Top

Faliment.Suspendare.Efecte sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei.

Asupra cauzei de faţă constată următoarele

Prin cererea înregistrată pe rolul TRIBUNALULUI BACĂU -Secţia comercială şi contencios administrativ sub nr. 2397/110/2010 reclamanta debitoare S.C.Q Grup S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta creditoare S.C. E 3 T Z „F.A.” U pe calea ordonanţei preşedinţiale solicitând ca judecătorul sindic să dispună , până la soluţionarea recursului declarat împotriva sentinţei civile nr.169/05.02.2010, menţinerea dreptului de administrare , suspendarea tuturor măsurilor luate de judecătorul sindic şi lichidatorul judiciar desemnat L T IPURL până la judecarea recursului.

Cererea a fost timbrată cu 10 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii s-a arătat că la data de 16.02.2010 a luat cunoştinţă că că s-a deschis procedura generală la cererea creditoarei pârâte pentru recuperarea unei creanţe de 18.962,68 € şi că , odată cu sentinţa civilă, a primit şi notificarea nr.66/16.02.2010 a lichidatorului judiciar desemnat.

Precizează reclamanta că poate proba cu acte că suma pretinsă nu este certă lichidă şi exigibilă şi că nu este în întârziere la plata ratelor lunare De asemenea, susţine că de la formularea cererii creditoarei între părţi a avut loc o înţelegere prin care creditoarea urma să renunţe la judecată după dovedirea faptului că debitoarea nu este insolvabilă şi că facturile sunt achitate, motiv pentru care nu s-a formulat contestaţie şi nici nu a propus probe. Se solicită a se constata că suma pretinsă nu este certă , lichidă şi exigibilă . şi că nu este în stare de insolvenţă,din cele 29 de facturi fiscale înaintate de creditoarea la dosarul de fond doar 3 facturi sunt neachitate , creditoarea recunmoscând că debitoarea se află în graficul de plăţi..Susţine reclamanta debitoare că măsurile luate de judecătorul sindic stânjenesc bunul mers şi împinge societatea la faliment .

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.581 C.Pr.Civ, iar în susţinere s-au depus înscrisuri.

Instanţa apreciază cerere ca inadmisibilă.

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 169/05.02.2010 s-a admis cererea creditoarei S.C. E 3 T Z „F.A.” U şi în temeiul art.107 alin.1 lit A pct b din lg. Nr. 85/2006 s-a deschis procedura falimentului , în formă generală împotriva debitoarei S.C.Q Grup S.R.L., s-a dispus dizolvarea debitoarei şi ridicarea dreptului de administrare şi s-a desemnat lichidator judiciar provizoriu L T IPURL.

Împotriva acestei sentinţe debitoarea a declar recurs solicitând şi suspendarea executării hotărârii .

Prin prezenta cerere debitoarea s-a adresat instanţei solicitând suspendarea tuturor măsurilor dispuse de judecătorul sindic prin sentinţa nr.169/05.02.2010 şi a măsurilor luate de lichidatorul judiciar pe calea ordonanţei preşedinţiale până la soluţionarea recursului declarat împotriva sentinţei mai sus amintite.

Potrivit normelor generale prevăzute de art.581 C.Pr.Civ ce reglementează ordonanţa preşedinţială instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Legea Nr.85/2006 privind procedura insolvenţei norma specială faţă de cele arătate mai sus, stabileşte imperativ şi limitativ cazurile în care, hotărârilor pronunţate de judecătorul sindic –care sunt executorii – le sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la suspendarea executării hotărârii, suspendare asupra cărei se poate pronunţa doar instanţa de control judiciar, sesizată cu soluţionarea recursului, potrivit art.8 alin 4 şi 5 din lg. Nr.85/2006.

Apreciind prin urmare că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile speciale ale Legii nr. 85/2006 şi nu dispoziţiile generale privind procedura ordonanţei preşedinţiale, instanţa va respinge cererea ca inadmisibilă.

Etichete: