Top

Litigiu munca – contestatie la decizia de eliberare din functie

Dosar nr. 2931/89/2009

litigiu munca – contestatie la decizia de eliberare din functie

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 2741

Sedinta publica de la 10 Decembrie 2009

Instanta constituita din:

PRESEDINTE CORINA-SUZANA ARTENE

Judecator LAURA-MONICA BALAN

Asistent judiciar SIMONA MIHAELA TABACARU

Asistent judiciar DANIEL GEORGE RUSU

Grefier GHEORGHE RADU

Pe rol fiind pronuntarea asupra cauzei civile privind pe contestatoarea B D, cu domiciliul ales, în contradictoriu cu intimatul Spitalul Mun. de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad, cu sediul în mun. Bârlad, str. Republicii, nr. 300, judetul Vaslui, având ca obiect litigiu de munca – contestatie împotriva Dispozitiei de eliberare din functie nr. 282 din 12 august 2009.

La apelul nominal, facut în sedinta publica la pronuntare, au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-au verificat si citit actele si lucrarile dosarului, constatându-se ca intimatul a depus concluzii scrise.

Se constata ca, dezbaterile în cauza au avut loc în sedinta publica din data de 03 decembrie 2009, sustinerile si concluziile formulate oral de catre parti fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi, încheiere ce face parte integranta din prezenta hotarâre, când, pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise, în baza art. 146 si art. 260 alin. 1 Cod procedura civila, s-a amânat pronuntarea pentru astazi, 10 decembrie 2009, când s-au retinut urmatoarele:

INSTANTA DE JUDECATA

Asupra cauzei civile de fata;

Prin contestatia înregistrata la aceasta instanta, sub nr. 2913/89/2009 din data de 14 septembrie 2009, contestatoarea B D a solicitat constatarea nulitatii absolute a dispozitiei nr. 282 emisa de intimatul Spitalul municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad pe data de 12 august 2009, reintegrarea pe postul detinut anterior emiterii dispozitiei contestate, plata unor despagubiri egale cu salariile lunare si sporurile cuvenite, inclusiv indemnizatia de conducere lunara de la data eliberarii din functie pâna la reintegrarea efectiva, daune morale în cuantum de 5.000 lei si cheltuieli de judecata ocazionate de prezentul litigiu.

Motivându-si în fapt contestatia, B D arata ca a ocupat prin concurs postul de director financiar contabil la Spitalul municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad (conform dispozitiilor art. 2 alin. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 284 din 12 februarie 2007), încheindu-se între ea si unitatea intimata un contract individual de munca pe durata determinata (3 ani), respectiv între 01 iunie 2007 – 01 iunie 2010.

Contestatoarea precizeaza ca, prin dispozitia nr. 282, unitatea intimata, în speta Spitalul municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad, a dispus eliberarea sa din functia detinuta începând cu data de 12 august 2009.

B D sustine ca dispozitia nr. 2828 din 12 august 2009 este lovita de nulitate absoluta, întrucât nu respecta prevederile art. 74 Codul muncii, în sensul ca nu contine elementele obligatorii prevazute imperativ de acest articol.

De asemenea, contestatoarea precizeaza ca dispozitia contestata este nelegala si netemeinica, unitatea intimata nerespectând termenul de valabilitate a contractului individual de munca încheiat, respectiv termenul de 3 ani (între 01 iunie 2007 – 01 iunie 2010).

B D considera ca prin eliberarea sa din functia detinuta i s-a creau un prejudiciu de imagine si de competenta, solicitând daune morale în cuantum de 5.000 lei.

În sustinerea contestatiei, a depus la dosar copii de pe dispozitia nr. 282 din 12 august 2009, contractul individual de munca nr. 1161 din 01 iunie 2007, înscrisuri din care rezulta calificativele obtinute si indicatorii de performanta.

Prin întâmpinarea formulata, intimatul a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiata si mentinerea dispozitiei nr. 282 din 12 august 2009 ca legala si temeinica.

În ceea ce priveste nulitatea absoluta a deciziei contestate, intimatul sustine ca aceasta cuprinde toate elementele prevazute de lege, neputându-se constata nulitatea acesteia.

Pe fondul cauzei, intimatul arata ca eliberarea din functie a fostului manager L Dsi numirea altui manager a dat posibilitatea legala de schimbare a echipei manageriale, determinând implicit si schimbarea membrilor din organele de conducere.

Spitalul municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad sustine ca eliberarea contestatoarei din functia detinuta a avut un caracter managerial, dându-se eficienta actelor normative indicate în dispozitia nr. 2828 din 12 august 2009 si nu a avut o latura subiectiva bazata pe criterii politice, cu atât mai mult cu cât managerul are dreptul sa numeasca noii membri ai comitetului de conducere al unitatii.

În ceea ce priveste capatul de cerere solicitat de contestatoare, privind acordarea daunelor morale în cuantum de 5.000 lei, intimatul a solicitat respingerea acestora, motivat de faptul ca B D nu a demonstrat în mod concret cum i-a fost atinsa demnitatea personala si mai mut acordarea unor astfel de daune, ca si clauza expresa, nu a fost înserata nici în Contractul Colectiv de Munca si nici în contractul individual de munca al contestatoarei.

În aparare, intimatul a depus copii de le C.C.M. încheiat la nivel de unitate pe anii 2009 – 2011, dispozitia contestata, Ordinul nr. 5950 din 14 august 2009 prin care C A este numita începând cu data de 13 august 2009 în functia de director financiar contabil în locul contestatoarei, Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1494 din 27 iulie 2009 privind eliberarea din functia de manager a ing. Lefter Dionisie si Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1495 din 27 iulie 2009 privind numirea în functie a unui alt manager, dispozitia nr. 284 privind numirea contestatoarei în functia de director financiar contabil al Spitalului municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad, contractul individual de munca nr. 1161 din 01 iunie 2007, Decizia nr. XL din 7 mai 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Ordinul nr. 1836 din 23 octombrie 2007 pentru stabilirea atributiilor managerului interimar al spitalului public.

Din întreg probatoriul administrat în cauza, instanta retine urmatoarea situatia de drept si de fapt:

Potrivit contractului individual de munca nr. 1161 din 01 iunie 2007, încheiat între B D si intimat, în perioada 01 iunie 2007 – 01 iunie 2010, contestatoarea trebuia sa exercite functia de director financiar contabil în cadrul Spitalului municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad.

Datorita faptului ca, la data de 27 iulie 2009, vechiul manager este eliberat din functie si este numit un nou manager prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1495 din 27 iulie 2009, contestatoarea este eliberata din functia detinuta, prin Dispozitia nr. 282 din 12 august 2009, noul manager având prerogativa legala de a numi noi membri ai comitetului de conducere a spitalului.

În ceea ce priveste nulitatea absoluta a Dispozitiei nr. 282/12 august 2009, instanta constata ca aceasta cuprinde toate elementele prevazute de lege, neputându-se constata nulitatea acesteia.

Referitor la faptul ca decizia contestata nu respecta dispozitiile art. 74 Codul muncii, care se refera la elementele obligatorii ale deciziei de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art. 65 si art. 66 Codul muncii), instanta apreciaza ca nu este vorba despre acest gen de concediere si unitatea intimata nu era obligata sa cuprinda în dispozitie lista locurilor vacante pentru care Bors Daniela ar fi putut opta.

În ceea ce priveste Dispozitia nr. 282 din 12 august 2009, instanta constata ca aceasta este nelegala, pentru motivele ce vor fi expuse în continuare:

Prin derogarea de la regula prevazuta de art. 12 alin. 1 Codul muncii, angajatorii au posibilitatea, potrivit art. 80 alin. 1 din acelasi cod, de a angaja personal salariat cu contract individual de munca pe perioada determinata.

În speta, contractul individual de munca dintre contestatoare si unitatea intimata a fost încheiat pe o perioada de 3 ani, respectiv 01 iunie 2007 – 01 iunie 2010.

Intimatul nu a respectat termenul prevazut în contractul individual de munca nr. 1161 din 01 iunie 2007, emitând pe data de 12 august 2009 dispozitia prin care B D era eliberata din functia de director financiar contabil, ori, conform prevederilor art. 56 lit. j Codul muncii, contractul individual de munca înceteaza de drept la data expirarii termenului pentru care a fost încheiat.

Având în vedere faptul ca contractul individual de munca a fost încheiat cu respectarea dispozitiilor legale în materie, constituind legea partilor, iar unitatea intimata cu rea-credinta nu a respectat termenul pentru care acesta a fost încheiat, instanta va constata ca Dispozitia nr. 282 din 12 august 2009 este netemeinica si nelegala, si va dispune, în consecinta, anularea acesteia.

În baza prevederilor art. 78 Codul muncii, instanta va dispune reintegrarea contestatoarei pe postul detinut anterior emiterii Dispozitiei nr. 282 din 12 august 2009 si va obliga unitatea intimata sa plateasca contestatoarei B D despagubiri egale cu salariile lunare si sporurile cuvenite, inclusiv indemnizatia de conducere lunara, de la data eliberarii din functie si pâna la eliberarea efectiva.

Instanta va respinge daunele morale solicitate de contestatoare, motivat de faptul ca acestea nu sunt prevazute nici de Contractul Colectiv de Munca (depus de intimat la dosar în copie) si nici de contractul individual de munca aplicabil. Ori, pentru a putea fi acordate daunele morale, conform Deciziei nr. 40/2007 a Înaltei Curti de Casatie si justitie – Sectiile Unite, ele trebuiau prevazute în mod expres în aceste doua acte juridice aratate.

Conform dispozitiilor art. 274 Cod procedura civila, instanta va obliga unitatea intimata sa achite contestatoarei duma de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Conform prevederilor art. 285 Codul muncii, prezenta cauza este scutita de taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte contestatia formulata de contestatoarea B D, domiciliata în, în contradictoriu cu intimatul Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad.

Dispune anularea Dispozitiei nr. 282 din 12 august 2009, emisa de intimatul Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad, cu sediul în mun. Bârlad, str. Republicii, nr. 300, judetul Vaslui.

Dispune reintegrarea contestatoarei B D pe postul detinut anterior emiterii Dispozitiei nr. 282 din 12 august 2009.

Obliga intimatul Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad sa plateasca contestatoarei B D despagubiri egale cu salariile lunare si sporurile cuvenite, inclusiv indemnizatia de conducere lunara, de la data eliberarii din functie si pâna la reintegrarea efectiva pe postul detinut anterior.

Respinge cererea formulata de contestatoarea B D cu privire la daunele morale.

Obliga intimatul Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Bârlad sa plateasca contestatoarei B D cheltuieli de judecata de 1.500 lei.

Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 10 decembrie 2009.

Etichete: