Top

Contravenţia. Persoană juridică subiect al contravenţiei.

În situaţia în care contravenţia este săvârşită de o persoană

juridică, sancţiunea contravenţională se aplică acesteia iar plângerea

formulată se analizează în raport de fapta săvârşită de aceasta.

În cauză, Judecătoria Bârlad a fost investită cu soluţionarea

unei plângeri formulată împotriva unui proces-verbal de contravenţie prin

care o societate comercială a fost sancţionată contravenţional în baza Legii

nr. 130/1990, întrucât nu a înregistrat la unitatea competentă, în termenul

legal, contractele individuale de muncă ale angajaţilor.

Prin sentinţa civilă nr. 2551/28.10.2003, Judecătoria Bârlad

a admis plângerea petentei, a anulat procesul-verbal de contravenţie şi a

exonerat-o de plata amenzii aplicată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs agentul

constatator, arătând că instanţa de fond a soluţionat cauza fără a intra în

cercetarea fondului, făcând o aplicare greşită a legii.

Tribunalul a constatat că hotărârea primei instanţe este

nelegală, întrucât a fost dată cu aplicarea greşită a legii. S-a reţinut de

instanţa de fond în mod greşit că sancţiunea contravenţională trebuia

aplicată persoanei fizice care a fost împuternicită de reprezentantul

societăţii să înregistreze contractele individuale de muncă la unitatea

competentă şi nicidecum societăţii comerciale în calitate de angajator, aşa

cum a procedat agentul constatator. Din dispoziţiile OG nr. 2/2001 privind

regimul juridic al contravenţiilor rezultă că subiectul contravenţiei poate fi

orice persoană fizică şi juridică iar actul normativ în baza căruia a fost

sancţionată societatea în speţă prevede sancţionarea angajatorului persoană

juridică ( art. 19 şi 21 din Legea nr. 130/1999).

Cum instanţa de fond a soluţionat cauza pe cale de excepţie,

reţinând că societatea sancţionată nu este subiect al contravenţiei,

Tribunalul a admis recursul, a casat hotărârea şi a trimis cauza spre

rejudecare pentru soluţionarea fondului (decizia civilă nr. 293 din

23.06.2004 ).

Etichete: