Top

Ieşire din indiviziune

-Ieşire din indiviziune-

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

Dosar nr. 286/199/2008

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 51

Şedinţa publică din 25 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE Nicolaie Tiberiu Aronescu

Grefier Irina Teodorescu

?????

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ieşire din indiviziune reclamantul Zbâncu Dumitru în contradictoriu cu pârâta Zbâncu Nicoleta.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din 19.01.2010 , fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi.

?????

INSTANŢA

– deliberând-

Prin cererea înregistrată la data de 17.03.2008 pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. 286/199/2008 reclamantul Zbâncu Dumitru a chemat-o în judecată pe pârâta Zbâncu Nicoleta pentru ca prin hotărârea pe care o va pronunţa instanţa să dispună ieşirea din indiviziune privind suprafaţa de 1412 m.p teren şi un imobil casă , situate în intravilanul oraşului Buhuşi, conform certificatelor de moştenitor nr. 12/1999 şi 110/2007.

Cererea a fost timbrată iniţial cu 19 lei taxă judiciară de timbru şi 1,5 lei timbru judiciar.

In motivarea acţiunii reclamantul arată că Zbâncu Gheorghe a decedat la data de 15.02.1997 iar Zbâncu Maria a decedat la data de 19.04.2001, ambii având ultimul domiciliu în Buhuşi, jud. Bacău

Moştenitori cu vocaţie succesorală după cei doi defuncţi au rămas reclamantul în calitate de fiu şi , pârâta, în calitate de nepoată de fiu predecedat , ambii acceptând succesiunea cu cota de ? .

Masa succesorala se compune din suprafaţa de 1412 m.p., teren dispus astfel :suprafaţa de 944 m.p. teren arabil, sola 45, parcela 110, şi suprafaţa de 468 m.p. teren curţi construcţii, sola 45, parcela 111, precum şi un imobil casă situat pe suprafaţa de 468 m.p.

Reclamantul solicită atribuirea în lotul său a imobilului casă şi terenului aferent acesteia , deoarece de la decesul celor doi defuncţi imobilul a fost în posesia sa , a făcut îmbunătăţiri şi a achitat taxele şi impozitele.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a solicitat proba cu acte, interogatoriul, martori, expertize judiciare şi a depus înscrisuri respectiv : certificat de atestare fiscală nr.6266/17.03.2008, certificat de căsătorie şi certificat de naştere Zbâncu Dumitru, certificate de deces : Zbâncu Gheorghe, Zbâncu Maria, certificate de naştere : Vatavului Maria, Zbâncu Gheorghe, certificat de căsătorie Zbâncu Gheorghe, certificat de moştenitor nr. 10 din 28.09.2007 autentificat de BNP « Mihaela Nastasă », certificat de moştenitor nr.21 din 15.02.1999 autentificat de BNP » Gheorghe Ababei », anexa 24 după : Zbâncu N.Gheorghe, Zbâncu I.Maria.

Pârâta, Zbâncu Nicoleta , legal citată s-a prezentat în faţa instanţei, depunând la termenul din 27.05.2008 întâmpinare şi cerere reconvenţională.În motivarea de fapt a întâmpinării pârâta a arătat că , în principiu , este de acord cu ieşirea din indiviziune dar nu este de acord cu atribuirea în lotul reclamantului a imobilului casă şi teren

Prin cererea reconvenţională, timbrată cu 38 lei taxă judiciară de timbru şi 0,6 lei timbru judiciar, pârâta a solicitat partajarea în natură a imobilului casă şi teren , în sensul atribuirii a unei jumătăţi din casă, beci, chiler şi bucătărie, precum şi din teren, întrucât imobilul casă are două intrări, terenul putând fi comod partajabil în natură prin formarea de două loturi .

Precizează pârâta că nu este adevărat că reclamantul ar fi făcut îmbunătăţiri la construcţii, cu excepţia montării a două sobe de teracotă şi a văruirii casei pe exterior, şi că, tatăl său, Zbâncu Neculai , predecedat în anul 1994 , a fost cel care a contribuit la montarea duşumelelor în camere şi îmbunătăţirilor la acoperiş.

În dovedirea celor susţinute pârâta a solicitat proba cu interogatoriul reclamantului, martori, înscrisuri, prezumţii şi expertize, şi a depus înscrisuri : anexa 24 după Zbâncu N Gheorghe , Zbâncu I.Maria, întâmpinare şi cerere reconvenţională, un nr de 2 chitanţe de 19lei,copie carte de identitate Zbâncu Nicoleta,certificat de deces Zbâncu Neculai, certificat de moştenitor nr. 10 din 28.09.2007 autentificat de BNP « Mihaela Nastasă », certificat de moştenitor nr.21 din 15.02.1999 autentificat de BNP » Gheorghe Ababei », sentinţa civilă nr.5383/21.07.1982 pronunţată de Judecătoria Bacău, încheiere de îndreptare eroare materială din 9.09.1982 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr.6802/1982.

La data de 21 .07.2008 a fost înregistrată la dosarul cauzei întâmpinarea la cererea reconvenţională, formulată de reclamant care a precizat că locuieşte în imobilul casă supus partajului de când s-a născut , iar împreună cu soţia sa de 40 de ani, ultima dorinţă a defuncţilor părinţi fiind ca imobilul casă să rămână în proprietatea lor, motiv pentru care, reclamantul împreună cu soţia sa a efectuat îmbunătăţiri şi lucrări aferente întreţinerii imobilului casă , achitând impozitele . Precizează reclamantul că în decursul timpului a construit două sobe de teracotă, a pus duşumele în trei camere, a branşat instalaţia de gaz, a construit o bucătărie de vară alipită casei, edificată din cărămidă şi acoperită cu carton , şi solicită scoaterea de la masa de partaj a acestot îmbunătăţiri.

La termenul din 16.09.2008 , pârâta a depus răspuns la întâmpinare , prin care a recunoscut că reclamantul a construit cele două sobe de teracotă, a branşat instalaţia de gaz, a construit o bucătărie de vară, însă duşumele au fost montate de tatăl său şi nu de reclamant. Mai precizează , pârâta că, chiar dacă reclamantul a construit bucătăria de vară , terenul de sub această construcţie este supus partajului.

A depus , în fotocopie sentinţa civilă nrt. 755/31.10.2005 a Judecătoriei Buhuşi,

Reclamantul a solicitat proba cu martorii Mihai Elvira şi Timofte Natalia , interogatoriul pârâtei şi expertize –topocadastru şi în construcţii.

Pârâta a solicitat proba cu martorii Culicianu Valeriu şi Barcan Gheorghe, interogatoriul reclamantului şi expertize –topocadastru şi în construcţii-.

La data de 16 .10.2008 pârâta a depus la dosarul cauzei , completare la cererea reconvenţională prin care a reiterat motivele expuse anterior, precizând că locuinţa supusă partajării este compusă din 3 camere, 2 chilere în spate, beci în care se coboară din hol. In plus, în curte se află şi o bucătărie de vară lipită de casă, şi că tatăl său i-a îngrijit pe defuncţii Zbâncu Gheorghe şi Zbâncu Maria, cumpărându-le alimente, îmbrăcăminte şi medicamente necesare traiului , bătrânii fiind înmormântaţi cu banii economisiţi de ei din pensiile pe care le aveau Îmbunătăţirile efectuate de tatăl său, Zbâncu Neculai constau în montarea duşumelelor şi montarea unei centuri metalice care a fost acoperită cu tencuială de jur-împrejurul casei, lucrare ce a fost necesară pentru prevenirea demolării iminente a casei.

In ceea ce priveşte lotizarea prin atribuire efectivă către părţi precizează pârâta că, locuinţa este comod partajabilă în natură, având 2 intrări separate, curtea aferentă si grădina de 1412 m.p. sunt comod partajabile în natură cu respectarea principiului diviziunii exploataţiilor. Astfel pârâta solicită atribuirea a camerei dinspre strada Bodeşti şi a 1/2 din curtea casei şi ? din teren – grădină, conform certificatelor de moştenitor. nr. 21/1999 din 15.02.1999 şi nr. 110/28 septembrie 2007.

Pârâta solicită ca reclamantul să :

a) ridice soba de teracotă şi instalaţiile de gaz efectuate în camera

dinspre str.Bodeşti deoarece nu fac corp comun cu casa ;

b)să-i plătească contravaloarea a ? din cea de-a treia cameră şi a

terenului de sub aceasta.

Susţine pârâta că nu deţine teren sau locuinţă în proprietate, şi deşi locuieşte în Bacău în locuinţa proprietatea mamei sale , nu exclude posibilitatea de a se muta în oraşul Buhuşi, iar reclamantul, pe de altă parte deţine în proprietate o altă casă compusă din 3 camere şi dependinţe, cu curte aferentă şi grădină, învecinată în hotar cu proprietatea supusă partajării, proprietate care a aparţinut lui Grigoroiu Anica( mătuşa sa) situată în or.Buhuşi, str.Bodeşti, nr.155, compusă din teren în suprafaţă de 1560 m.p. şi o casă în suprafaţă de 97, 5 m.p. o deţine în baza sentinţei civile nr.755/31.10.2005 pronunţată de Judecătoria Buhuşi.

Reclamantul a depus şi el la dosar completare la acţiunea principală , timbrată cu 80 lei taxă judiciară de timbru , precizând că :imobilul casă, supus partajului, a fost de el consolidat după cutremurul din 1977, deoarece nu avea stâlpi de susţinere şi centura de siguranţă. Imobilul casă este compus din trei camere, un chiler, un beci şi o sală, construite în 1937 (2 camere, sala şi beciul sunt din cărămidă tip chirpici, iar 1 cameră şi chilerul din chirpici din pământ). Casa, susţine reclamantul a fost consolidată cu -3 stâlpi metalici (necesari pentru susţinerea casei) -o centură de siguranţă , a construit un gard la stradă şi împrejurimi şi a tras apă curentă în curte , a tencuit casa de jur -împrejur .Precizează reclamantul că defunctul Zbâncu Nicolae nu a făcut nicio îmbunătăţire la imobilul casă şi că din anul 1967 locuieşte la Bacău, în timp ce el, împreună cu soţia au locuit alături de părinţi, ajutându-i şi întreţinându-i (deoarece aveau pensii foarte mici) achitând taxele şi impozitele aferente . Mai mult decât atât, menţionează reclamantul , i-a înmormântat pe defuncţii săi părinţi, achitând cele necesare, praznice de 40 zile, 6 luni, 1 an, 7 ani.

În cauză au fost audiaţi Mihai Elvira şi Timofte Natalia, propuşi de reclamant, şi Culicianu Valeriu şi Barcan Gheorghe,propuşi de pârâtă şi s-a procedat la administrarea interogatoriului reclamantului şi pârâtei.

La termenul din 04.11.2008, pârâta a precizat oral şi în scris că cererea completatoare la cererea reconvenţională, are caracterul unei întâmpinări, pe care instanţa urmează a o avea în vedere la stabilirea şi atribuirea loturilor.

La data de 18.11.2008 instanţa a pronunţat o încheiere de amitere în principiu.

Instanţa a dispus efectuarea unor expertize specialitatea topocadastru şi în construcţii ,fiind desemnat domnul Butnaru Mihai pentru cea topocadastru şi doamna Melelescu Irina pentru cea în construcţii.

În cauză au fost efectuate cele două rapoarte de expertiză pârâta nefiind de acord cu concluziile raportului de expertiză în construcţii,existând obiecţiuni la raportul de expertiză. Pentru aceasta s-a efectuat şi un supliment la raportul de expertiză construcţii privitor la evaluarea imobilelor.(filele 143-144).

O dată cu obiecţiunile la raportul de expertiză construcţii au fost depuse şi o serie de înscrisuri de către pârâtă : documentaţia cadastrală privind amplasarea şi delimitarea imobilului, obiecţiuni la raportul de expertiză Metelescu Irina, Anexa 1 reprezentând estimarea construcţiilor prin metoda costurilor, Anexa 2 reprezentând estimarea construcţiilor prin metoda comparaţiei,schiţă, buletin documentar „Expertiza Tehnică” nr. 86 iulie 2004 cu actualizarea valorii clădirilor şi construcţiilor speciale.

De asemene,au existat şi obiecţiuni privitoare la raportul de expertiză topo cadastru tot din partea pârâtei ca a solicitat şi o altă modalitate de lotizare coroborată cu expertiza în construcţii şi cu modalitatea de lotizare din acea expertiză.

La ultimul termen de judecată,pârâta prezentă personal precum şi mandatarul acesteia au solicitat cuvântul pe fond,renunţând la obiecţiuni.

Din actele si lucrarile dosarului, instanţa retine următoarele:

La data de 15.02.1997 a decedat ZBÂNCU GHEORGHE , cu ultimul domiciliu în Buhuşi, judeţul Bacău, aşa cum rezultă din certificatul de deces şi certificatul de moştenitor nr. 21/15.02.1999 eliberat de B.N.P. “Gheorghe Ababei”

Masa succesorală după defunct se compune din următoarele bunuri imobile:

a)- suprafaţa de 11.412 m.p. teren arabil şi curţi construcţii, intravilan şi extravilan Buhuşi, potrivit titlului de proprietate nr.28671/1993 compusă din mai multe sole şi parcele după cum urmează:

-suprafaţa de 1412 m.p. teren arabil şi curţi construcţii, situată în intravilanul oraşului Buhuşi , dispus astfel:

-suprafaţa de 944 m.p. teren arabil, sola 45, parcela 110, cu vecinii: N-Baciu Olga; S- Grigoraş Anica; E- strada Bodeşti (Zbâncu Gheorghe); V- Apostică Maria;

-suprafaţa de 468 m.p. teren curţi construcţii, sola 45, parcela 111, cu vecinii: N- Baciu Olga; S- Zbâncu Gheorghe; E- strada Bodeşti; V- Zbâncu Gheorghe.

-suprafaţa de 10.000 m.p. teren arabil, extravilanul oraşului Buhuşi ,sola 28, parcela 537/70, cu vecinii: N-DC 540; S- DE 536; E- Bejan Georgeta; V- Diaconu Maria.

b)- cotă indiviză de 1/2 dintr-o casă din cărămidă situată în Buhuşi, strada Bodeşti, nr. 116, compusă din 3 camere acoperită cu tablă, bucătărie cu o încăpere acoperită cu tablă, edificată de către defunct cu soţia sa în timpul căsătoriei ,potrivit sentinţei civile nr. 5383/1982, pronunţată de către Judecătoria Bacău,situată pe terenul în suprafaţă de 468 m.p. (sola 45, parcela 111).

Cealaltă cotă indiviză de 1/2 din casă şi anexă reprezintă cota de bun comun a soţiei supravieţuitoare ZBÂNCU MARIA, în baza articolului 30 din Codul familiei .

Moştenitori cu vocaţie succesorală după defunctul ZBÂNCU GHEORGHE au rămas ZBÂNCU MARIA în calitate de soţie supravieţuitoare, cu cota de 2/8 din masa succesorală, reclamantul ZBÂNCU DUMITRU, în calitate de fiu,descendent de gr.I., cu o cotă de 3/8 din masa succesorală, şi pârâta Zbâncu Nicoleta în calitate de nepoată de fiu predecedat, descendentă de gr.II (moştenitoarea prin reprezentare a defunctului fiu, Zbâncu Neculai predecedat la data de 01.01.1994) cu o cotă de 3/8 din masa succesorală.

2. La data de 19.04.2001 a decedat ZBÂNCU MARIA, cu ultimul domiciliu în Buhuşi, judeţul Bacău, conform certificatului de deces şi a certificatului de moştenitor nr.110/ 28.09.2007 eliberat de B.N.P.” Mihaela Nastasă”.

Masa succesorală după defunctă se compune din următoarele bunuri imobile:

a)-cota indiviză de ? din suprafaţa de 1412m.p teren situat în intravilanul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, dispus în două trupuri de teren astfel:

-suprafaţa de 944 m.p. teren arabil, sola 45, parcela 110, cu vecinii: N-Baciu Olga; S- Grigoraş Anica; E- strada Bodeşti (Zbâncu Gheorghe); V- Apostică Maria;

-suprafaţa de 468 m.p. teren curţi construcţii, sola 45, parcela 111, cu vecinii: N- Baciu Olga; S- Zbâncu Gheorghe; E- strada Bodeşti; V- Zbâncu Gheorghe.

Restul de cotei de ? din terenul menţionat mai sus este cota indiviză a moştenitorilor ZBÂNCU DUMITRU şi ZBÂNCU NICOLETA conform certificatului de moştenitor nr.21/1999 din 15.02.1999 eliberat de Biroul Notarului Public” Ababei Gheorghe”.

Suprafaţa de 10.000m.p. teren arabil, extravilanul oraşului Buhuşi ,sola 28, parcela 537/70, cu vecinii: N-DC 540; S- DE 536; E- Bejan Georgeta; V- Diaconu Maria, a fost înstrăinată prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 522/16.03.1999 de Biroul Notarului Public” Ababei Gheorghe”.

b)- cotă indiviză de 5/8 dintr-o casă din cărămidă situată în Buhuşi, strada Bodeşti, nr. 116, compusă din 3 camere acoperită cu tablă, bucătărie cu o încăpere acoperită cu tablă, edificată de către defunctă cu soţul său în timpul căsătoriei ,potrivit sentinţei civile nr. 5383/1982, pronunţată de către Judecătoria Bacău,situată pe terenul în suprafaţă de 468 m.p. (sola 45, parcela 111).

Restul de cotei indivize de 3/8 din construcţiile menţionate mai sus este cota indiviză a moştenitorilor ZBÂNCU DUMITRU şi ZBÂNCU NICOLETA conform certificatului de moştenitor nr.21/1999 din 15.02.1999 eliberat de Biroul Notarului Public Ababei Gheorghe .

Moştenitori cu vocaţie succesorală după defuncta ZBÂNCU MARIA au rămas reclamantul ZBÂNCU DUMITRU, în calitate de fiu,descendent de gr.I., cu o cotă de 1/2 din masa succesorală, şi pârâta Zbâncu Nicoleta în calitate de nepoată de fiu predecedat, descendentă de gr.II (moştenitoarea prin reprezentare a defunctului fiu, Zbâncu Neculai predecedat la data de 01.01.1994) cu o cotă de 1/2 din masa succesorală.

Masa succesorală după cei doi defuncţi este de compusă din :

-suprafaţa de 1412m.p teren situat în intravilanul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, dispus în două trupuri de teren astfel:

-suprafaţa de 944 m.p teren intravilan arabil, sola 45, parcela 110, cu vecinii: N-Baciu Olga, S- Grigoraş Anica; E- strada Bodeşti (Zbâncu Gheorghe); V- Apostică Maria;

-suprafaţa de 468 m.p teren intravilan curţi construcţii, sola 45, parcela 111,cu vecinii : la nord Baciu Olga, la est Str. Bodeşti, la sud Zbâncu Gh, la vest Zbâncu Gh.

-una casă de locuit, din cărămidă situată în Buhuşi, str. Bodeşti, nr.116, compusă din trei camere, acoperită cu tablă, precum şi bucătărie cu o încăpere, acoperită cu tablă.

Moştenitori cu vocaţie succesorală după cei doi defuncţi au rămas ZBÂNCU DUMITRU, în calitate de fiu,descendent de gr.I., cu o cotă de 1/2 din masa succesorală, şi pârâta Zbâncu Nicoleta în calitate de nepoată de fiu predecedat, descendentă de gr.II (moştenitoarea prin reprezentare a defunctului fiu,Zbâncu Neculai predecedat la data de 01.01.1994) cu o cotă de 1/2 din masa succesorală.

Coroborând cererile părţilor cu depoziţiile martorilor audiaţi şi răspunsurile la interogatoriu instanţa reţine că reclamantul a efectuat următoarele îmbunătăţiri la imobilul casă: a construit 2 sobe de teracotă, a branşat instalaţia de gaz şi a reconstruit partea din faţă a gardului prin înlocuirea cu şipci noi din scândură.

Cu privire la bucătăria de vară construită de reclamant împreună cu soţia sa , instanţa va reţine că nu face parte din masa de partaj, având în vedere probatoriul administrat, pârâta recunoscând la interogatoriu acest lucru .

Situaţia de fapt a fost reţinută de instanţă aşa cum a rezultat din actele de stare civilă şi din celelalte probe depuse la dosar.

Pentru identificarea şi evaluarea imobilelor, precum şi pentru stabilirea variantelor de lotizare, instanţa a dispus efectuarea unei expertize specialitatea construcţii şi a uneia topocadastru.

Instanţa reţine că potrivit art.728 C.civ. nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, oricare dintre coproprietari putând cere sistarea stării de indiviziune, solicitând partajul oricând, acest drept fiind imprescriptibil sub aspect extinctiv.

Partajul este operaţiunea juridică prin care se pune capăt stării de coproprietate, în sensul că bunul stabilit în comun pe cote părţi este împărţit materialmente între copărtaşi, fiecare dintre aceştia devenind proprietar exclusiv asupra unei părţi determinate sau asupra bunului ce formează obiectul coproprietăţii.

Prin urmare, pe calea acestui partaj judiciar, instanţa este ţinută de a hotărî modalităţile concrete de partajare, adică de a stabili fie atribuirea bunului în proprietatea exclusivă a unuia dintre coproprietari, fie de a forma loturi şi de a le atribui în natură fiecărui coproprietar, fie, în ultimă analiză, de a dispune vânzarea bunului şi de a împărţi echivalentul bănesc între copărtaşi.

Principala modalitate de realizare a partajului este partajul în natură prin formarea de loturi şi atribuirea acestora coproprietarilor. Această modalitate se impune pentru a da eficacitate dreptului de coproprietate al persoanei asupra unui bun imobil, drept care îi permite să se bucure de folosirea efectivă a bunului.

Având în vedere prevederile art.741 Cod civil potrivit căruia la alcătuirea loturilor fiecare dintre acestea trebuie să cuprindă, pe cât posibil, aceeaşi cantitate de bunuri imobile, de drepturi şi de creanţe, precum şi prevederile art.736 al.1 Cod civil potrivit cărora fiecare copărtaş poate avea în natură partea sa de mobile sau imobile ce compun masa partajabilă, instanţa va proceda la alcătuirea loturilor astfel încât aceste prevederi să fie respectate având în vedere şi precizările depuse de părţi.

De altfel,conform art. 6739Cod procedură civilă instanţa va ţine seama de opţiunea,posesia părţilor şi de eventualele îmbunătăţiri efectuate de acestea pentru stabilirea loturilor.

Există mai multe motive pentru care instanţa consideră justă prima variantă lotizare din expertiza Metelescu Irina.Conform art. 6739Cod procedură civilă împărţirea masei succesorale de face ţinând seama,printre altele,de domiciliul părţilor,de ocupaţia acestora precum şi de îmbunătăţirile efectuate.

Or,în această variantă de lotizare din expertiza se ţine seama de dispoziţiile legale menţionate mai sus. Din întreg probatoriul administrat în cauză rezultă că reclamatul domiciliază în casa supusă împărţelii. Mai mult acesta a efectuat şi îmbunătăţiri la imobilul respectiv. De asemenea,reclamantul a efectuat şi alte construcţii pe acel teren.

Un alt motiv pentru care se impune alegerea variantei 1 din expertiza construcţii este şi acela că respectiva construcţie nu este comod partajabilă în natură aşa după cum rezultă şi din concluziile expertizei în construcţii (pag.112).

De asemenea trebuie avut în vedere şi articolul 67310 Cod procedură civilă în care se arată că în situaţia în care un bun nu este comod partajabil în natură sau i s-ar afecta valoarea acestuia,bunul se atribuie unuia dintre copărtaşi avându-se în vedere şi criteriile de la art. 6739Cod procedură civilă.

Aşa fiind,va dispune împărţirea construcţiilor din masa succesorală conform expertizei construcţii,varianta I.

Cât priveşte expertiza topo cadastru,instanţa va dispune partajarea conform lotizării propuse de expert.

Conform art.6735 şi 6739Cod procedură civilă împărţirea masei succesorale de face în natură cu evitarea pe cât posibil a sultelor. Ori varianta de lotizare propusă de expertul topocadastru îndeplineşte această cerinţă. Astfel,în această variantă nu se plăteşte nici un fel de sultă de către copărtaşi. Dacă s-ar fi optat pentru ce a solicitat pârâta în concluziile scrise,s-ar fi ajuns la situaţia în care reclamantul ar fi trebuit să plătească o sultă destul de consistentă,deşi terenul s-a dovedit a fi partajabil în natură.

Pentru considerentele ce preced în temeiul 728 al.1 Cod civil, văzând şi dispoziţiile art.6735 şi 6739Cod procedură civilă, va admite în fond acţiunea de partaj succesoral şi ieşire din indiviziune.

Va dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Potrivit art.742 Cod civil inegalităţile dintre loturi în natură se compensează prin bani, astfel că instanţa va compensa prin sulte inegalităţile dintre loturi urmând să indice părţile care vor fi obligate să le plătească precum şi părţile care vor fi îndreptăţite să le primească.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte, aşa cum a fost completată,acţiunea civilă având ca obiect ieşire din indiviziune formulată de reclamantul Zbâncu Dumitru domiciliat în Buhuşi str. Bodeşti nr 11 6 jud Bacău în contradictoriu cu pârâta Zbâncu Nicoleta domiciliată în Bacău str.Luminei nr.3,sc.D,ap.5 jud Bacău prin procurator Zbâncu Georgeta cu acelaşi domiciliu. .

1.Constată că la data de 15.02.1997 a decedat ZBÂNCU GHEORGHE , cu ultimul domiciliu în Buhuşi, judeţul Bacău .

Constată că masa succesorală după defunct se compune din următoarele bunuri imobile:

– suprafaţa de 11.412 m.p. teren arabil şi curţi construcţii, intravilan şi extravilan Buhuşi, potrivit titlului de proprietate nr.28671/1993 compusă din mai multe sole şi parcele după cum urmează:

-suprafaţa de 1412 m.p. teren arabil şi curţi construcţii, situată în intravilanul oraşului Buhuşi , dispus astfel:

-suprafaţa de 944 m.p. teren arabil, sola 45, parcela 110, cu vecinii: N-Baciu Olga; S- Grigoraş Anica; E- strada Bodeşti (Zbâncu Gheorghe); V- Apostică Maria;

-suprafaţa de 468 m.p. teren curţi construcţii, sola 45, parcela 111, cu vecinii: N- Baciu Olga; S- Zbâncu Gheorghe; E- strada Bodeşti; V- Zbâncu Gheorghe.

-suprafaţa de 10.000 m.p. teren arabil, extravilanul oraşului Buhuşi ,sola 28, parcela 537/70, cu vecinii: N-DC 540; S- DE 536; E- Bejan Georgeta; V- Diaconu Măria.

– cotă indiviză de 1/2 dintr-o casă din cărămidă situată în Buhuşi, strada Bodeşti, nr. 116, compusă din 3 camere acoperită cu tablă, bucătărie cu o încăpere acoperită cu tablă, edificată de către defunct cu soţia sa în timpul căsătoriei ,potrivit sentinţei civile nr. 5383/1982, pronunţată de către Judecătoria Bacău,situată pe terenul în suprafaţă de 468 m.p. (sola 45, parcela 111).

Cealaltă cotă indiviză de 1/2 din casă şi anexă reprezintă cota de bun comun a soţiei supravieţuitoare ZBÂNCU MARIA, în baza articolului 30 din Codul familiei .

Constată că moştenitori cu vocaţie succesorală după defunctul ZBÂNCU GHEORGHE au rămas ZBÂNCU MARIA în calitate de soţie supravieţuitoare, cu cota de 2/8 din masa succesorală, reclamantul ZBÂNCU DUMITRU, în calitate de fiu,descendent de gr.I., cu o cotă de 3/8 din masa succesorală, şi pârâta Zbâncu Nicoleta în calitate de nepoată de fiu predecedat, descendentă de gr.II (moştenitoarea prin reprezentare a defunctului fiu,Zbâncu Neculai predecedat la data de 01.01.1994) cu o cotă de 3/8 din masa succesorală.

2. Constată că la data de 19.04.2001 a decedat ZBÂNCU MARIA, cu ultimul domiciliu în Buhuşi, judeţul Bacău.

Constată că masa succesorală după defunctă se compune din următoarele bunuri imobile:

-cota indiviză de ? din suprafaţa de 1412m.p teren situat în intravilanul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, dispus în două trupuri de teren astfel:

-suprafaţa de 944 m.p. teren arabil, sola 45, parcela 110, cu vecinii: N-Baciu Olga; S- Grigoraş Anica; E- strada Bodeşti (Zbâncu Gheorghe); V- Apostică Maria;

-suprafaţa de 468 m.p. teren curţi construcţii, sola 45, parcela 111, cu vecinii: N- Baciu Olga; S- Zbâncu Gheorghe; E- strada Bodeşti; V- Zbâncu Gheorghe.

Restul de cotei de ? din terenul menţionat mai sus este cota indiviză a moştenitorilor ZBÂNCU DUMITRU şi ZBÂNCU NICOLETA conform certificatului de moştenitor nr.21/1999 din 15.02.1999 eliberat de Biroul Notarului Public” Ababei Gheorghe”.

– cotă indiviză de 5/8 dintr-o casă din cărămidă situată în Buhuşi, strada Bodeşti, nr. 116, compusă din 3 camere acoperită cu tablă, bucătărie cu o încăpere acoperită cu tablă, edificată de către defunctă cu soţul său în timpul căsătoriei ,potrivit sentinţei civile nr. 5383/1982, pronunţată de către Judecătoria Bacău,situată pe terenul în suprafaţă de 468 m.p. (sola 45, parcela 111).

Restul de cotei indivize de 3/8 din construcţiile menţionate mai sus este cota indiviză a moştenitorilor ZBÂNCU DUMITRU şi ZBÂNCU NICOLETA conform certificatului de moştenitor nr.21/1999 din 15.02.1999 eliberat de Biroul Notarului Public Ababei Gheorghe .

Constată că moştenitori cu vocaţie succesorală după defunctul ZBÂNCU MARIA au rămas reclamantul ZBÂNCU DUMITRU, în calitate de fiu,descendent de gr.I., cu o cotă de 1/2 din masa succesorală, şi pârâta Zbâncu Nicoleta în calitate de nepoată de fiu predecedat, descendentă de gr.II (moştenitoarea prin reprezentare a defunctului fiu,Zbâncu Neculai predecedat la data de 01.01.1994) cu o cotă de 1/2 din masa succesorală.

Constată că masa succesorală după cei doi defuncţi este de compusă din :

a) suprafaţa de 1412m.p (gasit la masuratori 1380 mp ) teren situat în intravilanul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău,dispus în două trupuri de teren astfel:

-suprafaţa de 944 m.p teren intravilan arabil, sola 45, parcela 110, cu vecinii: N-Baciu Olga, S- Grigoraş Anica; E- strada Bodeşti (Zbâncu Gheorghe); V- Apostică Maria în valoare de 35758,72 lei.

-suprafaţa de 468 m.p teren intravilan curţi construcţii, sola 45, parcela111,cu vecinii : la nord Baciu Olga, la est Str. Bodeşti, la sud Zbâncu Gh, la vest Zbâncu Gh. în valoare de 17727,84 lei.

b) una casă de locuit, din cărămidă situată în Buhuşi, str. Bodeşti, nr.116, compusă din trei camere, acoperită cu tablă, precum şi bucătărie cu o încăpere, acoperită cu tablă si gard, în valoare de 28352,8 lei.

Constată că moştenitori cu vocaţie succesorală după cei doi defuncţi au rămas ZBÂNCU DUMITRU, în calitate de fiu,descendent de gr.I., cu o cotă de 1/2 din masa succesorală, şi pârâta ZBÂNCU NICOLETA în calitate de nepoată de fiu predecedat, descendentă de gr.II (moştenitoarea prin reprezentare a defunctului fiu,Zbâncu Neculai predecedat la data de 01.01.1994) cu o cotă de 1/2 din masa succesorală.

Constată că reclamantul a efectuat următoarele îmbunătăţiri la imobilul casă: a construit 2 sobe de teracotă, a branşat instalaţia de gaz şi a reconstruit partea din faţă a gardului prin înlocuirea cu şipci noi din scândură în valoare de 2264 lei.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Atribuie lotul nr.1 din expertiza specialitatea topo cadastru Butnaru Mihai,care face parte integrantă din prezenta hotărâre reclamantului Zbâncu Dumitru,compus din următoarele imobile :

– 468 mp teren curti constructii situat in Buhusi,str Bodesti,nr.116,T45 P 111 in valoare de 17727,84 lei.

– 238 mp teren arabil in Buhusi,str Bodesti,nr.116,T45 P 110 in valoare de 9015,44 lei.

Atribuie si lotul I varianta 1 din expertiza Metelescu Irina care face parte integrantă din prezenta hotărâre reclamantului Zbâncu Dumitru,compus din următoarele imobile :

– una casă de locuit, din cărămidă situată în Buhuşi, str. Bodeşti, nr.116, T45 P 111 ,compusă din trei camere, acoperită cu tablă, precum şi bucătărie cu o încăpere, acoperită cu tablă si gard, în valoare de 28352,8 lei

Valoarea totală a lotului reclamantului este de 55096,08 lei.

Atribuie lotul nr.2 din expertiza specialitatea topo cadastru Butnaru Mihai,care face parte integrantă din prezenta hotărâre pârâtei Zbâncu Nicoleta,compus din următorul imobil :

– 706 mp teren arabil in Buhusi,str Bodesti,nr.116,T45 P 110 in valoare de 26137,2 lei.

Pentru egalizarea loturilor va obliga reclamantul Zbâncu Dumitru să plătească pârâtei Zbâncu Nicoleta sultă în valoare de 13044,4 lei.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.01.2010.

Preşedinte, Grefier,

Red. A.N.T-26.01.2010

Tehnored. A.N.T/T.I.-5 ex

26/29.01.2010

Etichete: