Top

Fond funciar

Pronuntând sentinta civilă nr. 2859/28.10.2008 Judecătoria Oneşti a admis acţiunea formulată de reclamantul S.Gh.V. împotriva pârâtilor S.Gh.C., S.Gh.Gh., S.E., Consiliul Local G.V. si Comisia Judeteană B. si a dispus modificarea titlului de proprietate astfel :

1. în T.P. 181097/26.02.2003 – la rubrica „Cetăteanul” se înscrie S. C.Gh. în loc de S. Gh.;

– în T.8 , P-231/5 pentru suprafata de 0,7900 ha, la punctul cardinal Vest înscrie ca vecin S. C.Gh., în loc de rezervă;

– în T-20, P-560/61, pentru suprafata de 0,2100 ha la punctul cardinal Est înscrie ca vecin M.D. în loc de rezervă, iar la punctul cardinal Sud înscrie ca vecin R. D. Gh. în loc de R. M.

2.In T.P. 181447/30.04.2003: – la rubrica „Persoană fizică/Persoană juridică” se înscrie S. Gh. în loc de S.Gh.Gh.;

– schimbă amplasamentul suprafetei de 1 ha teren forestier în T -1, P-1/54 UP IV UA 78, în T-1, P-53 Ocolul Silvic L.

Totodată, judecătoria a respins cererea de interventie în interes propriu formulată de intervenientul R. Gh.Gh.si în temeiul art.274 cod procedură civilă a obligat pârâtii să plătească reclamantului suma de 1003,4 lei cheltuieli de judecată.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs în termen, motivat, legal scutit de plata taxei judiciare de timbru (f.32) de asemenea, în termen , dl S.Gh.V. solicitând corectarea greşelii de nume din S. în S. şi obligarea la cheltuieli de judecată inclusiv onorariul de apărător conform actelor justificative ce urmează a fi depuse la dosar.

Ulterior, recurentul-reclamant a formulat precizări (f.29) arătând că a fost nevoit să formuleze recurs întrucât mandatarul său avocat a omis să depună la dosarul de fond chitanta privind plata onorariului în valoare de 700 lei si biletele de transport în valoare de 58 lei, documente care au fost depuse la termenul din 12.01.2009 în dosarul de recurs (f.21,22).

S-a arătat, de asemenea, în precizări faptul că numele său corect este de „S. C.Gh.” şi nu „S.Gh.Gh.” astfel cum rezultă din certificatele de stare civilă depuse în copie la dosarul de fond (f.17, 18) şi faptul că doar dintr-o eroare cei trei frati ai recurentului au fost trecuti în calitate de pârâţi în loc de reclamanti, acestia declarând câ sunt de acord cu actiunea formulată, astfel încât sentinta judecătoriei se impune a fi modificată în sensul precizării cotei de cheltuieli ce trebuie recuperată de la Comisia Locală G.V.

Intimaţii-pârâti S. Gh.Gh., S. Gh.C. si S. Gh.E. au formulat întâmpinare arătând că nu sunt de acord cu obligarea lor la plata cheltuielilor de judecată având în vedere că sunt, alături de reclamant, moştenitori ai lui S. C.Gh. şi că au achiesat la pretentiile reclamantului, calitatea în care ar fi trebuit să figureze în proces fiind aceea de reclamanti şi nu de pârâţi (f.25-28).

Deşi legal citaţi, ceilalti intimati nu s-au prezentat personal, respectiv prin delegat în instantă si nici nu au formulat întâmpinare.

Din actele si lucrările dosarului, instanta retine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Onesti la 10.08.2007, precizată (f.31) dl. S. Gh.V. a chemat în judecată Comisia Locală G.V. pentru aplicarea L.18/1991, Comisia Judeteană B. si pe moştenitorii S. Gh.C., S. Gh.Gh si S. E. „în calitate de părti ce pot pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul”, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunta să se dispună modificarea T.P. nr.181447/30.04.2003 în sensul includerii suprafetei de 1 ha teren forestier pe vechiul amplasament precum si modificarea t.p. 181097/26.02.2003 în sensul mentionării vecinilor conform planului si posesiei din teren, cu cheltuieli de judecată.

Fiind citati în calitate de pârâţi, fraţii reclamantului S. Gh.C., S. Gh.Gh. si S. Gh.E. au formulat întâmpinare depusă chiar până la primul termen de judecată din 4.09.2007 (f.26) arătând că sunt de acord în totalitate cu acţiunea reclamantului si solicitând să nu mai fie citati.

Pronuntând sentinta civilă nr. 2859/28.10.2008 Judecătoria Onesti a admis actiunea reclamantului, a respins cererea de interventie în interes propriu formulată de dl. R. Gh.Gh. si dispunând modificarea celor două titluri de proprietate indicate de reclamant, a obligat pârâtii să plătească reclamantului suma de 1003,4 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, fără a preciza care pârâţi sunt obligati, desi avea datoria de a stabili calitatea fiecărei părti din proces dată fiind modalitatea de exprimare aleasă de reclamant care a chemat în judecată pe cei trei frati ai săi, în calitate de părti „ce pot pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul”, verificând astfel incidenta art.57-59 cod procedură civilă.

Pe de altă parte, obligând pe toţi pârâţii la plata cheltuielilor de judecată, instanţa a încălcat dispozitiile art.275 cod procedură civilă potrivit cărora pârâtul care a recunoscut la prima zi de înfăţişare pretentiile reclamantului (f.26 dosar fond) nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată…şi nici nu a verificat culpa procesuală a fiecărui pârât, în cauza de faţă neputându-se reţine o astfel de culpă în sarcina celor 3 pârâţi persoane fizice.

Insă cei interesaţi să critice sentinţa judecătoriei cu privire la acest aspect sunt doar intimatii S. Gh. C., S. Gh.C., S. Gh.Gh. şi S. E. care nu au formulat recurs.

Referitor la cuantumul cheltuielilor de judecată acordate de judecătorie, instanta constată că pârâţii au fost obligati la plata onorariului expert (f.93 si 162 dosar fond) în recurs fiind depuse înscrisuri care dovedesc plata onorariului de avocat de 700 lei (f.21) precum si efectuarea de cheltuieli de transport în sumă de 58 lei (f.22).

In ceea ce priveşte consemnarea gresită a numelui recurentului de S. în loc de „S.”, instanta constată că prin încheierea pronuntata în camera de consiliu la 20.11.2008 Judecătoria Oneşti a procedat la îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentintei civile nr.2859/28.10.2008.

In consecintă constatând că, în recurs s-au dovedit a fi efectuate si alte cheltuieli de judecată, fără a se putea retine culpa primei instante, sentinta civilă nr. 2859/2008 urmează a fi modificată în parte în sensul obligării comisiilor pârâte şi la plata sumei de 758 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Luând act că nu se solicită cheltuieli de judecată în recurs.

Tags: