Top

Anularea unui act de vanzare – cumparare obtinut in urma unei licitatii

R O M A N I A

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 14.07.2009, reclamanta F A, prin mandatarul B M, a chemat in judecata paratii primarul municipiului B (C C) si V L, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea actului de vanzare-cumparare intocmit in urma licitatiei din data de 19.02.2009, prin care paratii au vandut suprafata de 178 m.p. teren situata in B, str. B nr. 67.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca suprafata de 178 m.p. teren din B, str. B nr. 67 se suprapune peste suprafata de teren din B, str. R nr. 105, a carei proprietara este reclamanta, situatie cunoscuta de catre Primaria B, asa cum rezulta din Dispozitia nr. 3635/6.12.2005. Prin mai multe cereri adresate primarului mun. B, reclamanta a solicitat sa i se atribuie in proprietate terenul din B, str. B nr. 67, in schimbul suprafetei de teren de 240 m.p. de care ea a fost expropriata in anul 1997 prin supralargirea strazii R. Vanzarea la licitatie a suprafatei de 178 m.p. teren este nelegala deoarece primarul mun. B a vandut un bun care nu era proprietatea municipiului B, terenul facand parte din terenul proprietatea reclamantei. De asemenea, cu privire la aceeasi suprafata de teren exista mai multe procese pe rolul Judecatoriei B si al Curtii de Apel I.

In cursul judecatii, reclamanta a precizat si completat, succesiv, actiunea introductiva (fila 14 dosar; fila 152 dosar; filele 173-174 dosar), solicitand:

-constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1999;

-sa fie obligat primarul mun. B sa modifice in parte Dispozitia nr.2005, in sensul retrocedarii in natura a suprafetelor de teren ce fac parte din proprietatea reclamantei, amplasata in B, str. R nr.105 (fost nr. 124), adica: 323,5 m.p. atribuiti ilegal prin Conventia nr. 1999; 240 m.p. luati ilegal de Primaria B in anul 1997 pentru supralargirea strazii R, in total sa fie pusa reclamanta in posesia suprafetei de 563,5 m.p. teren;

-anularea licitatiei privind terenul din B, str. B nr.67, avand ca adjudecatar pe C V;

-anularea tuturor actelor care au facut ca terenul din B, str. R nr. 109 sa fie in posesia lui C V (fila 94 dosar).

Reclamanta a solicitat sa fie chemat in proces, in calitate de parat, si Consiliul Local mun. B.

In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar copia tabelului cu terenurile scoase la vanzare prin licitatie publica deschisa la data de 19.02.2009, intocmit de municipiul B, Dispozitia nr. 3635/6.12.2005 emisa de primarul mun. B, raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul A N in dosarul nr. 1461/P/1999 al Politiei mun. B, Conventia nr. 1998, Ordonanta de incetare a urmaririi penale data in dosarul nr. 2004 din data de 24.07.2006 si a folosit proba cu expertiza th. judiciara topografica.

Primarul municipiului B a formulat intampinare, prin care a ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului V L, care indeplineste functia de sef al Serviciului de Cadastru Imobiliar- Edilitar, Banca de Date si Registru Agricol din cadrul Primariei B, exceptie motivata prin aceea ca, data fiind calitatea sa de functionar public, V L nu poate avea calitatea procesuala de parat.

In fond, primarul mun. B a solicitat respingerea cererii formulata de reclamanta ca neintemeiata. La data de 26.11.2008, prin Hotararea nr. 154 Consiliul Local mun. B a aprobat vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al mun. B, printre care si suprafata de 178 m.p. teren din B, str. B nr. 67. La licitatia din data de 19.02.2009 terenul in cauza nu a fost adjudecat de nimeni, motiv pentru care, la data de 28.05.2009, s-a organizat o alta licitatie, la care terenul a fost adjudecat de C V. Insa, pana in prezent, nu a fost incheiat niciun act de vanzare-cumparare cu privire la aceasta suprafata de teren din B, str. B nr. 67. Pentru acest motiv, primarul mun. B a ridicat exceptia prematuritatii cererii formulate de reclamanta.

Primarul mun. B a mai sustinut ca reclamanta nu a dovedit dreptul ei de proprietate pentru terenul din B, str. B nr. 67.

Primarul mun. B a folosit in proces proba cu inscrisuri, depunand, in copie, Hotararea nr. 154/26.11.2008 a Consiliului Local mun. B, procesele-verbale incheiate la licitatiile din datele de 19.02.2009 si de 28.05.2009, publicatii de vanzare din „Monitorul de V” din 8.05.2009.

Paratul Consiliul Local B a formulat intampinare (filele 106-107), prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantei, ca neintemeiata, deoarece, prin Hotararea nr.2008 Consiliul Local B a aprobat vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al mun. B, printre care si suprafata de 178 m.p. teren situata in B, str. S.B nr.67. Potrivit aceleiasi hotarari, cele stabilite prin hotarare urmau sa fie aduse la indeplinire de serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului mun. B. Pentru aceste considerente, Consiliul Local B a ridicat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive; totodata, a ridicat exceptia lipsei de interes a reclamantei in promovarea actiunii, deoarece vanzarea la licitatie publica priveste terenuri care apartin domeniului privat al mun. B, iar terenul adjudecat de C V la licitatia din data de 28.05.2009 nu a apartinut reclamantei.

In perioada 28.01-25.02.2010, judecata cauzei a fost suspendata in temeiul art. 242 pct.2 Cod. proc. civ.

Dupa repunerea pe rol a cauzei, reclamanta prin mandatar, a completat actiunea introductiva, aratand ca cheama in judecata si pe C V si pe C I, motiv pentru care au fost citati si paratii C V si C I – incheierea de sedinta din 25.02.2010, fila 150 dosar.

Paratii C V si C I au formulat intampinare (filele 185-187) prin care au solicitat respingerea actiunii reclamantei. Paratii au ridicat:

-exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului B M;

-exceptia autoritatii de lucru judecat a cererii in constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998, exceptie motivata prin aceea ca cererea in constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998 a fost judecata si in dosarul nr. 4126/189/2008 al Judecatoriei B. Aceeasi cerere a mai fost Alizata si in alte cauze, precum dosarele nr. 4943/2003 si nr. 3390/2003 ale Curtii de Apel Iasi, dosarele nr. 961/2004, nr. 1452/2005, nr. 5/189/2003 ale Judecatoriei B.

Privitor la cererea in anularea licitatiei imobilului din B, str. B nr. 67, paratul C V a ridicat:

-exceptia tardivitatii cererii in anularea licitatiei, motivata prin aceea ca cererea nu a fost formulata in termenul prevazut de lege;

-exceptia prescriptiei dreptului de a formula actiune in anularea licitatiei;

-exceptia lipsei de interes a reclamantului, motivata prin aceea ca reclamantul este tert fata de raportul creat prin licitatie.

Paratii C V si C I au folosit in proces proba cu inscrisuri, depunand la dosar, sentinta civ. nr. 1539/22.05.2009 a Judecatoriei B, decizia civ. nr. 1305/17.10.2003 a Curtii de Apel Iasi.

Din Aliza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

In conditiile Legii nr. 10/2001, prin notificarea nr. 78/28.06.2001 reclamanta F A a solicitat Primariei mun. B sa i se restituie imobilul situat in B, str. R nr. 105 (fost nr. 124).

In solutionarea cererii sus aratate, primarul mun. B a emis Dispozitia nr. 3635/6.12.2005.

In considerentele Dispozitiei nr. 3635/6.12.2005, s-a retinut ca F A este mostenitoarea defunctilor F D si F V, care au fost proprietarii imobilului situat in B, str. R nr. 105, format din constructie cu destinatia de locuinta si din suprafata de 880 m.p. teren. Imobilul a fost preluat de stat in baza Decretului nr. 92/1950. In prezent, constructia este demolata, iar terenul in suprafata de 880 m.p. se prezinta astfel:

-240 m.p.- afectati de supralargirea bd. R;

-39,50 m.p.- terasa betonata si constructie provizorie;

-323,50 m.p.- proprietatea numitului C I, in urma unui schimb cu municipiul B;

-277 m.p.-teren liber, aflat sub interdictie totala de construire.

Prin Dispozitia nr. 3635/6.12.2005, s-a dispus modificarea art.2 din Dispozitia nr. 805/5.10.2001 a primarului mun. B, in sensul ca s-a propus reclamantei F A restituirea in natura pe vechiul amplasament a terenului in suprafata de 39,50 m.p., situat in B, str. R nr.105, avand vecinatatile: N- domeniul privat al mun. B; E si S- C I; V- str. Stroe B.

Initial, prin art.1 din Dispozitia nr. 805/5.10.2001, emisa de primarul mun. B, s-a aprobat restituirea in natura catre F A a suprafetei de 277 m.p. teren din B, str. R nr.105. Prin art.2 din aceeasi Dispozitie s-a dispus sa se acorde despagubiri banesti pentru suprafata de 603 m.p. teren, a carei restituire in natura nu este posibila.

Prin aceeasi Dispozitie nr. 3635/6.12.2005, pentru terenul in suprafata de 563,50 m.p., imposibil de restituit in natura, si pentru constructia cu destinatie de locuinta au fost propuse masuri reparatorii prin echivalent, constand in despagubiri acordate in conditiile legii speciale.

Potrivit Certificatului nr. 4954./89/2006 din 3.03.2010, emis de Tribunalul V (fila 171 dosar), pe rolul Tribunalului V se afla in curs de solutionare actiunea civila formulata de reclamanta F A prin mandatar B M, in contradictoriu cu primarul mun. B, avand ca obiect:

-modificarea in parte a Dispozitiei nr. 3635/6.12.2005, emisa de Primaria B, in sensul de a se obliga Primaria B sa puna reclamanta in posesie cu suprafata de 563,5 m.p. teren, adica 323,5 + 240 m.p., care reprezinta terenul neretrocedat din proprietatea reclamantei situat in B, str. R nr. 105 (fosta 124);

-constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998, in care se face referire la suprafata de 400 m.p., din care 323,5 m.p. apartine reclamantei F A.

Prin sentinta civ. nr. 665/19.05.2010, pronuntata de Tribunalul V in dosarul nr. 4954./89/2006, s-a admis exceptia necompetentei materiale a Tribunalului V in solutionarea cererii pentru constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998, s-a dispus declinarea competentei materiale de solutionare a acestei cereri la Judecatoria B si s-a suspendat cererea prin care reclamanta F A a solicitat modificarea in parte a Dispozitiei nr. 3635/6.12.2005 emisa de primarul mun. B, pana la solutionarea irevocabila a sentintei ce se va pronunta in cererea privind nulitatea absoluta a Conventiei nr. 1198/20.01.1998.

In urma pronuntarii sentintei civ. nr. 665/19.05.2010, cu adresa nr. 4954./89/2006 Tribunalul V a trimis la Judecatoria B, spre competenta solutionare, cererea prin care reclamanta F A, prin mandatarul Baboi M, a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a Conventiei nr. 1198/20.01.1998 incheiata de primarul mun. B cu C I. Aceasta adresa a fost inregistrata la Judecatoria B si face obiectul dosarului civ. 2841/189 din 3.06.2010.

Constatand ca cererea pentru constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998, ce face obiectul dosarului nr. 2841/189/2010 al Judecatoriei B, este identica cu cererea pentru constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998, ce face obiectul dosarului nr. 3132/189/2009 al Judecatoriei B, in temeiul art. 164 alin.3 Cod.proc.civ. la termenul de judecata din 23.09.2010 s-a dispus conexarea cauzei ce face obiectul dosarului nr. 2841/189/2010 al Judecatoriei B, la cauza ce face obiectul dosarului nr. 3132/189/2009 al Judecatoriei B.

In continuare, din probele administrate, se retine ca prin raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit la data de 1.02.2001 de expertul A N in dosarul nr. 1461/P/1999 al Politiei mun. B (depus in copie la filele 19-23 ale dosarului instantei), s-a stabilit ca imobilul poprietatea lui F G, tatal reclamantei, era amplasat in B, la intersectia strazilor R, Stroe B si Dezrobirii (str. SS), imobilul fiind evidentiat prin pct. A-B-C-D- din anexa nr. 2 la raportul de expertiza.

S-a mai stabilit ca suprafata de teren de 880 m.p., care a fost proprietatea tatalui reclamantei, este afectata spre est de supralargirea strazii R cu o suprafata de 240 m.p., o alta suprafata de 39,5 m.p. este ocupata de terasa betonata si constructie provizorie (Bar „O”), o alta suprafata de 323,5 m.p. a fost atribuita lui C I prin procesul-verbal nr. 998 (suprafata de 323,5 m.p. se suprapune peste suprafata de 400 m.p. atribuita lui C I prin procesul-verbal nr. 1198/28.01.1998), astfel ca mai este libera suprafata de 277 m.p. teren.

Printr-un alt raport de expertiza intocmit la data de 6.07.2002 de catre expertul A N in dosarul nr. 1461/P/1999 al Politiei mun. B (depus in copie la filele 24-27 ale dosarului instantei), s-a stabilit, pe baza unor noi acte de proprietate, ca suprafata de teren pe care a avut-o in proprietate F Gheorghe a fost de 1.251,029 m.p., nu doar de 880 m.p. teren, cum se stabilise prin raportul de expertiza intocmit initial.

Anterior, prin Conventia inregistrata cu nr. 1198/20.01.1998 la Primaria B, Primaria B, in calitate de expropriator, a oferit numitului C I, in calitate de proprietar al imobilului expropriat situat in B, str. R nr.133 (compus din casa si 87 m.p. teren): suprafata de 400 m.p. teren situata in B, str. R, colt cu str. Stroe B; imobilul din B, str. Somesului nr.2 D (constructie, anexe gospodaresti si 167,53 m.p. teren); suprafata de 672,47 m.p. teren fara constructii, transmis in proprietate la schimb conform Hotararii Consiliului Local nr. 73/29.05.1997, precum si suma de 25.000.000 lei.

Prin Ordonanta data de Parchetul de pe langa Judecatoria B in dosarul nr. 1999, s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului C G D, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 248 Cod penal, si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ – amenda de 1.000.000 lei.

In fapt, prin ordonanta sus mentionata s-a retinut ca invinuitul C G D a incheiat, la data de 20.01.1998, o Conventie de expropriere cu C I, fara a respecta procedura prevazuta de Legea nr. 33/1994. S-a apreciat ca aceasta fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, avand in vedere consecinta produsa, in conditiile in care conventia nu a fost incheiata in forma autentica si nu a fost ratificata de Consiliul Local B, astfel incat nu a avut loc transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor mentionate in conventie, procedura exproprierii nefiind finalizata.

Printr-o alta Ordonanta data la data de 24.07.2006 in dosarul nr. 2314/P/2004 al Parchetului de pe langa Judecatoria B, s-a dispus incetarea urmaririi penale fata de C G D, fost primar al mun. B, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si de fals, prev. de art. 246 alin.1 si art. 289 Cod penal, pentru fapta ca acesta a intocmit in fals doua conventii cu privire la despagubiri acordate numitului C I si a atribuit aceleiasi persoane „o suprafata de teren si un imobil”. In ordonanta mentionata au fost enumerate Conventia nr. 5119/7.02.1997, Conventia nr. 4926/9.04.1997, Conventia nr. 8651/19.06.1997, Conventia nr. 1198/20.01.1998. Motivul incetarii urmaririi penale a fost acela ca s-a implinit termenul de prescriptie prev. de art. 122-124 Cod penal, actiunea penala nemaiputand fi exercitata.

Prin precizarile scrise aflate la fila 76 a dosarului instantei, reclamanta sustine ca suprafata de 400 m.p. teren, atribuita prin Conventia nr. 1198/20.01.1998 de catre C G D, fost primar al mun. B, lui C I, a fost proprietatea ei, a reclamantei, motiv pentru care Conventia nr. 1198/20.01.1998 este lovita de nulitate absoluta.

Prin sentinta civ. nr. 1539/22.05.2009, pronuntata de Judecatoria B (filele 176-178 dosar), a fost respinsa cererea de interventie formulata de F A, pentru constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998, pentru motivul autoritatii de lucru judecat.

In considerentele sentintei civ. nr. 1539/22.05.2009 a Judecatoriei B, s-a retinut ca prin sentinta civ. nr. 1139/2000 a Judecatoriei B, definitiva si irevocabila, a fost respinsa actiunea formulata de F A pentru constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998 incheiata intre Primaria B si C I.

Prin Hotararea nr. 154/26.11.2008 a Consiliului Local B s-a aprobat vanzarea la licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al mun. B, enumerate in anexa nr. 1 la hotararea mentionata. In art. 4 din hotarare s-a prevazut ca vanzarea-cumparare se face prin acte incheiate in forma autentica, cheltuielile de perfectare a actelor urmand sa fie suportate de catre cumparatori.

La poz. nr. 4 din anexa nr. 1 la Hotararea nr. 154/26.11.2008 a fost inscrisa suprafata de 178 m.p. teren din B, str. Stroe B nr.67, in valoare de 54.646 lei, cu mentiunea ca este un „teren liber de sarcini”.

Prin procesul-verbal inregistrat la Primaria B cu nr. 3064/19.02.2009, incheiat cu ocazia licitatiei pentru vanzarea unor bunuri imobile apartinand domeniului privat al mun. B, conform unor hotarari ale Consiliului Local B, intre care si Hotararea nr. 154/2008, s-a consemnat ca suprafata de 178 m.p. teren din B, str. Stroe B nr.67 nu a fost adjudecata de nimeni, urmand sa fie oferita spre vanzare la o licitatie viitoare.

O noua vanzare la licitatie a fost anuntata de catre Primaria B pentru data de 28.05.2009, ora 13; anuntul de vanzare a fost publicat in „Monitorul de V” din data de 8.05.2009 (fila 70 dosar), precum si la sediul Primariei B prin „Anuntul” cu nr. 7490/6.05.2009 (filele 71-73 dosar).

Prin procesul-verbal inregistrat la Primaria B cu nr. 8854/28.05.2009, incheiat cu ocazia licitatiei pentru vanzarea unor bunuri imobile apartinand domeniului privat al mun. B, conform unor hotarari ale Consiliului Local B, intre care si Hotararea nr. 154/2008, s-a consemnat ca suprafata de 178 m.p. teren din B, str. Stroe B nr.67 a fost adjudecata de catre C V cu pretul de 307 lei/ m.p.

Din planul de situatie al imobilului situat in B, str. Stroe B nr. 67, comunicat instantei de catre primarul mun. B (fila 89 dosar), rezulta ca aceasta suprafata de teren are ca vecini proprietatea C Gabriel Doru, propr. C V, propr. C I, propr. F A.

Pentru temeinica solutionare a prezentei cauze, s-a dispus efectuarea unei expertize th. judiciare topografice.

Astfel, prin raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul Bica I M, depus la dosarul instantei la data de 6.05.2010, filele 253-259, s-au stabilit urmatoarele:

-suprafata de 178 m.p. teren situata in B, str. Stroe B nr. 67 (fosta str. Parcul Libertatii), care a fost adjudecata de catre C V conform procesului-verbal incheiat la data de 28.05.2009 si inregistrat la Primaria B cu nr. 8854/28.05.2009, nu face parte din din suprafata de teren care a fost anterior proprietatea parintilor reclamantei F A.

Suprafata de 178 m.p. teren situata in B, str. Stroe B nr. 67 a fost materializata prin anexa nr.1 la raportul de expertiza prin pct. 1-2-3-22-21-20-19-1, prin culoare verde;

-fosta proprietate F, determinata prin introducerea pe calculator a Planului orasului B, scara 1:2.500, editia 1953 si vectorizarea acestuia, este de 882 m.p. si a fost materializata prin anexa nr.1 la raportul de expertiza prin pct. 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-31, prin culoare rosie;

-strada R din B a purtat si denumirea de str. Regala, iar numerotarea imobilelor s-a schimbat de-a lungul timpului. In zona in litigiu, pe Planul topografic al orasului B, scara 1:2.500, editia 1953, imobilele erau numerotate cu nr.124, nr. 122, nr.120. Pe Aerofotograma mun. B, scara 1:1000, editia 1987, aceleasi imobile purtau numerele 111,113,115. Imobilele cu numerele postale 105, 107, 109,111, 111A si 113 au fost identificate pe Aerofotograma mun. B, scara 1:1000, editia 1987, iar suprafetele acestora au fost determinate prin vectorizare, pe calculator. Suprafetele acestora sunt:

-nr. postal 105 (fost 124), in suprafata de 882 m.p., materializat prin anexa nr.1 la raportul de expertiza prin pct. 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-31, prin culoare rosie, a fost proprietatea lui F D si F V, autorii reclamantei. Ulterior, parte din acest imobil a fost pus in posesie dupa cum urmeaza:

– reclamanta F A, cu suprafata de 273 m.p.(din 277 m.p.) din B, str. R nr.105, conform Dispozitiei nr.805/5.01.2001 a primarului mun. B, materializata prin anexa nr. 1 la raportul de expertiza prin pct. 24-6-7-8-9-10-11-12-13-14-29-24;

– reclamanta F A, cu suprafata de 39 m.p.(din 46 m.p.) din B, str. R nr.105, conform Dispozitiei nr. 3635/6.12.2005 a primarului mun. B, materializata prin anexa nr. 1 la raportul de expertiza prin pct. 18-28-26-16-17-18;

– C I, cu suprafata de 371 m.p.(din 400 m.p.) din B, str. R nr.111A, conform Conventiei nr.1198/20.01.1998, materializata prin anexa nr. 1 la raportul de expertiza prin pct. 23-30-14-40-26-33-25-23;

-R I. A, cu suprafata de 50 m.p., parte din fosta proprietate F, din B, str. R nr.105, conform Dispozitiei nr. 4086/24.10.2007 a primarului mun. B, materializata prin anexa nr. 1 la raportul de expertiza prin pct. 31-32-28-42-43-31;

-nr. postal 109 (fost 120) include si imobilul din str. Stroe B nr.67, in suprafata de 432 m.p. (materializat in anexa nr.1 la raportul de expertiza prin culoare rosie). Parte din acest imobil este in posesia urmatorilor:

-C V, cu suprafata de 204 m.p., din B, str. R nr.109, in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1484/21.03.2008 (vanzator R I. A, pus in posesie conform Dispozitiei nr. 4086/24.10.2007 a primarului mun. B, materializata prin anexa nr. 1 la raportul de expertiza prin pct. 19-20-21-22-5-6-24-23-25-27-32-28-18-19; suprafata de 50 m.p., materializata prin anexa nr.1 prin pct. 31-32-28-42-43-31 si 24-34-6-24, face parte din fosta proprietate F, str. R nr.105;

-reclamanta F A, cu suprafata de 39 m.p. (determinata Alitic: 46 m.p.), conform Dispozitiei nr. 3635/6.12.2005 a primarului mun. B, materializata prin anexa nr. 1 la raportul de expertiza prin pct. 18-28-26-16-17-18, suprafata ce face parte din fosta proprietate F, din str. R nr.105;

-nr. postal 111 -92 m.p.;

-nr. postal 111A – C I, cu suprafata de 400 m.p. (determinata Alitic: 405 m.p.), conform Conventiei nr. 1198/20.01.1998, materializata prin anexa nr. 1 la raportul de expertiza prin pct. 23-30-14-15-26-33-25-23, suprafata ce face parte din fosta proprietate F, din str. R nr.105;

-nr. postal 113 -200 m.p.;

-fosta proprietate F este afectata cu 421 m.p., astfel:

-C I, str. R nr.111A, suprafata de 371 m.p., din suprafata de 400 m.p., obtinuta prin Conventia nr. 1198/20.01.1998, materializata prin anexa nr.1 prin pct. 33-24-30-39-40-26-33;

-C V, str. R nr.109, suprafata de 50 m.p., din suprafata de 204 m.p. cumparata de la Radu I. Aurel prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1484/21.03.2008, materializata prin anexa nr.1 prin pct. 31-32-28-42-43-31 si 24-34-6-24;

-fosta proprietate F a mai fost afectata si cu suprafata de 149 m.p., astfel:

-prin extinderea strazii R cu suprafata de 133 m.p., materializata prin anexa nr. 1 prin pct. 34-35-36-37-9-8-7-6-34;

-str. S P, alee stradala, suprafata de 16 m.p., materializata prin anexa nr. 1 prin pct. 11-10-9-37-38-11;

-diferenta de 312 m.p. face parte din suprafetele puse in posesia reclamantei F A, astfel: 273 m.p. conform Dispozitiei nr.8054/5.10.2001 a primarului mun. B; 39 m.p., conform Dispozitiei nr. 3635/6.12.2005 a Primarului mun. B.

Potrivit art. 201 Cod.proc.civ., raportul de expertiza este concludent, urmand sa fie retinut in solutionarea cauzei.

Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului V L, exceptie ridicata de primarul municipiului B, se retine ca paratul V L este angajat in cadrul Primariei B (indeplineste functia de sef al Serviciului de Cadastru Imobiliar- Edilitar, Banca de Date si Registru Agriciol din cadrul Primariei B), deci are calitatea de functionar public si nu a emis niciunul dintre actele a caror anulare o solicita reclamanta.

In aceste conditii, se apreciaza ca paratul V L nu are calitate procesuala pasiva, motiv pentru care exceptia lipsei calitatii sale motiv pentru exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului V L, exceptie ridicata de primarul municipiului B este intemeiata, urmand sa fie admisa.

Privitor la exceptia prematuritatii cererii formulate de reclamanta, exceptie ridicata de primarul mun. B, se retine ca, prin unul dintre capetele de cerere, reclamanta urmareste anularea procesului-verbal de licitatie inregistrat la Primaria B cu nr. 8854/28.05.2009, prin care suprafata de 178 m.p. teren din B, str. Stroe B nr.67 a fost adjudecata de catre paratul C V cu pretul de 307 lei/ m.p.

Cum procesul-verbal de licitatie nr. 8854/28.05.2009 era intocmit la data cand actiunea reclamantei a fost inregistrata pe rolul instantei, cererea reclamantei nu poate fi apreciata ca prematura; ca urmare, exceptia prematuritatii cererii formulate de reclamanta pentru anularea procesului-verbal de licitatie inregistrat la Primaria B cu nr. 8854/28.05.2009 (prin care suprafata de 178 m.p. teren din B, str. Stroe B nr.67 a fost adjudecata de catre paratul C V), exceptie ridicata de primarul mun. B, este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Privitor la exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, ridicata de Consiliul Local B, potrivit art. 36 alin.2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale Consiliul local are, intre alte atributii, si atributia de administrare a domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale. Fata de textul de lege invocat, exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, ridicata de Consiliul Local B, este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Privitor la exceptia lipsei de interes a reclamantei in promovarea actiunii, exceptie ridicata de Consiliul Local B, din probele administrate rezulta ca reclamanta are interes in promovarea actiunii, interesul fiind de a primi in proprietate intreaga suprafata de teren ce a compus imobilul situat in B, str. R nr. 105, imobil care a fost proprietatea autorilor ei. Rezulta astfel ca nici aceasta exceptie nu este intemeiata, motiv pentru care exceptia va fi respinsa.

Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului B M, ridicata de paratii C V si C I, asa cum s-a aratat mai sus reclamanta in aceasta cauza este F A, care este reprezentata in proces prin mandatarul B M, in baza procurii speciale autentificate cu nr. 850/27.05.2005 la biroul notarului public M R M din I, procura aflata, in copie, la fila 11 a dosarului. Fiind indeplinite cerintele prev. de art. 67-68 din Codul de procedura civila, referitoare la reprezentarea partilor in procesul civil, exceptia lipsei calitatii procesuale a mandatarului B M, ridicata de paratii C V si C I, va fi respinsa ca neintemeiata.

Privitor la exceptia tardivitatii cererii in anularea licitatiei si la exceptia prescriptiei dreptului de a formula actiune in anularea licitatiei, ridicate de paratul C V, potrivit art. 3 din Decretul nr.167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, termenul general de prescriptie este de 3 ani. Or, procesul-verbal de licitatie nr. 8854 a fost intocmit la data de, iar actiunea formulata de reclamanta a fost inregistrata la instanta la data de 14.07.2009, deci in cadrul termenului general de prescriptie prevazut de lege.

Pentru aceste considerente, exceptia tardivitatii cererii in anularea licitatiei si la exceptia prescriptiei dreptului de a formula actiune in anularea licitatiei, ridicate de paratul C V, vor fi respinse ca neintemeiate.

Privitor la exceptia lipsei de interes a reclamantului, ridicata de paratul C V, se vor reitera considerentele sus aratate, respectiv ca, din probele administrate, rezulta ca reclamanta F A are interes in promovarea actiunii, interesul fiind de a primi in proprietate intreaga suprafata de teren ce a compus imobilul situat in B, str. R nr. 105 si care a fost proprietatea autorilor ei. Se va reitera si ca B M nu este reclamant in proces, ci este mandatarul reclamantei, in baza procurii speciale autentificate cu nr. 850/27.05.2005 la biroul notarului public M R M din I.

In conditiile aratate, exceptia lipsei de interes a reclamantului, ridicata de paratul C V, este neintemeiata, motiv pentru care exceptia va fi respinsa.

Privitor la exceptia autoritatii de lucru judecat a cererii in constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998, exceptie ridicata de paratii C V si C I, se retine ca prin sentinta civ. nr. 1139/2000 a Judecatoriei B, definitiva si irevocabila, a fost respinsa actiunea formulata de F A pentru constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998 incheiata intre Primaria B si C I.

Conform art. 1200 din Codul civil, este autoritate de lucru judecat atunci cand a doua cerere de chemare in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti, facuta de ele si in contra lor in aceeasi calitate.

Retinand ca cererile conexe prin care reclamanta F A solicita constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998 incheiata intre Primaria B si paratul C I, au mai facut obiectul unei judecati, exceptia autoritatii de lucru judecat a cererii in constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998, ridicata de paratii C V si C I, este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, se vor respinge, pentru autoritate de lucru judecat, cererile conexe prin care reclamanta F A a solicitat constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998, incheiata intre Primaria B si paratul C I.

Privitor la cererea prin care reclamanta a solicitat anularea licitatiei privind terenul din B, str. B nr.67, avand ca adjudecatar pe C V, adica anularea procesului-verbal inregistrat la Primaria B cu nr. 8854/28.05.2009, prin care suprafata de 178 m.p. teren din B, str. Stroe B nr.67 a fost adjudecata de catre paratul C V, relevante sunt concluziile raportului de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul B, conform carora suprafata de 178 m.p. teren situata in B, str. Stroe B nr. 67 (fosta str. Parcul Libertatii), care a fost adjudecata de catre C V conform procesului-verbal incheiat la data de 28.05.2009 si inregistrat la Primaria B cu nr. 8854/28.05.2009, nu face parte din din suprafata de teren care a fost anterior proprietatea parintilor reclamantei F A.

Fata de concluziile raportului de expertiza, cererea prin care reclamanta, in contradictoriu cu paratii Primarul mun. B, Consiliul Local mun. B, C V, a solicitat anularea procesului-verbal de licitatie inregistrat la Primaria B cu nr. 8854/28.05.2009, prin care suprafata de 178 m.p. teren din B, str. Stroe B nr.67 a fost adjudecata de catre paratul C V, este nedovedita in conditiile art. 1169 din Codul civil, motiv pentru care aceasta cerere va fi respinsa ca neintemeiata.

Se vor respinge cererile conexe pentru constatarea nulitatii absolute a Conventiei nr. 1198/20.01.1998 si cererea pentru anularea licitatiei privind terenul din B, str. B nr.67, avand ca adjudecatar pe C V si pentru anularea procesului-verbal inregistrat la Primaria B cu nr. 8854/28.05.2009, prin care suprafata de 178 m.p. teren din B, str. Stroe B nr.67 (fosta str. Parcul Libertatii) a fost adjudecata de C V, cereri formulate de reclamanta F D. A, prin mandatar B M, in contradictoriu cu paratul V L, sef serviciu Cadastru in cadrul Primariei mun. B, pentru lipsa calitatii procesuale pasive a paratului.

Privitor la cererea prin care reclamanta a solicitat sa fie obligat primarul mun. B sa modifice in parte Dispozitia nr. 3635/6.12.2005, in sensul retrocedarii in natura a suprafetelor de teren ce fac parte din proprietatea reclamantei, amplasata in B, str. R nr.105 (fost 124), adica: 323,5 m.p. atribuiti ilegal prin Conventia nr. 1198/20.01.1999; 240 m.p. luati ilegal de Primaria B in anul 1997 pentru supralargirea strazii R, in total sa fie pusa reclamanta in posesia suprafetei de 563,5 m.p. teren, se retine ca, potrivit Certificatului nr. 4954./89/2006 din 3.03.2010, emis de Tribunalul V, pe rolul Tribunalului V se afla in curs de solutionare actiunea civila formulata de reclamanta F A prin mandatar B M, in contradictoriu cu primarul mun. B, avand ca obiect:

-modificarea in parte a Dispozitiei nr. 3635/6.12.2005, emisa de Primaria B, in sensul de a se obliga Primaria B sa puna reclamanta in posesie cu suprafata de 563,5 m.p., adica 323,5 +240 m.p., care reprezinta terenul neretrocedat din proprietatea reclamantei situat in B, str. R nr. 105 (fosta 124).

Potrivit art. 163 Cod.proc.civ.:

„Nimeni nu poate fi chemat in judecata pentru aceeasi cauza, acelasi obiect si de aceeasi parte inaintea mai multor instante.

Aceasta exceptie se va putea ridica de parti sau de judecator in orice stare a pricinii in fata instantelor de fond.

Daca exceptia este primita, dosarul se va trimite instantei care a fost mai intai investita, iar in cazul cand pricinile se afla in judecata unor instante de grade deosebite, la instanta cu grad mai inalt”.

Constatand ca cererea prin care reclamanta F A a solicitat sa fie obligat primarul mun. B sa modifice in parte Dispozitia nr. 3635/6.12.2005 (emisa de primarul mun. B), face atat obiectul acestei cauze, cat si obiectul dosarului nr. 4954./89/2006 al Tribunalului V, se va admite exceptia litispendentei, ridicata de instanta si in consecinta, se va disjunge aceasta cerere de celelalte cereri ce fac obiectul acestei cauze si se va dispune trimiterea, la Tribunalul V, a cererii prin care reclamanta a solicitat sa fie obligat primarul mun. B sa modifice in parte Dispozitia nr. 3635/6.12.2005 (emisa de primarul mun. B).

Privitor la cererea prin care reclamanta a solicitat anularea tuturor actelor care au facut ca terenul din B, str. R nr. 109 sa fie in posesia lui C V, potrivit concluziilor raportului de expertiza th. judiciara intocmit de expertul I se retine ca paratul C V detine, din fosta proprietate F, o suprafata de 50 m.p. teren, situata in B, str. R nr.109, (ce face parte din suprafata de 204 m.p., pe care C V a cumparat-o de la RA prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr..2008 la biroul notarului public F L din B), materializata prin anexa nr.1 la raportul de expertiza prin pct. 31-32-28-42-43-31 si 24-34-6-24.

La randul sau, R I. A a devenit proprietarul suprafetei de 204 m.p. teren prin Dispozitia nr. 4086/24.10.2007 emisa de Primarul mun. B.

In opinia instantei, modul de solutionare a cererii prin care reclamanta F A a solicitat anularea tuturor actelor care au facut ca terenul din B, str. R nr. 109 sa fie in posesia lui C V, depinde de solutia pe care o va pronunta Tribunalul V in dosarul nr. 4954./89/2006.

Fata de aceasta situatie, la termenul de judecata din 9.09.2010, in temeiul art. 165 Cod.proc.civ. s-a dispus disjungerea cererii prin care reclamanta a solicitat anularea tuturor actelor care au facut ca terenul din B, str. R nr. 109 sa fie in posesia lui C V, inregistrarea distincta si judecarea separata a acestei cereri – incheierea de sedinta din 9.09.2010, fila 320 din dosarul civ. nr. 3132/189/2009.

Astfel, in urma disjungerii, cererea prin care reclamanta a solicitat anularea tuturor actelor care au facut ca terenul din B, str. R nr. 109 sa fie in posesia lui C V, face obiectul dosarului civ. nr. 4743/189/2010 al Judecatoriei B.

Se va dispune darea in debit a reclamantei F A (CNP- 2381128221159) cu suma de 890 lei, reprezentand diferenta de indemnizatie cuvenita expertului th. judiciar BM pentru raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit in acest dosar (dosar nr. 3132/189/2009), aflat la filele 252-259, suma ce va fi platita in contul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice si Contabile de pe langa Tribunalul V.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Etichete: