Top

Acte ale autorităţilor publice

Prin încheierea din 8.094.2009, pronunţată de Judecătoria Bacău în ds nr.5931/180/2008 s-a dispus în temeiul art 4 alin.1 din Lg.554/2004, şi s-a trimis cauza pentru soluţionarea excepţiei de nelegalitate a actului administrativ unilateral cu caracter individual emis de Primarul municip Bacău, reprezentând decizia nr.2649/14.10.2002 emisă pentru B.N. , excepţie invocată de pârâta SC B.P.COM SRL.

La această instanţă cauza a fost înregistrată sub nr.6358/110/2009.

Reclamanta SC B.P.COM a invocat excepţia de nelegalitate a actului administrativ unilateral cu caracter individual emis de Primarul municip Bacău prin decizia nr.2694/14.10.2002, dispusă în favoarea pârâtei B.N. privind terenul, în care la data respectivă, conform expertizei tehnice din dosarul nr.5931/180/2008, efectuat de expert tehnic ing P.A. : „ există construit pe fundaţia de beton armat, construcţia spaţiului comercial edificată de SC P. SRL Bacău, în baza Autorizaţiei de construire nr.239 din 04.04.2001.

Critică pentru nelegalitate decizia nr.2694/14.10.2002 întrucât anterior datei de intrare în vigoare a Legii 10/2001, încalcă prevederile imperative ale art 10 , pct.1,2, şi 3 din Legea nr.10/2001.

La data în care a fost emisă această decizie, autoarea vânzătoare B.N., din contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr.4760 din 16.12.2002, nu a intrat legal în drepturile de proprietate pentru terenul afectat de imobilul edificat de SC P. SRL, în baza autorizaţiei de construcţie nr.230/04.04.2001, emisă de Primăria municip. Bacău şi că terenul de sub imobilul construcţie al SC P. SRL îndeplinea condiţiile de a fi exceptat de la restituirea în natură.

Critică nelegalitatea deciziei nr.2694/14.10.2002, emisă de Primarul Municip Bacău pentru pârâta B.N. şi sub aspectul că aceasta şi persoanele de la care se pretinde că a intrat prin moştenire pentru dreptul de retrocedare în baza Legii nr.10/2001 republicată, nu au fost proprietari tabulari pentru imobilul teren, care a fost restituit în favoarea acesteia, de Primarul municip. Bacău.

Reclamanta a mai invocat şi excepţia de nulitate a contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr.4760 din 16.122.2002 la BNP I.Ş., excepţia de nulitate a clauzei contractuale prevăzută în contractul autentificat sub nr.4760/16.12.2002, prin care se prevede că SC Ş. SRL intră în posesie asupra terenului cumpărat precum şi excepţia de prescripţie a dreptului de a pune în executare a decizia nr.2694/14.10.2002.

Pârâta nu a formulat întâmpinare iar apărările formulate de avocat A.V. nu vor fi luate în considerare întrucât acesta are delegaţie pentru SC Ş. SRL Bacău nu şi pentru B.N..

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele.

Prin dispoziţia nr.2694/14.10.2002, emisă de Primarul municip Bacău, s-a dispus restituirea pârâtei B.N., două suprafeţe de teren în suprafaţă totală de 259,19 m.p..

S-au dat următoarele contracte de cesionare : nr.15330/1998- SC Ş. SRL ; nr.11879/1998 –SC N.O.SRL; nmr.14164/1998 – SC I.P.C. SRL; 38271/2000 SC P. SRL.

S-a transmis oferta de acordare a despăgubirilor băneşti, la Prefectura judeţului Bacău, conform art 36 din Lg.nr.10/2001, iar valoarea despăgubirilor solicitate să fie de 100 USD/m.p. urmând ca evaluarea să fie făcută de către comisia abilitată de lege.

Pentru suprafaţa de teren restituită B.N. a achitat suma de 1.026.121 lei , conform chitanţei nr.6306308/15.08,.2002 – anexată.

Prin rezoluţia 4520/P/2004 din 22.12.2004 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, s-a reţinut că nu se impune începerea urmăririi penale faţă de B.N. pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 292 c.p şi art 215 alin.2,3 c.p. întrucât faptele nu există şi au continuat urmăririle faţă de N.V.E. pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 292 c.p.c şi art 215 alin.2,3 c.p.

Pentru a pronunţa această rezoluţie, s-a reţinut că prin contractul de concesionare nr.38271 din 13.11.2000 Consiliul Local al municip. Bacău prin primarul Municip Bacău a concesionat către SC P. SRL Bacău., reprezentată prin adm.N.V.E., suprafaţa de 12,00 m.p. teren situat în Bacău pe o perioadă de 10 ani de zile .

Conform contractului de concesionare, până în luna octomb.2002, SC P. SRL Bacău, în baza autorizaţiei de construcţie nr.230/04.04.2001 a Primăriei Municip Bacău, a executat pe terenul concesionat o construcţie în valoare aproximativă de 60 milioane lei.

La data de 14.10.2002, prin dispoziţia nr.2694 a Primarului Municip Bacău s-a dispus restituirea numitei B.N. a suprafeţei totale de 259,19 m.p teren printre care şi cel concesionat în octombrie 2000 de către SC P. SRL Bacău, În dispoziţie se înscria preluarea de către persoana fizică B.N. a contractului de concesionare al SC P. SRL Bacău cu nr.38271/2000.

Martorii O.M. şi O.M., concesionari ai altor suprafeţe de teren situate în aceeaşi zonă şi redate proprietarului B.N., confirmă că aceasta din urmă a luat legătura cu fiecare concesionar, deci inclusiv şi cu reprezentanţii SC P. SRL Bacău, pentru a le vinde terenurile pe care aveau construcţiile, dar care nu erau în proprietatea lor. Această situaţie de fapt este confirmată şi de declaraţia administratorului SC P. SRL Bacău.

Întrucât la data formulării propunerii (iunie 2002 şi până în decembrie 2002 SC P. SRL nu a ajuns la o înţelegere cu persoana fizică B.N. cu privire la achiziţionarea terenului de 12,00 m.p, pe care avea construcţia prin contractul nr.4760/16.12.2002 autentificat la B.N.P. I.Ş. , B.N. a vândut lui N.Ş. suprafaţa totală de 24 m.p.

Vânzarea terenului a inclus şi suprafaţa de 12 m.p, proprietatea numitei B.N., dar pe care se afla construcţia SC P. SRL Bacău.

Prin contractul de vânzare cumpărare nr.16490/21.05.2004, autentificat la BNP L.D. SC P. SRL Bacău a vândut SC B.P.COM SRL Bacău construcţia realizată pe suprafaţa de teren de 19 m.p. situat în jud Bacău.

În contract administratorii SC P. SRL – N.V.E. şi N.I. – menţionează că terenul aflat sub construcţie şi aferent spaţiului comercial este proprietatea Primăriei Bacău şi atribuit în folosinţă societăţii vânzătoare .

Ori din adresa nr.4 din 6.02.2003 a SC P. SRL, către Camera Notarilor Publici, rezultă fără nici un fel de dubiu că administratorii aveau la cunoştinţă de faptul că terenul a fost retrocedat în proprietatea numitei B.N..

Prin plângerea depusă la 01.04.2004 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, B.V. –administrator al SC B.P. COM SRL Bacău a solicitat efectuarea de cercetări faţă de B.N. şi N.Ş. pentru faptul că nu au înserat în contractul de vânzare cumpărare dintre ei, cu nr.4760/16.02.2002, existenţa şi vânzarea construcţiei aparţinând SC P. SRL Bacău, precum şi contractul de vânzare concesionare a terenului de către această societate . Se menţionează că, în acest fel s-a ajuns , prin neintabularea contractului , ca societatea sa să cumpere o construcţie de la SC P. SRL Bacău fără a avea proprietatea sau drept de concesiune asupra terenului.

Prin sentinţa civilă nr.1698 din 6.12.2004 s-a respins cererea reclamantei SC B.P.COM SRL Neamţ împotriva pârâtelor B.N. şi SC Ş. SRL Bacău, privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4760/16.12.2002.sentinţa de mai sus a rămas definitivă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Bacău.

Prin urmare în contractul de concesiune, părţile au susţinut că la încetarea contractului de concesiune concedentul are dreptul să îşi manifeste opţiunea de a dobândi investiţia realizată de concesionar.

Odată cu preluarea terenului restituit în baza Lg.10/2001 pârâta B.N. a preluat şi contractul de concesionare , căpătând calitatea de concedent iar dreptul de proprietate asupra terenului a fost intabulat de către pârâtă la data de 9.12.2002.

Faţă de considerentele arătate dispoziţie ce se solicită a fi anulată, respectă prevederile art 10 din Lg.10/2001, astfel că acţiunea privind nelegalitatea actului cu nr.2694/2002 urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Etichete: