Top

Plângere contravenţională

Deliberând asupra cauzei civile de faţă,

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 13.05.08, petentul C AG a solicitat instanţei, anularea procesului-verbal de contravenţie seria PCA nr. 0088873/1.05.2008.

În motivarea cererii, petentul a arătat că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal mai sus arătat nu corespunde realităţii întrucât nu a circulat în interiorul localităţii cu o viteză mai mare de 80km/h.

În baza art. 15 lit.i din Legea 146/1997, plângerea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

Intimatul IPJ-Serviciul Poliţiei Rutiere a depus la dosarul cauzei întâmpinare, solicitând respingerea plângerii şi menţinerea procesului-verbal şi a sancţiunii aplicate.

În motivare, intimatul a arătat că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale şi aplicare sancţiunii s-a făcut în baza înregistrării video a aparatului radar ce este verificat din punct de vedere metrologic.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.115-118 C.pr.civ., OUG nr. 195/2002, Ord. 301/2005 şi OG nr. 2/2001.

În susţinerea plângerii, petentul a solicitat proba cu martori, probă respinsă de instanţă la termenul din 13.10.2008 ca neconcludentă.

Au fost depuse la dosarul cauzei: copie de pe procesul-verbal de contravenţie seria PCA nr. 0088873/1.05.2008, planşa foto radar, buletinul de verificare metrologică, atestatul de operator radar şi raportul agentului constatator.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria PCA nr. 0088873 întocmit la data de 1.05.2008, petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 450 lei şi reţinerea permisului de conducere, pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 49 al. 1 din OUG nr. 195/2002. În fapt, s-a reţinut că în data de 1.05.2008, ora 17,52, petentul a condus auto opel pe DN2- în interiorul localităţii Răcăciuni cu viteza de 118 Km/h, viteză stabilită cu aparatul radar şi înregistrată video.

Analizând procesul-verbal sub aspectul legalităţii sale, instanţa apreciază că acesta întruneşte cerinţele prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, referitoare la menţiunile obligatorii ce trebuie prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute.

În ceea ce priveşte temeinicia actului de sancţionare, din actele existente la dosarul cauzei, instanţa reţine că înregistrarea radar ce a stat la baza întocmirii procesului-verbal întruneşte toate condiţiile prevăzute de art. 4.4 din Norma de metrologie legală NML 021-05 şi prin urmare, reprezintă o probă legală împotriva petentului.

Susţinerile petentului potrivit cărora nu circula în localitate cu viteza mai sus arătată, nu pot fi primite întrucât în planşele foto existente la dosarul cauzei sunt vizibile garduri precum şi un marcaj stradal aspecific numai zonelor intraurbane, semne ce creează prezumţia că petentul a fost surprins în timp ce se deplasa în interiorul localităţii.

În aceste condiţii, instanţa va reţine că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa.

În ceea ce priveşte înlocuirea amenzii cu avertisment (solicitată oral în cadrul dezbaterilor pe fondul cauzei), instanţa apreciază că faţă de gradul de pericol social ridicat la faptei săvârşite şi limitele amenzii prevăzute de lege, agentul constatator a făcut o corectă individualizare a sancţiunii contravenţionale, raportat la dispoziţiile art. 21 al. 3 din OG nr. 2/2001.

Pentru toate aceste considerente va respinge ca neîntemeiată plângerea formulată.

Etichete: