Top

Litigiu muncă – contestaţie decizie de concediere

Dosar nr. 2858/89/2009

litigiu munca – contestatie decizie de concediere

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 170

Sedinta publica de la 11 Februarie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE CORINA-SUZANA ARTENE

Judecator LAURA-MONICA BALAN

Asistent judiciar SIMONA MIHAELA TABACARU

Asistent judiciar DANIEL GEORGE RUSU

Grefier GHEORGHE RADU

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea U C, domiciliata în , în contradictoriu cu intimata SC „D S” SRL Iasi, cu sediul în mun., având ca obiect litigiu de munca – contestatie împotriva Deciziei de concediere nr. 23 din 28 iulie 2009.

La apelul nominal, facut în sedinta publica la ordine si la reluarea dosarului la sfârsitul sedintei de judecata, au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, învederând stadiul procesual al dosarului, care se afla la al cincilea termen, ca procedura de citare cu contestatoarea s-a realizat prin afisare la adresa indicata, fiind citata cu mentiunea pentru interogatoriu, ca societatea intimata nu a depus interogatoriul si lista cu martor, asa cum s-a dispus la termenul anterior, si ca s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa, dupa care:

Instanta, verificând actele si lucrarile dosarului, si consultându-se, apreciaza ca nu sunt alte motive de amânare si constatând ca s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa, declara cercetarea judecatoreasca închisa, dupa care lasa dosarul în pronuntare, trecând apoi la deliberare, conform art. 256 Cod procedura civila, pentru când:

INSTANTA DE JUDECATA

Asupra contestatiei de fata;

Cu nr. 2858/89 din 31-08-2009, s-a înregistrat contestatia formulata de contestatoarea U C, în contradictoriu cu intimata S.C.”D S” S.R.L., împotriva deciziei de concediere nr. 23/28-07-2009, solicitând anularea acesteia, reintegrarea pe postul detinut si plata salariilor neachitate de la data desfacerii si pâna la reintegrarea efectiva.

În motivarea contestatiei, contestatoarea U C arata ca la data de 05-11-2007 a încheiat cu intimata S.C.”D S” S.R.L. contract individual de munca. În luna iulie 2007 a solicitat concediu de odihna, astfel încât la data întocmirii deciziei de concediere nr. 23/28-07-2009 nu se afla în localitate si nu a putut da curs convocarii.

Precizeaza contestatoarea ca adresa pentru convocare trebuia trimisa recomandat cu confirmare de primire, iar cercetarea disciplinara era obligatorie.

Apreciaza contestatoarea U C ca prestarea muncii în cadrul unei alte societati nu este în masura a produce grave consecinte asupra bunei desfasurari a activitatii intimatei S.C.”D S” S.R.L.

În drept, contestatoarea U C a invocat dispozitiile art. 263 – 268, art. 284 alin. 2 Codul Muncii.

În dovedirea contestatiei, contestatoarea U C a folosit proba cu înscrisuri.

Prin întâmpinare, intimata S.C.”D S” S.R.L. solicita respingerea contestatiei. Precizeaza intimata S.C.”D S” S.R.L. ca în perioada 20 iulie – 25 iulie 2009 contestatoarea U C a efectuat o parte din concediul de odihna. La data de 22 iulie 2009, administratorul intimatei S.C.”D S” S.R.L. a fost informat de catre o clienta ca U C a invitat-o la un alt salon pentru a-i presta diverse servicii de coafura.

În urma acestui incident, intimata S.C.”D S” S.R.L. a convocat-o pe contestatoarea U C în vederea cercetarii disciplinare, aceasta semnând confirmarea de primire.

Deoarece contestatoarea U C nu s-a prezentat la convocare, intimata S.C.”D S” S.R.L. a hotarât desfacerea contractului individual de munca.

Apreciaza intimata S.C.”D S” S.R.L. ca U C avea obligatia de fidelitate fata de angajator si de respectare a secretului de serviciu.

În aparare, intimata S.C.”D S” S.R.L. a depus înscrisuri.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin contractul individual de munca înregistrat la ITM Iasi sub nr. 346067/20-11-2007, contestatoarea U C a fost angajata la intimata S.C.”D S” S.R.L., punct de lucru Copou, în meseria de coafor.

Contractul individual de munca al contestatoarei a încetat la data de 28-07-2009 prin decizia nr. 23/28-07-2009 emisa de intimata S.C.”D S” S.R.L., în temeiul art. 61 lit. a Codul muncii. În motivarea deciziei de concediere nr. 23/28-07-2009 se arata ca la data de 22-07-2009, contestatoarea U C a fost gasita de organele de control ITM Iasi, lucrând fara forme legale in cadrul altei societati, ceea ce a produs grave consecinte asupra bunei desfasurari a activitatii.

Cu adresa nr. 19/22-07-2009, intimata S.C.”D S” S.R.L. a convocat-o pe contestatoarea U C la cercetarea disciplinara pentru data de 27-07-2009 (fila 7 dosar), convocarea fiind comunicata cu recomandata cu confirmare de primire (fila 26 dosar).

Din cuprinsul procesului – verbal nr. 22/27-07-2009 (fila 31 dosar) rezulta ca UC nu s-a prezentat în fata comisiei de disciplina în vederea efectuarii cercetarii disciplinare si nici nu a comunicat motivele absentei sale.

Analizând continutul contractului individual de munca se retine ca la litera M pct. 2 a fost înserata obligatia de fidelitate a salariatei U C fata de angajator în executarea atributiilor de serviciu, precum si obligatia de a respecta secretul de serviciu.

Din continutul declaratiei date de numita C M (fila 30 dosar), depusa de intimata S.C.”D S” S.R.L., rezulta ca la data de 22-07-2007, contestatoarea U C presta servicii de coafura în cadrul salonului “Unisex”, salon ce nu apartine societatii intimate S.C.”D S” S.R.L.

Acest fapt este recunoscut chiar si de contestatoarea U C, care în cuprinsul contestatiei precizeaza ca nu a încheiat cu intimata clauze de neconcurenta sau de confidentialitate, iar faptul de a lucra la mai multi angajatori nu este interzis de lege.

Potrivit art. 61 lit. a Codul Muncii, angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului în cazul în care salariatul a savârsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara.

Instanta retine ca U C nu a respectat clauzele din contractul individual de munca referitoare la obligatia de fidelitate si de respectare a secretului de serviciu, prin prestarea acelorasi servicii în cadrul altei societati cu acelasi profil, precum si prin îndrumarea clientelei intimatei S.C.”D S” S.R.L. catre salonul “Unisex”.

În ceea ce priveste sustinerile contestatoarei cu privire la neregularitatile convocarii la cercetarea disciplinara, se constata ca sunt nefondate, întrucât adresa nr. 19/22-07-2007 îndeplineste conditiile prevazute de art. 267 alin. 2 Codul muncii, care prevede ca: ”în vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii”.

Potrivit mentiunilor înscrise în confirmarea de primire a adresei referitoare la convocare, se constata ca aceasta corespondenta a fost primita de soacra contestatoarei, astfel încât, raportat la dispozitiile art. 92 alin. 2 Cod procedura civila, procedura de comunicare îndeplineste cerintele impuse de art. 267 alin. 2 Codul Muncii.

Referitor la încalcarea dispozitiilor art. 268 Codul Muncii se observa ca decizia de concediere nr. 23/28-07-2009 cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute, astfel încât nici aceste aparari ale contestatoarei nu pot fi retinute.

Fata de acestea, instanta apreciaza ca U C a savârsit o abatere grava, constând în încalcarea obligatiei de fidelitate fata de angajator si a obligatiei de respectare a secretului de serviciu, prin aceea ca a prestat servicii în favoarea unei firme concurente si a desfasurat activitati de preluare a clientelei S.C.”D S” S.R.L.

Drept urmare, instanta va respinge contestatia formulata de contestatoarea U C, în contradictoriu cu intimata S.C.”D S” S.R.L., împotriva deciziei de concediere nr. 23/28-07-2009.

Instanta va lua act ca intimata S.C.”D S” S.R.L. nu solicita cheltuieli de judecata.

Contestatia este scutita de la plata taxei judiciare de timbru si timbrul judiciar, conform art. 285 Codul Muncii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge contestatia formulata de contestatoarea U C, domiciliata în, în contradictoriu cu intimata SC „D S” SRL Iasi, cu sediul în

Ia act ca intimata nu solicita cheltuieli de judecata.

Definitiva.

Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 11 februarie 2010.

Etichete: