Top

Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)

Sentinţa civilă nr. 5636/2008

Prin cererea înregistrată sub pe rolul Judecătoriei Bacău reclamanta Z I în contradictoriu cu pârâţii A C, H D, G D, S I, S P, M F, PI, FC,şa a solicitat să se constate că a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra unei boxe în suprafaţă de 1,39 mp situată între etajele 4 şi 5 ale blocului C2 –

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 44 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

iniţial reclamanta a chemat în judecată ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI „BACĂU care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive motivând că spaţiul care face obiectul cauzei este parte din părţile comune ale condominiului şi asociaţia nu deţine în proprietate acest spaţiu, ea având numai atribuţii de administrare şi gestionare.

La termenul de judecată din 07.03.2007 instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Asociaţia de Proprietari Bacău şi, având în vedere că nu trecuse prima zi de înfăţişare în sensul dispoziţiilor art. 134 C.pr.civ., a admis cererea reclamantei de a se judeca cu coproprietarii spaţiului care face obiectul cauzei, respectiv pârâţii care au fost legal citaţi.

Ulterior, la termenul din 09.05.2007(fîla 250 dos.) reclamanta a renunţat la judecată în contradictoriu cu pârâta Asociaţia de Proprietari

în motivarea cererii dedusă judecăţii reclamanta arată că din data de 01.11.1973 şi până în prezent a stăpânit neîntrerupt şi netulburat boxa în suprafaţă de 1,39 mp situată între etajele 4 şi 5 ale blocului C2 –

O dată cu atribuirea apartamentului de către IJGCL Bacău la data de 01.11.1973 era prevăzută în contract dependinţa care face obiectul prezentei acţiuni, aceasta fiindu-i dată în exclusivitate în folosinţă.

în drept a invocat dispoziţiile art. 1890 C.civ.

Pentru dovedirea cererii reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriu, martori şi expertiză în construcţii.

Dintre pârâţi a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională pârâta BS prin care solicită respingerea acţiunii şi pe cale reconvenţională evacuarea reclamantei din boxa în suprafaţă de 1,39 mp situată în Bacău între etajele 4 şi 5.

Pârâta a arătat că acţiunea este inadmisibilă, excepţie la care a renunţat la termenul de judecată din 09.05.2007 (fila 250 verso), iar pe fondul cauzei arată că reclamanta, deşi invocă temeiul de drept ca fiind art, 1890 C.civ., nu poate face dovada unei posesii de 30 de ani, calculată de la data la care fiecare pârât a dobândit în proprietate apartamentul şi cota de proprietate indiviză.

în întâmpinarea depusă de reclamantă la cererea reconvenţională(fîla 170 dos.) reclamanta susţine că nu a fost tulburată în nici un fel în posesia sa, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtei-reclamante BS în ce priveşte cererea reconvenţională.

în apărare şi în dovedirea cererii reconvenţionale pârâta a solicitat proba cu interogatoriu şi proba cu înscrisuri.

în cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, martori şi expertiză în construcţii.

In ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Asociaţia de Proprietari Bacău aceasta a fost admisă de instanţă deoarece potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 230/2007 asociaţia de proprietari are drept scop numai administrarea şi gestionarea proprietăţii comune care, pe lângă drepturi, impune obligaţii pentru toţi proprietarii, dar calitatea de proprietar o au toţi membrii asociaţiei care fac dovada acestei calităţi cu un act de proprietate; într-o acţiune de constatare a uzucapiunii calitatea procesuală pasivă o are cel care invocă calitatea de proprietar, respectiv cel care pretinde că este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului în privinţa căruia ar fi intervenit uzrucapiunea.

Prin urmare, având în vedere că nu Asociaţia de proprietari este titulara dreptului de proprietate asupra proprietăţii comune pe cote-părţi indivize, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Asociaţia de Proprietari Bacău.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtei-reclamante B S în ce priveşte cererea reconvenţională, urmează a fi respinsă întrucât aceasta a făcut că are calitatea de proprietar a apartamentului nr. 38 din blocul numărul 56 Bacău cu copia contractului de vânzare-cumpărare nr. autentificat la BNP (fila 382 dos.; M S, căsătorită B – certificatul de căsătorie -fila 399 dosar).

în ce priveşte fondul cauzei, din analiza lucrărilor dosarului şi a probelor administrate în cauză instanţa reţine următoarele;

Reclamanta a cumpărat de la RAAIFLET Bacău, prin contractul de vânzare-cumpărare nr..) apartamentul situat în Bacău, ap.39, respectiv un apartament compus din două camere de locuit în suprafaţă utilă de 44,33 mp şi cota indiviză de 1,61% din suprafaţa de folosinţă comună a imobilului. Anterior apartamentul a fost închiriat cu contractul nr.

In ce priveşte boxa în litigiu aceasta a fost închiriată de reclamantă de la IJGCL Bacău prin contractul de închiriere nr. (fila 227 dos.) fiind identificată în fişa suprafeţei locative ca având suprafaţa de 1,39 mp(fîla 228 dos.). Din adresa 224/17.12.2007 depusă de reclamantă la termenul de judecată din 11.06.2008 rezultă că reclamanta a plătit chirie în perioada 01.11.1978 – 01.03.1991 în sumă de 128 lei reţinută pe statul de plată.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate imobiliară prin uzucapienea de 30 de ani, astfel cum este reglementată în art. 1890 C.civ., este necesar să fie

îndeplinite, cumulativ, două condiţii: posesia propriu-zisă să fie utilă, adică neviciată, şi să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani, indiferent dacă posesorul este de bună credinţă sau de rea credinţă.

în temeiul art. 1890 C.civ. „toate acţiunile atât reale cât şi personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile şi pentru care n-a defipt un termen de prescripţie, se vor prescrie prin treizeci de ani, fără ca cel ce invocă această prescripţie să fie obligat a produce vreun titlu, şi fără să i se poată opune reaua-credinţă.”

Potrivit prevederilor art. 1847 C.civ., pentru a uzucapa se cere o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar, iar prevederile art, 1853 din acelaşi cod precizează că actele ce se exercită asupra unui lucru al altuia în calitate de locatar, nu constituie o posesie sub nume de proprietar.

In raport de aceste dispoziţii legale instanţa reţine că reclamanta a exercitat posesia în numele altuia, respectiv al proprietarului, fosta IJGCL Bacău până la data la care apartamentele din imobil au fost înstrăinate de aceasta actualilor proprietari, astfel că fiind detentor precar(locatar) nu poate beneficia de prevederile Codului civil privind uzucapiunea, precaritatea echivalând cu lipsa însăşi a posesiei deoarece este lipsită de animus domini, adică de elementul intenţional al posesiei. Detenţia reclamantei fiind viciată de precaritate, nu poate conduce, prin uzucapiune, la dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului – boxă în litigiu.

Pe de altă parte, în ce priveşte termenul de 30 de ani al prescripţiei achizitive invocat de reclamantă, acesta ar însemna să curgă din 1991, anul în care reclamanta nu a mai plătit chirie şi s-a comportat ca adevărat proprietar, dar insuficient pentru a fi îndeplinit termenul legal de 30 de ani prevăzut de lege pentru a uzucapa, care s-ar împlini în 2021.

In consecinţă, pentru considerentele care au fost expuse, cererea reclamantei urmează a fi respinsă ca nefondată.

In ce priveşte cererea reconvenţională formulată de pârâta BS, prin care solicită evacuarea reclamantei din boxă, instanţa constată că reclamanta are şi ea, ca şi ceilalţi proprietari din imobil, calitatea de coproprietar indiviz al proprietăţii comune pe cote – părţi din condominiu, astfel că este îndreptăţită ca oricare alt proprietar să beneficieze de partea sa din proprietatea comună. In cauză pârâta nu a făcut dovada că există o hotărâre a Asociaţiei de proprietari asupra modului de utilizare a spaţiului cu destinaţia de boxă, un simplu proces verbal al unei şedinţe a Adunării Generale a asociaţiei nefîind suficient dacă nu s-a finalizat cu luarea unei hotărâri în acest sens.

în temeiul art. 274 şi 246 alin. 3 C.pr.civ., va obliga reclamanta să plătească pârâtei Asociaţia de proprietari suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, renunţarea la judecată facându-se după comunicarea cererii de chemare în judecată.

Etichete: