Top

Somatie de plata

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei I sub numarul 2010 in data de 10.05.2010, creditoarea X S.A.- Directia Regionala de Drumuri si Poduri I a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei S.C. X S.A. pentru suma de 19443,89 lei, din care 15453,25 lei reprezentand contravaloarea obligatiilor contractuale neachitate, conform facturilor nr. SBD X.03-2009, SBD X.03.3009, SBD X/23.03.2009, SBD X/04.01.2010 si a contractului nr. 81/30.09.2005, care are ca obiect acordarea dreptului de utilizare a zonei drumului proprietate publica a statului, si suma de 3990, 64 lei, reprezentand penalitati de intarziere de 0,06% pe zi de intarziere, calculate conform art. 8 din contract, de la data scadentei obligatiei si pana la data de 15.05.2010, precum si obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, creditoarea a aratat ca, in fapt, intre parti s-a incheiat contractul nr. 81/30.09.2005 pentru acordarea de catre administrator a dreptului de utilizare a zonei drumului proprietate publica a statului, pentru amplasare cablu, utilizatorul obligandu-se sa achite tariful prevazut la articolul 4 din contract. Creditoarea a mai aratat ca in conformitate cu capitolul V art. 5 din contract, plata sumei datorate se efectua in lei, pe baza cursului de schimb valutar comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi din luna anterioara facturarii.

Totodata, a aratat creditoarea, s-a procedat si la calculul de penalitati de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere la plata. In ansamblu, a invederat creditoarea, cererea sa priveste o creanta certa, lichida si exigibila.

In drept, au fost invocate prevederile O.G. nr. 5/2001 si cele ale art. 969 Cod civil.

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei copii de pe urmatoarele inscrisuri: notificare nr. 2934/22.09.2009 (f.4), extras de cont (f. 6), contractul nr. 81/30.09.2005 (f.9-11), facturile nr. SBD X.03-2009, SBD X.03.3009, SBD X/23.03.2009, SBD X/04.01.2010 (f.12-16).

Cererea a fost legal timbrata.

Prin intampinare, debitoarea a solicitat pe cale de exceptie declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului X B sau in favoarea Judecatoriei B, deoarece obligatia de plata vizeaza aplasarea infrastructurii creditoarei pe raza localitatii B, acesta fiind si locul platii , conform art. 7 din contract.

Pe fondul cauzei, creditoarea a solicitat respingerea cererii ca nefondata, aratand ca nu este indeplinita conditia caracterului lichid al creantei, intrucat conform art. 5 din contract, „plata se va efectua in lei, pe baza cursului de schimb valutar comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi din luna anterioara facturarii”, astfel, cursurile valutare ce trebuiau avute in vedere la momentul intocmirii facturilor trebuiau sa fie cele valabile in zilele de 31 decembrie, respectiv 30 iunie ale fiecarui an. Debitoarea a mai aratat ca, astfel, in fiecare an calendaristic, creditoarea trebuia sa emita cate doua facturi: prima factura in luna ianuarie, calculata conform cursului valutar valabil pentru data de 31.12 a anului anterior, si cea de-a doua factura in luna iulie, calculata conform cursului valutar valabil pentru data de 30.06 a anului in curs.

Conform inscrisurilor de la dosar, a mai precizat debitoarea, creditoarea a nesocotit prevederile contractuale, prin emiterea a patru facturi in data de 23.03.2009 si a unei facturi in data de 04.01.2010. Astfel, pentru perioada 01.07-31.12.2007, cursul de referinta trebuia sa fie calculat la 3,1340 lei/eur, insa creditoarea a avut in vedere la emiterea facturii un curs de 4,2891 lei/eur; pentru perioada 01.01-31.12.2008, cursul de referinta trebuia sa fie de 3,6102 lei/eur, pentru primul semestru, respectiv 3,6475 lei/eur, pentru al doilea semestru, creditoarea facturand un curs de 4,2891 lei/eur; pentru perioada 01.01-30.06.2009, cursul de referinta trebuia sa fie la nivelul sumei de 3,9852 lei/eur, creditoarea a avut insa in vedere un curs de 4,2891 lei; iar pentru perioada 01.01-30.06.2010, cursul de referinta trebuia sa fie de 4,2282 lei, creditoarea a facturat insa la un curs de 4,2296 lei/eur.

Prin Ordonanta din 08.09.2010, instanta a admis exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei I si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei B, pe rolul acestei din urma instante inregistrandu-se cauza cu nr. 2010.

Prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, debitoarea a invederat instantei ca reprezinta un abuz al creditoarei faptul ca solicita plata unor facturi emise in 23.03.2009, pentru obligatii scadente in iulie 2007, ianuarie 2008, respectiv ianuarie 2009, la un curs valutar de 4,2891 lei/euro, motiv pentru care solutionarea cauzei presupune o cercetare atenta a fondului litigiului ( a sumelor inscrise in facturile solicitate la plata, a clauzelor contractuale, a momentului la care era scadenta obligatia de plata, a cursurilor valutare aplicabile pentru fiecare factura emisa ), analiza ce nu poate fi realizata pe calea somatiei de plata.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Intre parti s-a incheiat contractul de utilizare a zonei drumului, nr. 81/30.09.2005, avand ca obiect acordarea de catre administrator a dreptului de utilizare a zonei drumului proprietate publica a statului, pentru amplasare cablu, si obligatia corelativa a utilizatorului de a achita tariful prevazut la articolul 4 din contract.

Potrivit art. 1 din O.G. nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, in scopul realizarii unor creante certe, lichide, si exigibile ce reprezinta obligatia de plata a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un inscris, statut, regulament, alt inscris, insusit de parti prin semnatura, ori alt mod admis de lege, si care atesta drepturile si obligatiile privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Instanta constata ca au fost probate raporturile contractuale pretinse ca izvor de obligatii pentru creanta solicitata.

In ceea ce priveste prima conditie, instanta apreciaza ca nu este intrunita conditia caracterului lichid al creantei, cunatumul acesteia neputand fi determinat din inscrisurile ce o constata.

Astfel, instanta constata ca in contractul nr. 81/30.09.2005, partile au convenit drept pret al contractului, valori totale pe an pentru utilizarea zonei DN si amplasarea in zona DN a obiectivelor utilizatorului, precum si ca plata sumei datorate sa se efectueze in lei, pe baza cursului de schimb valutar comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi din luna anterioara facturarii, prin urmare, obligatia de plata urma sa fie individualizata prin emiterea de facturi catre debitoare.

In conformitate cu capitolul V art. 5 din contract, plata sumei datorate se efectueaza in lei, pe baza cursului de schimb valutar comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi din luna anterioara facturarii, iar conform art. 6, plata sumei se face semestrial, cu anticipatie, in prima luna a semestrului calendaristic de derulare a contractului (…).

Instanta retine ca, debitoarea a aratat ca, potrivit acestor dispozitii, in fiecare an calendaristic, creditoarea trebuia sa emita cate doua facturi: prima factura in luna ianuarie, calculata conform cursului valutar valabil pentru data de 31.12 a anului anterior, si cea de-a doua factura in luna iulie, calculata conform cursului valutar valabil pentru data de 30.06 a anului in curs, prin urmare, debitoarea a invederat instantei ca, creditoarea a nesocotit prevederile contractuale, prin emiterea a patru facturi in data de 23.03.2009 si a unei facturi in data de 04.01.2010.

Instanta mai retine ca debitoarea a aratat ca, totodata, cursurile valutare ce trebuiau avute in vedere la momentul intocmirii facturilor trebuiau sa fie cele valabile in zilele de 31 decembrie, respectiv 30 iunie ale fiecarui an, astfel, pentru perioada 01.07-31.12.2007, cursul de referinta trebuia sa fie calculat la 3,1340 lei/eur, insa creditoarea a avut in vedere la emiterea facturii SBD X/23.03.2009 un curs de 4,2891 lei/eur; pentru perioada 01.01-31.12.2008, cursul de referinta trebuia sa fie de 3,6102, pentru primul semestru, respectiv 3,6475 lei/eur, pentru al doilea semestru, creditoarea facturand in factura seria SBD nr. X.03.3009 un curs de 4,2891 lei/eur; pentru perioada 01.01-30.06.2009, cursul de referinta trebuia sa fie la nivelul sumei de 3,9852, creditoarea a avut insa in vedere, la factura seria SBD nr. X.03-2009, un curs de 4,2891 lei; iar pentru perioada 01.01-30.06.2010, cursul de referinta trebuia sa fie de 4,2282 lei, insa creditoarea a facturat, in factura seria SBD nr. X/04.01.2010, la un curs de 4,2296 lei.

Instanta constata avand in vedere cele ce preced, ca debitoarea nu a recunoscut si a contestat suma reprezentand contravaloarea obligatiilor pretins neachitate, si in raport de toate aceste sustineri, apreciaza ca pentru determinarea exacta a obligatiei de plata, a modului de aplicare a cursului de schimb valutar pe baza caruia se individualizeaza obligatia de plata pentru fiecare factura emisa, este necesara administrarea altor probe care nu sunt compatibile cu procedura speciala a somatiei de plata.

Cu privire la penalitatile de intarziere, in contractul nr. 81/30.09.2005 s-a prevazut ca neindeplinirea la termen a obligatiei de plata duce la perceprea de penalitati in cuantum de 0,06% pe zi din suma datorata (…). Avand in vedere ca in ceea ce priveste creanta principala, s-a stabilit ca aceasta nu are caracter lichid, si intrucat penalitatile de intarziere se calculeaza raportat la cuantumul obligatiei principale de plata, instanta apreciaza ca aceasta creanta nu poate fi individualizata, fiind lipsita de caracter lichid.

Art. 1 din O.G. nr. 5/2001 impune ca cele trei conditii, respectiv creanta sa fie certa, lichida si exigibila, sa fie intrunite cumulativ, astfel ca lipsa unei dintre acestea conduce la respingerea actiunii.

In aceste conditii, instanta retine ca, in speta, creditoarea nu a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitoarei, in cuantumul solicitat in cererea de chemare in judecata si in conditiile impuse de art. 1 din O.G. nr. 5/2001. Intrucat nu este indeplinita conditia caracterului lichid al sumelor solicitate, instanta apreciaza ca pretentia dedusa judecatii este nefondata, motiv pentru care va respinge actiunea creditoarei ca neintemeiata.

Pe cale de consecinta, instanta va respinge cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

Etichete: