Top

Societate comerciala în faliment. Închiderea procedurii anterior soluţionării cererii întemeiate pe art. 138 din Legea 85/2006 – răspundere administrator statutar.

Legea 85/2006

Art. 131, 137 din Legea 85/2006

Prin închiderea procedurii falimentului, judecătorul sindic şi administratorul/ lichidatorul judiciar sunt descărcaţi de sarcinile şi atribuţiile prevăzute de Legea 85/2006; în situaţia stabilirii, ulterior închiderii procedurii, a răspunderii administratorului statutar pentru pasivul societăţii printr-o hotărâre irevocabilă pronunţată în temeiul art. 138 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar şi judecătorul sindic nu mai poate lua măsurile prevăzute de actul normativ mai sus menţionat, ceea ce ar impune închiderea procedurii după soluţionarea acţiunii în răspundere administrator

Curtea de Apel Bacău – Secţia comercială,

de contencios administrativ şi fiscal

Decizia civilă nr. 806 din 13 octombrie 2009

Asupra recursului declarat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului împotriva sentinţei civile nr. 837 din 28 mai 2009, Tribunalul Bacău a aprobat raportul depus de lichidatorul judiciar “C” S.P.KL. BACĂU.

În temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, închide procedura falimentului împotriva S.C. “C. I” S.KL.

S-a dispus radierea debitoarei, S.C. “C. I.” S.KL, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1377/1996.

În temeiul art. 136 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, a fost descărcat lichidatorul judiciar “C” S.P.KL. de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

În temeiul art. 135 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, s-a dispus notificarea prezentei hotărâri creditorilor, debitorului, D.G.F.P. BACĂU, O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău sau altor registre pentru efectuarea menţiunilor din oficiu şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În baza art. 4 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei s-a dispus plata către lichidatorul judiciar “C” S.P.R.L din fondul de lichidare a cheltuielilor de procedură în cuantum de 1181,05 lei şi onorariul administratorului judiciar şi lichidatorului judiciar în sumă de 10.000 lei.

S-a reţinut de instanţa de fond că la data de 28.05.2009 lichidatorul judiciar “C” S.P.KL., desemnat să administreze procedura falimentului debitorului S.C. “C. I” S.KL. cu sediul în mun. B., str. S. P., nr.., jud. B., înmatriculată la O.KC. de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1377/1996 a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea debitoarei şi neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru a acoperi cheltuielile de lichidare; că procedura concursuală a fost deschisă prin sentinţa civilă nr. 301/02.07.2007; că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,

Având in vedere ca debitoarea nu deţine în patrimoniu bunuri care sa fie valorificate în cadrul procedurii, procedura insolvenţei în forma simplificată deschise împotriva debitoarei poate fi închisă, fiind aplicabile prevederile art.131 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, care prevede ca “în orice stadiu al procedurii prevăzute de prezentă lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentinţa de închidere a procedurii prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul comerţului în care este înmatriculată.

Referitor la cea de-a doua condiţie prevăzută de art. 131 din Legea nr. 85/2006, se reţine că alin. (1) al art. 4 din Legea reorganizării judiciare şi a falimentului prevede regula potrivit căreia toate cheltuielile aferente procedurii se suportă din averea debitorului, iar alin. (4) reglementează excepţia referitoare la utilizarea fondului de lichidare în lipsa disponibilităţilor din contul debitorului. Această excepţie nu îşi găseşte însă aplicarea decât în situaţia în care se justifică desfăşurarea în continuare a procedurii în scopul prevăzut de art. 2 din Legea nr. 85/2006 de acoperire a pasivului, întrucât, în cauză, este necontestată lipsa bunurilor din averea debitoarei, nu se poate pune problema acoperirii pasivului şi, prin urmare, nu se justifică nici folosirea fondului de lichidare pentru continuarea procedurii, doar creditorii putând să-şi asume riscul avansării de noi sume şi implicit, al creşterii pasivului.

De asemeni, instanţa a constatat că prin modificările aduse art. 131 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei prin O.U.G. 173/2008, legiuitorul nu a mai lăsat la latitudinea judecătorului închiderea procedurii, sintagma „judecătorul sindic va putea da o sentinţă de închidere” fiind înlocuită cu „judecătorul sindic va da o sentinţă de închidere”.

Judecătorul sindic, a reţinut că nu s-au formulat, de către creditorii debitoarei, obiecţiuni la raportul final depus, în temeiul art. 130 din Legea 85/2006, urmează să aprobe raportul final.

În baza art. 4 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei a dispus plata către lichidatorul judiciar “C” S.P.KL., din fondul de lichidare a cheltuielilor de procedură în cuantum de 1181,05 lei şi onorariului administratorului judiciar şi lichidatorului judiciar în sumă de 10.000 lei.

Împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Bacău a promovat recurs creditoarea A.V.A.S – Bucureşti considerând-o nelegală, motivat de faptul că nu s-au respectat prevederile art. 129 din legea 85/2006, lichidatorul având obligaţia de a prezenta judecătorului sindic un raport final împreună cu bilanţul general, al căror copii trebuiau comunicate tuturor creditorilor şi debitoarei; în situaţia în care nu a primit aceste copii nu a avut posibilitatea a formula obiecţiuni la Raportul final.

De asemenea, a fost eliminată posibilitatea de a fi formulată de către creditori cererea pentru atragerea răspunderii personale a administratorului, cu atât mai mult cu cât din adresa lichidatorului judiciar rezultă că în patrimoniul debitoarei se află bunuri nevalorificate, solicitând avansarea cheltuielilor de procedură.

Recursul a fost considerat fondat pentru următoarele considerente:

La termenul din 19 februarie 2009, lichidatorul judiciar arată că a depus la dosarul cauzei Raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la intrarea societăţii în stare de insolvenţă şi solicită acordarea unui nou termen pentru a formula acţiune de atragerea răspunderii administratorilor, urmând a convoca adunarea creditorilor pentru aprobarea raportului final cu propunerea de închidere a procedurii falimentului.

Acţiunea întemeiată pe art. 138 din Legea 85/2006, este înregistrată la Tribunalul Bacău sub nr. 247.1/110/2009, cu termen la 12 noiembrie 2009 ; ori, conform art. 136 (1) din legea 85/2006, prin închiderea procedurii de faliment judecătorul sindic, lichidatorul şi toate persoanele care i-au asistat sunt descărcate de orice îndatorire cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, asociaţi sau acţionari.

De asemenea, conform art. 137 (1) din Legea 85/2006, permite ca debitorul, ca persoană fizică a fost obligat să-şi achite obligaţiile, în cadrul procedurii.

Pe cale de consecinţă, faţă de cele mai sus menţionate, instanţa a considerat că nu trebuia închisă procedura şi în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a admis recursul şi a casat sentinţa, trimiţând cauza spre rejudecare, aceleiaşi instanţe.

Cu ocazia rejudecării, instanţa de fond a analizat şi cele menţionate de recurentă, privind comunicarea Raportului final şi situaţia bunurilor ce s-ar mai afla în probatoriul societăţii debitoare.

Tags: