Top

Pensii

Prin cererea adresat? acestei instan?e ?i înregistrat sub nr. 5038 din 05.09.2007 d-na P.E. a chemat în judecat? CJP Bac?u ar?tând c? nu este de acord cu decizia emis? de aceasta ?i solicitând verificarea c?r?ii de munc? ?i a punctului de pensie. A cerut, de asemenea, contestatoarea explica?ii la men?iunea „nu se restituie” înscris? pe cartea de munc? precum ?i calcularea dobânzilor la sumele achitate cu întârziere.

Contesta?ia nu a fost motivat? în drept, în sus?inerea acesteia fiind depuse la dosar înscrisuri (f.2-22, 60-66).

Ac?iunea este legal scutit? de plata taxei judiciare de timbru ?i a timbrului judiciar potrivit dispozi?iilor Legii 19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentan?ii s?i legali (f.27,28) CJP Bac?u a solicitat respingerea contesta?iei ca nefondat? ar?tând c? în 2001 contestatoarea a solicitat prin cererea înregistrat? sub nr. 152470/16.11.2001 înscrierea la pensie anticipat? par?ial?. Prin decizia nr. 152470/16.11.2001 a fost stabilit dreptul la pensie anticipat? prin re?inerea unui stagiu de cotizare realizat de 27 ani 1 lun? ?i 29 de zile fa?? de stagiul de cotizare necesar de 25 ani.

Având în vedere faptul c? reclamanta a solicitat înscrierea la pensie anticipat? par?ial? cu 5 ani mai devreme decât vârsta standard de pensionare, iar la data înscrierii la pensie dep??ise stagiul de cotizare necesar cu 2 ani la pensia pentru limita de vârst? s-a aplicat o penalizare de 27% (0,45% pentru fiecare lun? de anticipare).

La data îndeplinirii condi?iilor, pentru a beneficia de pensie pentru limita de vârst?, pensia pentru limita de vârst? se recalculeaz? prin eliminarea diminu?rii ?i prin ad?ugarea perioadelor asimilate ?i a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensie pentru limit? de vârst? f?cându-se la cerere( art. 52 din Legea 19/2000).

Prin cererea nr. 64024 din 13.09.2006 reclamanta solicit? în temeiul art. 52 din Legea nr. 19/2000 trecerea de la pensie anticipat? la pensie pentru limit? de vârst?.

Prin decizia nr. 152740/2.08.2007 în prezenta cauz? se mai arat? în întâmpinare – au fost recalculate drepturile de pensie doar prin ridicarea penaliz?rii de 18% nefiind influen?at punctajul mediu anual stabilit în anul 2001, acesta r?mânând acela?i – 0,833394 puncte.

În sus?inerea întâmpin?rii au fost depuse la dosar înscrisuri (fl. 29-32).

La cererea contestatoarei, instan?a a dispus efectuarea unei expertize contabile (fl. 49-57), lucrarea fiind completat? cu r?spunsul dat obiec?iunilor formulate de contestatoare (fl. 67, 68, 81, 82).

Examinând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:

Prin decizia nr.152470/2.08.2007 CJP Bac?u a admis cererea de pensionare înregistrat? sub num?rul 64024/13.09.2006, formulat? în baza Legii 19/2000 ?i a stabilit în favoarea doamnei P.E. drepturi de pensie în cuantum de 283 lei lunar, plata drepturilor urmând a se face începând cu 21.10.2006 (fl. 3).

S-a re?inut în cuprinsul deciziei totalul stagiului de cotizare realizat de 30 ani, 1 lun? ?i 29 zile, stagiul complet de cotizare fiind de 25 ani ?i 11 luni, vârsta standard de pensionare de 57 ani ?i 11 luni, num?rul de puncte realizate fiind de 21.61295, punctajul mediu anual de 0,83394 iar valoarea punctului de pensie de 339.30.

Doamna P.E. a solicitat verificarea corectitudinii deciziei sub aspectul salariilor (astfel cum acestea figureaz? în cartea sa de munc?) ?i al punctului de pensie (atât la data pension?rii anticipate cât ?i la cea a pension?rii de drept).

Prin expertiza efectuat? de dl. C.C. s-a stabilit c? valoarea punctului de pensie a fost re?inut? corect, calculele efectuate de CJP Bac?u respectând prevederile Lg. 19/2000 iar pensia în plat? la nivelul anului 2007 fiind stabilit?, de asemenea în mod corect de intimat? care a pl?tit contestatoarei toate diferen?ele de pensie în sum? de 908 lei pentru perioada 21.10.2006-31.12.2007 (fl. 54).

În consecin??, instan?a a constatat c? decizia nr. 152470/2.08.2007 a fost calculat? cu respectarea dispozi?iilor Legii 19/2000, contesta?ia formulat? împotriva acestei decizii urmând a fi respins? ca nefondat?.

Etichete: