Top

Drept de procedură civilă. Contestaţie la titlu.

Prin sentinţa civilă nr. 1675/14.04.2008 pronunţată de către J. P. Nţ, a fost respinsă ca neîntemeiată contestaţia la titlu formulată de contestatorul L.V. în contradictoriu cu intimata T. N. Ulterior prin decizia civilă nr. 305/17.11.2008 pronunţată de T.N. în dosarul nr. 7433/279/2007 s-a respins ca nefondat apelul declarat decontestatorul L.V. împotriva sentinţei civile sus-menţinate.

Pentru a pronunţa această decizie s-au reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 4167/28.10.2005 pronunţată de J. P.N. a fost admisă în parte acţiunea principală de partaj bunuri comune formulată de reclamanta T.N. în contradictoriu cu pârâtul L.V., şi tot astfel admisă şi cererea reconvenţională formulată de pârât în contradictoriu cu aceeaşi reclamantă. A fost admisă în parte cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenienţii T.N. şi T.V. în interesul reclamantei-pârâte. S-a constatat că foştii soţi T. N. şi L.V. au avut o contribuţie egală, de 50% la dobândirea bunurilor comune. Ca urmare a sistării stării de codevălmăşie, au fost formate şi atribuite părţilor bunurile în două loturi, echilibrate valoric prin plata unei sulte corespunzătoare.

Împotriva acestei sentinţe civile a fost exercitată calea de atac a apelului, soluţionată prin pronunţarea deciziei civile nr. 96/AC/20.03.2007 de către T.N. – secţia civilă, prin intermediul căreia, pe de o parte, a fost respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta-pârâtă T.N. şi de intervenienţii T.N. şi T. V., iar pe de altă parte, apelul pârâtului-reclamant L.V. a fost admis, hotărârea dată la fond fiind schimbată în parte, prin reţinerea, în cuprinsul masei de bunuri comune, cu modificarea corespunzătoare a întinderii acesteia, a unei alte valori a autoturismului. Recursul promovat împotriva deciziei civile nr. 96/AC/2007 a Tribunalului Neamţ a fost respins, în mod irevocabil, prin decizia civilă nr. 725/12.09.2007 a CA. Bc.

Prin cererea înregistrată la Birou Executor Judecătoresc M.P., pârâtul-reclamant L.V., contestator în cauza de faţă, a solicitat punerea în executare a sentinţei civile nr. 4167 din 28.10.2005 a J.P. Nţ. şi a deciziei civile nr. 96/AC/20.03.2007 a T.N., indicând drept calitate a sa pe aceea de creditor, debitoare fiind menţionată reclamanta-pârâtă T.N.. Astfel, la cererea acestei părţi, a fost înregistrat dosarul de executare nr. 470/2007, în cuprinsul căruia s-au realizat în mod corespunzător toate actele de executare a titlurilor menţionate mai înainte, finalizate prin întocmirea proceselor verbale de punere în posesie a părţilor, asupra bunurilor atribuite în loturi, şi de achitare a sultei stabilite pentru egalizarea acestora. Totodată, la data de 04.01.2008 a fost întocmit procesul-verbal de încetare a executării silite prin achitarea integrală a debitului şi a cheltuielilor de executare silită.

Contestaţia la titlu promovată de pârâtul-reclamant L.V., aşa cum a fost ea motivată şi precizată, nu a putut fi primită, întrucât, prin intermediul criticilor formulate, atât în faţa instanţei de fond, cât şi a celei de apel, în realitate, acesta a urmărit rejudecarea acţiunii având ca obiect partaj bunuri comune, prin reformarea loturilor atribuite părţilor.

În situaţia de faţă, atât hotărârea dată de J.P.N., cât şi cea pronunţată de T.N. cu ocazia soluţionării apelului, titluri executorii ce au făcut obiectul dosarului nr. 470/2007 înregistrat la Birou Executor Judecătoresc M. P., au dispozitive clare, ce nu necesită nici un fel de lămuriri, o dovadă în acest sens fiind şi faptul că executarea silită pornită în dosarul menţionat mai înainte a fost finalizată încă de la data de 04.01.2008, conform procesului-verbal încheiat.

Prin urmare, întrucât criticile apelantului-contestator L.V. nu au putut fi reţinute de instanţa de control judiciar întrucât nu sunt conforme realităţii, calea de atac exercitată împotriva sentinţei civile nr. 1675 din 14.04.2008 a Judecătoriei Piatra Neamţ a fost respinsă ca nefondată.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs apelantul – contestator L. V., recurs promovat şi motivat în termen, legal timbrat înregistrat pe rolul CA. Bc. sub nr. 7433/279/2007.

S-a criticat decizia Tribunalului sub mai multe aspecte :

– instanţa nu a pus în discuţie recalificarea căii de atac, cauza fiind soluţionată în complet nelegal de 3 judecători;

– motivarea ce se regăseşte în cuprinsul deciziei recurate referitoare la tardivitatea promovării contestaţiei nu corespunde documentelor existente la dosar;

– greşit s-a reţinut de instanţă că prin promovarea prezentei contestaţii la titlu s-ar fi urmărit o nouă judecată a acţiunii de partaj, în realitate doar s-a învederat că modul de formare a loturilor scade în mod vădit valoarea economică a terenurilor din lotul contestatorului.

Intimata T.N. a depus întâmpinare, solicitând în esenţă respingerea recursului ca nefondat.

Examinând recursul în raport de motivele invocate, de actele şi lucrările dosarului şi faţă de dispoziţiile art. 304, 312 cod pr.civilă Curtea constată că acesta este nefondat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Potrivit dispoziţiilor art. 402 alin.3 cod pr.civilă – „hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia privind înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea ce se execută”.

Ori, sentinţa civilă nr. 4167/28.10.2005 a J. P.N. a fost supusă atât căii de atac a apelului, cât şi a recursului.

În speţă, deşi contestatorul L.V. şi-a intitulat calea de atac adresată T. N. ca fiind „recurs”, la termenul din 02.11.2008 – încheierea de la fila 22 dosar 7433/279/2007 al T.N.- instanţa a pus în discuţia părţilor recalificarea căii de atac din recurs în apel, cauza fiind soluţionată – aşa cum rezultă din preambulul încheierii din 17.11.2008 în compunerea de 2 judecători prevăzută de lege pentru judecata apelului.

Primul motiv de recurs a fost pentru aceste considerente înlăturat.

A mai susţinut recurentul că instanţa ar fi făcut aprecieri neconforme cu actele de la dosar asupra tardivităţii promovării contestaţiei. Nici acest motiv de recurs nu a putut fi îmbrăţişat. În primul rând, este necesar a sublinia că instanţa de apel a soluţionat cauza pe fondul ei, nu s-a pronunţat prin dispozitiv asupra tardivităţii contestaţiei. În al doilea rând, nu există nici o contradicţie sub acest aspect între motivare şi dispozitiv atâta timp cât instanţa – după ataşarea dosarului de executare nr. 470/2007 – a făcut doar o serie de aprecieri asupra stadiului de soluţionare a acestuia.

A invocat recurentul şi că prin modul de stabilire a loturilor, terenurile atribuite în lotul contestatorului au o valoare economică scăzută, motivat de faptul că sunt terenuri fără cale de acces.

Curtea a constatat că în fapt aceste critici vizează fondul cauzei. Cum pe calea unei contestaţii la titlu instanţa nu poate să reexamineze fondul raporturilor juridice dintre părţi întrucât s-ar încălca puterea de lucru judecat de care se bucură titlu sau titlurile ce fac obiectul executării civile şi cel de-al treilea motiv de recurs a fost înlăturat.

Pentru considerentele sus-arătate, în baza disp. art. 312 cod pr.civilă a fost respins recursul ca nefondat.

S-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 274 cod pr.civilă, obligând partea căzută în pretenţii – în speţă – recurentul să plătească intimatei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Tags: