Top

Constatare nulitate absolută

TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă

TITLU: constatare nulitate absolută T.P.

DATA:24.08.2009

Domeniu asociat: fond funciar

Prin cererea înregistrată sub nr.635/199/2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamantul H. D. a chemat în judecată pe pârâţii H.M., H. V., H. V., H. E. ca moştenitori ai defunctului H. G. decedat la 24.03.1993 şi T. D., T. I. T. A. moştenitori ai defunctei T. P., decedată la 02.02.2004, Comisia Locală de aplicare a Legii 18/1991 com.F. şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor B. solicitând instanţei, ca prin hotărâre judecătorească să constate nulitatea absolută parţială a TP nr.135271/17.08.1995 şi radierea din titlu, de la rubrica „cetăţeni” a pârâţilor: H. M., H. G. şi T. P..

Cererea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

În motivarea cererii, reclamantul a învederat instanţei că este moştenitorul defunctului H. I.N., decedat la data de 04.02.1982.

În anul 1982, prin declaraţiile de renunţare autentificate sub nr.1085, 1086, 1087, numiţii H. M., H. G.şi T. P. au renunţat expres la succesiunea după defunctul H. I.N..

Conform certificatului de moştenitor nr.793/25.06.1982, unic moştenitor după defunctul H. I.N. a rămas reclamantul, în calitate de fiu, culegând întreaga succesiune. Numiţii H. M., H. G. şi T. P., au reţinut la moştenire în anul 1982, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, jud.B., în mod greşit a trecut pe titlu de proprietate nr.135271, la rubrica cetăţeni, şi pe aceştia.

Conform art.969 Cod civil, eredele care renunţă la moştenire este considerat că nu a fost niciodată’ erede, devenind persoană străină de moştenire, astfel că nu poate beneficia nici de reconstituirea dreptului de proprietate.

Potrivit art.13 din Lg.18/1991, repunerea în termen vizează numai „moştenitorii” persoane care au calitatea de moştenitori.

Renunţătorii nu pot beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate, chiar dacă au fost trecuţi pe titlul de proprietate, alături de moştenitorii acceptanţi ai succesiuni.

Reclamantul, şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.13 din Lg.18/1991, art.686 şi 969 Cod civil, decizia Î.C.C.J nr.XI/05.02.2007, şi a solicitat în dovedirea acţiunii proba cu acte.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate în fotocopie, titlul de proprietate nr.135271/17.08.1995, certificatul de moştenitor nr.793/1982, eliberat de fostul Notariat de stat Judeţean B., certificat de deces nr.2/1982 înregistrat în registrul stării civile al fostului Consiliu Popular al com.F., jud.B., actele de stare civilă ale pârâţilor, anexa 24 după defuncţii H. N.G. H. I.N. şi T. N.P. şi certificatul fiscal nr.237/2009 eliberat de U.A.T F., jud.B..

Legal citaţi, pârâţii nu au formulat întâmpinare.

Pârâtele Comisia Locală de aplicare a Legii 18/1991 F. şi Comisia Judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B., nu au depus întâmpinare, dar au înaintat instanţei documentaţia care a stat la baza emiterii titlului de proprietatenr.135271/17.08.1995.

La termenul din 20.07.2009, reclamantul a precizat că numele moştenitoarei defunctei T. P. a fost indicat greşit ca fiind T. A. în loc de B. C..

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 04.02.1982, a decedat H. N. iar la data de 28.01.1058 a decedat H. M., cu ultimul domiciliu în com.F., jud.B., conform certificatului de moştenitor nr.793/25.06.1982, după cei doi defuncţi au rămas ca moştenitori reclamantul şi numiţii: H. M., H. G. şi T. P., aceştia din urmă fiind decedaţi.

Aşa cum reiese din certificatul de moştenitor nr.793/1982, prin declaraţiile autentificate sub nr.1085, 1086, 1087 şi 1122/1982, numiţii H. G., T.P. şi H. M. au renunţat expres la succesiunea după H. N. şi M., decedaţi la 04.02.1982 şi respectiv 28.01.1958, singurul moştenitor acceptant al succesiunii fiind reclamantul.

Reclamantul şi pârâtul H. M. au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate după cei doi defuncţi.

La data de 17.08.1995, s-a eliberat TP nr.135271, pentru suprafaţa de 1 ha şi 9600 mp teren, pe numele H. D., H. M., T. P. şi H. G..

Instanţa, reţine că moştenitorii care au renunţat la moştenirea „de cuius” nu pot poate beneficia de neconstituirea dreptului de proprietate deoarece, potrivit art.969 Cod civil eredele renunţător este considerat că nu a fost niciodată erede devenind o persoană străină de moştenirea fostului proprietar. De altfel, renunţarea priveşte atât bunurile existente în succesiune la data decesului autorului, cât şi cele care eventual ar intra ulterior în succesiunea respectivă.

Împrejurarea că terenurile pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate nu se aflau în patrimoniul succesoral la data deschiderii succesiunii nu îndreptăţeşte pe renunţători respectiv pe H. M. şi numiţii H. G. şi T. P., aceştia din urmă decedaţi , la reconstituire, chiar dacă au fost trecuţi în titlul de proprietate.

Instanţa, mai reţine că nici cererea de reconstituire făcută de renunţător nu echivalează cu o retractare a renunţării în condiţiile art.700 Cod civil, întrucât termenul de 6 luni de retractare este expirat (cererile de reconstituire fiind făcute în anul 1991 şi respectiv 1994, iar repunerea în termen, prevăzută de art.13 al.2 din Lg.18/1991 se referă la persoanele care au calitatea de moştenitori. Or, pârâţii sun străini de succesiune.

Potrivit deciziei nr.XI/05.02.2007, pronunţată de I.C.C.J., „beneficiază de repunere în termenul de acceptare a succesiunii numai moştenitorii care nu au acceptat succesiunea în termenul prevăzut de art.700 Cod civil, iar nu şi cei care au renunţat la succesiune.

Conform art.III din Lg.167/1997 sunt lovite de nulitate absolută, actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite.

Faţă de cele ce preced, instanţa constatând întemeiată acţiunea reclamantului o va admite aşa cum a fost precizată.

Va constata nulitatea absolută parţială a TP nr.135271/1995 şi în consecinţă va dispune radierea din titlu de proprietate de la rubrica „cetăţeni „ a numiţilor H. G., H. M. şi T. P..

În temeiul art.274 şi 129 al.6 Cod pr.cvilă, va lua act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.

Etichete: