Top

Somatie de plata

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub numarul X in data de 23.07.2010, creditoarea S.C. A S.A. V a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei I A M pentru suma de 752,82 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate in domeniul apa-canal in perioada septembrie 2009-aprilie 2010, si pentru suma de 88,32 lei, reprezentand penalitati de intarziere corespunzatoare serviciilor prestate in domeniul apa-canal in aceeasi perioada. Totodata, creditoarea a solicitat obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata, reprezentand contravaloare taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

In motivare, creditoarea a aratat ca a prestat servicii in valoare de 752,82 lei in domeniul apa-canal debitoarei I A M. Desi debitoarea s-a angajat sa achite facturile in termen de 30 de zile de la data emiterii, sub sanctiunea calcularii de penalitati, aceasta nu le-a achitat in termen, motiv pentru care i-au fost calculate penalitati de intarziere in suma de 88,32 lei.

In drept, au fost invocate prevederile O.G. nr. 5/2001, art. 25 din Legea nr. 326/2001, art. 30 din Legea nr. 241/2006 si H.G. nr. 1591/2002, art. 228-229 din Ordinul 88/2007 al Presedintelui ANRSC, art. 229 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al mun. B, aprobat prin HCLM B nr. 23/2008.

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei copii de pe urmatoarele inscrisuri: de catre creditoare, somatie, facturi fiscale (f. 6, 49-56), fisa contabila privind debitul pentru perioada 01.01.2008 – 30.04.2010 (f.7-10), Hotararea nr. 179/27.06.2007 a Consiliului Local al mun. B (f.11), contractul nr. 17514 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare (f.12-23), metodologie privind calculul si repartizarea consumurilor de apa din imobile tip condominii (f.36), normele de pausal pentru consumurile de apa si volume de apa uzata evacuate la canalizare (f.37-38), centralizator consumuri locatari (f. 39-43), iar de catre debitoare, factura fiscala nr. 9860160 /31.07.2010 (f.59), tabel nominal cu privire la intretinerea datorata de locatarii blocului A3, sc. A (f. 60-62).

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru (chitanta seria VS CLB nr. 0156463/21.06.2010 – fila 5) si 1,50 lei timbru judiciar.

Debitoarea a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii, si aratand ca i-a fost majorat, de catre creditoare, consumul de apa fara nicio justificare obiectiva, incalcandu-se astfel dispozitiile art. 11 din contractul de prestari servicii incheiat cu aceasta, precum si anexa 2 la contract. Debitoarea a mai precizat ca in aceasta anexa, este stabilit consumul maxin in regim pausal, asa cum a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local B, si anume de 8,4 mc/persoana/luna, iar in apartament locuiesc doua persoane, cu toate acestea, creditoarea a facturat mai mult decat consumul maxim (16,8 mc), si anume un consum mediu de 22,5 mc/luna. In aceste conditii, debitoarea a contestat debitul solicitat de creditoare, apreciind ca nu este certa creanta.

Din actele dosarului rezulta ca in anul 2008, debitoarea I A M a incheiat cu S.C. A S.A. V contractul nr. 17514 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

In baza acestui contract, creditoarea a furnizat debitoarei servicii de apa si canal in perioada septembrie 2009-aprilie 2010.

Potrivit art. 1 din O.G. nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, in scopul realizarii unor creante certe, lichide, si exigibile ce reprezinta obligatia de plata a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un inscris, statut, regulament, alt inscris, insusit de parti prin semnatura, ori alt mod admis de lege, si care atesta drepturile si obligatiile privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Instanta apreciaza ca nu este intrunita conditia caracterului cert al creantei.

Astfel, debitoarea a aratat ca nu recunoaste debitele solicitate prin cererea de chemare in judecata si ca exista neconcordante in ceea ce priveste consumul mediu facturat lunar, motivat de imprejurarea ca acesta nu poate depasi 16,8 mc/luna, avand in vedere ca in imobil locuiesc doua persoane, or creditoarea a facturat un consum mediu de 22,5 mc/luna.

Prin inscrisurile depuse la dosarul cauzei (f.37-43), creditoarea a facut dovada ca, in aplicarea normelor de pausal pentru consumurile de apa si volume de apa uzata evacuate la canalizare, se factureaza un consum de 8,4 mc/persoana/luna.

Instanta mai retine ca pentru consumatorii care nu poseda repartitori de costuri, cum este cazul debitoarei I A M, cantitatea de apa facturata se calculeaza inmultind numarul de persoane care locuiesc in imobil, cu norma de pausal (8,4 mc/luna), si respectiv, cu indicele de corectie, care apare individualizat pe facturile depuse la dosar (f.49-56), precum si in inscrisurile privind situatia consumurilor locatarilor (f.39-43). Din acest punct de vedere, sustinerile debitoarei in sensul ca una dintre obligatiile furnizorului este aceea de a mentIa pe factura indicele nou conform caruia s-a efectuat facturarea, si, respectiv, indicele vechi, nu pot fi retinute de catre instanta, dupa cum nu pot fi retinute nici sustinerile in sensul ca nu s-a facut dovada veridicitatii acestui indice, care nu este prevazut in contractul de prestari servicii incheiat nici ca atare, si nici ca modalitate de calcul.

Cu toate acestea, instanta constata ca debitoarea a mai sustinut ca repartizarea consumurilor se realizeaza in functie de apometrul de bloc, iar in luna iulie 2010, consumul la blocul unde domiciliaza, a fost de 118 mc. In conditiile in care in acel bloc locuiesc 94 de persoane, iar consumul la apartamentul sau a fost inregistrat la 25,2 mc, ar rezulta, a aratat debitoarea, ca ceea ce s-a facturat ca si consum mediu in raport de celelalte 94 de persoane, reprezinta doar 92,8 mc, respectiv 1 mc/persoana/luna.

Instanta apreciaza, in raport de toate aceste sustineri ca pentru determinarea consumului inregistrat de debitoare este necesara administrarea altor probe care nu sunt compatibile cu procedura speciala a somatiei de plata.

Art. 1 din O.G. nr. 5/2001 impune ca cele trei conditii, respectiv creanta sa fie certa, lichida si exigibila, sa fie intrunite cumulativ, astfel ca lipsa unei dintre acestea conduce la respingerea actiunii.

In aceste conditii, instanta retine ca, in speta, creditoarea nu a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitoarei, in cuantumul solicitat in cererea de chemare in judecata si in conditiile impuse de art. 1 din O.G. nr. 5/2001. Intrucat nu este indeplinita conditia caracterului cert al sumei solicitate, instanta apreciaza ca pretentia dedusa judecatii este nefondata, motiv pentru care va respinge actiunea creditoarei ca neintemeiata.

Pe cale de consecinta, instanta va respinge cererea creditoarei de obligare a debitorului la plata cheltuielilor de judecata.

Etichete: