Top

Carte funciară.Plângere.Intabularea dreptului proprietăţii aparţinând A.F.P.

Prin sentinţa civilă nr.2319/22.07.2009, pronunţată în dosarul nr.3576/270/2009 al Judecătoria Oneşti , s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a O.C.P.I. Bacău şi s-a respins plângerea formulată de reclamanta A.F.P. Oneşti împotriva încheierii nr.4166/26.05.2009 a B.C.P.I. Oneşti.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că, prin H.G. nr.523/1995, s-a aprobat transmiterea imobilului situat în Oneşti,din administrarea R.A.G.C.L. Oneşti în administrarea Ministerului Finanţelor, în vederea folosirii acestui imobil drept sediu pentru organele teritoriale din subordinea Ministerului Finanţelor.

S-a arătat de instanţă că, în încheierea contestată s-a reţinut că nu s-a făcut dovada dreptului de proprietate de către reclamantă, acest aspect fiind invocat şi de instanţa de fond în respingerea plângerii. Privitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a O.C.P.I., instanţa de fond a reţinut că se impune admiterea acestei excepţii deoarece, raportat la dispoziţiile art.20 alin.2 şi art.51 alin.1 din Legea 7/1996, O.C.P.I. este obligat să dea curs hotărârii judecătoreşti prin care se soluţionează plângerea îndreptată împotriva încheierii emise de O.C.P.I. şi această obligaţie nu e condiţionată de participarea sa în proces.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, reclamanta.

Apelul este scutit de plata taxei de timbru conform art.229 O.G.92/2003.

In motivarea apelului, apelata a arătat că soluţionarea cauzei s-a făcut, în mod nelegal, atât în ceea ce priveşte excepţia cât şi în ceea ce priveşte fondul cauzei.

Sub aspectul excepţiei, apelanta a arătat că invocarea recursului în interesul legii nu are relevanţă în speţă şi pe de altă parte, decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a fost publicată în Monitorul Oficial şi nici motivată şi ca atare nu are relevanţă în cauză.

S-a arătat că instanţa a ignorat dispoziţiile art.72 şi 73 Ordinul nr.633/2006, admiţând excepţia , apelanta fiind pusă în situaţia de a nu avea cu cine se judeca, în condiţiile în care, în speţă, dreptul nu se înscrie împotriva unei alte părţi.

Cât priveşte fondul cauzei, apelanta a arătat că instanţa de fond nu a analizat actele depuse , respectiv schiţa cadastrală şi planul de amplasament , HCL din 09.03.1995 şi mai ales HG nr.523/1995.

Intimata OCPI, prin întâmpinare , a solicitat respingerea apelului întrucât soluţia dată excepţiei corespunde deciziei nr.72/15.10.2007 a I.C.C.J., decizie motivată şi publicată în Monitorul Oficial nr.685/2008.

Privitor la fondul cauzei, intimata a arătat că apelanta nu a prezentat acte de proprietate nici în ceea ce priveşte contestaţia şi nici în ceea ce priveşte terenul, astfel încât se impune respingerea apelului.

Intimata a solicitat judecata cauzei şi în lipsă.

In apel nu s-au depus înscrisuri noi şi nici nu s-au administrat alte probe.

Analizând motivele de apel invocate, tribunalul reţine:

Susţinerile apelantei în sensul că prin admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a O.C.P.I., apelanta ar fi pusă în imposibilitatea de a se judeca, atâta vreme cât dreptul de proprietate nu a fost înregistrat în favoarea cuiva, nu sunt întemeiate deoarece în această situaţie se aplică procedura necontencioasă şi astfel cum a arătat şi instanţa de fond încheierea O.C.P.I. poate fi analizată, în calea plângerii, fără ca O.C.P.I. să figureze în calitate de intimat, soluţia instanţei fiind obligatorie pe O.C.P.I.

Raportat la criticile aduse fondului, tribunalul reţine că acestea sunt întemeiate deoarece potrivit anexei nr.1 pct. 29 din Legea nr.213/1998, terenurile şi clădirile în care-şi desfăşoară activitatea (…) organele de specialitate ale administraţiei publice şi instituţiile publice subordonate acestora (…) serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale aparţin domeniului public al statului, stat reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile art.12 alin.5 Legea 213/1998.

In consecinţă faţă de dispoziţiile legale sus menţionate având în vedere şi H.G. nr.523/1995, tribunalul, în temeiul art.296 Cod procedură civilă, va admite apelul şi va schimba , în parte, sentinţa apelată.

Etichete: