Top

Acţiune în constatare

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: actiune in constatare

Data speţă: 23.11.2010

Prin cererea înregistrată la pe rolul Judecătoriei Buhusi sub nr. 837/199/2009 din 12.08.2009 reclamanta M. A. a chemat în judecată civilă pe pârâtul Consiliul Local B., pentru ca în contradictoriu cu acesta să se constate că au construit prin eforturi proprii o casă situată în Buhuşi, str.Tineretului FN pe terenul în suprafaţă de 1.820 mp , proprietatea reclamanţilor, situat în intravilanul oraşului Buhuşi , str.Tineretului FN.

În motivarea de fapt a cererii de chemare în judecată reclamanta arată că a cumpărat un teren în suprafaţă de 40 m.p. situat în oraşul Buhuşi str Tineretului nr. 113, unde a construit o locuinţă . Arată că a plătit la zi toate impozitele pe casă şi teren .

În drept, reclamanta nu şi-au întemeiat acţiunea.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar , în fotocopie: adresa nr.24439/03.10.2007 ,certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale, contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1197/21.07.2009 de BNP”Gh. A.”, procură judiciară autentificată sub nr.452/29.04.2010 de BNP”Gh. A.”, copie de pe carte de identitate M. C. Gh.,sentinţa civilă nr.536/03.08.2009 pronunţată de Judecătoria Buhuşi.

Reclamanţii au solicitat proba cu martori,cu expertiză tehnică , specialitatea construcţii, probe încuviinţate de instanţă

Pârâtul, legal citat, nu a fost reprezentat în faţa instanţei şi nici nu a depus întâmpinare.

Cu toate acestea,instanţa a dispus,în baza rolului activ,efectuarea de relaţii la pârât pentru a se depune la dosarul cauzei situaţia juridică a imobilului.

La termenul din 07.09.2010 instanţa a dispus introducerea în cauză în calitate de reclamant a numitului C.Gh. având în vedere că părţile erau căsătorite încă la data achiziţionării terenului.

La termenul din 09.11.2010 instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Local B. şi a dispus introducerea în cauză a oraşului Buhuşi.

În cauză s-a efectuat expertiză în construcţii iar la termenul din 23.11.2010 reclamanţii şi-au modificat obiectul acţiunii în sensul că solicită constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului aşa cum a fost identificat în raportul de expertiză.

Examinând actele şi lucrările dosarului ,instanţa reţine următoarele:

Potrivit expertizei tehnice în construcţii,efectuată în cauză, şi a declaraţiilor martorilor,începând cu anul 2009 reclamanta a construit imobilul locuinţă şi anexe amplasat în str. Buhuşi,str.Tineretului FN jud. Bacău

Imobilul ,descris mai sus, este edificat pe terenul situat în oraşul Buhuşi,str. str.Tineretului FN,jud. Bacău,în suprafaţă de 1.820 mp conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1197/21.07.2009 încheiat la BNP Gh. A..

Deşi reclamantul a arătat în faţa instanţei că nu are nicio contribuţie la edificarea acestor imobile,totuşi instanţa va constata că ele au calitatea de bun comun,fiind edificate pe un teren cumpărat de părţi anterior rămânerii irevocabile a sentinţei de divorţ nr.536/03.08.2009 a Judecătoriei Buhuşi.

Potrivit art . 490 C.Civil ,proprietarul poate face asupra pământului toate plantaţiile şi clădirile ce găseşte de cuviinţă iar potrivit şi 492 C.Civil proprietarul terenului este prezumat a fi proprietarul construcţiilor până la proba contrară.

Faţă de cele reţinute şi văzând şi dispoz. art.111C.P.Civilă instanţa va admite acţiunea .

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Tags: