anulată dispoziţia nr. 6835/08.06.2004 emisă de Primarul Municipiului Iaşi. Intimatul-pârât a fost obligat să restituie reclamanţilor în natură suprafaţa de teren de 276,9142 m2 liberă de construcţii din Iaşi, str. Banu nr. 2, suprafaţă de teren identificată conform expertizei tehnice topo-cadastrale întocmită de expertul tehnic A.C., expertiză ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Hotărârea este supusă caii de atac a recursului.

Etichete: