Top

Carte funciară

Prin sentinţa civilă nr. 2261/09.09.2008 Judecătoria Oneşti a respins acţiunea formulată de reclamantul V.E. împotriva pârâţilor C.L.O. şi B.C.F.P.I.O. pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, a respins ca rămasă fără obiect excepţia inadmisibilităţii.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut următoarele:

B.C.F.P.I.O. are obligaţia de a înscrie în cărţile funciare toate menţiunile dispuse de instanţe prin hotărâri judecătoreşti. Această obligaţie nu este însă condiţionată de participarea în proces.

Analizând dispoziţiile art.34 din Legea nr.247/2005 capitolul XII instanţa constată că acest articol nu prevede obligativitatea participării în proces a B.C. F.P.O.

Faţă de această situaţie instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului B.C.F.P.I.O..

La termenul de judecată de astăzi instanţa a invocat, don oficiu, excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâtului C.L.O..

Cu privire la această excepţie instanţa reţine următoarele:

Conform art.20 al.1 din Legea nr.215/2001 comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei locale, iar conform art.21 al.2 din acelaşi act normativ în justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean.

Faţă de dispoziţiile art.20 şi 21 din Legea nr.215/2001 instanţa constată că nu poate avea calitate procesuală pasivă C.L.O., motiv pentru care va respinge acţiunea pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Împotriva sentinţei a declarat apel reclamantul V.E.. Apelul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bacau Secţia Comercială şi Contencios Administrativ care prin încheierea din 06.01.2009 a dispus scoaterea cauzei de pe rol şi înaintarea spre soluţionare secţiei civile.

Cauza a fost înregistrată în apel pe rolul Tribunalului Bacau secţia civilă sub nr. 604/110/2009.

Apelantul-reclamant nu a motivat cererea de apel iar prin concluziile scrise înaintate la dosar a arătat că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a C. L.O. a fost soluţionată nelegal cu încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii, excepţia nefiindu-i comunicată, aşa încât nu a putut să-şi formuleze apărări.

Analizând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele:

Reclamantul nu a motivat cererea de apel dar în considerarea efectului devolutiv a apelului procesul este adus în întregul său în faţa instanţei de apel.

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul V.E. a solicitat în baza art. 34 din Legea 7/1996 rectificarea Cărţii funciare nr. 5321/N a municipiului Oneşti în sensul diminuării domeniului public al localităţii.

În mod corect a reţinut prima instanţă că pârâtul B.C.P.I.O. nu are calitate procesuală pasivă deoarece procedura rectificării cărţii funciare astfel cum este reglementată prin Legea 7/1996 nu cuprinde dispoziţii care să se confere legitimare procesuală pasivă O.C.P.I.

Litigiul dedus judecăţii de către reclamant priveşte înscrierea în Cartea Funciară a unui teren care este obiect al dreptului de proprietate publică, titularul acestui drept fiind Municipiul Oneşti. Prin urmare în mod corect s-a reţinut lipsa calităţii procesuale pasive a C.L.O., reclamantul putând să-şi valorifice drepturile pretinse în prezenta cauză doar în contradictoriu cu titularul dreptului de proprietate astfel cum este înscris în Cartea funciară pentru care s-a cerut rectificarea cu reactualizarea documentaţiei.

În privinţa modului de soluţionare a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului C.L.O. nu există temeiuri pentru aplicarea prevederilor art. 297 al. 1 C.p.c. astfel cum a solicitat prin concluzii apelantul-reclamant întrucât deşi în primă instanţă nu a fost citat cu menţiuni referitoare la această excepţie declarând apel, putea să-şi formuleze toate apărările pe care le considera necesare , apelul fiind o cale de atac devolutivă.

Faţă de cele reţinute , văzând şi prevederile art. 296 C.p.c., va respinge apelul ca nefondat.

Etichete: