Top

Succesiuni, moşteniri

JUDECATORIA BACAU JUDETUL BACAU

SECTIA CIVILA

Sentinta civila nr. 246/15.01.2008

Anulare act

Asupra cauzei civile de faţă constata următoarele:

Prin cererea adresată judecătoriei Bacău la data de 24.05.2007 şi înregistrată sub nr. 5671/180/24.05.2007 reclamanţii M T ( în nume propriu şi ca reprezentant legal al minorilor M G A şi M O G ), M M- F, M M şi M R L au chemat în judecată ca pârâţi pe M M, M M, T L, M A şi U M, pentru ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea certificatului de moştenitor nr. 85/ 2006 emis de BNP M D.

Cererea a fost legal timbrată cu 11 lei taxă judiciară de timbru şi 0, 30 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii, reclamanţii arată că în certificatul de moştenutor emis de B.N.P. M D s-a trecut ca fiind străin de succesiunea defuncţilor M P şi M M prin neacceptare M F- descendent de gr. I acesta fiind decedat la data întocmirii certificatului de moştenitor, iar pârâţii au indicat cu rea credinţă o altă adresă la care reclamanţii să fie citaţi de către notarul public, aşa încât nu s-au putut prezenta în faţa acestuia pentru a-şi afirma drepturile.

În dovedirea acţiunii au propus şi instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri,martori, fiind audiaţi R I şi I Pşi interogatoriul pârâţilor.

Legal citat, pârâtul M M a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii ca nefondată. Arată că def. M F a devenit străin de succesiunea autorilor săi prin neacceptare, iar moştenitorii săi, deşi au cunoscut despre deschiderea procedurii notariale nu s-au prezentat la notar.

În combaterea acţiunii a propus şi instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, interogatoriul reclamanţilor şi proba testimonială, fiind audiaţi A E şi L M.

Legal citat, pârâtul M A s-a prezentat în faţa instanţei şi a arătat că este de acord cu acţiunea depunând în acest sens memoriul aflat la fila 85 dosar.

S-a comunicat de către B.N.P. M D dosarele succesorale 87 şi 88/2006.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 29.05.1994 a decedat M P, iar la data de 21.12.2000 a decedat M M, cu ultimul domiciliu în com. , jud..

De pe urma celor doi defuncţi au rămas ca succesibili U M, M M, M Anton, T ,M M şi M F.

La data de 29.05.2003 a decedat M F, rămânând ca moştenitori M T-soţie supravieţuitoare şi M G A, M O G, M M F, M M, M R T, descendenţi de gradul I.

Prin certificatul de moştenitor nr. 85/04.10.2006 s-a constatat că de pe urma def. M P şi M au rămas ca moştenitori M M, U M, M M, M A, T L şi M M, fiind străin de succesiune prin neacceptare def. M F.

Instanţa reţine că în procedura succesorală notarială reclamanţii au fost citaţi iniţial la adresa din com. jud., deşi potrivit cărţii de identitate aflată în copie la fila 120 dosar, reclamanta avea domiciliul încă din data de 21.09.2000 în mun., str. A P, nr.9, sc. B , ap.6.

Ulterior, pentru termenul acordat de notar în procedura succesorală la data de 27.09.2006, citarea reclamanţilor s-a realizat prin publicitate, fără a se depune de către pârâţi un minim de diligenţe pentru aflarea domiciliului reclamanţilor( care se afla în evidenţele Serviciului de Evidenţă a Persoanelor ).

Dealtfel, din răspunsurile date de pârâtul M M la interogatoriu, instanţa reţine că acesta a intenţionat să fraudeze drepturile reclamanţilor, solicitându-i reclamantei M T o declaraţie de renunţare la succesiune , solicitare ce a fost respinsă .

Potrivit declaraţiilor martorilor R I şi I P, după decesul defuncţilor săi părinţi, M F venea la locuinţa bun succesoral, luând în posesie bunuri agricole provenind din moştenire.

Prin urmare, aceste acte nu puteau fi făcute de M F decât în calitate de succesibilul şi relevă neechivoc intenţia acestuia de a se comporta ca şi acceptant al succesiunii defuncţilor M P şi M.

În raport de situaţia de fapt reţinută mai sus, instanţa constată că def. M F a acceptat moştenirea rămasă de pe urma părinţilor săi, iar prin greşita citare a reclamanţilor aceştia au fost vătămaţi în dreptul lor de a culege, prin retransmitere cota cuvenită def. M F prin succesiunea defuncţilor M P şi M M.

Pentru considerentele de fapt expuse, în temeiul art. 88 al.1 din legea nr. 36/1995 instanţa va admite acţiunea şi va anula certificatul de moştenitor nr. 85/04.10.2006 .

În temeiul art. 274 şi 277 Cod procedură civilă vor fi obligaţi pârâţii în solidar la plata cheltuielilor de judecată avansate de reclamanţi( onorariu avocat -800 lei şi taxă judiciară de timbru, timbru judiciar 11,30 lei ).

Etichete: ,