Top

Chemare în judecată

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.10692/ 27.11.2008

plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe petentul RC a solicitat a se admite contestaţia împotriva încheierii de respingere nr /26.06.2008 întrucât prin hotărâre judecătorească a obţinut recunoaşterea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 99 mp 2 .

În drept , cererea nu a fost motivată.

La data de 06.11.2008 , petentul a depus precizări la plângerea formulată arătând că deşi prin încheierea de respingere s-a făcut referire la faptul că terenul pentru care a cerut înscrierea se suprapune cu nr cadastral 2115 nu s-a făcut nici o dovadă în acest sens ; dreptul său de proprietate rezultă din sentinţa civilă nr 8330/2005 definitivă şi irevocabilă ,fiind pus în posesie de executorul judecătoresc la data de 01.11.2007;că dacă mai multe cereri de înscriere a drepturilor reale au fost depuse deodată la Biroul teritorial , ele vor primi provizoriu acelaşi rang , urmând ca instanţa să hotărască asupra rangului fiecăruia ; că potrivit art 26 alin 2 din Legea 7/1996 dreptul său de proprietate este opozabil faţă de terţi chiar fără înscrierea în cartea funciară dacă îi este recunoscut prin hotărârea judecătorească ; prin urmare OCPI nu îi poate refuza cererea sa de întabulare a dreptului recunoscut irevocabil prin hotărâri judecătoreşti , eventualele suprapuneri urmând a fi verificate într-o acţiune în revendicare ,nu pe cale administrativă ; menţinerea încheierii OCPI ar însemna lipsirea de efecte juridice a unei hotărâri judecătoreşti intrate în puterea lucrului judecat .

La data de 13.10.2008 , intimatul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive întrucât încheierile de carte funciară sunt acte administrative şi nu jurisdicţionale , nefiind investite cu autoritate de lucru judecat; că înscrierile în carte funciară are efect de opozabilitate erga omnes a dreptului înscris ,prezumţia de existenţă a drepturilor reale înscris în cartea funciară fiind una relativă , susceptibilă de a fi combătută prin acţiunea în rectificare prevăzută de art 34-35 din Legea 7/1996 ; că prin Decizia nr 72 din 2007 ICCJ privind recursul în interesul legii s-a stabilit că în cauzele ce au ca obiect plângerile de carte funciară întemeiate pe art 50 din Legea 7/1996 , Oficiu de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu are calitate procesuală pasivă

Analizând cu prioritate excepţia invocată de către intimat , instanţa porneşte de la dispoziţiile art 17 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, („publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din acelaşi teritoriu administrativ şi se realizează de către oficiile teritoriale pentru imobilele situate în raza teritorială a acestora”) şi de la art. 20 alin. (1) din aceeaşi lege ( „dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil” ), iar în cuprinsul art. 21 s-a subliniat că „modificarea conţinutului unui drept ce grevează un drept real imobiliar se înscrie, dacă legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobândirea şi stingerea drepturilor reale”.

În conformitate cu principiul relativităţii, pe care îl consacră, în art. 22 din legea menţionată se mai prevede că înscrierea unui drept se poate efectua numai „împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută”, precum şi „împotriva aceluia care, înainte de a fi înscris, şi-a grevat dreptul, dacă amândouă înscrierile se cer deodată”.

Legea nr. 7/1996, republicată, nu conţine dispoziţii care să confere legitimare procesuală pasivă Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Mai mult, prevederea de la art. 50 alin. (4) din Legea nr. 7/1996, republicată, potrivit căreia „hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se comunică din oficiu biroului teritorial”, confirmă intenţia legiuitorului referitoare la calitatea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în sensul de a nu fi considerat parte în plângerea privind cartea funciară, pentru că altfel nu mai era necesar să se reglementeze obligativitatea de a i se comunica hotărârea, din moment ce dispoziţiile art. 266 alin. 3 din Codul de procedură civilă prevăd că „hotărârea se comunică părţilor”.

Oricum prin Decizia nr 72 din 2007 ICCJ privind recursul în interesul legii s-a stabilit că în cauzele ce au ca obiect plângerile de carte funciară întemeiate pe art 50 din Legea 7/1996 , Oficiu de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu are calitate procesuală pasivă. Pentru aceste considerente urmează a fi admisă excepţia lipsei calităţii procesuală pasive a intimatului şi plângerea urmează a fi respinsă ca fiind introdusă în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă .

Etichete: