Top

Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Nerespectarea criteriilor de evaluare. Consecinţe

Având în vedere faptul că în caietul de sarcini criteriul de evaluare era cel rezultat din compararea valorilor fără T.V.A., pentru unitatea de produs oferită, oferta contestatoarei constând într-un abonament lunar nu reprezenta o bază certă de apreciere a preţului oferit, a fost corect considerată ca „neconformă”.
Curtea de Apel Iaşi, decizia nr.21/C.A. din 14.01.2008
Prin decizia nr.3389 /C 3/3030 din 21 noiembrie 2007 a Consiliului Naţional de Soluţionare a contestaţiilor, a fost respinsă contestaţia înaintată de S.C. „A.C.” Sucursala Bucureşti împotriva deciziei de respingere a ofertei sale ca neconformă , decizie emisă de D.G.F.P. a Judeţului Iaşi, ca autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire prin cerere de ofertă, a contractului de „servicii de fotocopiere, cod CPV 74831210 – 8”.
A reţinut organul administrativ prin invitaţia de participare publicată de SEAP sub nr.69596 din 7 august 2007, autoritatea contractantă a iniţiat procedura de atribuire prin cerere de oferte, a contractului privind „amplasarea de copiatoare la sediile D.G.F.P.J. Iaşi pentru multiplicarea documentelor proprii” stabilind că documentaţia de atribuire se procură de la sediul său. Conform acesteia criteriul de atribuire a contractului a fost preţul mai scăzut. Potrivit Secţiunii III din documentaţie – Caietul de sarcini, serviciile de multiplicare ce fac obiectul procedurii se referă la amplasarea unor copiatoare, asigurarea consumabilelor şi a furniturilor pentru acestea, a serviciilor de service şi a instruirii personalului de deservire. Conform caietului de sarcini, copiatoarele ce urmează a fi afectate acestor servicii trebuie să îndeplinească caracteristicile tehnice prescrise, inclusiv capacităţi de copiere de minim 10.000 cópii sau de minim 30.000 cópii/lună, funcţie de tipul de aparat destinat locaţiilor indicate de autoritatea contractantă.
Conform prevederilor aceluiaşi document, „adjudecarea ofertelor se va face prin compararea valorilor (fără TVA) ofertate pentru o copie A 4”.
Conform procesului verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor aflat la fila 52 a dosarului cauzei, în procedură au participat doi ofertanţi, reprezentaţii acestora fiind prezenţi la şedinţă.
Contestatorul a formulat o propunere financiară raportând preţul acesteia la o altă monedă decât cea indicată în proiectul de contract ce face parte din documentaţia de atribuire (lei). În acelaşi timp, preţul cuprins în oferta sa nu este un preţ unitar, ci un preţ global aplicat la o cantitate estimată de contestator prin raportare la cerinţele tehnice ale aparatelor de copiat. În mod eronat, deşi prin acelaşi proiect de contract, la art.8. Modalităţi de plată se menţionează că plata se va face ulterior citirii numărului de pagini copiate, contestatorul a formulat o propunere financiară, apreciată de autoritatea contractantă drept „abonament”.
Ori, în condiţiile în care fără a solicita clarificări privind posibilitatea ofertării în forma urmată, ofertantul contestator, contrar prevederilor art.170 din O.U.G. nr.34/2006, nu a respectat condiţiile de ofertare impuse de documentaţia de atribuire, în mod corect autoritatea contractantă a decis respingerea ofertei sale ca neconformă caietului de sarcini.
Pentru toate aceste motive, în temeiul alin. 5 şi 6 ale art.278 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr.337/2006, consiliul a respins contestaţia ca nefondată şi a dispus continuarea procedurii de atribuire.
Curtea a constatat plângerea formulată de contractanta S.C. „A.C.” S.R.L. Bucureşti ca nefondată, pentru considerentele mai jos.
Astfel, conform caietului de sarcini aferent achiziţiei publice în cauză (fila 10 dosar CNSC), „Adjudecarea câştigătorului se va face prin compararea valorilor (fără TVA) oferită pentru o copie format A 4. Oferta câştigătoare va fi cea cu preţul cel mai mic. Nu se poate accepta indexarea preţurilor serviciilor de multiplicare pe parcursul derulării contractului .
Ori, oferta contestatoarei a fost depusă sub forma unui „abonament lunar în valoare de 1970 Euro fără TVA”, abonament în care erau incluse un număr de 100.000 cópii A 4, peste acest număr de cópii urmând a se percepe un tarif diferenţiat, în condiţiile în care cursul Euro fluctuează zilnic, astfel că nu există o bază certă de apreciere a preţului oferit/copie la data desfăşurării procesului de achiziţie publică faţă de criteriul sus-menţionat: „preţul cel mai mic”.
Aceasta în condiţiile în care autoritatea contractantă, raportat nevoilor proprii, stabilise şi în formularul de contract aferent achiziţiei în cauză, ca modalitate de plată, achitarea numărului efectiv de cópii efectuate pe fiecare echipament, în considerarea faptului că lunar se putea realiza un număr variabil de cópii, interesul său fiind acela de a achita doar serviciile efectiv prestate de ofertanţi la un preţ cert, iar nu fluctuant, funcţie de cursul zilnic al monedei europene.
În atare condiţii, corect a procedat C.N.S.C. atunci când a respins contestaţia promovată de ofertanta S.C. „A.C.” S.R.L. Bucureşti, ca fiind în contradicţie cu condiţiile de ofertare prevăzute în documentaţia de atribuire şi în consecinţă Curtea a menţinut legalitatea şi temeinicia deciziei nr.3383/C3/3030 din 21 noiembrie 2007 emisă de C.N.S.C. respingând ca nefondată plângerea formulată în cauză.

Etichete: