Top

Fond funciar – rejudecare

Dosar nr. 4463/189/2009 – fond funciar – rejudecare

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 1258/R

Sedinta publica de la 29 Septembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Judecator ADINA ALEXANDRU

Judecator DANIELA MIHAELA MANOLE

Grefier ELENA GHEORGHIES

Pe rol se afla pronuntarea cererilor de recurs formulate recurentul – petent BT, recurentul – pârât PRIMARUL COMUNEI PERIENI, recurenta – pârâta COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR PERIENI, recurenta – pârâta COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR VASLUI, în contradictoriu cu intimatul – pârât PREFECTUL JUDETULUI VASLUI, împotriva sentintei civile nr. 4059/15.12.2009 pronuntata de Judecatoria Bârlad, cauza având ca obiect fond funciar – rejudecare.

La apelul nominal facut în sedinta publica, la pronuntare, au lipsit partile.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca procedura de citare este legal îndeplinita. Dezbaterile în prezenta cauza au avut loc în sedinta publica de la 22 septembrie 2010, sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea din acea zi si care face parte integranta din prezenta decizie. Din lipsa de timp pentru deliberare s-a amânat pronuntarea pentru astazi, 15 septembrie 2010, când s-a dat solutia de fata.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra recursului declarat constata urmatoarele

Prin sentinta civila nr. 4059/2009 a Judecatoriei Bârlad a fost admisa, în parte, actiunea reclamantului BT, în contradictoriu cu Comisia Comunala Perieni si Comisia Judeteana Vaslui, ambele pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

A fost obligata pârâta Comisia com. Perieni pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa plateasca reclamantului suma de 280,22 lei cu titlu de despagubiri pentru neexecutarea sentintelor civile nr. 1859/24.06.2004 si nr. 2890/08.11.2007 ale Judecatoriei Bârlad, respectiv neexecutarea obligatiei de punere în posesie a reclamantului pe suprafata de 380,836 mp.

A fost obligata pârâta Comisia judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, sa plateasca reclamantului suma de 737,20 lei pentru neexecutarea sentintei nr. 2890 / 08.11.2007, respectiv neeliberarea titlului de proprietate cu privire la terenul intravilan în suprafata de 1001,839 mp.

Au fost obligate pârâtele sa plateasca reclamantului 10,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

S-a retinut de catre instanta de fond ca:

I.1. Prin sentinta civila nr.1859 pronuntata de Judecatoria Bârlad la data de 24.06.2004 a fost anulat partial titlul de proprietate nr. 2441/51810/17.12.2002, emis pe numele reclamantului, în ceea ce priveste suprafata de 7,70 ha situat în punctul ,,Sohodau”, în com. Zorleni.

Prin aceeasi sentinta, ramasa definitiva si irevocabila, cele doua comisii de fond funciar, pârâtele din prezenta cauza, au fost obligate sa-l puna în posesie si, respectiv sa-i elibereze reclamantului titlu de proprietate pentru suprafata de 7,70 ha în extravilanul com. Perieni, pe amplasamentele initiale, precum si pentru punerea în posesie asupra suprafetei de 3,91 ha teren intravilan pe vechile amplasamente.

2. Prin sentinta civila nr. 2890 pronuntata de Judecatoria Bârlad la data de 08.11.2007 a fost constatata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.2779/06.04.2006 emis pe numele lui Cozma Mandita, în ceea ce priveste suprafata de 1001,839 mp teren situat în intravilanul com. Perieni, în tarlaua 157, parcela 657/1 si a fost obligata Comisia com. Perieni la punerea în posesie a reclamantului BT asupra suprafetei de 1001,839 mp teren descris mai sus, iar comisia judeteana Vaslui la eliberarea titlului de proprietate pentru aceeasi suprafata.

3. Prin sentinta civila nr.1035/10.04.2007 Judecatoria Bârlad a stabilit în sarcina celor doua comisii de fond funciar si în favoarea statului daune cominatorii în cuantum de 50 lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea sentintei civile nr. 1859/24.06.2004 a Judecatoriei Bârlad.

II.1. În executarea sentintei nr. 1859 / 24.06.2004 reclamantului i s-a eliberat titlul de proprietate nr.145230/08.01.2008 pentru teren în suprafata de 1,7821 mp situat în intravilanul comunei Perieni, din cele 3,91 ha intravilan prevazute în aceasta sentinta.

2. În executarea sentintei civile nr. 2890 / 08.11.2007 reclamantul a fost pus în posesie pâna în prezent prin procesul verbal de punere în posesie nr.1426/28.03.2008 (fila 29 din dosarul nr.3993/189/2008) asupra suprafatei de 1001,839 mp de la Cozma Mandita, iar prin procesul verbal nr.1424 pe alte suprafete, dar nu si pe cea de 380,886 mp, de la Cozma Mandita.

3. Reclamantului i s-a întocmit abia la data de 31.07.2009 titlul de proprietate nr.148634 în care nu este înscrisa însa si suprafata de 1001,839 mp din tarlaua 157, parcela 657/1, conform procesului verbal de punere în posesie aratat mai sus, cu vecinii acolo aratati, or, conform dispozitiilor art. 27 din legea nr.18/1991, eliberarea titlurilor de proprietate se face dupa punerea în posesie si întocmirea documentelor constatatoare, întocmirea planurilor parcelare. Apoi întreaga documentatie se înainteaza comisiei judetene sau prefectului pentru validare si, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate. Prin urmare, titlul trebuie sa fie conform cu procesul verbal de punere în posesie si toata documentatia prealabila.

Comisia locala Perieni a precizat ca s-a executat sentinta nr. 1859/ 24.06.2004, nefacând însa nici o referire la sentinta nr. 2890 / 08.11.2007 cu privire la cei 1001,839 mp de la Cozma Mandita, chiar daca a fost data în baza primei sentinte.

În acest titlu din 31.07.2009 este înscrisa suprafata de 9,8279 ha, între care si suprafata de 380,886 mp de la Cozma Mandita, însa nu s-a facut dovada ca reclamantul ar fi fost pus efectiv în posesie cu aceasta suprafata, pe alt amplasament si nici nu i s-au acordat despagubiri, în eventualitatea imposibilitatii executarii acestei operatii.

Prin urmare, instanta a constatat ca sentintele civile nr. 1859 / 24.06.2004 si nr. 2890 / 08.11.2007 nu au fost executate în privinta terenurilor ce fac obiectul acestei cauze.

III. Asupra cererii de despagubiri.

Reclamantul a solicitat despagubiri de la pârâti în suma de 25.000 lei pentru prejudiciul suferit prin neeliberarea titlului de proprietate pentru suprafata de 1001,839 mp intravilan si pentru refuzul pârâtei Comisia locala Perieni de a-l pune în posesie pe suprafata de 380,886 mp intravilan.

Suma de 25.000 lei reprezinta dobânda bancara pe o perioada de 11 luni, pe care ar fi încasat-o daca ar fi vândut terenul, iar pretul astfel obtinut l-ar fi depus la banca. La calculul sumei s-a avut în vedere un pret de 47 euro/mp, prin depunerea sumei astfel obtinute la banca, ar fi obtinut o dobânda de 25.300 lei pe an (10 %), respectiv 2300 lei lunar, pe perioada noiembrie 2007- septembrie 2008 inclusiv.

Instanta i-a solicitat reclamantului sa precizeze cu ce probe întelege sa dovedeasca valoarea terenului de care nu a putut dispune si implicit valoarea prejudiciului, punându-i în discutie necesitatea efectuarii unei expertize tehnice pentru stabilirea valorii terenului, însa acesta a sustinut ca instanta nu are competenta legala de a-i cere sa dovedeasca dauna sau ca ar fi putut sa vânda terenul, refuzând efectuarea unei expertize.

În aceste conditii instanta a stabilit potrivit probelor existente la dosar.

1. Instanta a constatat ca a avut loc o încalcare a dreptului de proprietate al reclamantului, recunoscut prin sentintele civile nr. 1859 / 24.06.2004 si 2890 / 08.11.2007 ale Judecatoriei Bârlad, prin nepunerea sa nejustificata în posesia terenului în suprafata de 380,836 mp si neîntocmirea si neeliberarea titlului de proprietate pentru suprafata de 1001,839 mp, ambele terenuri fiind situate în intravilanul com. Perieni. Pârâtele au avut suficient timp sa puna în executare cele stabilite prin sentinta nr. 1859 / 24.06.2004 .

Reclamantul a fost lipsit în perioada noiembrie 2007-septembrie 2008 de dreptul de dispozitie asupra suprafetei de 1001,839 mp, de dreptul de folosinta si de posesia terenului în suprafata de 380,836 mp, de posibilitatea în care se afla actualmente de a se bucura de bunul sau. Pentru repararea acestei încalcari instanta a apreciat echitabila acordarea de despagubiri reclamantului.

Apararea pârâtei Comisia com. Perieni cum ca reclamantul a refuzat terenuri oferite de comisie nu a fost sustinuta de probe nefacându-se dovada ca s-ar fi încercat sa-l puna în posesie pe reclamant cu suprafata solicitata.

De asemenea, de durata mare a proceselor pornite pentru punerea în executare a sentintelor respective nu putea fi facut responsabil reclamantul.

2. Cu privire la cuantumul despagubirilor, instanta a constatat ca oferta de cumparare nr.778/11.07.2008, depusa de reclamant, nu constituia o dovada certa ca reclamantul ar fi vândut teren intravilan la pretul oferit, iar antecontractele de la filele 36 si 37, dosar fond, nu au forta probanta necesara, atâta timp cât nu se coroboreaza cu alte probe, în conditiile în care valabilitatea lor nu a fost constatata printr-o hotarâre judecatoreasca.

Pentru stabilirea corecta a prejudiciului încercat de reclamant, instanta va avea în vedere ca element de referinta pretul recunoscut si acceptat de pârâta Comisia com.Perieni în concluziile scrise si anume 2 euro/mp.

A. Pentru suprafata de 1001,839 mp rezulta un pret de 2003,678 euro, transformati în lei în functie de cursul valutar din perioada de calcul.

Observând site-ul Bancii Nationale a României pentru anul 2008 instanta a constatat ca Banca Nationala a României a anuntat o paritate leu/euro de 4,2249 lei/euro. Aceasta va fi avuta în vedere de instanta la calculul pretului terenului în lei, rezultând suma de 8465,34 lei, valoarea suprafetei de 1001, 839 mp.

Tot BNR a anuntat pentru luna februarie 2008 o rata a dobânzii de referinta de 9% pe an, pentru luna aprilie 2008 o rata a dobânzii de referinta de 9,03%, iar pentru luna mai rata dobânzii a fost de 9,50%, pentru ca în septembrie 2008 sa urce la 10%, deci în medie 9,50% pe an, care înmultita cu suma de 8465 lei, se obtine un beneficiu de 804,20 lei (echivalentul dobânzii anuale bancare), iar pentru 11 luni, rezulta suma de 737,20 lei, ce urmeaza sa fie platita de pârâta Comisia judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru neeliberarea titlului de proprietate cu privire la terenul intravilan în suprafata de 1001,839 mp.

B. Procedând în acelasi mod pentru stabilirea prejudiciului cauzat prin nepunerea în posesie asupra suprafetei de 380,836, rezulta suma de 761,672 euro, respectiv 3218 lei, reprezentând pretul acestui teren. Dobânda pe 11 luni, din noiembrie 2007 pâna în septembrie 2008, inclusiv, este de 280,22 lei, suma ce va fi pusa în sarcina pârâtei Comisia com. Perieni pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru nepunerea reclamantului în posesia suprafetei de 380,836 mp intravilan.

Instanta estimeaza ca fiind rezonabile aceste sume, cu titlu de despagubiri.

Pentru considerentele aratate mai sus, instanta a admis în parte cererea reclamantului, pentru sumele aratate mai sus.

3. Referitor la cererea reclamantului privind acordarea despagubirilor prezentate mai sus, prin transformarea daunelor cominatorii stabilite prin sentinta civila nr.1035/10.04.2007 a Judecatoriei Bârlad.

Prin aceasta sentinta s-au stabilit în sarcina celor doua comisii de fond funciar si în favoarea statului daune cominatorii în cuantum de 50 lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea sentintei civile nr. 1859/24.06.2004 a Judecatoriei Bârlad. Asa cum am aratat, pâna în prezent pârâtele nu au facut dovada ca au îndeplinit în totalitate obligatiile respective.

Prin decizia Nr. XX din 12 decembrie 2005 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din13/03/2006, Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, s-a decis astfel ca cererea privind obligarea la daune cominatorii este admisibila si în conditiile reglementarii obligarii debitorului la plata amenzii civile conform art. 5803 din Codul de procedura civila. Hotarârea prin care s-au acordat daune cominatorii este susceptibila de executare silita, la cererea creditorului, în limita daunelor-interese dovedite.

Pentru aceste considerente, instanta a admis cererea si a acordat reclamantului despagubirile aratate, prin transformarea daunelor cominatorii stabilite prin sentinta civila nr.1035/10.04.2007 a Judecatoriei Bârlad, în despagubiri în favoarea reclamantului, în limita daunelor-interese dovedite în aceasta cauza, respectiv în limita sumelor aratate la punctele A si B :

– 737,20 lei, ce urmeaza sa fie platita de pârâta Comisia judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si

– 280,22 lei, suma ce va fi platita de pârâta Comisia com. Perieni pt. stabilirea dreptului de proprietate.

4. Cererea reclamantului privind cheltuielile de judecata a fost admisa

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs BT, Comisia Locala Perieni pentru stabilirea dreptului de proprietate si Comisia Judeteana Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate.

Astfel, BT arata ca hotarârea pronuntata de Judecatoria Bârlad este nelegala si netemeinica pentru faptul ca instanta de fond nu a aluat în considerare pretul de circulatie al terenului în litigiu care este de 40 euro/m.p. si nu de 2 euro/m.p., cât a comunicat viceprimarul comunei.

Din anuntul de licitatie nr. 4699/2008 a Primariei Perieni rezulta ca acesta vinde le licitatie teren cu 40 euro/m.p.

Instanta de fond nu a tinut cont de faptul ca în dosarul nr. 4716/189/2009 din 21.01.2010 al Judecatoriei Bârlad s-a efectuat o expertiza de evaluare a terenului stabilindu-se ca pretul unui m.p. de teren din centru loc. Perieni este de 36,91 lei/m.p.

Recurentul arata ca nu este de acord cu motivarea instantei de fond care nu ia în calcul pretul inclus în contractul de vânzare – cumparare.

Instanta nu poate sa înlature proba facuta cu aceste contracte.

Mai arata recurentul ca instanta de fond nu a solicitat pârâtei Comisia Locala de fond funciar sa faca dovada înaintarii procesului verbal de punere în posesie si a celorlalte acte ale Comisiei Judetene de fond funciar, în vedere eliberarii titlului de proprietate.

Comisia Judeteana Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate a aratat, în cererea de recurs, ca instanta de fond nu a tinut cont de faptul ca obligatia Comisiei Judetene a fost îndeplinita prin emiterea Hotarârii nr. 609/2007, iar obligatia întocmirii titlului de proprietate a fost îndeplinita prin semnarea titlului nr. 148634/165285/31.07.2009, atunci când acesta a fost înaintat Institutiei Prefectului.

Cu privire la obligatia de plata a sumei de 737,20 lei cu titlu de despagubiri pentru suprafata de 1001,839 m.p. teren intravilan, instanta nu a avut în vedere toate elementele raspunderii civile delictuale.

Prejudiciul nu este cert, ci doar eventual si nu exista criterii suficiente si certe pentru evaluarea lipsei de folosinta.

Nu exista la dosarul cauzei nici un act care sa arate ca s-ar fi vândut cu 2 euro/m.p. teren cum este cel în cauza de fata.

Comisia Judeteana Vaslui nu are nicio culpa în neexecutarea sentintei civile nr. 2980/2007, ceea ce conduce si la concluzia ca nu poate fi obligata la plata cheltuielilor de judecata.

Comisia Locala Perieni de fond funciar arata ca hotarârea este nelegala si netemeinica pentru faptul ca instanta de fond a retinut în mod gresit ca Comisia Locala de fond funciar nu a adus la îndeplinire sentinta civila nr. 2890/2007 cu toate ca au fost depuse la dosar copii dupa titlurile de proprietate eliberate pe numele reclamantului pentru toate suprafetele de teren pe care trebuia sa le restituie pe vechiul amplasament.

Comisia Locala Perieni a adus la îndeplinire sentinta civila nr. 2890/2007 a Judecatoriei Bârlad. La data de 28.03.2008 a fost pus în posesie d-l Bolea Tefil cu suprafata de 1001,839 m.p. teren intravilan, conform procesului verbal de punere în posesie înregistrat la nr. 14267 din 28.03.2008, suprafata ce se regaseste în titlul de proprietate nr. 148634/31.07.2009.

I-a atribuit lui BT suprafata de 340 m.p. care a ramas în proprietatea d-nei C M fiind ocupata de curti-constructii.

În baza sentintei civile nr. 1859/2004 au fost eliberate lui BT doua titluri de proprietate nr. 145230 din 8.02.2008 pentru suprafata de 1 ha 7821 m.p. teren intravilan si titlul nr. 148634/31.07.2009 pentru suprafata totala de 9 ha 8279 m.p.

Instanta de fond nu a tinut seama de apararea invocata de Comisia de fond funciar Perieni, precum ca toate sentintele civile au fost prin care au fost anulate total sau partial titluri de proprietate de alti cetateni în favoarea lui BT au fost date în si pentru punerea în aplicare a sentintei civile nr. 1859/2004. Comisia locala nu a putut trece la punerea în executare a acestei sentinte pentru ca nu se prevede care sunt aceste vechi amplasamente ale suprafetelor de teren care au apartinut defunctei Bolea Viorica.

Pentru ca pe aceste amplasamente erau construite case de locuit ar fi necesar sa se promoveze actiunea în pretentii pentru constatarea nulitatii absolute partiale a titlurilor de proprietate eliberate acestor cetateni.

De aceea punerea în executare a sentintei civile nr. 1859/2004 a durat mai mult.

Instanta de fond nu a tinut cont de faptul ca pâna la pronuntarea sentintei civile nr. 1859/2004

Au fost emise doua titluri de proprietatea lui BT pentru suprafata de 3,25 ha în sat. Perieni si 7,70 în pct. Sohodau. Aceste suprafete de teren sunt si în prezent în posesia lui BT si pe care putea sa le lucreze, asa încât se considera nedreptatita cererea reclamantului prin care solicita despagubiri.

Comisia Locala de fond funciar nu este de acord nici cu obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata.

Din actele si lucrarile dosarului de fata Tribunalul constata urmatoarele:

Recurentul reclamant BT a solicitat despagubiri de la pârâti în suma de 25000 lei pentru prejudiciul suferit prin anularea titlului de proprietate pentru suprafata de 1001,839 m.p. intravilan si pentru refuzul Comisiei Locale Perieni de a-l pune în posesie pe suprafata de 380,886 m.p. intravilan.

Recurentele – pârâte Comisia Loala Perieni de fond funciar si Comisia Judeteana Vaslui au pus în executare u întârzierea sentinta civila nr. 1859/24.06.2004 si 2890/2007 ale Judecatoriei Bârlad prin nepunerea nejustificata în posesia terenului în suprafata de 380,836 m.p. si neîntocmirea si neeliberarea titlului de proprietate pentru suprafata de 1001,839 m.p. ambele terenuri fiind situate în intravilanul com. Perieni.

Esentiala pentru analizarea cererii reclamantului era analizarea întrunirii tuturor conditiilor raspunderii civile delictuale, respectiv: fapta ilicita, prejudiciu, raportul de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu, precum si vinovatia.

Pentru angajarea raspunderii civile delictuale se cer a fi întrunite cumulativ toate cele patru conditii.

Cu privire la fapta ilicita, Tribunalul constata ca debitoarele au pus în executare cele doua sentinte civile cu întârziere, iar argumentele aduse de catre cele doua intimate – pârâte nu le exonereaza de raspundere.

Chiar si culpa cea mai usoara este suficienta pentru angajarea integrala a raspunderii.

Asadar, se poate afirma ca exista vinovatia celor doua debitoare care au savârsi fapta ilicita de a pune în executare cu întârziere a sentintei civile nr. 1859/2004 a Judecatoriei Bârlad si a sentintei civile nr. 2890/2007 a Judecatoriei Bârlad.

Conditia vinovatiei lui care a savârsit fapta ilicita trebuie analizata prin raportare la disp. art. 998 – 999 C.civ si nu la disp. art. 1075 C.civ. Într-adevar, nu are relevanta buna sau reaua credinta în neexecutarea obligatiei, odata ce disp. art. 998 C.civ. nu impune o astfel de conditie.

De fapt, nici disp. art. 1075 C.civ. nu face referire la „rea credinta”.

Instanta de fond a retinut însa, în mod incorect, ca recurentul – reclamant a facut dovada ca ar fi suferit vreun prejudiciu cert, care sa se fi produs la data când se pretinde repararea lui.

Si un prejudiciu viitor ar putea fi cert numai daca ar fi susceptibil de evaluare.

Prejudiciul pe care recurentul arata ca l-ar fi suferit nu este decât unul eventual care nu poate justifica acordarea de despagubiri.

Chiar daca recurentul a depus la dosar un antecontract de vânzare – cumparare cu privire la doua suprafete de teren, precum si o oferta de cumparare se poate observa ca nu se precizeaza cu exactitate ca este vorba despre terenul în suprafata de 1001,839 m.p. sau 380,836 m.p.

În subsidiar, Tribunalul constata ca, chiar în situatia în care obiectul antecontractului l-ar fi constituit aceste suprafete de teren, prin aceasta conventie nu s-a transferat dreptul de proprietate. Nu exista certitudinea ca vânzatorul si-ar fi respectat obligatia de a vinde precum si obligatia cumparatorului de a mai cumpara bunul ce a facut obiectul antecontractului.

Pentru aceste considerente, Tribunalul va respinge recursul formulat de BT împotriva sentintei civile nr. 4059/2009 a Judecatoriei Bârlad si va fi admis recursul declarat de Comisia Judeteana Vaslui si Comisia Locala Perieni pentru stabilirea dreptului de proprietate împotriva aceleiasi sentinte civile pe care o va modifica în sensul respingerii actiunii civile formulate de BT în contradictoriu cu Comisia Locala Perieni si Comisia Judeteana Vaslui.

Tribunalul va respinge cererea de obligare a recurentului BT la plata cheltuielilor de judecata deoarece nu au fost depuse dovezi cu privire la acestea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul declarat de BT împotriva sentintei civile nr. 4059/209 a Judecatoriei Bârlad.

Admite recursul declarat de Comisia Judeteana Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate si Comisia Locala Perieni pentru stabilirea dreptului de proprietate, împotriva sentintei civile nr. 4059/2009 a Judecatoriei Bârlad, pe care o modifica astfel:

Respinge actiunea civila formulata de BT în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala Perieni si Comisia Judeteana Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate.

Respinge cererea de obligare a recurentului la plata cheltuielilor de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 29 septembrie 2010.

Etichete: